EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
 Mirosław Skowron

Mirosław Skowron

Firma: KGHM Energetyka Sp. z o.o.

Stanowisko: ekspert branży energetycznej i budowlanej, przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej, KGHM Energetyka Sp. z o.o.

 Z wykształcenia jestem inżynierem. Przez ponad 20 lat prowadziłem własne prywatne
przedsiębiorstwa związane z technologiami budownictwa (w tym wykonawstwo kompletnych
obiektów budowlanych), ciepłownictwa oraz energetyki. Od 9 lat jestem menadżerem
zarządzającym podmiotami obcymi. Zarządzanie podmiotami o różnych profilach działalności
pozwoliło mi na zdobycie dużego doświadczenie w tworzeniu strategii i transformacji
organizacji, jak również dywersyfikacji i optymalizacji działalności.

Zdobywałem swoje doświadczenie w firmach budowlanych, w dużych firmach energetycznych a ostatnio w firmie górniczej. Potrafię skutecznie tworzyć zespoły zadaniowe, motywować je do efektywnej pracy,
zarządzać kompetencjami oraz budować systemy motywacyjne. Kierowałem w swojej karierze
organizacjami mikro i makro, które realizowały projekty m.in. w strukturze macierzowej.

Doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania w spółkach kapitałowych jako
członek zarządu, czy nadzoru nad tymi spółkami jako członek Rady Nadzorczej, pozwalają na
doskonale poruszanie się w obszarach zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem czy
zarządzania zmianą.


WYKSZTAŁCENIE:

Technik - elektryk | Technikum Elektryczne w Brzegu
WRZESIEŃ 1983 – CZERWIEC 1988

Magister inżynier | Politechnika Wrocławska
PAŹDZIERNIK 1988 – LIPIEC 1993
Kierunek Klimatyzacja, ogrzewnictwo i urządzenia sanitarne na wydziale Inżynierii Środowiska

MBA | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, dyplom Gdańska Fundacja
Kształcenia Menadżerów w Gdańsku, 2014
PAŹDZIERNIK 2003 – LUTY 2006

Energetyka Jądrowa | Politechnika Warszawska
PAŹDZIERNIK 2010 – WRZESIEŃ 2011

Strategic Leadership Academy | ICAN Institute, Harvard Business Review
GRUDZIEŃ 2014 – WRZESIEŃ 2015

 

DOŚWIADCZENIE:

Prezes zarządu | Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń (Grupa KGHM) S.A.
14 LISTOPADA 2016 – 13 KWIETNIA 2018
· Operacyjne i strategiczne zarządzanie Spółką,
· Nadzór nad ciągłością realizacji zadań w obszarze procesu wydobywczego, w tym
zadań kluczowych dla KGHM Polska Miedź S.A.
· Zbudowanie strategii Spółki w zakresie dywersyfikacji działalności oraz nadzór nad jej
implementacją,
· Budowa kompetencji i marki przedsiębiorstwa na rynku zewnętrznym,
· Rozwój spółki i współpraca na rynkach międzynarodowych (zbudowanie wizerunku na
rynku indyjskim – udział w projekcie prowadzonym pod patronatem Ministra Grzegorza
Tobiszowskiego, przygotowywanie oferty w zakresie głębienia szybu, zbudowanie
wizerunku Spółki na rynku chińskim),
· Pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. energetycznych.
· Opracowanie Strategii energetycznej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes zarządu | Polimex – Energetyka Sp. z o.o.
4 MAJA 2016 – 14 LISTOPADA 2016
· Operacyjne i strategiczne zarządzanie Spółką,
· Prowadzenie całości prac związanych z zarządzaniem Spółką;
· Nadzór nad inwestycjami strategicznymi realizowanymi przez Spółkę w obszarze
energetyki, (Elektrownia Kozienice, Elektrownia Opole),
· Pełnomocnik Zarządu Polimex-Mostostal SA do inwestycji strategicznych grupy
kapitałowej – nowe bloki Elektrownia Kozienice, Elektrownia Opole.

Prezes zarządu | ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
18 GRUDNIA 2013 – 11 MAJA 2015
· Nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji i modernizacji
dostosowujących; elektrownię do pracy w nowych warunkach wymaganych przepisami
ochrony środowiska (instalacje: SOx, NOx, pyły, modernizacje turbin i kotłów);
· Bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem oraz reprezentacja przedsiębiorstwa;
· Przygotowanie „mapy drogowej” pracy elektrowni w latach 2014-2021;
· Przygotowanie koncepcji rozbudowy elektrowni z wykorzystaniem projektu „Ostrołęki C”.

Wiceprezes zarządu | ENERGA Wytwarzanie S.A.
13 SIERPNIA 2013 – 30 KWIETNIA 2015
· Zarządzanie Spółką w obszarze przygotowania i prowadzenia inwestycji w zakresie
mocy wytwórczych (farmy wiatrowe, elektrownie gazowe, farmy fotowoltaiczne,
elektrownie wodne);
· Nadzór korporacyjny nad segmentem energetyki konwencjonalnej;
· Kierowanie projektami konsolidacyjnymi i optymalizacyjnymi Segmentu Wytwarzania;
· Opracowanie i wdrożenie programu optymalizacji kosztowych dla obszaru energetyki
odnawialnej oraz konwencjonalnej;
· Budowa i wdrożenie scentralizowanego systemu zakupów;
· Budowa i wdrożenie scentralizowanego systemu ochrony środowiska, nadzór nad
wdrożeniem systemu EMAS oraz CSR;
· Przygotowanie projektu budowy elektrowni gazowej CCGT Gdańsk oraz CCGT
Grudziądz (obie o mocy około 500 MW);
· Prowadzenie projektu badawczo-rozwojowego budowy trójzłączowego ogniwa
fotowoltaicznego (o sprawności około 47%).

Prezes zarządu | ENERGA Invest S.A.
16 LIPCA 2012 – 21 SIERPNIA 2013
· Zarządzanie inwestycjami z poziomu Spółki Lidera Segmentu Wytwarzanie, w którym
znajdowało się 15 spółek wytwórczych i wspierających;
· Nadzór w zakresie prowadzonych inwestycji związanych z wytwarzaniem energii
elektrycznej poprzez optymizację wykorzystywania zasobów wodnych, wiatrowych,
fotowoltaicznych, biomasowych oraz węgla kamiennego;
· Sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów w zakresie rozbudowy potencjału
wytwórczego OZE wraz z realizacją projektów pozwalających na optymalny dobór
źródeł energii;
· Nadzór nad pracami inwestycyjnymi dotyczącymi modernizacji małych elektrowni
wodnych, których łączna moc zainstalowana wynosi 362,43 MW;
· Nadzór nad projektem budowy II stopnia wodnego na rzece Wiśle – złożenie wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej;
· Zarządzanie działalnością obszaru elektrowni systemowych, związanych
z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych z wykorzystaniem
współspalania biomasy gdzie łączna osiągalna moc potencjału wytwórczego wynosi
722 MW; głównie dotyczy zarządzania spółką ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.;
· Zarządzanie w procesie modernizacji spółek podsegmentu CHP, zajmującego się
wytwarzaniem w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła na lokalnych rynkach
w Elblągu i Kaliszu;
· Wdrożenie do stosowania w Spółkach Segmentu Wytwarzanie projektów,
w zakresie Centralizacji Procesów Zakupowych oraz Zasad Zarządzania Inwestycjami
w Segmencie Wytwarzanie;
· Współuczestnictwo w procesie tworzenia struktury Segmentu Wytwarzanie;
· Wdrożenie w GK ENERGA projektu prowadzenia inwestycji w formule Inwestora
Zastępczego dla spółki ENERGA Invest S.A.; w okresie pełnienia funkcji Prezes Zarządu
ENERGA Invest.

Dyrektor Zakładu Wykonawstwa | Energomontaż – Południe S.A.
PAŹDZIERNIK 2011 – LIPIEC 2012
· Operacyjne zarządzanie działalnością zakładu
· Sprawowanie nadzoru nad realizacją prowadzonych kontraktów w kraju i zagranicą
w zakresie budowy elektrowni zawodowych ( Niemcy, Holandia);
· Budowa struktury przedsiębiorstwa.

Dyrektor Techniczny | TimberOne S.A.
STYCZEŃ 2011 – PAŹDZIERNIK 2010
· Zarządzanie spółką w obszarze technicznym i procesowym,
· Przygotowanie projektu inwestycyjnego budowy układu przerobu drewna wraz z
układem ciepłowni o mocy 20 MW oraz gazowym układzie kogeneracyjnym o mocy 2
MWe.

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | PGE Elektrownia Opole S.A.
6 LIPCA 2009 – 13 STYCZNIA 2011
· Operacyjne i strategiczne zarządzanie Spółką,
· Przygotowanie i nadzór nad realizacja projektu inwestycyjnego „Budowa dwóch
bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy 2 x 860 MW” (www.blok5i6.opole.pl),wartość
projektu ok. 10 mln zł, zakres zadań: uczestnictwo w przygotowaniu przetargu
prowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie negocjacji z
ogłoszeniem, przewodniczenie zespołowi negocjacyjnemu w części handlowo –
prawnej, negocjacje oraz podpisanie z PSE Operator S.A. umowy przyłączeniowej
nowych bloków energetycznych do sieci;
· Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami powiązanymi;
· Uczestnictwo w procesie konsolidacji spółek sektora wydobywczo – wytwórczego
Polskiej Grupy Energetycznej dla linii biznesowej Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna;
· Nadzór nad prowadzonymi procesami konsolidacji spółek zależnych;
· Opracowanie i prowadzenie procesu opracowania struktury organizacyjnej Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie jako Przewodniczący zespołu;

Prezes Zarządu | Energy Investors Sp. z o.o.
LIPIEC 2001 – 30 CZERWCA 2009
· Tworzenie Spółki, jej struktury organizacyjnej, procedur zarządczych spółki prawa
handlowego oraz grupy kapitałowej;
· W ramach działalności Energy Investors wprowadzono produkt mobilnej kotłowni
kontenerowej, pozwalającej na zabudowanie dużej mocy cieplnej na małej
powierzchni;
· W ramach działalności spółek zależnych zostały opracowane technologie produkcji:
 kotła modułowego z miedzianym wymiennikiem ciepła charakteryzujący się
dużą mocą cieplną w stosunku do niewielkich gabarytów,
 układu kogeneracyjnego spalania biomasy oraz produkcji energii cieplnej i
elektrycznej w skojarzeniu - projekt opracowywany wspólnie z Politechniką
Śląska w Gliwicach;
· Wdrożenie systemu ISO – zarządzania jakością 9001
· Przygotowanie procesu inwestycyjnego w zakresie: od przygotowania dokumentacji
formalno – prawnej oraz technicznej (projekt budowlany) wraz z przygotowaniem
części finansowej (pozyskanie finansowania – kredyty bankowe lub środki z programów
unijnych) do nadzoru nad realizowanymi projektami w zakresie projektów
energetycznych z dziedziny ciepłownictwa oraz z zakresu instalacji sanitarnych,
gazowych, elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji, sieci sanitarnych i elektrycznych oraz
robót budowlanych;
· Rozliczanie inwestycji zakończonych (rozliczanie rzeczowo – finansowe);
· Uczestniczenie w odbiorach, uruchomieniach lub też wdrożeniach systemów
energetycznych;
· Pełnienie funkcji technicznych (kierownika projektu, inspektora nadzoru) lub
koordynatora działań w trakcie realizacji projektu w zależności od rodzaju robót oraz
umowy na realizację projektu;
· Kontrola nad poprawnością przygotowania inwestycji do przekazania
inwestorowi/oddania do użytkowania;
· Budowa przedsiębiorstwa ciepłowniczego na Ukrainie, organizacja sieci biur
techniczno – handlowych (Lwów, Kijów, Odessa);
· Pełnienie funkcji Project Managera dla zadań:
 budowa hali magazynowej powierzchni 20 000 m2 dla Cargoforte (Warszawa
– Okęcie) - wartość projektu 11 mln Euro,
 budowa kompleksu budynków mieszkalnych - Kraków, ul. Kuźnicy
Kołłątajowskiej – wartość projektu 10 mln PLN

Wiceprezes Zarządu | Rosko – Instal Sp. z o.o.
CZERWIEC 2000 – LIPIEC 2001
Zrealizowane projekty:
· 2000 r. – realizacja projektu w zakresie: instalacji sanitarnej, wody lodowej oraz
klimatyzacji w budynku EMPIK Megastore w Krakowie przy Rynku Głównym;
· 2000 r. – kotłownia w budynku szkoły w Kamieńcu Wrocławskim;
· 2000 r. – budowa sieci cieplnej i kotłowni na paliwo gazowe w Jelczu-Laskowicach;
· 2001 r. – budowa sieci cieplnej w Dobrzeniu Wielkim;
· 2001 r. – modernizacja trzech kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe dla osiedla
mieszkań w Sycowie.
· Obowiązki:
· Przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych w zakresie instalacji, sieci
sanitarnych;
· Nadzór nad projektowaniem i realizacją zadań , budowa nowych obiektów oraz
modernizacja obiektów istniejących w przemyśle i budownictwie mieszkaniowym;
· Zarządzanie techniczną sferą działalności przedsiębiorstwa.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | Biuro Projektowe AKAPIT
GRUDZIEŃ 1995 – CZERWIEC 2000
Zrealizowane projekty:
· Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni na paliwo gazowe przy ul. Kościuszki
oraz Szkolnej w Głogówku;
· Dokumentacja projektowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi LewinBrzeski –
Przecza;
· Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej, sieci wody pitnej i p.poż. na terenie
Nadodrzańskiego Zakładu Przemysłu Tłuszczowego S.A. w Brzegu;
· Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Chocimskiej
· w Brzegu oraz instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Wolności 15 w Brzegu
· Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe
w Korfantowie;
· Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni z paliwa stałego na paliwo olejowe
w Łambinowicach;
· Dokumentacja projektowa modernizacji węzła cieplnego na kotłownię olejową w
Tułowicach Małych;
· Dokumentacja projektowa modernizacji węzłów c.o. i c.w.u. w budynkach
mieszkalnych Tułowicach Małych;
· Dokumentacja projektowa kotłowni na paliwo olejowe, kanalizacji, wodociągu oraz
instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji oraz instalacji p.poż.
w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej.
Obowiązki:
· Projektowanie źródeł ciepła, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji obiektach
przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych.

Prezes Zarządu | PPUH Piast Sp. z o.o. – Brzeg
CZERWIEC 1994 – GRUDZIEŃ 1995
· Działalność handlowa
Majster Budowlany | Przedsiębiorstwo Instalacji Klimatyzacyjnych – PIK
CZERWIEC 1993 – CZERWIEC 1994
· Prowadzenie robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji sanitarnych
i elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji
· Wykonywanie obmiarów i kosztorysów powykonawczych.

Współwłaściciel | DARMIR S.C.
PAŹDZIERNIK 1988 – CZERWIEC 1993
· Prowadzenia działalności handlowej


UPRAWNIENIA

· 1999 Uprawnienia audytora
energetycznego;
· 2000 Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
· 2003 Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych
kanalizacyjnych;
· 2009 Zaawansowane negocjacje
biznesowe, prowadzone przez firmę
Berdson;
· 2009 Skuteczne Zarządzanie
Projektami PRINCE2;
· 2009 Nowelizacja ustawy Prawo
Zamówień Publicznych;
· 2010 Uprawnienia do
zasiadania w radach nadzorczych
spółek Skarbu Państwa nr
4503/2010;
· 2010 Szkolenie - Prawo
Zamówień Publicznych;
· 2010 Kurs dla kandydatów na
członków rady nadzorczej,
zorganizowane przez PTE –
Zakłady Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o. w
Opolu;
· 2010 Egzamin dla kandydatów
na członków rady nadzorczej
w spółkach Skarbu Państwa,
zorganizowane przez Ministra
Skarbu Państwa;
· 2010 Szkolenie – Profesjonalny
Trening Medialny;
· 2015 ICAN INSTITUTE –
Zarządzanie Strategiczne HBR;


JĘZYKI

· Język Angielski - poziom B2;
· Język rosyjski - poziom B1.


RADY NADZORCZE

· Członek Rady Nadzorczej TGE S.A. 2010-2011;
· Członek Rady Nadzorczej EPO Sp. z o.o. 2011;
· Członek Rady Nadzorczej Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2012;
· Członek Rady Nadzorczej Energa Invest S.A. 2013-2014;
· Członek Rady Nadzorczej Energa Opec Sp. z o.o. 2014-2015;
· Członek Rady Nadzorczej EPORE ( Grupa PGE) od 2017 – nadal;
· Członek Rady Nadzorczej Energetyka KGHM - od stycznia 2017 – nadal;
· Członek Rady Nadzorczej WPEC KGHM – od stycznia 2017 – nadal.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.