EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
 Mirosław Skowron

Mirosław Skowron

Firma: KGHM Energetyka Sp. z o.o.

Stanowisko: ekspert branży energetycznej i budowlanej, przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej, KGHM Energetyka Sp. z o.o.

 Z wykształcenia jestem inżynierem. Przez ponad 20 lat prowadziłem własne prywatne
przedsiębiorstwa związane z technologiami budownictwa (w tym wykonawstwo kompletnych
obiektów budowlanych), ciepłownictwa oraz energetyki. Od 9 lat jestem menadżerem
zarządzającym podmiotami obcymi. Zarządzanie podmiotami o różnych profilach działalności
pozwoliło mi na zdobycie dużego doświadczenie w tworzeniu strategii i transformacji
organizacji, jak również dywersyfikacji i optymalizacji działalności.

Zdobywałem swoje doświadczenie w firmach budowlanych, w dużych firmach energetycznych a ostatnio w firmie górniczej. Potrafię skutecznie tworzyć zespoły zadaniowe, motywować je do efektywnej pracy,
zarządzać kompetencjami oraz budować systemy motywacyjne. Kierowałem w swojej karierze
organizacjami mikro i makro, które realizowały projekty m.in. w strukturze macierzowej.

Doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania w spółkach kapitałowych jako
członek zarządu, czy nadzoru nad tymi spółkami jako członek Rady Nadzorczej, pozwalają na
doskonale poruszanie się w obszarach zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem czy
zarządzania zmianą.


WYKSZTAŁCENIE:

Technik - elektryk | Technikum Elektryczne w Brzegu
WRZESIEŃ 1983 – CZERWIEC 1988

Magister inżynier | Politechnika Wrocławska
PAŹDZIERNIK 1988 – LIPIEC 1993
Kierunek Klimatyzacja, ogrzewnictwo i urządzenia sanitarne na wydziale Inżynierii Środowiska

MBA | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, dyplom Gdańska Fundacja
Kształcenia Menadżerów w Gdańsku, 2014
PAŹDZIERNIK 2003 – LUTY 2006

Energetyka Jądrowa | Politechnika Warszawska
PAŹDZIERNIK 2010 – WRZESIEŃ 2011

Strategic Leadership Academy | ICAN Institute, Harvard Business Review
GRUDZIEŃ 2014 – WRZESIEŃ 2015

 

DOŚWIADCZENIE:

Prezes zarządu | Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń (Grupa KGHM) S.A.
14 LISTOPADA 2016 – 13 KWIETNIA 2018
· Operacyjne i strategiczne zarządzanie Spółką,
· Nadzór nad ciągłością realizacji zadań w obszarze procesu wydobywczego, w tym
zadań kluczowych dla KGHM Polska Miedź S.A.
· Zbudowanie strategii Spółki w zakresie dywersyfikacji działalności oraz nadzór nad jej
implementacją,
· Budowa kompetencji i marki przedsiębiorstwa na rynku zewnętrznym,
· Rozwój spółki i współpraca na rynkach międzynarodowych (zbudowanie wizerunku na
rynku indyjskim – udział w projekcie prowadzonym pod patronatem Ministra Grzegorza
Tobiszowskiego, przygotowywanie oferty w zakresie głębienia szybu, zbudowanie
wizerunku Spółki na rynku chińskim),
· Pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. energetycznych.
· Opracowanie Strategii energetycznej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes zarządu | Polimex – Energetyka Sp. z o.o.
4 MAJA 2016 – 14 LISTOPADA 2016
· Operacyjne i strategiczne zarządzanie Spółką,
· Prowadzenie całości prac związanych z zarządzaniem Spółką;
· Nadzór nad inwestycjami strategicznymi realizowanymi przez Spółkę w obszarze
energetyki, (Elektrownia Kozienice, Elektrownia Opole),
· Pełnomocnik Zarządu Polimex-Mostostal SA do inwestycji strategicznych grupy
kapitałowej – nowe bloki Elektrownia Kozienice, Elektrownia Opole.

Prezes zarządu | ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
18 GRUDNIA 2013 – 11 MAJA 2015
· Nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji i modernizacji
dostosowujących; elektrownię do pracy w nowych warunkach wymaganych przepisami
ochrony środowiska (instalacje: SOx, NOx, pyły, modernizacje turbin i kotłów);
· Bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem oraz reprezentacja przedsiębiorstwa;
· Przygotowanie „mapy drogowej” pracy elektrowni w latach 2014-2021;
· Przygotowanie koncepcji rozbudowy elektrowni z wykorzystaniem projektu „Ostrołęki C”.

Wiceprezes zarządu | ENERGA Wytwarzanie S.A.
13 SIERPNIA 2013 – 30 KWIETNIA 2015
· Zarządzanie Spółką w obszarze przygotowania i prowadzenia inwestycji w zakresie
mocy wytwórczych (farmy wiatrowe, elektrownie gazowe, farmy fotowoltaiczne,
elektrownie wodne);
· Nadzór korporacyjny nad segmentem energetyki konwencjonalnej;
· Kierowanie projektami konsolidacyjnymi i optymalizacyjnymi Segmentu Wytwarzania;
· Opracowanie i wdrożenie programu optymalizacji kosztowych dla obszaru energetyki
odnawialnej oraz konwencjonalnej;
· Budowa i wdrożenie scentralizowanego systemu zakupów;
· Budowa i wdrożenie scentralizowanego systemu ochrony środowiska, nadzór nad
wdrożeniem systemu EMAS oraz CSR;
· Przygotowanie projektu budowy elektrowni gazowej CCGT Gdańsk oraz CCGT
Grudziądz (obie o mocy około 500 MW);
· Prowadzenie projektu badawczo-rozwojowego budowy trójzłączowego ogniwa
fotowoltaicznego (o sprawności około 47%).

Prezes zarządu | ENERGA Invest S.A.
16 LIPCA 2012 – 21 SIERPNIA 2013
· Zarządzanie inwestycjami z poziomu Spółki Lidera Segmentu Wytwarzanie, w którym
znajdowało się 15 spółek wytwórczych i wspierających;
· Nadzór w zakresie prowadzonych inwestycji związanych z wytwarzaniem energii
elektrycznej poprzez optymizację wykorzystywania zasobów wodnych, wiatrowych,
fotowoltaicznych, biomasowych oraz węgla kamiennego;
· Sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów w zakresie rozbudowy potencjału
wytwórczego OZE wraz z realizacją projektów pozwalających na optymalny dobór
źródeł energii;
· Nadzór nad pracami inwestycyjnymi dotyczącymi modernizacji małych elektrowni
wodnych, których łączna moc zainstalowana wynosi 362,43 MW;
· Nadzór nad projektem budowy II stopnia wodnego na rzece Wiśle – złożenie wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej;
· Zarządzanie działalnością obszaru elektrowni systemowych, związanych
z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych z wykorzystaniem
współspalania biomasy gdzie łączna osiągalna moc potencjału wytwórczego wynosi
722 MW; głównie dotyczy zarządzania spółką ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.;
· Zarządzanie w procesie modernizacji spółek podsegmentu CHP, zajmującego się
wytwarzaniem w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła na lokalnych rynkach
w Elblągu i Kaliszu;
· Wdrożenie do stosowania w Spółkach Segmentu Wytwarzanie projektów,
w zakresie Centralizacji Procesów Zakupowych oraz Zasad Zarządzania Inwestycjami
w Segmencie Wytwarzanie;
· Współuczestnictwo w procesie tworzenia struktury Segmentu Wytwarzanie;
· Wdrożenie w GK ENERGA projektu prowadzenia inwestycji w formule Inwestora
Zastępczego dla spółki ENERGA Invest S.A.; w okresie pełnienia funkcji Prezes Zarządu
ENERGA Invest.

Dyrektor Zakładu Wykonawstwa | Energomontaż – Południe S.A.
PAŹDZIERNIK 2011 – LIPIEC 2012
· Operacyjne zarządzanie działalnością zakładu
· Sprawowanie nadzoru nad realizacją prowadzonych kontraktów w kraju i zagranicą
w zakresie budowy elektrowni zawodowych ( Niemcy, Holandia);
· Budowa struktury przedsiębiorstwa.

Dyrektor Techniczny | TimberOne S.A.
STYCZEŃ 2011 – PAŹDZIERNIK 2010
· Zarządzanie spółką w obszarze technicznym i procesowym,
· Przygotowanie projektu inwestycyjnego budowy układu przerobu drewna wraz z
układem ciepłowni o mocy 20 MW oraz gazowym układzie kogeneracyjnym o mocy 2
MWe.

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | PGE Elektrownia Opole S.A.
6 LIPCA 2009 – 13 STYCZNIA 2011
· Operacyjne i strategiczne zarządzanie Spółką,
· Przygotowanie i nadzór nad realizacja projektu inwestycyjnego „Budowa dwóch
bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy 2 x 860 MW” (www.blok5i6.opole.pl),wartość
projektu ok. 10 mln zł, zakres zadań: uczestnictwo w przygotowaniu przetargu
prowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie negocjacji z
ogłoszeniem, przewodniczenie zespołowi negocjacyjnemu w części handlowo –
prawnej, negocjacje oraz podpisanie z PSE Operator S.A. umowy przyłączeniowej
nowych bloków energetycznych do sieci;
· Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami powiązanymi;
· Uczestnictwo w procesie konsolidacji spółek sektora wydobywczo – wytwórczego
Polskiej Grupy Energetycznej dla linii biznesowej Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna;
· Nadzór nad prowadzonymi procesami konsolidacji spółek zależnych;
· Opracowanie i prowadzenie procesu opracowania struktury organizacyjnej Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie jako Przewodniczący zespołu;

Prezes Zarządu | Energy Investors Sp. z o.o.
LIPIEC 2001 – 30 CZERWCA 2009
· Tworzenie Spółki, jej struktury organizacyjnej, procedur zarządczych spółki prawa
handlowego oraz grupy kapitałowej;
· W ramach działalności Energy Investors wprowadzono produkt mobilnej kotłowni
kontenerowej, pozwalającej na zabudowanie dużej mocy cieplnej na małej
powierzchni;
· W ramach działalności spółek zależnych zostały opracowane technologie produkcji:
 kotła modułowego z miedzianym wymiennikiem ciepła charakteryzujący się
dużą mocą cieplną w stosunku do niewielkich gabarytów,
 układu kogeneracyjnego spalania biomasy oraz produkcji energii cieplnej i
elektrycznej w skojarzeniu - projekt opracowywany wspólnie z Politechniką
Śląska w Gliwicach;
· Wdrożenie systemu ISO – zarządzania jakością 9001
· Przygotowanie procesu inwestycyjnego w zakresie: od przygotowania dokumentacji
formalno – prawnej oraz technicznej (projekt budowlany) wraz z przygotowaniem
części finansowej (pozyskanie finansowania – kredyty bankowe lub środki z programów
unijnych) do nadzoru nad realizowanymi projektami w zakresie projektów
energetycznych z dziedziny ciepłownictwa oraz z zakresu instalacji sanitarnych,
gazowych, elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji, sieci sanitarnych i elektrycznych oraz
robót budowlanych;
· Rozliczanie inwestycji zakończonych (rozliczanie rzeczowo – finansowe);
· Uczestniczenie w odbiorach, uruchomieniach lub też wdrożeniach systemów
energetycznych;
· Pełnienie funkcji technicznych (kierownika projektu, inspektora nadzoru) lub
koordynatora działań w trakcie realizacji projektu w zależności od rodzaju robót oraz
umowy na realizację projektu;
· Kontrola nad poprawnością przygotowania inwestycji do przekazania
inwestorowi/oddania do użytkowania;
· Budowa przedsiębiorstwa ciepłowniczego na Ukrainie, organizacja sieci biur
techniczno – handlowych (Lwów, Kijów, Odessa);
· Pełnienie funkcji Project Managera dla zadań:
 budowa hali magazynowej powierzchni 20 000 m2 dla Cargoforte (Warszawa
– Okęcie) - wartość projektu 11 mln Euro,
 budowa kompleksu budynków mieszkalnych - Kraków, ul. Kuźnicy
Kołłątajowskiej – wartość projektu 10 mln PLN

Wiceprezes Zarządu | Rosko – Instal Sp. z o.o.
CZERWIEC 2000 – LIPIEC 2001
Zrealizowane projekty:
· 2000 r. – realizacja projektu w zakresie: instalacji sanitarnej, wody lodowej oraz
klimatyzacji w budynku EMPIK Megastore w Krakowie przy Rynku Głównym;
· 2000 r. – kotłownia w budynku szkoły w Kamieńcu Wrocławskim;
· 2000 r. – budowa sieci cieplnej i kotłowni na paliwo gazowe w Jelczu-Laskowicach;
· 2001 r. – budowa sieci cieplnej w Dobrzeniu Wielkim;
· 2001 r. – modernizacja trzech kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe dla osiedla
mieszkań w Sycowie.
· Obowiązki:
· Przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych w zakresie instalacji, sieci
sanitarnych;
· Nadzór nad projektowaniem i realizacją zadań , budowa nowych obiektów oraz
modernizacja obiektów istniejących w przemyśle i budownictwie mieszkaniowym;
· Zarządzanie techniczną sferą działalności przedsiębiorstwa.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | Biuro Projektowe AKAPIT
GRUDZIEŃ 1995 – CZERWIEC 2000
Zrealizowane projekty:
· Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni na paliwo gazowe przy ul. Kościuszki
oraz Szkolnej w Głogówku;
· Dokumentacja projektowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi LewinBrzeski –
Przecza;
· Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej, sieci wody pitnej i p.poż. na terenie
Nadodrzańskiego Zakładu Przemysłu Tłuszczowego S.A. w Brzegu;
· Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Chocimskiej
· w Brzegu oraz instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Wolności 15 w Brzegu
· Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe
w Korfantowie;
· Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni z paliwa stałego na paliwo olejowe
w Łambinowicach;
· Dokumentacja projektowa modernizacji węzła cieplnego na kotłownię olejową w
Tułowicach Małych;
· Dokumentacja projektowa modernizacji węzłów c.o. i c.w.u. w budynkach
mieszkalnych Tułowicach Małych;
· Dokumentacja projektowa kotłowni na paliwo olejowe, kanalizacji, wodociągu oraz
instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji oraz instalacji p.poż.
w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej.
Obowiązki:
· Projektowanie źródeł ciepła, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji obiektach
przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych.

Prezes Zarządu | PPUH Piast Sp. z o.o. – Brzeg
CZERWIEC 1994 – GRUDZIEŃ 1995
· Działalność handlowa
Majster Budowlany | Przedsiębiorstwo Instalacji Klimatyzacyjnych – PIK
CZERWIEC 1993 – CZERWIEC 1994
· Prowadzenie robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji sanitarnych
i elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji
· Wykonywanie obmiarów i kosztorysów powykonawczych.

Współwłaściciel | DARMIR S.C.
PAŹDZIERNIK 1988 – CZERWIEC 1993
· Prowadzenia działalności handlowej


UPRAWNIENIA

· 1999 Uprawnienia audytora
energetycznego;
· 2000 Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
· 2003 Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych
kanalizacyjnych;
· 2009 Zaawansowane negocjacje
biznesowe, prowadzone przez firmę
Berdson;
· 2009 Skuteczne Zarządzanie
Projektami PRINCE2;
· 2009 Nowelizacja ustawy Prawo
Zamówień Publicznych;
· 2010 Uprawnienia do
zasiadania w radach nadzorczych
spółek Skarbu Państwa nr
4503/2010;
· 2010 Szkolenie - Prawo
Zamówień Publicznych;
· 2010 Kurs dla kandydatów na
członków rady nadzorczej,
zorganizowane przez PTE –
Zakłady Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o. w
Opolu;
· 2010 Egzamin dla kandydatów
na członków rady nadzorczej
w spółkach Skarbu Państwa,
zorganizowane przez Ministra
Skarbu Państwa;
· 2010 Szkolenie – Profesjonalny
Trening Medialny;
· 2015 ICAN INSTITUTE –
Zarządzanie Strategiczne HBR;


JĘZYKI

· Język Angielski - poziom B2;
· Język rosyjski - poziom B1.


RADY NADZORCZE

· Członek Rady Nadzorczej TGE S.A. 2010-2011;
· Członek Rady Nadzorczej EPO Sp. z o.o. 2011;
· Członek Rady Nadzorczej Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2012;
· Członek Rady Nadzorczej Energa Invest S.A. 2013-2014;
· Członek Rady Nadzorczej Energa Opec Sp. z o.o. 2014-2015;
· Członek Rady Nadzorczej EPORE ( Grupa PGE) od 2017 – nadal;
· Członek Rady Nadzorczej Energetyka KGHM - od stycznia 2017 – nadal;
· Członek Rady Nadzorczej WPEC KGHM – od stycznia 2017 – nadal.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie