EEC 2019

Zgłoś temat debaty

GŁÓWNE NURTY

 • Nowa Unia, młoda Unia. Wybieramy Europę

  W poszukiwaniu nowej Europy – potrzeba świeżego spojrzenia. Wnioski z brexitu. Alternatywa dla populizmu? Europa po wyborach – przewidywania i projekcje.

  Jak młodzi Europejczycy postrzegają swoje miejsce? Integracja europejska, Europa narodów – z jakimi projektami chcą się utożsamiać? Cynizm i zaufanie w polityce – młodzi jako przedmiot manipulacji czy partnerzy w dialogu? Kluczowe problemy młodego pokolenia – racjonalny wybór w sytuacji przesytu możliwości. Nowe technologie – przyjazne, wrogie, uzależniające?

  Europejska kultura innowacji i wiedzy – potencjał i jego wykorzystanie. Atrakcyjność modelu rozwojowego UE w świecie wobec tendencji globalizacyjnych i rosnącej siły ponadnarodowych koncernów. Europa wobec barier i ograniczeń w handlu.

 • Roboty wśród nas. Technologie i społeczeństwo

  Nowy wspaniały świat? Lęki i nadzieje epoki cyfryzacji. IV rewolucja przemysłowa – uwarunkowania gospodarcze i społeczne wprowadzania nowych (cyfrowych) technologii. Ich gospodarczy potencjał.

  Praca inaczej – jak technologie zmieniają zatrudnienie. Robotyzacja i automatyzacja a zmiany w systemie kształcenia i życiu społecznym – w zachowaniach, potrzebach i zwyczajach. Cyberzagrożenia, ich źródła i rodzaje. Jak się zabezpieczyć? Sztuczna inteligencja, dostęp do danych wobec potrzeby prywatności i bezpieczeństwa.

 • Sukcesja i firmy rodzinne

  Co z następcami liderów w firmach o rodzinnym/autorskim rodowodzie? Kłopot z sukcesją problemem polskiej i europejskiej gospodarki – obserwowane skutki, przyszłe zagrożenia i ryzyka. Scenariusze przekazania władzy – w gospodarkach stabilnych i dojrzałych oraz młodych i szybko rozwijających się. W dynamicznym krajobrazie: inwestorzy zewnętrzni, fuzje, restrukturyzacje. Modele biznesowe i style zarządzania: tradycja wobec wyzwań nowoczesności. Strategia zmiany przywódcy – bilans strat i zysków. Zmiana pokoleniowa szansą na skok rozwojowy?

 • Miasta, metropolie, regiony. Dylematy zrównoważonego wzrostu

  Urbanizacja, społeczeństwo, gospodarka. Miasto generatorem wzrostu. Inwestycje i ich finansowanie – co wspierać, jakimi narzędziami. Partnerstwo publiczno-prywatne. Jakość życia jako „rozwojowy fetysz” – za jaką cenę? Technologie w mieście – eksperymenty na żywym organizmie? Ośrodki miejskie i regiony wobec środowiska – zielone, przyjazne, atrakcyjne. Zrównoważony transport we współczesnych miastach.

 • Energia i energetyka – rewolucja, regulacja, rynek

  Zmiany w strukturze zużycia paliw – główne trendy w Europie i w świecie. Przyszłość wspólnej europejskiej polityki energetycznej.

  Wzrost cen energii – skutki dla gospodarki i konkurencyjności firm. Nowe technologie w energetyce – magazynowanie energii, elektromobilność, alternatywne paliwa i techniki pozyskania energii. Cyfryzacja w energetyce – nowe możliwości.

  Znaczenie odnawialnych źródeł energii i nowe możliwości związane z ich wykorzystaniem; generacja rozproszona. Prosumenci na rynku energii. Rynek mocy w Europie i w Polsce. Inwestycje w energetyce. Bezpieczeństwo systemów.

 • Klimat i gospodarka po COP 24. Dokąd teraz?

  Ustalenia szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach (COP24) i przyszłość globalnej polityki ochrony klimatu. Unijne cele emisyjne i system EU ETS a strategie klimatyczne innych krajów świata. Gospodarki rozwinięte i rozwijające się – różnice postaw wobec efektu cieplarnianego i jak je zniwelować.

  Zrównoważony rozwój w strategiach firm. Odpowiedzialność w kwestiach środowiskowych a konkurencyjność i wymagania konsumentów. Adaptacja do zmian klimatu. Gospodarka obiegu zamkniętego i zagospodarowanie odpadów. Regulacje i innowacje chroniące klimat.

  Źródła emisji gazów cieplarnianych – co mogą zmienić nowe „zielone” technologie?

SESJE TEMATYCZNE

EUROPA OD NOWA

Europo, co dalej? Strategiczne wyzwania

 • Przyczyny i przejawy kryzysu demokracji liberalnej w Europie
 • Proeuropejskie „przebudzenie”. Czy jest alternatywa dla antyunijnego populizmu?
 • Nowe ruchy polityczne w Europie. Wybory Europejczyków; ich podatność na populizm
 • UE jednej czy dwu prędkości? Wspólnota wartości czy „stowarzyszenie ochrony wspólnego rynku”?
 • Atrakcyjność modelu rozwojowego UE (demokracja, bezpieczeństwo, współzarządzanie, osłabianie potęgi ponadnarodowych koncernów)
 • Dylematy rozszerzania i zamykania. Jaka polityka wschodnia UE?
 • Wpływ migracji na przyszłość Wspólnoty

Europejskie inwestycje

 • Bilans Planu Junckera. Alternatywa dla UE dwu prędkości?
 • Inwestycje a integracja. Kluczowe programy, instrumenty, budowanie współzależności, korzyści z synergii
 • Nowoczesna infrastruktura siłą wspólnoty. Potrzeby i bariery inwestycyjne
 • Dokończenie kluczowych projektów integracyjnych (unia bankowa, strefa euro)

Europa w globalnej gospodarce

 • Miejsce i rola Europy w globalnej gospodarce i handlu międzynarodowym
 • Globalny system wolnego handlu vs „ruchy izolacjonistyczne”
 • Państwo jak korporacja? Strategie agresywnej konkurencji w światowej wymianie handlowej
 • Negocjowane porozumienia o wolnym handlu. Potencjalne korzyści
 • Geopolityka, biznes, stabilność. Wspólnie mimo barier?
 • Potencjalne obszary współpracy: zrównoważony rozwój, technologie, energia, bezpieczeństwo

Przyszłość stosunków UE i Wielkiej Brytanii

 • Aktualne uwarunkowania relacji politycznych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej
 • Implikacje dla współpracy gospodarczej
 • Sytuacja pracowników na unijnym i brytyjskim rynku pracy
 • Warunki współpracy naukowej – obecnie i w przyszłości
 • Normy, regulacje, łańcuchy dostaw, koszty działalności
 • Biznes wobec nowych realiów rynkowych. Strategie firm

Euro w nowej dekadzie

 • Jak kryzys zmienił euroland? Euro łączy czy dzieli?
 • Wspólny budżet dla strefy euro? Konsekwencje polityczne i gospodarcze
 • Co generuje problemy: koncepcja wspólnego pieniądza czy nieefektywne gospodarki?
 • Grecja, Cypr, Portugalia – udane akcje Europejskiego Banku Centralnego. Włochów powrót do lira?
 • Co dalej z euro? Jeśli Włochy wrócą do lira...
 • Polska wobec euro. Nie teraz, czyli kiedy? Potrzeba strategii
 • Scenariusze dla krajów UE pozostających poza strefą euro

Polska w Europie

 • Szefowie najważniejszych partii o przyszłości Polski w Unii w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego)
 • Miejsce Polski w Europie i Polexit w wewnętrznej debacie publicznej. Poglądy, deklaracje, fakty
 • Elity, interesy i sojusze. Europa partykularnych opcji i zróżnicowanych prędkości?
 • Integracja a suwerenność. Unia jako wspólnota interesów czy wartości?
 • Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021-27. Polskie stanowisko w negocjacjach
 • Koszty i korzyści wynikające z członkostwa. Jakie skutki dla gospodarki?

Europa i migracje

 • Migracja z Afryki i Azji do Europy. Obecna sytuacja
 • Jak rozwiązać węzeł? Kwestie humanitarne – bezpieczeństwo – polityka
 • Koncepcje wzmocnienia europejskich granic. Weryfikacja polityki azylowej
 • Demografia i potrzeby gospodarek. Czy Europa może się rozwijać bez pracowników spoza kontynentu?
 • Mapa migracji zarobkowych w Europie. Czym grozi drenaż mózgów?
 • Imigranci sposobem na niedobory kadrowe na rynku pracy? Jak ich zatrzymać?
 • Dysproporcje regionalne i migracje wewnątrz kraju za pracą. Polityka lokalna i regulacje

Trudny dialog. Przyszłość stosunków UE-USA

 • Bilans polityki transatlantyckiej ostatniej dekady
 • Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Konflikt we wspólnocie euroatlantyckiej ?
 • Obszary konkurencji. Metody działania. Akcja i odwet?
 • Europejskie działania przeciwko dominującej roli amerykańskich korporacji technologicznych
 • Pragmatyzm zwycięży? Scenariusze ograniczonej współpracy
 • Rola Polski w kształtowaniu relacji USA-UE. Aspekt gospodarczy i polityczny

SUKCESJA W BIZNESIE

Zmiana pokoleniowa w biznesie

 • Demografia a kwestie własności w firmach prywatnych. Problemy z sukcesją
 • Pokolenie polskiej transformacji i następcy. Suma doświadczeń, wiedza, umiejętności
 • Jak przygotować proces przekazania władzy? Bezpieczeństwo i stabilność
 • Proces przekazywania władzy w firmie rodzinnej. Pokoleniowe różnice
 • Firma w toku zmian i pod nowym przywództwem. Zagrożenia i ryzyka
 • Prawo, które ułatwia sukcesję. Sprawdzone rozwiązania

Moje królestwo. Modele biznesowe i style zarządzania

 • Skala biznesu i struktura firmy – wpływ na taktykę i decyzje „sukcesorów”
 • Drogi sukcesji w rodzinach najbogatszych Polaków
 • Strategia zmiany – konstytucja rodzinna, trust, zewnętrzny menedżer?
 • Jak przygotować następców – praktyczne sposoby dla MSP. Rola edukacji
 • Wiek i doświadczenie – atut czy przeszkoda w Zarządzaniu 4.0?
 • Technologiczne zmiany wspomagające zarządzanie
 • Zespół wobec zmiany przywództwa. Komunikacja, polityka kadrowa, adaptacja

RYNKI ZAGRANICZNE

Międzynarodowa ekspansja polskich firm

 • Jak budować strategie wejścia dopasowane do specyfiki rynku?
 • Źródła sukcesu. Skuteczni w rywalizacji z silniejszą konkurencją
 • Dyplomacja gospodarcza i wsparcie firm w praktyce
 • Nauki z porażek – własnych i cudzych. Sztuka odwrotu i powrotu
 • Rola wiedzy i kompetencji, elastyczności, współpracy i wsparcia
 • Atrakcyjne branże, obiecujące rynki, przetarte ścieżki

GoGlobal – ekspansja polskiej branży kosmetycznej

 • Branża kosmetyczna jako przykład eksportowego fenomenu polskiej gospodarki
 • Know-how udanej ekspansji. Wybór optymalnej drogi na obce rynki
 • Wyzwania regulacyjne w UE i na rynkach pozaeuropejskich
 • Nowoczesne systemy sprzedaży (e-commerce, influences sale)
 • Zmiany własnościowe: specyfika transakcji M&A i JV w branży kosmetycznej

Międzynarodowy handel w cyfrowym świecie

 • Digitalizacja handlu zagranicznego – główne zjawiska i tendencje
 • Możliwości technologii blockchain w wymianie handlowej
 • Digitalizacja handlu a nowe regulacje

Infrastrukturalny wymiar Partnerstwa Wschodniego

 • Transport I infratsruktura – podstawy I realia współpracy na rubieżach Unii
 • Lotniska, porty i przejścia graniczne
 • Inwestycje i współpraca w transporcie kolejowym
 • Finansowanie infrastruktury na Ukrainie, Mołdawii i Gruzji

Przyszłość współpracy gospodarczej w ramach Partnerstwa Wschodniego

 • Wymiana handlowa i inwestycje
 • Problemy z dostępnością do rynku usług i towarów UE i państw PW
 • Przyszłość rynków pracy
 • Technologie i innowacje jako perspektywiczny obszar kooperacji

Forum Europa-ASEAN

Forum Europa Centralna-Afryka

 • Perspektywiczne obszary współpracy – potrzeby, możliwości, narzędzia
 • Podstawy społeczno-gospodarczego – ochrona zdrowia i edukacja
 • Szansa na przyspieszenie czyli inwestycje w sektorze ICT
 • Rolnictwo i agrokultura. Technika, wiedza, współpraca

Forum Polska-Ameryka Łacińska

Ekspansja krok po kroku

 • Wyjście na obce rynki – główne przesłanki niełatwej decyzji
 • Jak się przygotować – narzędzia rozpoznania rynku
 • Wsparcie instytucjonalne, finansowanie, asekuracja i zarządzanie ryzykiem transakcyjnym i kursowym
 • Logistyka i dystrybucja. Solo czy z lokalnym partnerem?

PRACA. EDUKACJA. MIGRACJE

Trendy na rynku pracy

 • Wyzwania rynku pracy. Skuteczne sposoby na niedobory kadrowe
 • Młodzi u progu kariery – jak ich pozyskać na dłużej?
 • Pracodawcy wobec pokoleniowych zmian: lojalność, warunki pracy, formy zatrudnienia
 • Pokolenia baby boomers, X, Y, Z – generacyjna wieża Babel w firmie. Jak zarządzać?
 • Elastyczność na rynku pracy – modny trend czy konieczność?
 • Rewolucja technologiczna a nowe zawody

Zarządzanie kadrami w czasie transformacji

 • Cyfryzacja i przemiany technologiczne a problemy z kadrami
 • Czy młode pokolenia pracowników wymagają nowego modelu zarządzania?
 • Turkus w natarciu. Czy polskie firmy są gotowe na zmiany?
 • Kij i marchewka do lamusa. Nadciąga motywacja 3.0
 • Lider i przywódca w procesie transformacji

Studenci zagraniczni w uczelniach Europy Centralnej

 • Rynek studiów zagranicznych w Europie Centralnej. Wartości, trendy, perspektywy
 • „Popyt” ze strony systemu szkolnictwa wyższego. Stopień umiędzynarodowienia
 • Atrakcyjność uczelni krajów Europy Centralnej dla obcokrajowców
 • Dominujące nacje, preferowane kierunki kształcenia. Plany zawodowe a rynek pracy
 • Erasmus w Polsce i w regionie. Próba ewaluacji, uwagi na przyszłość
 • Nowe nakłady na programy integracyjne i edukacyjne w UE

Edukacja dla rynku pracy

 • Zawody deficytowe dziś i jutro. Kogo brakuje na rynku pracy?
 • System edukacji powszechnej – poziom szkoły podstawowej i średniej a kwalifikacje pracownika
 • Potrzeba praktycznych umiejętności. Dopasowanie kompetencyjne pracowników
 • Szkolnictwo branżowe odpowiedzią na potrzeby biznesu i zmiany na rynku pracy
 • Zaangażowanie pracodawców i rola samorządów w kształceniu przyszłych kadr

Reforma szkolnictwa wyższego

 • Założenia reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Punkt wyjścia – potrzeba zmian
 • Spór o Ustawę 2.0. Impuls rozwojowy czy zagrożenie dla polskiej nauki?
 • Centra i peryferia. Dobrzy i kiepscy. Jak kategoryzować, by nie skrzywdzić?
 • Kwestia autonomii uczelni – obawy środowiska, rola polityków. Rektor czy menedżer?
 • Kwestie „wrażliwe”: kadry a poziom naukowy, parametryzacja, koszty

ENERGETYKA – RYNEK, REGULACJE, PALIWA

Integracja rynku energii w Europie

 • Główne założenia unii energetycznej. Co się udało zrealizować?
 • Rynek energii w Europie – stopień integracji, przejrzystość, różnice regulacji krajowych
 • Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Sukcesy, porażki, wnioski
 • Wspólne inwestycje infrastrukturalne w europejskiej energetyce
 • Transgraniczny handel energią. Ograniczenia prawne, organizacyjne i techniczno-infrastrukturalne

Rynek energii i rynek mocy

 • Podwyżki cen energii – stan kryzysu?
 • Przyczyny i skutki dla gospodarki. Przewidywania i prognozy
 • Reakcje odbiorców i nowe regulacje
 • Rynek mocy w Polsce. Kształt systemu i oczekiwania uczestników
 • Pierwsze aukcje i pierwsze wnioski
 • Koszty rynku mocy. Korzyści dla sektora energii i dla gospodarki

Koszty energii – teraz efektywność

 • Jak sobie radzić w czasach drogiej energii? Strategie firm wobec rosnących kosztów energii
 • Zmiana sprzedawcy energii. Grupy zakupowe. Umowy Power Purchase Agreement (PPA)
 • Technologie i modele działania sprzyjające efektywności energetycznej
 • Energetyka przemysłowa. Klastry energii. Outsourcing dostaw mediów
 • Kogo ochronią regulacje?

Polityka energetyczna Polski

 • Unijny pakiet klimatyczny 2021-2030. Ramy i narzędzia realizacji
 • Zintegrowany plan na rzecz energii i klimatu – zobowiązania, cele, metody ich osiągnięcia
 • Polityka energetyczna Polski i docelowy miks energetyczny
 • Rola państwa w energetyce. Własność, regulacje, samowystarczalność
 • Ceny energii. Perspektywa długofalowa

Generacja rozproszona

 • Ramy regulacyjne, uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjno-techniczne dla zdecentralizowanej produkcji energii
 • Rozwiązania dla prosumenta: małe biogazownie, przydomowe panele PV, domowe magazynowanie energii
 • Perspektywy energetyki rozproszonej, wpływ na systemy, na rynek i ceny

Infrastruktura energetyczna wobec nowych zjawisk

 • Najważniejsze wyzwania, szanse, zagrożenia dla infrastruktury energetycznej
 • Czynniki wpływające na stan i przyszłość infrastruktury energii: elektromobilność, OZE, handel energią, rynek mocy
 • Nowe zachowania odbiorców. Smart grid
 • Konieczne inwestycje i ich realizacja

EEC Green / Zielona energia w Europie

 • Odnawialne źródła energii w nowej sytuacji. Bodźce rozwoju branży
 • Dostępność technologii – spadające koszty
 • Kiedy OZE się opłaca? Na progu rentowności
 • OZE na rynku energii. Regulacje zachęcające do inwestowania

EEC Green / Rynek energii odnawialnej w Polsce

 • Mix odnawialnych źródeł w Polsce – stan obecny i perspektywy Preferencje, wsparcie, krajowa i lokalna specyfika
 • Przyszłość fotowoltaiki w Polsce – uwarunkowania rynkowe. Inwestycje i inwestorzy
 • Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Aspekty regulacyjne i ekonomiczne.
 • Rozwój energetyki prosumenckiej w kontekście rosnących cen energii. Konsekwencje dla rynku
 • Przemysł i produkcja dla sektora OZE w Europie i w Polsce – stan obecny i perspektywy

Morska energetyka wiatrowa

 • Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku
 • Współpraca przy realizacji projektów - światowe doświadczenia w pozyskiwaniu energi z wiatru na morzu
 • Sposoby finansowania morskich farm wiatrowych i sieci przesyłowych
 • Stabilność systemu elektroenergetycznego - niezbędne inwestycje

Fotowoltaika w Polsce

 • Wkład fotowoltaiki w realizację celów OZE na 2020 rok
 • Rynek aukcji OZE – sukces rynkowy rozwoju dużych farm fotowoltaicznych
 • Rozwój rynku prosumenckiego – czy obecne instrumenty prawne i podatkowe są wystarczające?
 • Bariery wejścia na rynek PV
 • Finansowanie inwestycji PV
 • Fotowoltaika na rynku energii elektrycznej
 • Jak będzie wyglądał rynek PV po 2020 roku?

Polskie ciepło

 • Ciepłownictwo w toku zmian. Czy zdąży dostosować się do nowych norm emisyjnych?
 • Technologie, miks paliwowy, ceny
 • Konieczność modernizacji ciepłownictwa. Skala i koszty
 • Konkurencyjność ciepłownictwa systemowego
 • Czy nowy model wsparcia dla kogeneracji przyczyni się do wzrostu inwestycji?

Tech / Technologie przyszłości w energetyce

 • Przegląd nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Obiecujące obszary badań
 • Cyfryzacja a energetyka. Zarządzanie mocą i popytem. Nowe narzędzia efektywności
 • Kierunki rozwoju technologii OZE – morze, przestrzeń kosmiczna?
 • Wytwórz i przechowaj – ofensywa domowej energetyki prosumenckiej
 • Wszędobylska fotowoltaika? Rozwiązania zintegrowane w budownictwie, mikroenergetyce, elektronice użytkowej
 • Energetyka jądrowa w wersji „kieszonkowej”
 • Potencjał blockchain w energetyce. Nowe możliwości. Konieczne regulacje

Elektromobilność – teraz realizacja

 • Polska elektromobilność – czas pierwszej weryfikacji. Koszty i perspektywy
 • Główne trendy, obszary aktywności, efekty. Polskie rozwiązania na rzecz e-mobilności
 • Bariery rozwoju elektromobilności
 • Rola biznesu, innowatorów i administracji. Preferencje, zachęty, oczekiwania
 • Elektromobilność w polskich miastach. Dokonane i planowane inwestycje
 • Czy w elektromobilności potrzebna jest współpraca międzynarodowa? Transfer technologii, know-how

Elektromobilność / Gaz / Wodór – co rozwijać i jak sfinansować rozwój?

 • Infrastruktura ładowania – stan i perspektywy rozwoju – czy rok 2019 będzie rokiem przełomu?
 • Zakup pojazdów o napędach alternatywnych – cena zakupu, dostępność, TCO – co jest decydujące dla klientów flotowych?
 • Źródła finansowania infrastruktury i zakupu pojazdów – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu czy finansowanie komercyjne?
 • Preferencje podatkowe dla alternatywnych napędów – czy preferencje obowiązujące od 2019 roku są wystarczające

Polityka surowcowa

 • Polityka państwa wobec zasobów naturalnych – nowe spojrzenie
 • Koncesjonowanie a rynek. Relacje między firmami a administracją
 • Planowane inwestycje krajowe i zagraniczne w polskim sektorze wydobywczym
 • Wykorzystanie zasobów naturalnych wobec standardów ochrony środowiska i idei zrównoważonej gospodarki

Górnictwo

 • Polskie górnictwo i energetyka oparta na węglu w dobie dekarbonizacji
 • Koniunktura nie jest wieczna. Trendy na światowym rynku węgla
 • Polski sektor węgla kamiennego po restrukturyzacji. Bilans i prognoza
 • Zapotrzebowanie na węgiel i import. Wydobycie i inwestycje
 • Wydajniej i bezpieczniej. Nowe technologie i rozwiązania organizacyjne w górnictwie
 • Polska branża maszyn i urządzeń dla górnictwa. Konkurencja, ekspansja, dywersyfikacja

Nowe zastosowanie węgla

 • Włókna węglowe. Zalety, popularyzacja, perspektywy zapotrzebowania
 • Węgiel jako źródło czystego paliwa. Technologie, doświadczenia, prognozy
 • Wykorzystanie wodoru w ogniwach paliwowych. Potencjał z punktu widzenia energetyki, górnictwa, bezpieczeństwa energetycznego
 • Pozyskanie i wykorzystanie metanu towarzyszącego wydobyciu węgla
 • Inne technologie i alternatywne zastosowania węgla. Pilotaże, inwestycje, szanse komercjalizacji

Przyszłość regionów górniczych

 • Transformacja regionów górniczych i przemysłowych - koszty i szanse
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej
 • Finansowanie reorientacji rozwoju gospodarczego - dobre praktyki
 • Program dla Śląska - finansowanie i kluczowe projekty

Globalny rynek LNG

 • Perspektywy LNG na rynku światowym. Zmiany w strukturze wykorzystania paliw
 • Rozwój infrastruktury (gazoporty, flota, instalacje zgazowania)
 • Import LNG jako obszar współpracy USA i UE
 • Rola i miejsce Unii Europejskiej na globalnym rynku LNG

Polski hub gazowy

 • Ekspansja LNG w świecie – sytuacja na globalnym rynku
 • Skąd LNG dla Polski? Co z kierunkiem rosyjskim?
 • Gaz zza Oceanu? Długoterminowe perspektywy importu z USA
 • Inwestycje w infrastrukturę. Czy Polska może stać się hubem LNG w regionie?

KLIMAT, EMISJE, ŚRODOWISKO

System handlu uprawnieniami do emisji

 • Sytuacja europejskiej i polskiej energetyki po roku 2020
 • Reforma systemu EU ETS. Darmowe uprawnienia dla energetyki
 • Co dalej z cenami praw do emisji CO2?
 • Czyżby spekulacja? Kto zyskuje, kto traci, kto protestuje?

EEC Green / Zrównoważony rozwój w strategiach firm

 • Trend zrównoważonego rozwoju tu i teraz. Skala i głębokość zmian. Charakter procesów adaptacyjnych
 • Motywacje we wprowadzaniu „zielonego” komponentu do biznesowych strategii
 • Presja regulacyjna. Dlaczego niektóre firmy wyprzedzają przepisy i normy?
 • Czekać czy reagować? Ryzyko niedostosowania firmy do zmieniającego się rynku i nowych preferencji konsumenta
 • Ekonomika transakcyjna czy relacyjna? Rola współpracy z partnerami, rynkiem, nauką

EEC Green / Wciąż w smogu

 • Problem trudniejszy niż oczekiwano? Skuteczność dotychczasowych działań
 • W chaosie programów i dopłat. Wsparcie tylko dla zaradnych?
 • Zdrowo czy tanio? Zgubna alternatywa. Skala ubóstwa energetycznego i środki zaradcze
 • Prawo i jego egzekwowanie. Ekonomiczne bariery w zwalczaniu niskiej emisji
 • Kontrola i sankcje na poziomie gminy. Służby i koszty
 • Sektor ciepłowniczy w walce ze smogiem. Perspektywy termomodernizacji

EEC Green / Zagospodarowanie odpadów

 • Kosztowna reforma śmieciowa. Czy musimy płacić więcej? Samorządy wobec śmieciowego chaosu
 • Recykling – unijne regulacje a polskie realia. Jak polskie gminy radzą sobie z przetwarzaniem odpadów?
 • Co dalej ze spalarniami? Nowe rozwiązania, paliwo alternatywne

EEC Green / Gospodarka obiegu zamkniętego

 • Polityka unijna. Regulacje. Priorytetowe obszary gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Po pierwsze mniej odpadów. Powrót do opakowań zwrotnych
 • Wzrost gospodarczy i PKB wobec gospodarki cyrkularnej
 • Wyzwania dla przemysłu. Kto straci, a kto zyska?
 • GOZ w Europie i na świecie. Czy Polska sprosta unijnym wymaganiom?

EEC Green / Samorządy i zmiany klimatu

 • Samorządy w obliczu zmian klimatycznych i katastrof naturalnych
 • 44 miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Cele, stan realizacji, zakładane rezultaty
 • Przygotowania do skutków zmian klimatycznych na obszarach niezurbanizowanych
 • Współpraca między samorządami a służbami kryzysowymi wojewody
 • Działania prewencyjne. Rola planowania przestrzennego, stan infrastruktury wodno- kanalizacyjnej

CYFRYZACJA I NOWE TECHNOLOGIE

Tech / Przyszłość cyfrowej Europy

 • UE na tle globalnej mapy cyfryzacji gospodarek i społeczeństw
 • Unijne programy na rzecz cyfryzacji gospodarek w UE
 • Biznesowe realia cyfrowej transformacji – opinie europejskich firm
 • Gdzie wytyczyć granice? Regulacje a wolność, prywatność a bezpieczeństwo
 • Unijne prawo i instytucje wobec cyberzagrożeń

Tech / Industry 4.0 – rewolucja trwa

 • Finalna wersja Industry 4.0: inżynieria, informatyka, marketing, logistyka, zarządzanie
 • Informacje, dane, ich wartość. Technologie, które zmieniają świat
 • Rewolucyjne zmiany w umiejętnościach pracowników, systemie kształcenia i życiu społecznym
 • Potrzeby i realia, czyli 4,0 w różnym rytmie. Liderzy, naśladowcy, kooperanci, sceptycy

Tech. European Start-up Days / Blockchain w gospodarce

 • Nie tylko kryptowaluty. Blockchain jako nowe, zdecentralizowane środowisko
 • Czy nowa technologia zmieni świat finansów i handlu?
 • Rewolucja w administracji publicznej, potencjał wykorzystania w służbie zdrowia
 • Rozproszona energetyka. Prosument w modelu blockchain
 • Informacja w łańcuchu dostaw. Korzyści dla konsumenta
 • Ewidencja, dostęp do danych, bezpieczeństwo, system podatkowy

Tech / Dane są wszędzie

 • Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja potężnym źródłem danych. Big Data – groźba potopu?
 • Co zrobić z przyrostem danych wytwarzanych w ramach Przemysłu 4.0?
 • Zarządzanie informacją w przemyśle, usługach, finansach, medycynie
 • Nie tylko statystyka. Data Science w poszukiwaniu najważniejszych odpowiedzi
 • Jak sztuczna inteligencja może pomóc w agregowaniu, magazynowaniu i przetwarzaniu danych?
 • Infrastruktura i energia potrzebna, by wykorzystać dane. Gdzie są granice?

Tech, European Start-up Days / Uwaga, sztuczna inteligencja

 • Roboty i sztuczna inteligencja. Wspaniały świat czy pułapka?
 • Bunt maszyn. SF albo realne zagrożenie w przyszłości
 • AI – pojemne pojęcie i źródło nieporozumień. Od robota po sztuczne życie
 • Człowiek (nie) do zastąpienia? Przewagi i wyjątkowość inteligencji naturalnej
 • Robotyzacja wojska i konfliktów. Igranie z ogniem?
 • Samodzielna technologia, odpowiedzialność, etyka. Identyfikacja problemów
 • Sztuczna inteligencja a rzeczywistość prawna. Czy jesteśmy gotowi? Jak się zabezpieczyć?

Tech, European Start-up Days / VR/AR – szerokie spojrzenie

 • Poszerzona rzeczywistość – rozszerzone możliwości
 • Zdalne rozwiązywanie problemów. Szkolenia. Symulacje
 • Wirtualna rzeczywistość w handlu, marketingu, promocji
 • Od zabawy po komercjalizację. Jak poszerzyć… zyski?

Tech / Drony – obiecująca branża

 • Rynek dronów – rozwój technologii i spektrum zastosowań
 • Ekonomiczne podstawy wykorzystania bezzałogowców w różnych dziedzinach gospodarki
 • Ramy regulacyjne. Stan na dziś, potrzeby, oczekiwania
 • Śląsk poligonem technik dronowych? Zaangażowanie firm

Tech / Roboty w przemyśle

 • Perspektywy branży robotycznej i jej potencjał rozwoju
 • Kierunki zastosowań w produkcji przemysłowej. Gdzie robot ma najwięcej do zrobienia?
 • Jakie technologie z obszaru Przemysłu 4.0 mogą wdrażać mniejsze firmy?
 • Gdzie mają zastosowanie roboty współpracujące (coboty)?
 • Sztuczna inteligencja, inne technologie i materiały, z których korzystają producenci robotów

Tech, European Start-up Days / Automaty, roboty, coboty

 • Daleko do czołówki, ale… Osiągnięcia robotyki w Polsce
 • Bariery robotyzacji – kompetencyjne, finansowe, organizacyjne. Jak je pokonać?
 • Wpływ robotyzacji na rynek pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwo
 • Automatyzacja handlu. Oczekiwania klienta, relacje, czynnik ludzki
 • Automatyzacja w zaawansowanych usługach dla biznesu
 • Robot w domu i życiu codziennym, w handlu i przemyśle czasu wolnego

Tech / Robot i budżet

 • Konsekwencje automatyzacji i robotyzacji. Prognozowane zmiany na rynku pracy
 • Skutki zmian w zatrudnieniu dla budżetu państwa i systemów emerytalnych: bezrobocie, wpływy podatkowe, koszty przekwalifikowania
 • Nowe definicje pracy, nowe formy zatrudnienia i modele zabezpieczenia socjalnego
 • Scenariusze, pomysły, możliwości. Opodatkować roboty?

Tech / Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo

 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – główne założenia i narzędzia
 • Obowiązki wynikające z ustawy dla operatorów usług kluczowych
 • Opinie, reakcje i pierwsze działania w sektorze finansowym, energetyce, transporcie, służbie zdrowia i instytucjach publicznych
 • Analiza ryzyka, zespoły reagowania, zasady i procedury. Strategie bezpieczeństwa w formule case studies

Przyszłość infrastruktury. Infratech

 • Infrastruktura zaawansowana technologicznie (infra-tech). Główne kierunki rozwoju
 • Digitalizacja infrastruktury w różnych sektorach i branżach
 • Smart grid i jeszcze dalej... Sieci energetyczne przyszłości. Elektromobilność
 • Więcej i szybciej. Infrastruktura telekomunikacyjna – G5, sieci szerokopasmowe
 • Inteligentne systemy w miastach. Komunikacja, informacja, zarządzanie, media
 • Infrastruktura jutra – dokąd zmierzamy?

HANDEL, RYNEK, KONSUMENT

European Start-up Days / The Future Of The Market – nowy konsument

 • Trendy i preferencje konsumenckie kształtujące rzeczywistość
 • Procesy zakupowe a różnice pokoleniowe. Nowe modele zachowań
 • Zakupy online czy stacjonarnie, a może omnichannel?
 • Personalizacja, wyjątkowość, marka – co się liczy dla młodych klientów?
 • Reakcje na różne formy reklamy. Zaufanie, lojalność, prywatność

Smart konsument w świecie omnichannel

 • Big Data w handlu. Wielki brat zagląda do koszyka Polaka
 • Ewolucja od ceny do jakości. Jak zanik „instynktu łowcy” zmieni rynek?
 • Pokolenie online kształtuje ofertę sklepów. A co z potrzebami silver generation?
 • Koniec ery niemego konsumenta. Klient decyduje o ofercie sklepu
 • Nowe technologie, e-grocery, e-lojalność – wyzwania cyfrowego handlu
 • Sklep bezobsługowy przyszłością convenience?

Gospodarka współdzielenia

 • Korzystam, nie posiadam. Rowery, samochody, nieruchomości, usługi
 • Presja młodego odbiorcy. Rola technologii i komunikacji
 • Jak współdzielenie zmienia gospodarkę, metropolie, relacje społeczne?
 • Korzyści dla gospodarki i środowiska. Problemy logistyczne, organizacyjne, prawne

Handel 4.0: ekologia, premium, digital

 • Ekologiczny produkt i wyposażenie. Nowe otwarcie w relacjach sieć – konsument
 • Budowanie doświadczenia zakupowego. Co ważniejsze – technologia czy uśmiechnięty sprzedawca?
 • Premium, ale inaczej. Jak budować limitowaną ofertę w gospodarce nadmiaru?
 • Personalizacja promocji odpowiedzią na brak lojalności
 • Przyjemne zakupy? Technologia kreuje trendy

European Start-up Days / Digital marketing

 • Najnowsze trendy w marketingu. Przekaz jedno- i wielokierunkowy. Rola social mediów
 • Digital marketing. Wiedza o kliencie, personalizacja narzędzi, mobilność
 • Od kampanii do konwersacji. Rola narzędzi PR – zacieranie różnic z marketingiem
 • Sztuka wpływania. Followersi, influencerzy, celebryci
 • Marketing w czasach fake newsów. Zaufanie jako kapitał
 • Często czy intensywnie? Marketer i klient wobec przesytu treścią

European Start-up Days / E-sport w gospodarce

 • Rynek wart miliardy. E-sport i jego wpływ na gospodarkę w ujęciu globalnym i lokalnym
 • E-sport w zestawieniu z innymi dyscyplinami: koszty organizacji zawodów, przychody, poziom zawodników w Polsce, praca związana z e-sportem
 • Gracze i kibice e-sportu jako klienci innych branż i konsumenci dóbr
 • Wielkie wydarzenia e-sportowe – motor branży, narzędzie komunikacji, forum tworzenia relacji

PRZEMYSŁ

Przemysł w Europie

 • Reindustrializacja po nowemu? Potrzeba rozwoju przemysłu w czasach Przemysłu 4.0
 • Ile produkcji, ile usług? Zmiany strukturalne. Jaki przemysł w Europie?
 • Przemysł energochłonny w Europie. Polityka wsparcia w państwach europejskich i w Polsce
 • Zmniejszanie energochłonności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej
 • Nauka, sektor badawczo-rozwojowy. Czy digitalizacja może uratować unijny przemysł ciężki?
 • Automatyzacja i robotyzacja. Dylematy rynku pracy i świadomości pracowników

Hutnictwo

 • Presja polityki ochrony klimatu i zaostrzanie norm środowiskowych
 • Hutnictwo wobec barier w handlu międzynarodowym
 • Rosnące ceny energii a granice efektywności procesów produkcyjnych w hutnictwie
 • Nowe technologie adekwatną odpowiedzią na wyzwania?
 • Nisze, zaawansowane technicznie produkty i materiały, specjalistyczne przetwórstwo stali

Sektor naftowo-chemiczny

 • Konsolidacja polskiej branży naftowej. Wpływ na konkurencję na rynku krajowym i europejskim
 • Jak elektromobilność zmieni krajowy rynek paliw?
 • Polska petrochemia. Wielkie inwestycje i ich uzasadnienie
 • Logistyka naftowa a bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw
 • Teraz specjalizacja? Produkty „niemasowe” szansą na sukces?
 • Doświadczenia z ekspansji zagranicznej polskich firm. Czy to się może udać?

Sektor motoryzacyjny w Europie i na świecie

 • Rynek motoryzacyjny w Europie na globalnym tle – najważniejsze zjawiska
 • E-samochody, hybrydy i diesle w strategiach największych producentów. Jak ochrona klimatu zmienia rynek motoryzacyjny?
 • Elektromobilność – wyzwanie dla producentów i kooperatorów
 • Nowe wielkie rynki zbytu. Skala popytu
 • Motoryzacja w Europie a polityka celna USA
 • Sektor motoryzacyjny po brexicie

Przemysł obronny

 • Kondycja spółek polskiego sektora obronnego. Stopień wykorzystania najnowszych technologii
 • Potentaci światowego przemysłu obronnego na polskim rynku
 • Polityka unowocześniania polskiej armii. Założenia, nakłady, realizacja
 • Przetargi i zakupy dla wojska – prościej, szybciej, skuteczniej. Co zmieni powstanie Agencji Uzbrojenia?

Tech / Przemysł kosmiczny w Europie i w Polsce

 • Technologie kosmiczne – europejska specjalność? Dalekosiężne cele i bilans dotychczasowych działań
 • Stan i perspektywy sektora. Wiodące firmy, inwestycje i wsparcie instytucjonalne
 • Polski sektor technologii kosmicznych we współpracy z ESA – dokonania i plany
 • Polskie specjalności. Upstream (nanosatelity) czy downstream (usługi naziemne, przetwarzanie danych)?

INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA, BUDOWNICTWO

Inwestycje infrastrukturalne

 • Inwestycje w infrastrukturze drogowej i kolejowej w Polsce i w regionie
 • Kluczowe projekty i ich znaczenie. Priorytety. Finansowanie. Współpraca międzynarodowa
 • Przetargi – ich zaawansowanie, sprzeczne interesy, bariery proceduralne, dobre praktyki
 • Inflacja kosztów w budownictwie zagrożeniem dla realizacji programów

Cała Polska strefą ekonomiczną

 • Rok od zmian przepisów dotyczących ulg i funkcjonowania stref ekonomicznych
 • Strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej – wciąż skuteczne? Tylko ulgi podatkowe i niskie koszty pracy?
 • Rola samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu (rynek pracy, infrastruktura, planowanie przestrzenne)
 • Struktura inwestycji w SSE. Czy strefy sprzyjają rozwojowi technologii?

Inwestycje infrastrukturalne – od Bałtyku po Karpaty. Współpraca państw Europy środkowej i południowej

 • Współpraca w dziedzinie rozwoju infrastruktury transportowej w Europie północno-wschodniej. Podstawy, wspólne cele, koordynacja działań
 • Rola Rail Baltica w handlu międzynarodowym. Potencjał, stan zaawansowania, najtrudniejsze odcinki, perspektywy ukończenia
 • Państwa bałtyckie a Via Baltica i Via Carpatia. Priorytety i oczekiwania
 • Dalsze finansowanie prac. Nowa perspektywa finansowa UE
 • Projekty kolejowe i drogowe w regionie wobec postulatu spójności Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Największe wyzwania dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

 • W jakim kierunku zmierza polska branża BPO/ SSC? Ewolucja sektora i rynku
 • In- czy outsourcing? Potrzeby firm a nowe rodzaje usług. Kwestia kosztów
 • Problem braku pracowników i sposoby ich pozyskania. Coraz bardziej skomplikowane procesy
 • Jak podnosić poziom edukacji i zmieniać jej charakter, by nie stracić konkurencyjności w regionie i na świecie
 • Teraz robot? Automatyzacja usług BPO

Budownictwo 4.0

 • Robot na budowie. Lekarstwo na brak pracowników?
 • Rewolucja w procesie inwestycyjnym – rozwiązania BIM i zarządzanie cyklem życia budynku
 • Przykłady wdrożeń innowacyjnych rozwiązań: prefabrykacja, druk 3D, Lean Construction, VR
 • Inteligentne narzędzia pracy i środki ochrony na placu budowy

Budownictwo przemysłowe i energetyczne

 • Zakończenie dużych inwestycji w budownictwie energetycznym
 • Niepewna przyszłość firm wyspecjalizowanych w tym sektorze
 • Alternatywa? Jak i gdzie wykorzystać doświadczenie i kompetencje?
 • Nowe strategie firm. Potrzeba dywersyfikacji, eksportu

Energetyczna rewolucja w budownictwie

 • Nowe przepisy UE dotyczące powstających budynków
 • Czysto, efektywnie, oszczędnie. Wymagania i oczekiwania użytkowników
 • Czy instytucje publiczne i samorządy są gotowe na zmiany?
 • Obiekty o zerowym zużyciu energii zewnętrznej. Jak się to robi? Reakcje rynku wykonawczego
 • Nowe technologie w budownictwie. Inteligentny budynek. Smart grid. Zintegrowana fotowoltaika

Polska kolej

 • Trwające i planowane inwestycje Grupy PKP. Harmonogram i finansowanie
 • Skala inwestycji, wpływ na sektor budowlany, spodziewane efekty dla gospodarki
 • Innowacje na kolei. Współpraca z dostawcami technologii i sektorem BR
 • Pomysły na przestrzeń. Zagospodarowanie gruntów i innych nieruchomości kolejowych

TRANSPORT I LOGISTYKA

Nowoczesna logistyka i magazyny

 • Magazynowy boom w Polsce trwa. Skąd apetyt na powierzchnie magazynowe i przemysłowe w Polsce?
 • Polskie magazyny na celowniku międzynarodowych inwestorów. Jakich produktów poszukują fundusze?
 • Jak wielkie inwestycje zmieniają rynek? Porty nad Bałtykiem, Nowy Jedwabny Szlak, CPK?
 • Nowe technologie w centrach logistycznych. Automatyzacja i robotyzacja
 • Zmiany w łańcuchach dostaw. Reakcja rynku na nowe realia (e-commerce, oczekiwania klientów)

Kierunek interoperacyjność

 • Europejski transport (drogowy, kolejowy, lotniczy) – dokonania i braki w zakresie integracji krajowych systemów
 • Przyjęte rozwiązania (pakiety dyrektyw). Początek ich obowiązywania w krajach członkowskich. Spodziewane skutki
 • Otwarcie rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Kto skorzysta, kto straci?

Logistyka między Europą i Azją

 • Wymiana towarowa Chin i UE a stan i rozwój infrastruktury
 • „Wąskie gardła” komunikacyjne między Azją i Europą
 • Chiński program inwestycyjny (One Belt One Road) – jego rozmach i potencjalne znaczenie. Oczekiwania i obawy
 • Perspektywy rozwoju dalekobieżnych połączeń kolejowych
 • Jak skutecznie wykorzystać nowe możliwości? Konkurencja w logistyce w naszej części Europy

Centralny Port Komunikacyjny

 • Polska na mapie transportowej Europy. Perspektywy
 • CPK– wizja i realizacja. Przygotowania i oczekiwania. Harmonogram działań
 • Potencjał CPK dla gospodarki. Skala inwestycji i jej oddziaływanie
 • Polska hubem dla cargo lotniczego?

RYNEK FINANSOWY

Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Rewolucja w systemie emerytalnym i finansach państwa?
 • Demografia, możliwości systemu zabezpieczenia społecznego i PPK
 • Odzew społeczny i reakcje rynku. Jak skutecznie zachęcić do oszczędzania na emeryturę?
 • Spodziewane efekty programu – dla rynku kapitałowego i dla przyszłych emerytów

Pracownicze Plany Kapitałowe – gospodarka i inwestycje

 • Źródła finansowania inwestycji. Rola rodzimego kapitału
 • Skutki wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców
 • Co dalej z OFE? Obraz rynku po wprowadzeniu PPK
 • Wpływ PPK na gospodarkę, inwestycje, rynek finansowy (GPW)

Polska bezgotówkowa

 • Rozwój rynku płatności bezgotówkowych. Nowe kierunki?
 • Jak nowe technologie zmieniają sektor finansowy. Punkt widzenia klienta
 • Regulacje, przepisy, zasady, standardy na rynku finansowym. Co wymaga zmian?
 • Zmiany w funkcjonowaniu podmiotów sektora. Prognozy

Tech, European Start-up Days / Branża fintechowa – blaski i cienie

 • Nowe narzędzia, nowe możliwości – rozwój rynku fintechowego w Europie
 • Popyt na innowacyjne usługi. Tradycyjne produkty w nowym wydaniu?
 • Specyfika nowych podmiotów w opozycji do tradycyjnych firm sektora finansowego
 • Kwestia odpowiedzialności. Ryzyka, zagrożenia, środki zaradcze
 • Współpraca fintechów z korporacjami. W kierunku nowego modelu rynku finansowego

Rynek kapitałowy w Polsce

 • Czy nasz rynek kapitałowy czeka rewolucja? Długi marsz – o rządowej strategii
 • Emitenci i inwestorzy: bariery versus zachęty. Redukcja kosztów, podatków, obciążeń regulacyjnych to już milowy krok?
 • Raport po demontażu OFE. PPK - czyli wielkie nadzieje
 • Jak przekonywać Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania na parkietach? Wpływ państwa, podmiotów rynku kapitałowego, firm
 • Pozycja i prognozy dla GPW. Mnożenie parkietów. Globalizacja obrotu. Technologie i giełdy
 • Polski rynek kapitałowy na tle rynku finansowego. Perspektywy dla finansowania inwestycji

Bank Gospodarstwa Krajowego – tradycja, odpowiedzialność, przyszłość

 • Każdy wygrywa? Inicjowanie współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi
 • Jak wyrównać szanse i gonić najlepszych. Rola BGK w rozwoju regionów i terenów wiejskich
 • Inicjatywy zorientowane na absorpcję środków UE. Relacje z samorządami, podmiotami gospodarki społecznej, organizacjami. Doświadczenia i praktyka
 • Narzędzia i programy wsparcia sektora mieszkaniowego i lokalnych społeczności. “Rodzina na swoim”, “Mieszkanie dla młodych”, budownictwo socjalne i czynszowe
 • MSP oraz młody biznes jako beneficjenci działań BGK. Case studies, opinie, wnioski
 • Wsparcie inwestycji i eksportu w polityce BGK i w ocenie biznesu. Rekomendacje firm
 • Misja i wizja. Nowe wyzwania przed polską gospodarką a strategia Banku.

Dialog podatkowy – w poszukiwaniu kompromisu

 • Bezpieczeństwo podatkowe polskich firm a uszczelnianie systemu podatkowego
 • Potencjalne sankcje dla firmy i odpowiedzialność karno-skarbowa
 • Wpływ technologii na transparentność w obszarze podatków
 • Dialog pomiędzy fiskusem i podatnikiem – praktyka a wzorce z innych krajów

Długoterminowego finansowanie dla polskiej gospodarki

 • Rozwój polskiego rynku obligacji korporacyjnych w ostatnich latach
 • Finansowanie na dłużej – jaka alternatywa dla emisji obligacji korporacyjnych?
 • Luka inwestycyjna w Polsce – innowacje z myślą o konkurencyjności
 • Kredyty podwyższonego ryzyka a obciążenie bilansów
 • Tzw. kapitał „cierpliwy” (długoterminowy) – czy istnieje?

MIASTA. REGIONY. ROZWÓJ

Metropolia – jak się to robi?

 • Od porozumienia gmin po ustawowe regulacje. Metropolia oddolnie i odgórne
 • Efektywna współpraca w ramach metropolii
 • Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zostanie jedyną? Pomorze, Wrocław?
 • Komunikacja publiczna, platforma danych – priorytetowe zadania
 • Metropolie polskie i światowe. Uczmy się od najlepszych

Miasta – generatory rozwoju

 • Miasta jak samochody – ekonomiczne, ekologiczne, ale też rodzinne i wygodne. Smart czy agile?
 • Miasto jak firma? Poniekąd... Czego administracja może uczyć się od sektora prywatnego?
 • Aplikacje mobilne w transporcie. Jak to robić skutecznie?
 • Nowe (cyfrowe) technologie w zarządzaniu organizmami miejskimi. Dobre praktyki

Miasto atrakcyjne

 • Co decyduje o wyborze miejsca do zamieszkania? Miasto i jego atuty
 • Kultura? Infrastruktura? Przemysł czasu wolnego? Galerie handlowe ponad wszystko?
 • Prawdziwe centrum miasta – wymagania mieszkańców wobec przestrzeni publicznej
 • Drugie życie terenów poprzemysłowych. Jak wykorzystać potencjał „trudnych” terenów?

Demografia i polityka miejska

 • Depopulacja – skala i skutki. Najszybciej wyludniające się miasta
 • Pomysły miast na powstrzymanie ucieczki mieszkańców
 • Rola programów rządowych wspierających dzietność, rodzinę, seniorów
 • Jak budować i przeobrażać miasta w bardziej przyjazne najmłodszym i najstarszym?
 • Czas na srebrną siłę? Miasto starsze, ale energiczne, ciekawe, atrakcyjne

Zrównoważony rozwój miast i regionów

 • Deglomeracja w regionach – „rozlewanie się” miast. Zapobiegać, leczyć, akceptować?
 • Z centrum na peryferia. Problemy komunikacyjne, infrastrukturalne, przykłady rozwiązań polskich i europejskich miast
 • Miasto wspiera, inicjuje, zachęca. Zasady i praktyka współpracy z inwestorami
 • Zrównoważony rozwój miast i regionów – ochrona środowiska i mobilność na obszarach wiejskich i miejskich

Powiaty i województwa – 20 lat minęło

 • Zmiany w funkcjonowaniu samorządów na przestrzeni lat, likwidować powiaty i marszałków czy reformować
 • 5 letnia kadencja – plusy i minusy
 • Podwójne województwa – problemy mieszkańców z odróżnieniem marszałka od wojewody
 • Finansowanie powiatów i województw

Partycypacja społeczna. Samorząd pod czy poza kontrolą mieszkańców

 • Budżet obywatelski: za i przeciw
 • Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój miast
 • Samorządowa prasa źródłem informacji czy propagandy
 • Rola nowych mediów w rozwoju kontroli społecznej
 • Dialog obywatelski – dobre praktyki

Samorządowe inwestycje ze wsparciem

 • Ostatnia fala inwestycji? Finansowanie po 2020 r. Co się zmieni?
 • Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury
 • Jak inwestycje wpływają na lokalne społeczności?
 • Fundusz Dróg Samorządowych. Od planów do realizacji
 • Mieszkanie plus – pierwsze efekty, problemy, wyzwania. Wsparcie budownictwa czynszowego

Urbanistyka, przestrzeń, prawo

 • Dobra architektura i chaos. Planowanie przestrzenne w polskich miastach. Czego nam brak?
 • Zysk a ład przestrzenny – w kręgu sprzecznych interesów
 • Wzrost czy rozwój? Spory wokół nowych rozwiązań prawnych
 • Po pierwsze nie psuć. Przestrzeń publiczna jako wartość. Jakie miasto dla zwykłych ludzi?

Tech / Cyfrowy urząd

 • Polski urząd – nowoczesny urząd. Gdzie jesteśmy?
 • Doświadczenia samorządów we wdrażaniu e-usług
 • Cyfryzacja w urzędzie – czy pracownicy są gotowi? Meandry wdrożeń
 • Jak wprowadzanie e-administracji wpływa na wizerunek urzędu?

Fundusze unijne nadal atrakcyjne

 • Fundusze unijne po 2020 r. – scenariusze dla Polski. Jak finansować zadania samorządów?
 • Regionalne Programy Operacyjne. Czy nie stracą na znaczeniu?
 • Jak zmniejszyć dystanse rozwojowe między regionami?
 • Stabilny i ambitny budżet unijny? Reforma systemu finansowania

EEC Green / Zrównoważony transport w miastach

 • Jakość powietrza, taniejące technologie niskoemisyjne w transporcie, inwestycje
 • Transport publiczny: nowy, nisko- lub zeroemisyjny tabor. Kierunki i tempo zmian
 • Strefy czystego transportu w miastach. Doświadczenia europejskie. Ich wpływ na miejską logistykę, biznes i handel
 • Sieci wynajmu pojazdów, carsharing. Rozwiązania smart w sterowaniu ruchem
 • Ograniczenia dla ruchu prywatnych pojazdów w europejskich metropoliach
 • Pożegnanie z dieslem? Przyszłość flot pojazdów dostawczych i usług biznesowych

Problemy ruchu samochodowego w centrach miast

 • Strefy wyłączone z ruchu, strefy parkowania, opłaty za wjazd do centrum
 • Koszt parkowania jako sposób regulowania ruchu w mieście
 • Rodzaje dopuszczalnych silników i gabaryt aut
 • Ograniczenia prawne i pilne regulacje a prawo mieszkańców do posiadania i swobodnego dysponowania samochodem

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. Stan, trendy, główni gracze

 • Awans Polski w indeksie FTSE Russell a reakcje i plany inwestorów
 • Polska na celowniku zagranicznego kapitału? Prognozy wolumenu transakcji i stóp kapitalizacji
 • Biura, magazyny, centra handlowe czy hotele – na jakie okazje mogą liczyć inwestorzy w kolejnych latach? Deficyt najbardziej poszukiwanych aktywów
 • Gdzie jest szklany sufit? Jak długo rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce będzie bił kolejne rekordy?

Otoczenie prawno-podatkowe rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

 • Podatek dochodowy, zakaz handlu w niedziele, koniec użytkowania wieczystego czy ustawa o REIT-ach. Jak otoczenie prawne i podatkowe wpływa na biznes deweloperski?
 • Kapitał lubi spokój i przewidywalność. Na jakie ułatwienia czeka biznes?
 • Samorządy miast i regionów – współpraca z inwestorami. Otoczenie regulacyjne na poziomie lokalnym
 • Walka ze stereotypami. Jak inwestorzy zagraniczni postrzegają polski rynek nieruchomości komercyjnych?

Rynek mieszkaniowy

 • Okres boomu na rynku mieszkaniowym już za nami?
 • Kurczący się bank terenów inwestycyjnych, kłopoty na rynku budowlanym, wyższe koszty, zmiany prawne
 • Programy rządowe i instytucjonalne wsparcie mieszkalnictwa. Program Mieszkanie+. Założenia, efekty, oceny
 • Popyt, podaż, ceny – gdzie budować, by nie stracić?
 • Mieszkania z historią, smart-inwestycje, a może luksus. Jakich mieszkań chcą Polacy?
 • Rewitalizacja substancji mieszkaniowej – potencjał, koszty, modele inwestowania

Biurowce 10.0 - kierunek technologie i ekologia

 • Nowoczesne technologie, ekologiczne rozwiązania, zielone dachy i przyjazne otoczenie. Jak tworzy się biura XXI wieku
 • Jakie biurowce są dziś magnesem dla najemców?
 • Technologie biurowe przyszłości – na co postawić?
 • Jakie plany mają rynkowi gracze?

POZOSTAŁA TEMATYKA

Restrukturyzacja

 • Na problemy – restrukturyzacja. Stereotypy wokół terminu. Kiedy i jak restrukturyzować?
 • Restrukturyzacja jako inwestycja w przyszłość firmy, a nie plan ratunkowy
 • Zakres i przygotowanie procesu restrukturyzacji. Rola analizy i doradztwa
 • Wrażliwe obszary: płynność, dezinwestycja, zatrudnienie, komunikacja, zaufanie
 • Racjonalne wykorzystanie nowych narzędzi prawnych. Jak ograniczyć koszty restrukturyzacji?

European Start-up Days / Polska scena start-upowa

 • Młoda, innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce – podstawowe dane i trendy
 • Start-up i sukces. W poszukiwaniu uniwersalnej formuły
 • Wsparcie i akceleracja w oparciu o instytucje. Przegląd możliwości. Szanse i pułapki
 • Innowacje a minimalizacja i akceptacja ryzyka. Skuteczne narzędzia i modele
 • Dylematy niezależności i rozwoju, czyli start-up i inwestor. Partnerstwo mimo dysproporcji?

Kultura i gospodarka

 • Refleksja nad ekonomią kultury. Wpływ na jakość życia, atrakcyjność miast, rozwój społeczny i ekonomiczny
 • Współczesny mecenat. Kultura jako płaszczyzna komunikacji. Przemysł kreatywny
 • Kultura w korporacyjnych strategiach CSR. Planowanie współpracy sponsoringowej
 • Nowe technologie i formy przekazu szansą na współpracę biznesu i twórców

Zarządzanie w kulturze

 • Specyfika zarządzania prywatnymi i publicznymi instytucjami kultury
 • Menedżer w kulturze. Specyficzne predyspozycje, kompetencje organizacyjne, marketingowe
 • Artyści, urzędnicy, biznesmeni. Zarządzanie zespołami w instytucjach kultury
 • Kultura jako produkt. Finanse i rynek a wartości. Trudne decyzje
 • Mecenat i niezależność. Sztuka kształtowania relacji ze sponsorem

Współczesny sport w gospodarce

 • Sport jako wielki biznes. Skala zjawisk, trendy, perspektywy
 • Rola sportu w światowej polityce i gospodarce
 • Najlepsi, najbogatsi i… coraz bogatsi. Hierarchie, rozwarstwienie i dominacja w sporcie
 • Ligi hiszpańska rozgrywana w USA? Globalizacja i co dalej?

Przemysł spotkań w Polsce

 • Potencjał rynku MICE w Polsce i w regionie
 • Polityczno-gospodarcze, sportowe, kulturalne? Rozkwit branży – źródła i efekty boomu
 • Transport, centra kongresowe, baza hotelowa. Wpływ turystyki biznesowej na gospodarkę. Rola samorządów
 • Przyspieszenie, uproszczenie, optymalizacja, personalizacja. Jak konkurują organizatorzy eventów?
 • Nowe technologie i nowe formaty eventowe. Zmieniające się oczekiwania uczestników
 • Jak skutecznie przyciągać wydarzenia? Jak wykorzystać ich potencjał?

Empatia i jej skuteczność w biznesie

 • Polacy i polski biznes w rankingach zaufania społecznego. Wiele do zrobienia
 • Empatia a sukces organizacji. „Twarda” wartość skorelowana ze wzrostem i produktywnością
 • Co składa się na pojęcie empatii i jak ją mierzyć? Opinie, parytety, relacje, reakcje
 • Empatyczna komunikacja w firmie – cenny kapitał
 • Rola inteligencji emocjonalnej u współczesnego lidera
 • Zachowanie empatyczne czy nawykowe? Jak uczyć empatii? Rola HR i trenerów

Kobiety w biznesie

 • Kobiety na rynku pracy. Kobiety jako przywódczynie
 • Stereotypy, współpraca, operatywność, partnerstwo. Co pomaga, a co przeszkadza na drodze sukcesu?
 • Biznes ma płeć? Zdolności komunikacyjne, kształtowanie relacji, negocjacje
 • Psychologia i strategia. Budowanie pozycji w męskim świecie

Nowe media

 • Nowe media nie są już nowe… Ewolucja narzędzi, kanałów, modeli biznesowych
 • Jak media cyfrowej cywilizacji zmieniają użytkownika? Jak zmienia je użytkownik?
 • Zaawansowana interakcja. Aspekt marketingowy, informacyjny i społeczny
 • Zalety i pułapki automatyzacji. Oryginalność, własność, prawo
 • Wpływ mediów cyfrowych a odpowiedzialność i wiarygodność. Dylematy wolności, kontroli, recepcji
 • Być na bieżąco – fetysz czy konieczność? Media a uzależnienie
 • Demokracja w internecie: influencerzy, blogerzy, youtuberzy

Gotowi na kryzys

 • Coś wisi w powietrzu… Potencjalne źrodła i możliwe scenariusze światowego załamania
 • Spowolnienie? Zakłócenia? Katastrofa? Charakter zmian koniunkturalnych we współczesnej gospodarce
 • Gotowość na nieznane. Profilaktyka potencjalnych skutków kryzysu
 • Wytrzymali, pancerni, elastyczni. Jak długofalowo kształtować odporność na zawirowania koniunktury?
 • Regulacje antykryzysowe. Więcej pożytku czy szkody?

Pomoc humanitarna

 • Współczesne wyzwania wobec sektora pomocy humanitarnej. Zapalne rejony świata
 • Specyfika i intensywność zdarzeń – konflikty zbrojne, dotkniętym masowe migracje, klęski żywiołowe i anomalie pogodowe
 • Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i inne elementy europejskiego systemu pomocy humanitarnej
 • Narzędzia i metody działań – standardowe i nieszablonowe. Ocena sytuacji, gotowość, koordynacja, logistyka
 • Czas profesjonalizacji. Jak to robić skutecznie? Rola wolontariatu, organizacji partnerskich, mediów i komunikacji
 • Jak biznes może angażować się w pomoc humanitarną? Współpraca z administracją i organizacjami

Wymiar sprawiedliwości i biznes

 • Stabilność prawa, przejrzystość systemu – niespełnione marzenie polskiego biznesu
 • Kierunki zmian w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości i ich potencjalne skutki dla życia gospodarczego
 • Obawy krajowego biznesu i zagranicznych inwestorów. Podstawy, argumenty, emocje
 • Efektywność działania sądownictwa w sprawach gospodarczych. Poziom wiedzy ekonomicznej w sądach i prokuraturze
 • Skutki ekonomiczne błędów prawnych, przewlekłości postępowań, braku profesjonalizmu

RYNEK ZDROWIA

Medycyna i gospodarka – liczby, potencjał, realia

 • Sektor medyczny na gospodarczej mapie kraju. Zatrudnienie, inwestycje, wartość infrastruktury
 • Podmioty lecznicze, czyli przedsiębiorstwa ze szczególną misją – czy tylko non-profit?
 • Rynek dostawców jednostek ochrony zdrowia w Polsce
 • Oczekiwania i plany inwestorów wobec sektora medycznego

European Start-up Days / Oblicza nowych technologii medycznych – szanse i wyzwania

 • Badania nad nowymi technologiami lekowymi i nielekowymi – wybrane trendy
 • Miejsce innowacyjnej medycyny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Przemysł farmaceutyczny – czy jest motorem innowacyjnej gospodarki w Polsce?
 • Rozwój biotechnologii. Jak wykorzystujemy ten potencjał?
 • Cyfryzacja sektora medycznego. Czy jesteśmy przygotowani do tej rewolucji?
 • Wsparcie instytucjonalne i rola państwa we wdrażaniu do praktyki klinicznej i komercjalizacji nowych technologii w medycynie
 • Historie polskich start-upów medycznych

Gabinet, przychodnia, szpital – trudna układanka

 • Struktura lecznictwa w Polsce – do jakiego modelu dążymy?
 • Podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne – relacje i proporcje między głównymi ogniwami systemu
 • Efekty wprowadzonych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej w Polsce
 • W jakim kierunku zmierza szpitalnictwo – polskie realia a trendy w wybranych krajach Europy

Samorządy w systemie opieki zdrowotnej

 • Jednostki samorządu terytorialnego jako właściciele szpitali i innych placówek ochrony zdrowia
 • Skala samorządowych inwestycji w ochronie zdrowia
 • Samorządowe programy polityki zdrowotnej i kampanie edukacyjne
 • Rola samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia

Finansowanie systemu ochrony zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy

 • Co wynika z tzw. ustawy 6 procent? Więcej pieniędzy na zdrowie to wyzwanie
 • Alokacja środków w systemie ochrony zdrowia. Przegląd rozwiązań
 • Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – uzupełnienie czy alternatywa dla NFZ?
 • Nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Czy staną się skutecznym narzędziem planowania inwestycji w sektorze medycznym i finansowania świadczeń?

RYNEK SPOŻYWCZY

Rynek spożywczy. Czas konsolidacji

 • Ruszyła machina konsolidacji – przegląd najciekawszych transakcji
 • Nie tylko organicznie. Kto ma apetyt na wzrost poprzez przejęcia?
 • Które kategorie i segmenty dojrzały do akwizycji? Tłuste kąski na rynku
 • Sukcesja silnym determinantem fuzji i przejęć na rynku spożywczym
 • Fundusze, inwestorzy branżowi – kto jest zainteresowany transakcjami?

Wielkie przyspieszenie. Przyszłość rynku spożywczego

 • Decyzje biznesowe na karuzeli trendów. Nadążyć za świadomym i wymagającym konsumentem
 • Sztuka dotarcia. Strategie marketingowe dopasowane do konsumentów. Znane marki w nowej odsłonie
 • Nowe produkty, nowe potrzeby, nowe opakowania. Innowacja i tradycja
 • Czy pokolenie młodych przedsiębiorców zrewolucjonizuje rynek spożywczy?

Żywność i jedzenie – moda i styl

 • Jedzenie jako element popkultury – szanse i wyzwania dla sektora spożywczego
 • Wartość i przyjemność jedzenia. Rozkwit i przyszłość kultury foodie
 • Gotowanie na topie. Blogosfera, social media i trendy kulinarne kształtują rynek spożywczy
 • Kucharz i dietetyk nowymi autorytetami. Jak wykorzystać ten potencjał?
 • Branża HoReCa na fali mód i trendów
 • Potencjał współpracy marek spożywczych i gastronomii. Jak to zrobić?

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Inwestor bez granic

Kolejna edycja wyróżnień przyznawanych najskuteczniejszym polskim inwestorom realizującym ekspansję zagraniczną oraz aktywnym, odpowiedzialnym zagranicznym inwestorom w Polsce wpływającym na pozytywne zmiany w gospodarce i na rynku pracy.

TOP Inwestycje komunalne

Prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych inwestycji w Polsce. Cykliczny projekt ma na celu wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wskazanie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.