Zaproponuj temat debaty


GŁÓWNE NURTY

Nasza nowa Europa

Jaka Unia Europejska za 10 lat? Dokąd zmierza UE? Krajobraz po zwycięstwach wyborczych we Francji i w Niemczech.

Nie ma powrotu do tego, co było; nie ma też klarownej wizji przyszłości. Unia wielu prędkości – scenariusz w realizacji? Przyszłość strefy euro. Perspektywy krajów poza strefą euro.

Bloki i sojusze państw wewnątrz Unii. Działalność odśrodkowa, próby polityczno-gospodarczego równoważenia najpotężniejszych państw UE. Brexit a tendencje antyunijne, autonomiczno-separatystyczne (Katalonia, północne Włochy). Szansa dla regionalnych gospodarek czy mrzonki?
Europa w ogniu zmian – poddana presji wewnętrznej i zewnętrznej. Jak sobie z nią radzić? Unia a geopolityka – otoczenie UE, czynniki zewnętrzne kształtujące europejskie realia i perspektywy rozwojowe (Rosja, Turcja, Bliski Wschód, migracje).

Rewolucja technologiczna

Technologie, które zmieniają rzeczywistość. Informacja, wiedza, innowacja – nowe hierarchie, priorytety i wartości w życiu i w biznesie. Tempo i jakość zachodzących przemian technologicznych – ich wpływ na gospodarkę, życie społeczne, instytucje, relacje międzyludzkie. Nowe szanse i możliwości. Nowe zagrożenia i ryzyka.
Komu służy skokowy rozwój technologii – beneficjenci i przegrani. Zróżnicowanie sytuacji i stopnia wykorzystania nowych technologii w krajach UE. Czy rewolucja technologiczna pogłębi antagonizmy i podziały na Europę wielu prędkości?

Digitalizacja – w kierunku nowej gospodarki

Cyfrowa gospodarka w Europie – aspiracje, zamierzenia, rzeczywistość. Nowoczesny przemysł oparty na wiedzy, informacji i technologii – europejskie specjalizacje. Zarządzanie informacją i wielkimi zbiorami danych wyzwaniem dla biznesu i administracji. Sztuczna inteligencja, automatyka i robotyka w produkcji i usługach; wpływ tych trendów na rynek pracy i edukację. Cyberzagrożenia – jak im skutecznie zapobiegać? Strategie wsparcia innowacyjności – między polityką a biznesem. Komercjalizacja, czyli innowacje na rynku.

Energia dla klimatu

Dylematy europejskiej polityki ochrony klimatu. Podstawowe kwestie przed szczytem klimatycznym ONZ 2018 – co chcemy osiągnąć w Katowicach? Aktualne i realne perspektywy globalnego porozumienia. Działania na rzecz klimatu w skali świata: nadrzędny cel, powszechna aktywność, proporcjonalne wysiłki? Wymogi środowiskowe UE a gospodarcza suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich. Jak wypełniać zobowiązania, zachowując zdolność podejmowania decyzji w interesie własnej gospodarki? Technologie dla klimatu – nowe możliwości, ale i nowe wymagania regulacyjne.

Energetyka w Europie. Dylematy i wyzwania

Trendy kształtujące obraz europejskiej energetyki – transformacja trwa. Zapotrzebowanie na energię, jej podaż, funkcjonowanie krajowych systemów i ich europejska konwergencja. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne – przegląd opcji. Inwestycje w moce wytwórcze w Europie; ich ekonomiczny i polityczny fundament. Mechanizmy rynku mocy. Digitalizacja, decentralizacja, dekarbonizacja. Przyszłość energetyki w krajach członkowskich UE i jej zróżnicowane uwarunkowania – polityczne i społeczno-gospodarcze. Technologie odnawialne – upowszechnienie, koszty, regulacje. Gaz, atom, kogeneracja i inne alternatywy dla energii z węgla. Rozwój elektromobilności i technik magazynowania energii. Efektywne gospodarowanie energią ze wsparciem technologii. Generacja rozproszona, nowe modele konsumpcji energii, prosumenci.

Przyszłość wolnego handlu w Europie i na świecie

Stan i perspektywy międzynarodowych porozumień o wolnym handlu. Polityka największych graczy globalnej ekonomii. Nowe realia światowej gospodarki i wymiany handlowej. Przyczyny i skutki zaburzeń wolnego rynku w Europie. Przykłady regulacji ograniczających konkurencję i mechanizmy wolnorynkowe. Brexit jako proces i precedens – doświadczenia, wnioski, przestrogi. Izolacja, protekcjonizm, przeregulowanie – dokąd zmierzamy? Przyszłość jednolitego europejskiego rynku.

Przyszłość miast i metropolii w Europie

Ośrodki miejskie jako generatory rozwoju technologicznego i laboratoria postępu cywilizacyjnego. Nowe technologie w zarządzaniu organizmami miejskimi. Smart City – pojemne hasło, niełatwa praktyka. Usługi podnoszące jakość życia. Miasto przyjazne – kryteria oceny. Rola kultury, kreatywności, przemysłu czasu wolnego. Mobilność i sprawny transport publiczny.


SESJE TEMATYCZNE

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Ekspansja zagraniczna firm

 • Jak skutecznie wspierać eksport i zagraniczne inwestycje firm?
 • Doświadczenia różnych krajów
 • Jakie są efekty polskiej rewolucji w pomocy państwa dla firm realizujących ekspansję zagraniczną?
 • Centralizacja wsparcia dyplomatycznego i finansowego. Jakie są nadal nierozwiązane problemy? Oceny i oczekiwania biznesu.

25 lat Jednolitego Rynku UE

 • Etapy tworzenia wspólnego rynku w Europie
 • Dorobek prawny UE w dziedzinie wolności gospodarczej. Co się udało zrealizować, czego wciąż brakuje?
 • Korzyści z Jednolitego Rynku UE dla rozwoju gospodarczego państw członkowskich
 • Jednolity Rynek w perspektywie nowych i starych członków UE
 • Jak technologie zmienią Jednolity Rynek UE w przyszłości?
 • Dokąd zmierzamy? Przyszłość Jednolitego Rynku UE. Zagrożenia dla rynku – ich źródła i środki zaradcze

Polski produkt eksportowy dla sektora energetyczno-surowcowego

 • Oferta generalnego wykonawcy – kopalnia, maszyny, elektrownia. Czy to możliwe?
 • Polskie konsorcjum na globalnym rynku. Czy umiemy współpracować?
 • Polska marka w świecie – maszyny, usługi, technologie i wiedza
 • Rządowe kontrakty, wsparcie administracji, potrzeby firm

Polska-Niemcy – stan i perspektywy wzajemnych relacji gospodarczych

Forum współpracy gospodarczej Polska-Wietnam

 • Perspektywy rozwoju rynku i gospodarki Wietnamu
 • Wzrost klasy średniej w Wietnamie szansą dla polskich produktów?
 • Logistyka i bariery wejścia dla inwestorów i eksporterów z Europy
 • Nie tylko górnictwo i energetyka. Obiecujące dla polskich firm – przemysł maszynowy i stoczniowy, branża medyczno-farmaceutyczna, spożywcza, chemia i ochrona środowiska

Forum współpracy gospodarczej Indie-Polska

 • Indie jako jeden z pięciu rynków perspektywicznych według Ministerstwa Rozwoju
 • Bariery wejścia na rynek i szanse dla polskiego biznesu
 • Klasa średnia w Indiach: jakich towarów szukają konsumenci?
 • Branże o największym potencjale wzrostu
 • Inwestycje w inteligentną modernizację infrastruktury miast
 • Inne inwestycje i zamówienia publiczne

Przyszłość współpracy gospodarczej i wymiany handlowej Polska-Chiny

 • Nadal niewykorzystany potencjał w relacjach gospodarczych pomiędzy Polską a Chinami
 • Obszary wymagające szczególnej aktywności: współpraca przemysłowa, globalne zarządzanie, w szczególności w odniesieniu do zmian klimatu, inne dziedziny
 • Logistyka i wielkie projekty infrastrukturalne. Nowy Jedwabny Szlak szansą dla Chin i Polski. Brama do Europy?
 • Nowe wyzwania dla strategicznej współpracy chińsko-europejskiej w nowej sytuacji politycznej świata (brexit, polityka USA). Rola Polski

Forum współpracy gospodarczej Izrael-Polska

 • Skąd bierze się innowacyjność? Polskie i izraelskie doświadczenia
 • Stymulująca i inicjująca rola państwa w rozwoju innowacyjności
 • Jak budować otoczenie dla innowacyjnych firm? Prawo, kadry, finansowanie, komercjalizacja
 • Współpraca gospodarcza Polski i Izraela – obiecujące obszary: cyberbezpieczeństwo, obronność, akceleracja start-upów

Forum współpracy gospodarczej Polska-Japonia

 • Co zmieni umowa o partnerstwie gospodarczym między UE i Japonią?
 • Otwarcie rynków usług (finansowych, handlu elektronicznego, telekomunikacji i transportu). Przewidywane skutki dla obu stron
 • Ochrona wrażliwych sektorów gospodarki (m.in. motoryzacja)
 • Bariery wejścia na rynek: co trzeba wiedzieć o rynku japońskim?
 • Czego oczekują japońscy konsumenci? Szanse dla polskich eksporterów
 • Wzajemne inwestycje i zamówienia publiczne
 • Inwestycje japońskie w Polsce, w Europie Centralnej i Unii Europejskiej

Forum gospodarcze Europa Centralna-Afryka

 • Rozwój gospodarczy Afryki dziś. Zmiana tempa, inna jakość, nowe zjawiska
 • Aktualne perspektywy i bariery rozwoju rynków afrykańskich
 • Afryka nadal bardzo atrakcyjna dla inwestorów. Rosnąca konsumpcja, młode społeczeństwa, nowe technologie na rynku
 • Konkurencja inwestorów o Afrykę – atuty krajów Europy Centralnej
 • Inwestycje w agrobiznes i przemysł wydobywczy. Nowe branże i nowe szanse współpracy gospodarczej

Kazachstan jako podmiot międzynarodowej współpracy gospodarczej

 • Kraj otwarty na współpracę – w kontekście Unii Euroazjatyckiej i „Jednego pasa, jednej drogi”
 • Rynek wewnętrzny Kazachstanu na tle rynków państw Unii Euroazjatyckiej
 • Nie tylko surowce. Współpraca polityczna i gospodarcza Kazachstanu z UE i z Polską

Perspektywy współpracy politycznej i gospodarczej Turcji z UE

 • Wykorzystać czas prosperity. Dynamika rozwoju gospodarki Turcji
 • Rola i znaczenie Turcji w regionie. Polityka, gospodarka, infrastruktura
 • Europejskie aspiracje? Ekonomiczny aspekt relacji UE-Turcja
 • Perspektywiczne branże dla współpracy dwustronnej

TECHNOLOGIE I TRENDY

IV rewolucja przemysłowa w Europie. Jak wykorzystać szanse?

 • Oblicza tzw. Przemysłu 4.0 – wpływ technologii na marketing, logistykę, zarządzanie
 • Nowe umiejętności pracowników. System kształcenia oraz życie społeczne w kontekście przeobrażeń w przemyśle
 • Tradycyjne branże przemysłu wobec nowych możliwości, potrzeb, wymagań?
 • Rola państwa w procesie rewolucyjnych zmian technologicznych
 • Jak przekonać firmy, by korzystały z nowych technologii?

Przemysł 4.0 – teraz realizacja (w formule TECH)

 • Strategie wdrażania nowych rozwiązań na poziomie branż i firm
 • Przykłady zastosowania rozwiązań 4.0: IoT (Internet Rzeczy), automatyka, robotyka
 • Koszty implementacji. Wsparcie, finansowanie, współpraca
 • Polski potencjał Przemysłu 4.0. Szanse na „przeskoczenie” etapu, na którym są rozwinięte gospodarki Europy Zachodniej
 • Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie atuty mamy do wykorzystania?
 • Kadry dla przemysłu przyszłości. Rola edukacji i „czynnika ludzkiego”

Produkcja w realiach rewolucji przemysłowej

 • Optymalizacja działań wytwórczych na bazie danych produkcyjnych
 • Internet Rzeczy w fabryce przyszłości – zmiany, które zachodzą tu i teraz
 • Produkt „nowej ery”? Korzyści z zastosowania nowych metod produkcji dla konkurencyjności i rynkowej pozycji firmy

Szerokopasmowy internet w Europie i w Polsce

 • Agenda cyfrowa UE – zamierzenia i stan realizacji
 • Cyfryzacja w Polsce – na tle Europy. Siły, środki, efekty dla gospodarki
 • Doświadczenia we wdrażaniu, szanse na przyspieszenie.

Elektromobilność

 • Rozwój elektromobilności jako globalny trend. Jego podłoże na europejskim gruncie
 • Liderzy, główne kierunki i tempo zmian
 • Elektromobilność w Polsce – nowe regulacje i dotychczasowe działania administracji
 • Elektromobilność i zrównoważony transport w mieście. Sposób walki z korkami i smogiem. Jak przekonać mieszkańców?
 • Infrastruktura dla elektromobilności w Polsce – plany i wyzwania

Motoryzacja a elektromobilność

 • Zmiany w strategiach koncernów samochodowych. Schyłek dziejów silnika spalinowego?
 • Czy eko musi być na prąd? Technologie a oczekiwania społeczne
 • Zasięgi i osiągi. Bariery w rozwoju napędu elektrycznego. Magazynowanie energii – klucz do sukcesu
 • Motoryzacja i sektor IT. Współpraca i wzajemne zależności

 • Elektryczne autobusy na ulicach polskich miast – zakupy i infrastruktura
 • Produkcja dla elektromobilności. Samochód czy komponenty? Gdzie szukać szansy dla polskiego przemysłu?


Magazynowanie energii (w formule TECH)

 • Techniki gromadzenia i przechowywania energii – przegląd metod, obiecujące kierunki badań
 • Magazyny energii – ich skala i użyteczność; rola w elektromobilności, w systemach energetycznych, w budynkach
 • Rewolucja w wykorzystaniu energii. Skutki dla producentów, operatorów sieci i konsumentów/prosumentów
 • Koszty a powszechność magazynowania energii – zadecyduje rynek czy regulacje?

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

 • Zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w energię i pozostałej infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie gospodarki i państwa 

 • Kluczowe obszary ryzyka – podatność na cyberataki, akty terroru, awarie i katastrofy

 • Skala potencjalnych skutków. Koszty usuwania szkód 

 • Rola państwa i jego współpracy z podmiotami gospodarczymi w zapewnieniu bezpieczeństwa


Cyberzagrożenia – świadomość, technologie, profilaktyka

 • Wiedza o cyberzagrożeniach. Nowe ich źródła, nieznane szerzej techniki
 • Narzędzia i metody zapewnienia bezpieczeństwa. Ich dostępność i skuteczność
 • Cyberbezpieczeństwo w podróży służbowej, na rynkach zagranicznych (w obrocie globalnym)
 • Jak być o krok przed hakerami i uprzedzić zagrożenia?
 • Czynnik ludzki – edukacja jako podstawa profilaktyki cyberzagrożeń

Start-upy w Polsce

 • Ekosystem start-upów w Polsce – stan obecny, kondycja, otoczenie instytucjonalne. Źródła wsparcia i metody akceleracji
 • Jak efektywnie i skutecznie inwestować w start-upy?
 • Finansowanie w czworokącie: państwo, środki UE, wielkie koncerny, fundusze inwestycyjne
 • Wzorce sukcesu (Izrael, USA). Czy możemy je powtórzyć?
 • Start-upy na rynku. Pomysł to za mało. Produkt, konkurencja, klient, sprzedaż
 • Niebezpieczeństwa w rozwoju ekosystemu. Dyscyplina w wykorzystywaniu środków. Deficyt myślenia „rynkowego”?

Sztuczna inteligencja

 • „Myślące maszyny” w naszym otoczeniu – technologie, które zmieniają świat
 • Zastosowania sztucznej inteligencji dziś i jutro. Na granicach wyobraźni
 • W dialogu z maszyną. Zmiany w myśleniu o świecie, w hierarchiach wartości, w obyczajowości
 • Czy jest się czego bać? Zagrożenia wynikające z autonomii maszyn
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Automatyzacja i robotyka w zaawansowanych usługach

 • Nowa fala rozwoju centrów usług dla biznesu i outsourcingu (BPO, SSC)
 • Koszty zatrudnienia rosną – szansa dla automatyzacji i robotyzacji
 • Gdzie robot nie pomoże? Zaawansowane usługi wymagające specjalistycznej kadry

INWESTYCJE

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną?

 • SSE w polskiej gospodarce – próba bilansu. Struktura inwestycji w SSE: ile w nich innowacji? Czy strefy sprzyjają rozwojowi nowych technologii?
 • Narzędzia i polityka przyciągania inwestycji. Nasze atuty to zwolnienia podatkowe i niskie koszty pracy?
 • Strefa, która jest wszędzie? Jednolity obszar inwestycyjny – szczegóły koncepcji. Kryteria uprzywilejowania
 • Propozycje rządowe w opinii biznesu. Ich potencjalna skuteczność. Możliwe modyfikacje
 • Skutki dla konkurencji, wolnego rynku, wizerunku kraju wśród inwestorów
 • Konsekwencje dla budżetu centralnego, rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych
 • Rola samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu: edukacja, rozbudowa infrastruktury, planowanie przestrzenne

Inwestycje w Europie Centralnej i w Polsce

 • Okiem inwestora. Obraz regionu i wizerunki krajów – kierunki ewolucji
 • Konkurencja o inwestora w Europie Centralnej. Atuty, strategie, narzędzia
 • Inwestorzy zagraniczni w Polsce. Czym są zainteresowani?
 • Jakich inwestycji potrzebuje polska gospodarka?
 • Mechanizmy przyciągania pożądanych inwestorów z atrakcyjnymi projektami
 • Cała Polska SSE? Czy to optymalna koncepcja? Alternatywne rozwiązania

Tysiąc centrów usług dla biznesu

 • Kontynuacja czy skok? Czas wyzwań dla sektora usług dla biznesu
 • Konkurencja, koszty działalności, automatyzacja. Co napędza, a co ogranicza rozwój sektora outsourcingu w Polsce?
 • Stare i nowe atuty. Jak Polska konkuruje o inwestorów?
 • Deficyt rąk do pracy coraz bardziej odczuwalny. Jak rozwijać rynek pracowników dla sektora nowoczesnych usług

WYDARZENIE SPECJALNE – Stulecie odzyskania niepodległości

Śladem II Rzeczypospolitej? O gospodarce w stulecie odzyskania niepodległości

 • Gospodarcze doświadczenia międzywojnia. Plany, osiągnięcia, rozczarowania
 • Polska gospodarka i geopolityka w roku 1918 i 2018. Analogie, różnice, konteksty
 • Współczesne państwo polskie i jego role w gospodarce. Właściciel, inwestor, animator projektów rozwojowych, regulator

Państwo aktywne w gospodarce – wczoraj i jutro

 • Projekty rozwojowe II Rzeczypospolitej – przydatna dziś lekcja historii?
 • Czas wielkich inwestycji: projekty infrastrukturalne (transport drogowy, lotniczy, wodny), energetyka
 • konwencjonalna i jądrowa, wsparcie trendów (cyfryzacja, innowacje i start-upy, elektromobilność)
 • Kiedy państwo jest nie do zastąpienia? Formy i skala zaangażowania. Finansowanie projektów ważnych
 • dla całej gospodarki
 • Rola prywatnej przedsiębiorczości w dużych przedsięwzięciach inicjowanych przez państwo

W stulecie współpracy Polski i USA. Dyskusja o przyszłości

 • Jaki jest bilans relacji polityczno-gospodarczych Polski i USA?
 • Geopolityka a gospodarka. Europejskie i globalne uwarunkowania relacji dwustronnych
 • Przemysł, energetyka, handel. Gdzie szukać szans na przyszłość?
 • Doświadczenia i wyzwania we współpracy w dziedzinie obronności
 • Surowce i bezpieczeństwo. Amerykański gaz w Europie i w Polsce
 • Amerykańskie inwestycje w Polsce. Stan obecny i plany inwestorów
 • Ile współpracy, ile rywalizacji? Jaki model współpracy handlowej i gospodarczej UE-USA?

SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA

Polityka społeczna „nowej ery”

 • Czas aktywnej polityki społecznej. Oczekiwanie i programy. 500 plus i co dalej?
 • Systemy zabezpieczenia socjalnego a demografia – aspekt ekonomiczny, polityczny, społeczny
 • Zmiany w systemach emerytalnych. Konsekwencje dla finansów publicznych, dla gospodarki i firm
 • Europejska dyskusja o gwarantowanym dochodzie minimalnym. Czas na wnioski
 • Roboty zastąpią ludzi, a praca będzie przywilejem? Dokąd zmierzamy? Jak reagować?

Polityka migracyjna w Europie i w Polsce

 • Migracje europejskie. Kto dostarcza, a kto korzysta z „importu” fachowców? Europejska mapa migracji
 • zarobkowych
 • Polityka migracyjna sposobem na złagodzenie niedoborów na rynku pracy?
 • Konsekwencje migracji dla struktury społecznej kraju, rynku pracy, gospodarki i finansów
 • Migracje wewnętrzne w Polsce. Przyczyny, skala, okoliczności
 • Konkurencja regionów i utrwalanie podziału na Polskę A i Polskę B?
 • Państwo i samorządy wobec migracji wewnętrznej: przeciwdziałać, racjonalizować, przekonywać

Nowy budżet Unii Europejskiej

 • Budżet Wspólnoty w nowych realiach. Finanse Unii wobec brexitu
 • Aktualne możliwości a nowe potrzeby. Jakie priorytety, z czego zrezygnować?
 • Europa wielu prędkości w kontekście wspólnych finansów: fakty, liczby, ambicje
 • Nowe spojrzenie na wyrównywanie europejskich dysproporcji? Przyszłość polityki spójności

RYNEK PRACY

Rynek pracy – suma wyzwań

 • Sytuacja i główne trendy na rynku pracy w Polsce i w innych krajach Europy. Zjawiska wspóln
 • specyfika krajowa
 • Rynek pracy jako główne wyzwanie dla biznesu – brak odpowiednich kompetencji na rynku główną
 • barierą wzrostu
 • Elastyczność pracy jako problem. Efektywne zatrudnianie a potrzeba stabilności
 • Odchodzenie od umów cywilnoprawnych na rzecz etatów. Jak to się ma do wymogów współczesnej
 • gospodarki?
 • Nowe pokolenia na rynku pracy – jak pozyskiwać, motywować, zatrzymywać
 • Mobilność pracowników, drenaż mózgów i migracje – doraźne „uzupełnienia” i ubytki czy stały trend?

Edukacja a rynek pracy

 • Szkolnictwa zawodowe (uczelnie, szkoły średnie) – znamy potrzeby. Co robimy?
 • Programy nauczania (w całym procesie kształcenia) a prognozowane potrzeby rynku pracy
 • Nowoczesne kształcenie ustawiczne
 • Rola firm i samorządów w zmianach systemu edukacji

RYNEK PRACY

Rynek pracy – suma wyzwań

 • Sytuacja i główne trendy na rynku pracy w Polsce i w innych krajach Europy. Zjawiska wspólną specyfika krajowa
 • Rynek pracy jako główne wyzwanie dla biznesu – brak odpowiednich kompetencji na rynku główną barierą wzrostu
 • Elastyczność pracy jako problem. Efektywne zatrudnianie a potrzeba stabilności
 • Odchodzenie od umów cywilnoprawnych na rzecz etatów. Jak to się ma do wymogów współczesnej gospodarki?
 • Nowe pokolenia na rynku pracy – jak pozyskiwać, motywować, zatrzymywać
 • Mobilność pracowników, drenaż mózgów i migracje – doraźne „uzupełnienia” i ubytki czy stały trend?

Edukacja a rynek pracy

 • Szkolnictwa zawodowe (uczelnie, szkoły średnie) – znamy potrzeby. Co robimy?
 • Programy nauczania (w całym procesie kształcenia) a prognozowane potrzeby rynku pracy
 • Nowoczesne kształcenie ustawiczne
 • Rola firm i samorządów w zmianach systemu edukacji

TRANSPORT, LOGISTYKA, INFRASTRUKTURA

Transport, infrastruktura, cargo w Europie i w Polsce

 • Logistyczni liderzy Europy. Tajemnica sukcesu?
 • Polska na europejskiej mapie logistycznej. Czym dysponujemy?
 • Świetne położenie to za mało. Jak je skutecznie wykorzystać?
 • Polski rynek cargo: kolejowego, drogowego, lotniczego. Skala i potencjał
 • Terminale i magazyny – ile, jakie, gdzie? Konieczne inwestycje

Nowy Jedwabny Szlak – dziś i jutro

 • Różne oblicza inicjatywy One Belt One Road. Entuzjazm i obawy
 • Win-win? Korzyści z tego połączenia dla polskich firm  
 • Rola linii kolejowej w tym programie
 • Jakie formy przyjmie ta inicjatywa w kontekście zmieniającej się polityki gospodarczej Chin?

Polska kolej w i po roku 2023

 • Kiedy kolej w Polsce osiągnie średni standard europejski?
 • Realizacja z problemami? Zmagania na otwartym froncie inwestycyjnym
 • Priorytety na mapie i w kalendarzu. Jakie projekty są kluczowe i pilne z punktu widzenia całej gospodarki?
 • Przygotowania do inwestycji w przyszłej dekadzie (m.in. koleje dużych prędkości)

Transport intermodalny

 • Współczesne trendy w europejskim transporcie. Znaczenie intermodalności
 • Jaka infrastruktura dla transportu intermodalnego?
 • Polskie zasoby infrastruktury intermodalnej – umiejscowienie i dostępność. Jak to zoptymalizować?
 • Czy transport intermodalny obroni miejsce kolei na rynku cargo?

Polskie porty morskie

 • Inwestycje logistyczne nad polskim Bałtykiem – ambicje polskich portów
 • Znaczenie infrastruktury portowej dla rozwoju handlu zagranicznego
 • Przychody operatorów logistycznych i wpływy do budżetu państwa
 • Porty i ich zdolności do konkurowania. Plany inwestycyjne

Transport publiczny

 • Czy rynek transportu publicznego rozwija się prawidłowo?
 • Transport w mieście. Znaczenie sprawnego systemu dla rozwoju, jakości życia, rynku pracy i atrakcyjności inwestycyjnej
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju transportu publicznego. Elektromobilność
 • Jak inwestują w transport publiczny polskie miasta, a jak państwo? Cele, modele, strategie, nakłady

CPK w krajobrazie polskiej gospodarki

 • Centralny Port Komunikacyjny. Wizja „cywilizacyjna” i wizerunkowa czy twardo ekonomicznie uzasadniony projekt?
 • Skala przedsięwzięcia, formuły inwestowania (np. z inwestorem chińskim)
 • Lotniska regionalne w Polsce. Kondycja i perspektywy. Czas rozważnych inwestycji
 • Potencjalny wpływ CPK na lotniska regionalne w Polsce.
 • Konsekwencje budowy CPK dla gospodarki, logistyki w centrum Europy i międzynarodowej pozycji Polski

Szlaki wodne w Polsce i w Europie

 • Udział transportu śródlądowego w łącznych przewozach w UE. Ich międzynarodowy charakter i tendencje rozwojowe
 • Cele unijnej polityki rozwoju transportu śródlądowego i plany rozbudowy sieci dróg wodnych
 • Polska sieć śródlądowa na mapie europejskiej; szanse włączenia się w unijne plany inwestycji
 • Program Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych. Postępy realizacji rządowego planu udrożnienia rzek dla transportu wodnego, ochrony przeciwpowodziowej i energetyki odnawialnej
 • Kluczowe projekty inwestycyjne w sieci szlaków wodnych do 2020 roku

FINANSE, KAPITAŁ, PODATKI

Polski kapitał w budowie

 • Program Budowy Kapitału kluczowym elementem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Dobrowolny III filar emerytalny. Oszczędności i bezpieczeństwo, inwestycje i rozwój gospodarki
 • Jak program wpłynie na sektor finansowy, gospodarkę, finanse publiczne
 • Stabilizacja i przyspieszenie rozwoju lokalnego rynku kapitałowego. A zagrożenia?

10 lat po kryzysie… Czas na następny?

 • Jakie wnioski dla świata z przypadku Lehman Brothers?
 • Czy stoimy u progu kolejnej globalnej zawieruchy gospodarczej?
 • Kryzys: i co ty na to? Zapobieganie, łagodzenie czy ucieczka do przodu?
 • Kryzys kapitalizmu i co dalej? Realne i złudne alternatywy rozwojowe dla Europy i świata

Źródła finansowania inwestycji

 • Cezura 2020 roku – wysychający strumień unijnych pieniędzy?
 • Instrumenty zwrotne – jak korzystać? Co to zmienia?
 • Jak gospodarka będzie sobie radzić przy znacznie niższych funduszach z Brukseli
 • Nowe źródła i modele finansowania inwestycji
 • Oferta rynku finansowego dla biznesu. Fundusze, inwestorzy zewnętrzni, współfinansowanie

Rynek finansowy w Polsce i w Europie Centralnej

 • Sytuacja GPW na tle Europy Centralnej. Fakty, czynniki, okoliczności
 • Giełda w kryzysie. Jak go zażegnać? Działania doraźne i perspektywa strategiczna
 • Sytuacja firm na GPW. Kiedy giełda się opłaca? Trudne decyzje
 • (Nowi) inwestorzy na giełdzie. Aktywizacja, zaufanie, zachęty
 • Sposoby pozyskiwania emitentów. Debiuty firm zagranicznych?

Idealny system podatkowy

 • System podatkowy bez wad. Czy to możliwe? Do czego dążymy?
 • Uproszczenie systemu – co to oznacza?
 • Granice między uszczelnieniem systemu podatkowego a swobodą działalności gospodarczej
 • Reforma administracji podatkowej? 
 • Perspektywa i baza za 15-20 lat: kto będzie płacił podatki? Czy opodatkować maszyny?

Bezpieczeństwo i nowe technologie w podatkach

 • Nowa ordynacja podatkowa i jej instytucje
 • Sposoby oceny ryzyka w relacjach z innymi podmiotami gospodarczymi
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych – ugoda, mediacja, konsultacja, arbitraż
 • Bezpieczeństwo procesów podatkowych: metody weryfikacji wewnętrznej, certyfikacja polityki podatkowej, narzędzia informatyczne
 • Digitalizacja podatków 

Euro – co dalej?

 • Kondycja europejskiej waluty i strefy euro
 • Co się zmienia w eurostrefie? Kierunki przeobrażeń
 • Co z krajami UE pozostającymi poza strefą?
 • Polska i euro. Nowe okoliczności. Argumenty za i przeciw

ENERGETYKA

Inwestycje i regulacje w europejskiej energetyce

 • Nowe normy środowiskowe UE i nowa fala inwestycji w energetyce
 • Najważniejsze inwestycje. Czy zdążymy do 2021 r.?
 • Zapotrzebowanie na energię, podaż, bezpieczeństwo. W co będzie inwestować polska energetyka?
 • Ciepłownictwo komunalne – paląca potrzeba modernizacji. Finansowanie?

Energetyka jądrowa w Polsce

 • Kto wybuduje polską elektrownię jądrową? Modele finansowania
 • Czy rozwój programu jądrowego w Polsce pomoże nam utrzymać elektroenergetykę opartą na węglu?
 • Co budowa elektrowni jądrowej będzie oznaczać dla całej polskiej gospodarki? Skok technologiczny? Rola poddostawców?

Odnawialne źródła energii – regulacje i rynek

 • Ramy regulacyjne w rozwoju OZE w krajach UE
 • Przyszłość rynku zielonej energii w Europie. Optymalny miks energii w UE w roku 2030
 • W co inwestować? Koszty energii z OZE – rodzaje źródeł, trendy i zróżnicowanie
 • Niemiecki rynek zielonej energii. Lekcje Energiewende dla Polski
 • Społeczne i rynkowe aspekty „zielonej rewolucji” w energetyce

Technologie w ochronie klimatu (w formule TECH)

 • Technologie odnawialne – szybki rozwój i rosnąca dostępność. Nadchodzi rewolucja
 • Metody magazynowania energii – otwarte drzwi dla OZE?
 • Nowe materiały, technologie i innowacje dla efektywności energetycznej
 • Produkcja z minimalnym wykorzystaniem zasobów. Recykling. Zamknięty obieg materiałów

Gaz w polskiej energetyce

 • Potencjalne zalety energii z gazu: elastyczność, stabilizacja systemu, poziom emisji, koszty inwestycji
 • Energetyka gazowa w strategiach grup energetycznych w Polsce
 • Inwestowanie w technologie gazowe – ryzyko regulacyjne; jak je ograniczyć?
 • Rozwój zdolności importu gazu a przyszłość generacji gazowej w polskim systemie energetycznym

Gaz z USA w Europie

 • Miejsce Europy Środkowej na amerykańskiej mapie LNG
 • Na poziomie politycznym – gaz z USA a bezpieczeństwo energetyczne UE
 • Czas na konkrety: ceny i logistyka. Punkt widzenia firm i specjalistów
 • Kto na tym skorzysta? Jak nowy kierunek importu zmieni europejski rynek gazu?

Europejski rynek gazu

 • Aktualna rola Polski na środkowoeuropejskim rynku gazu
 • Gazoport, rynek LNG i rozwój infrastruktury a szanse na odgrywanie innej roli w naszym regionie Europy
 • Wspólne interesy, wspólne korzyści. Gazowe partnerstwa ze Słowacją, Litwą i Ukrainą?
 • Miejsce, rola i potencjał PGNiG w relacjach międzynarodowych

Klastry energii

 • Idea klastrów energii – polski patent na OZE?
 • Koncepcja we wstępnej fazie realizacji. Pierwsze doświadczenia. Wiarygodność projektów
 • Inicjatywa, entuzjazm, konsekwencja. Droga od pomysłu do efektu
 • Synergie i interesy. Meandry współpracy: administracja-samorząd-biznes
 • Potrzebne regulacje dla energetyki rozproszonej
 • Klastry w strukturze polskiej energetyki, w systemie, w koegzystencji z wielkimi grupami

Czas kogeneracji i nowoczesnego ciepłownictwa

 • Nowy model wsparcia dla kogeneracji. Jej rola w przyszłym miksie energii
 • Ekonomiczny i środowiskowy kontekst rozwoju ciepłownictwa. Efektywność energetyczna. Ciepło systemowe
 • Zaniedbania, potrzeby, efekty. Czy czeka nas wielki program inwestycji w ciepłownictwie?
 • Wielcy inwestują w ciepło? Nowoczesne ciepłownictwo i kogeneracja w strategiach grup energetycznych

Innowacje oraz badania i rozwój w energetyce

 • Kierunki i dziedziny aktywności badawczo-rozwojowej sektora energii
 • Nowe i bardziej efektywne technologie odnawialne. Metody magazynowania energii
 • Digitalizacja w energetyce. Zarządzanie zużyciem energii, systemem elektroenergetycznym, relacjami na rynku energii
 • Innowacje w praktyce. Przykłady komercjalizacji wyników badań

BUDOWNICTWO

Koniunktura i problemy – budownictwo po presją

 • Tak dobrze, że aż groźnie. Sytuacja w budownictwie – zestaw problemów branży
 • Spiętrzenie inwestycji infrastrukturalnych. Skutki dla rynku. Ceny materiałów budowlanych
 • Przetargi według nowych reguł. Jak uniknąć powtórki czarnego scenariusza z czasów „boomu autostradowego”?
 • Wąskie gardła. Inwestycje na torach i ich aktualna przepustowość
 • Nowe technologie i sprawniejsza logistyka – niezbędna reakcja na obecne realia
 • Gdzie jest fachowiec? Sytuacja na rynku pracy a zdolności wykonawcze polskiego sektora budowlanego
 • Konieczne nowe rozwiązania systemowe. Większe otwarcie na pracowników zagranicznych?

Polskie budownictwo – scenariusze przyszłości

 • Ostatnia wielka fala inwestycji. Co robić, gdy opadnie? W poszukiwaniu alternatyw dla rynku krajowego
 • Utrzymanie obiektów – potencjał tego sektora. Konieczna specjalizacja
 • Ekspansja polskiego budownictwa. Coraz więcej realnych sukcesów polskich spółek na rynkach zagranicznych
 • Porażki i cenne doświadczenia
 • Konsorcja i klastry. Współpraca polskich firm na obcych rynkach

PRZEMYSŁ OBRONNY

Polski przemysł obronny – inwestycje, konkurencja, bezpieczeństwo

 • Zwiększenie wydatków na obronę – efekt dla sektora obronnego w Polsce
 • Konieczność modernizacji sił konwencjonalnych (m.in. wojska pancerne, zmechanizowane, lotnictwo, obrona przeciwlotnicza) i ich rola w systemie odstraszania
 • Nasze specjalności, atuty i braki. Współpraca z potentatami. Co z offsetem?
 • Bezpieczeństwo publiczne w XXI w., czyli gry wojenne. Jak zmieniają się doktryny obronne pod wpływem nowych typów zagrożeń?
 • Współczesny „wyścig zbrojeń” od strony taktyki i technologii. Wojny hybrydowe, terroryzm, nowe rodzaje broni i nowe systemy obrony (zapobiegania, minimalizacji ryzyka)
 • Zaskoczyć i odstraszyć? Innowacje w służbie bezpieczeństwa

HUTNICTWO

Europejskie hutnictwo pod presją

 • Produkcja stali w Europie
 • Tu też podstawą są emisje – od tego będzie zależeć, w jaką stronę będzie się hutnictwo rozwijać, to wymusza nowe technologie, często niezbyt opłacalne
 • Przemysł 4.0 jako odpowiedź na emisje, bo pozwala zwiększyć efektywność
 • Dostępność surowców – największe wyzwanie

Dystrybucja stali

 • Zmiany na rynku stali – główne zjawiska i tendencje
 • Mniejsze wolumeny sprzedaży, krótkie serie „spersonalizowanych” wyrobów
 • Nowe technologie w przetwórstwie i handlu stalą
 • Logistyka. Kompleksowość oferty. Specjalistyczne usługi

CHEMIA

Przyszłość polskiej chemii

 • Główne trendy rozwojowe światowej chemii. Miejsce Polski
 • Surowce – nowe wyzwania surowcowe. Nowe ograniczenia
 • Czy wielki biznes chemiczny traci w UE sens?
 • Polskie inwestycje na tle Europy

GÓRNICTWO

Polski węgiel – perspektywa 2030

 • Rola węgla w gospodarce i w energetyce
 • Co z inwestycjami? Jak zapewnić podaż węgla z polskich kopalń?
 • Nowoczesne, efektywne wydobycie. Technologie i innowacje dla ratowania górnictwa węgla kamiennego i zabezpieczenia wydobycia w przyszłości

Innowacje w górnictwie a polska oferta eksportowa

 • Kopalnia przyszłości „made in Poland”? Polska eksporterem technologii i know how?
 • Szanse na polską markę w tej dziedzinie
 • Współpraca na rynkach zagranicznych – dla kompleksowej oferty
 • Wsparcie polskiej technologii wydobywczej przez państwo. Na co mogą liczyć eksporterzy?

MOTORYZACJA

Rynek motoryzacyjny w świecie i w Polsce wobec megatrendów technologicznych

 • Główne czynniki konkurencyjności w produkcji motoryzacyjnej
 • Źródła popytu, obiecujące rozwiązania i linie produktowe
 • Polska marka na światowym rynku części i komponentów motoryzacyjnych?
 • Auta autonomiczne – szanse i bariery zastosowań. Konsekwencje dla rynku

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Perspektywy branży rolno-spożywczej na rynkach zagranicznych

 • Sukces polskiej żywności na arenie międzynarodowej
 • Czy uda się utrzymać swobodną wymianę dóbr i usług w UE? Polski eksport żywności pod presją nasilającego się protekcjonizmu
 • Kolejne umowy UE o wolnym handlu. Japonia, Chiny, Korea dołączą do Kanady? Potencjalne skutki dla polskiej produkcji rolno-spożywczej
 • Firmy spożywcze na dalekich rynkach. Perspektywy eksportu do Afryki, Azji, Ameryki Południowej
 • Konkurujmy – nie tylko ceną. Przewagi polskiej żywności. Jak budować silne marki polskiej żywności?

Nowe trendy i nowi konsumenci na rynku spożywczym

 • Silny i nowoczesny przemysł spożywczy w relacjach z coraz bardziej wymagającym konsumentem
 • Nowe pokolenie konsumentów kreuje ofertę firm spożywczych
 • Jak odnaleźć się pośród licznych trendów oraz mód żywnościowych i kulinarnych?
 • Start-upy spożywcze i handlowe napędzają rozwój branży FMCG i popularyzują niszowe kategorie

Trzecia dekada budowy polskiego biznesu spożywczego – sukcesy i wyzwania

 • Sukcesja i zmiana pokoleniowa a nowe strategie firm spożywczych w Polsce
 • Przyspieszenie działań konsolidacyjnych w oczekiwaniu na boom na rynku fuzji i przejęć
 • Nowoczesny i technologicznie zaawansowany przemysł spożywczy gotowy na kolejne wyzwania
 • Sytuacja na rynku pracy wyzwaniem dla przemysłu spożywczego w Polsce

Strategie kreowania silnych marek spożywczych

 • Przemysł spożywczy w Polsce: nowoczesna produkcja, „zaległości” w marketingu?
 • Mocna marka w konkurencji i dystrybucji
 • Tworzenie nowych potrzeb konsumentów – zbuduj nową kategorię, będziesz jej liderem
 • Jak skutecznie konkurować z coraz mocniej rozpoznawalnymi markami własnymi?
 • Legenda zamiast marki, fani zamiast klientów. Jak się to robi?
 • Serwisy kulinarne, blogosfera, social media – nowe kanały komunikacji z konsumentem

Doświadczenia w zarządzaniu sektorem rolno-spożywczym

 • Polityka rolna państw zachodnich. Rolnictwo w strukturach rozwiniętych gospodarek
 • Kontraktowanie, ryzyko i wolny rynek. Gdzie są granice regulacji? Jak stabilizować popyt i podaż?
 • Oczekiwania przemysłu spożywczego (duże partie surowca, stabilność dostaw) a struktura polskiego rolnictwa
 • Słabi i silni. Rynek i monopole. Standardy relacji dostawca-pośrednik-przetwórca
 • Uwarunkowania współpracy w poszczególnych sektorach rynku (mleko, mięso, zboża)
 • Rola stowarzyszeń branżowych i grup producenckich w Polsce i na Zachodzie
 • Promocja, dopłaty oraz inne dostępne i pożądane narzędzia wsparcia sektora rolno-spożywczego ze strony administracji

SAMORZĄDY. REGIONY. ROZWÓJ

Gospodarka odpadami we współczesnych miastach

 • Europejskie trendy w gospodarowaniu odpadami. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako inspiracja
 • Regulacje w gospodarce odpadami w Polsce – po nowelizacjach ustawy i przed wyzwaniami
 • Cele UE – jak je zrealizować?
 • Infrastruktura: instalacje MBP i spalarnie. Wykorzystanie, ograniczenia, problemy

Koniec kadencji – czas na podsumowania

 • Kadencja 2014-2018 oczami samorządowych związków, doświadczonych liderów samorządowych, samorządowców, którzy kończą pierwszą kadencję
 • Obietnice wyborcze a samorządowa rzeczywistość oczami ruchów miejskich, organizacji pozarządowych
 • Relacje JST-rząd. Jak polityka centralna odbiła się na sytuacji samorządów w ciągu ostatnich 4 lat
 • Relacje między organem wykonawczym a uchwałodawczym – czyli kto ponosi odpowiedzialność za sytuację w JST

Branża wodno-kanalizacyjna w obliczu zmian

 • Wprowadzanie nowego prawa wodnego – ogląd resortu środowiska i przedsiębiorstw branży wod.-kan.
 • Taryfy cen wody i odprowadzania ścieków – sytuacja przedsiębiorstw a oczekiwania mieszkańców
 • Woda z nieba? Wody opadowe i roztopowe – kłopot czy dochód?
 • Inwestycje w branży w obecnej perspektywie unijnej a inne źródła finansowania rozbudowy sieci i modernizacji (prywatyzacja, PPP, konsolidacje)

Samorządowe budżety pod nowymi rygorami

 • Nowelizacja ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużania batem na zadłużanie JST czy hamulcem dla nowych inwestycji?
 • Podatki, opłaty lokalne a ulgi podatkowe. Jak znaleźć złoty środek między budowaniem dochodów a rozwojem gospodarczym w samorządach?
 • Nadzór regionalnych izb obrachunkowych, rozszerzenie kompetencji RIO a realność budżetów samorządów i wieloletnich prognoz finansowych
 • Najbogatsze i najbiedniejsze samorządy. Wpływy podatkowe na jednego mieszkańca a rzeczywista sytuacja finansowa JST
 • Skarbnik czy dyrektor finansowy? Jak zarządzać finansami w sytuacji permanentnego niedoboru?

Smart City – marzenie czy rzeczywistość?

 • Dobre praktyki w zarządzaniu miastem oparte na cyfryzacji
 • Czy start-upy mogą pomóc samorządom w usprawnieniach dla mieszkańców?
 • Miasto poligonem rozwiązań cyfrowych. Czy można sprawdzać na żywym organizmie nieprzetestowane rozwiązania?
 • Aplikacje mobilne w transporcie. Kto robi to dobrze, a kto źle?

Samorząd na granicy

 • Miasta wykorzystują swoje położenie w polityce i gospodarce
 • Samorządy walczą o nowe przejścia graniczne – dysproporcje między wschodem i zachodem
 • Fundusze transgraniczne źródłem finansowania inwestycji po dwóch stronach granicy – możliwości, dobre praktyki
 • Euroregiony wczoraj, dziś i jutro
 • Granica – tylko kreska na mapie? Przykłady wspólnych przedsięwzięć sąsiednich miast
 • Lokalny rynek pracy i migracje

Metropolia w praktyce

 • Niemal rok po starcie pierwszej w Polsce metropolii. Co udało się osiągnąć? Największe bariery rozwojowe
 • Sztuka dialogu. Jak dojść do porozumienia w kwestiach strategicznych?
 • Sprzeczne interesy, nadrzędne cele, efektywna współpraca. Jak skutecznie działać w metropolii?
 • Pytania o przyszłość. Metropolia, czyli co? Czy tylko wspólny transport?

Samorządy wobec demografii i migracji

 • Prognozy demograficzne i najszybciej wyludniające się miasta
 • Deglomeracja i jej skutki ekonomiczno-finansowe i społeczne
 • Starzejące się miasta. Pomysły na wsparcie rodziny i pobudzenie dzietności
 • Programy rządowe mające zmieniać strukturę demograficzną (Maluch +, 500 +, Senior+)
 • Jak budować miasta, by były przyjazne najmłodszym i najstarszym?
 • Wykluczanie i włączanie. „Srebrna siła” może więcej, także na rzecz miast

Samorządowe inwestycje ze wsparciem centralnym

 • Pakiet dla miast średnich spełnieniem oczekiwań miast niewojewódzkich?
 • Odrębne fundusze na inwestycje samorządowe. Czy Fundusz Dróg Samorządowych był dobrym kierunkiem?
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia Program OSA. Rząd wie, czego potrzeba samorządom?
 • Zapowiedź wsparcia dla 33 miast z największym zanieczyszczeniem powietrza

Cyfryzacja sposobem na nowoczesny urząd

 • Doświadczenia samorządów we wdrażaniu e-usług
 • Przejście z urzędu papierowego na urząd cyfrowy – czy pracownicy są gotowi i otwarci?
 • Tylko 31 proc. Polaków korzysta z e-administracji. Rozwiązania są, ale co z edukacją?
 • Jak wdrażanie e-administracji wpływa na wizerunek urzędu?

Smog – jak z nim wygrać?

 • Pierwszy rok działania uchwał antysmogowych – praktyczne narzędzie czy martwe przepisy?
 • Stan powietrza w polskich miastach w ocenie Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i alarmu smogowego
 • Normy i rozporządzenia – wymagania dla kotłów, jakość paliw – czego oczekują samorządy, branża górnicza, mieszkańcy
 • Jak walczyć z niską emisją w praktyce – finansowanie wymiany starych pieców
 • Przykłady dobrych praktyk z zagranicy

Samorządy w obliczu zmian klimatycznych i katastrof naturalnych

 • Miejskie Plany Adaptacji – koordynowany przez MOS projekt adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Cele, stan realizacji, zakładane rezultaty
 • Przygotowania do skutków zmian klimatycznych na obszarach poza dużymi miastami
 • Współpraca między samorządami a służbami kryzysowymi wojewody. Przepływ informacji i ostrzeżeń
 • Działania prewencyjne. Rola planowania przestrzennego (zasiedlanie obszarów zalewowych), stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Fundusze w pół drogi – aktualna i nowa perspektywa finansowa UE

 • Samorządy na półmetku unijnej perspektywy 2014-2020 r. Sukcesy i błędy. Doświadczenia i korekty
 • Jak wam się wydaje (pieniądze)? Przykłady inwestycji efektywnych, perspektywicznych i prorozwojowych
 • Jak żyć, jak inwestować? Co z budżetem po 2020 roku?

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kapitał w poszukiwaniu rentowności na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

 • Tani pieniądz, rosnąca gospodarka, nieprzegrzany rynek, atrakcyjne ceny. Co przyciąga zagraniczny kapitał?
 • Lokalizacja, wielkość rynku, podstawy makroekonomiczne vs bariery administracyjne i klimat polityczny
 • W co inwestować? Segmenty rynku nieruchomości na celowniku inwestorów

Biurowce frontem do Europy

 • Polityka, kapitał, gospodarka – co napędza biurowy boom nad Wisłą?
 • Czy rekordowa podaż spotka się z popytem?
 • Polska marka „biurowa” w świecie. Ambicje i realia
 • Warszawa w kolejce miast, które chcą przejąć dużych graczy z Londynu i Barcelony
 • Dynamika rozwoju rynku w miastach regionalnych

Polska w grze – na światowym rynku MICE

 • Dynamika i potencjał polskiego rynku MICE. Od bilansu po prognozę
 • Jak zdystansować rywali na międzynarodowej arenie? Warszawa, Kraków, Katowice w walce o wielkie eventy
 • Hotele i rynek spotkań – idealna symbioza? Wymagania organizatorów konferencji a rynek hotelarski w Polsce
 • Wpływ rynku MICE na inne sektory gospodarki, rynek pracy i rozwój regionalny

Hotel Polska zaprasza

 • Najwięksi gracze światowego rynku hotelarskiego mierzą w Polskę
 • Fundusze ruszyły na hotelowe zakupy. Geneza boomu. Co dalej?
 • Baza hotelowa w fazie szybkiego wzrostu. Nowe wyzwania?
 • Biznes albo turystyka. Moda na Polskę, czyli jak budować popyt na usługi hotelowe

Polski rynek mieszkaniowy

 • Rynek mieszkaniowy w Polsce – deficyty, problemy, szanse rozwojowe
 • Program „Mieszkanie plus” lekiem na podstawowe braki? Działania administracji a rynek
 • Pilotaż BGK a realizacja inwestycji w ramach ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
 • Finansowanie budownictwa społecznego i komunalnego
 • Teraz hossa? Podaż nowej powierzchni mieszkaniowej w różnych segmentach rynku – prognozy

Mieszkanie premium

 • Potencjał polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych segmentu premium
 • Popyt a podaż. Opinie deweloperów
– Perspektywiczny, choć niewielki – długoterminowe perspektywy rozwoju rynku luksusowych nieruchomości mieszkaniowych
– Luksusowy najem – instytucjonalni inwestorzy patrzą na Polskę

HANDEL

Zarządzanie informacją… dźwignią handlu

 • Nowe modele handlu oparte na przetwarzaniu danych: digital, omnichannel, e-commerce
 • Big data. Nowy poziom konkurowania dzięki analizie danych i znajomości profili klientów
 • Suma doświadczeń i emocji klienta. Customer Experience – jak zarządzać tymi zasobami?
 • Personalizowanie oferty z zastosowaniem nowych technologii
 • Future retail: cyfryzacja i automatyzacja w służbie handlu
 • Analityka w procesie rozpoznawania trendów konsumenckich

Rewolucja w handlu

 • Nowe zasady, zjawiska w sprzedaży: wymiana, współdzielenie, subskrypcja
 • Sharing economy: samochody, mieszkania, ubrania. Co dalej?
 • Budowanie doświadczenia klienta: łatwiej, taniej, ekscytująco
 • Nowi konsumenci szukają nowych rozwiązań
 • Być jak Amazon i Uber. Giganci wyznaczają nowe sposoby myślenia o biznesie

Dobre i polskie

 • Jak zachęcić konsumenta do nabywania polskich produktów?
 • Cena, jakość, lojalność – metody kształtowania zachowań klienta
 • Kryteria polskiej marki. Kapitał ma narodowość?

POZOSTAŁA TEMATYKA

Gospodarka o obiegu zamkniętym w UE

 • Modny slogan czy bliska rzeczywistość? Europejskie spojrzenie na nowy trend
 • Filozofia gospodarki o obiegu zamkniętym, koszty i harmonogram dostosowań
 • Jakie branże stracą, a jakie zyskają? Co będzie miał z tego konsument?
 • Perspektywy dla firm z branży utylizacji śmieci, meblowej i elektronicznej, doradczej
 • Jak gospodarka o obiegu zamkniętym zmieni rynek? Czy produkty „made in EU” będą konkurencyjne na rynkach zagranicznych?

Dane pod nadzorem

 • RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Geneza, cele, narzędzia
 • Spodziewane zmiany w ustawach istotnych dla instytucji państwa
 • Korzyści dla obywatela, skutki dla działalności gospodarczej
 • Ochrona danych a nowe technologie i zarządzanie informacją w biznesie

Biznes i emocje – dizajn we współczesnej gospodarce

 • Dobry produkt, który się podoba. Znaczenie dobrego dizajnu
 • Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kreatywność
 • Ile to kosztuje? Jak racjonalnie i skutecznie inwestować w dizajn?
 • Od pomysłu poprzez projekt do realizacji. Meandry współpracy biznesu i projektantów

SYSTEM OPIEKI I USŁUGI MEDYCZNE

Finansowanie systemów ochrony zdrowia – przegląd rozwiązań, rekomendacje

 • Budżet, składka, dotacje samorządowe, dopłaty pacjentów – jest w czym wybierać?
 • Prywatne wydatki na leczenie i rynek komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych to nie wszystko – co z inwestycjami?
 • Modele finansowania opieki zdrowotnej. Jak możemy skorzystać z doświadczeń innych krajów?

Nowe technologie w medycynie – od leków do cyfryzacji

 • Dokąd zmierza medycyna w dobie szybkiego rozwoju technologicznego
 • Dostęp pacjentów do innowacyjnych technologii – problem wyłącznie finansowy?
 • Oblicza postępu w diagnostyce i terapii – główne trendy w wybranych dziedzinach medycyny
 • Finansowanie nowych technologii medycznych wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia

Choroby cywilizacyjne XXI wieku

 • Najważniejsze czynniki ryzyka wybranych chorób cywilizacyjnych – czy potrafimy je ograniczać?
 • Medycyna zapobiegawcza. Czy doceniamy jej znaczenie w walce z chorobami cywilizacyjnymi?
 • Organizacja i finansowanie opieki nad pacjentami m.in. z cukrzycą, chorobami płuc i chorobami sercowo-naczyniowymi
 • Koszty pośrednie związane z chorobami cywilizacyjnymi

Po pierwsze zapobiegać – profilaktyka i edukacja

 • Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 – cele strategiczne, operacyjne; stan ich realizacji
 • Zdrowie publiczne jako zadanie wielosektorowe
 • Programy i kampanie zdrowotne – warunki skuteczności takich działań
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w profilaktyce wybranych schorzeń i edukacji zdrowotnej
 • Szczepienia ochronne w Polsce – wybrane zagadnienia

Coraz starsi. Opieka nad osobami w podeszłym wieku

 • Wskaźniki demograficzne – ich znaczenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej i społecznej
 • Oblicza tzw. srebrnej gospodarki – czy wykorzystujemy jej potencjał?
 • Nie tylko medycyna – jakość opieki nad osobami starszymi w Polsce
 • Polityka senioralna – czy stwarza warunki do godnego starzenia się i funkcjonowania osób w podeszłym wieku w naszym społeczeństwie?
 • Aktywizacja zawodowa osób starszych
Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon