EEC 2019

GŁÓWNE NURTY

Nasza nowa Europa

Jaka Unia Europejska za 10 lat? Dokąd zmierza UE? Krajobraz po zwycięstwach wyborczych we Francji i w Niemczech.

Nie ma powrotu do tego, co było; nie ma też klarownej wizji przyszłości. Unia wielu prędkości – scenariusz w realizacji? Przyszłość strefy euro. Perspektywy krajów poza strefą euro.

Bloki i sojusze państw wewnątrz Unii. Działalność odśrodkowa, próby polityczno-gospodarczego równoważenia najpotężniejszych państw UE. Brexit a tendencje antyunijne, autonomiczno-separatystyczne (Katalonia, północne Włochy). Szansa dla regionalnych gospodarek czy mrzonki?
Europa w ogniu zmian – poddana presji wewnętrznej i zewnętrznej. Jak sobie z nią radzić? Unia a geopolityka – otoczenie UE, czynniki zewnętrzne kształtujące europejskie realia i perspektywy rozwojowe (Rosja, Turcja, Bliski Wschód, migracje).

Rewolucja technologiczna

Technologie, które zmieniają rzeczywistość. Tempo i jakość zachodzących przemian technologicznych – ich wpływ na gospodarkę, życie społeczne, instytucje, relacje międzyludzkie. Nowe możliwości wynikające z rozwoju technologii. Nowe zagrożenia i ryzyka. Komu służy skokowy rozwój technologii – beneficjenci i przegrani. Zróżnicowanie sytuacji i stopnia wykorzystania nowych technologii w krajach UE. Czy rewolucja technologiczna pogłębi antagonizmy i podziały na Europę wielu prędkości? Polska na technologicznej mapie Europy – dystans do pokonania; atuty i specjalizacje.

Digitalizacja – w kierunku nowej gospodarki

Cyfrowa gospodarka w Europie – aspiracje, zamierzenia, rzeczywistość. Jednolity Rynek Cyfrowy – stan zaawansowania. Nowoczesny przemysł, usługi i konsumenci wobec wyzwań cyfryzacji. Dostęp do informacji i zarządzanie zbiorami danych jako szansa dla biznesu i konsumentów, dla administracji i obywateli. Wpływ cyfryzacji na produkcję, rynek pracy i edukację. Strategie wsparcia innowacyjności a rewolucja cyfrowa. Cyberzagrożenia – jak je zwalczać?

Energia dla klimatu

Dylematy europejskiej polityki ochrony klimatu. Podstawowe kwestie przed szczytem klimatycznym ONZ 2018 – co chcemy osiągnąć w Katowicach? Aktualne i realne perspektywy globalnego porozumienia. Działania na rzecz klimatu w skali świata: nadrzędny cel, powszechna aktywność, proporcjonalne wysiłki? Wymogi środowiskowe UE a gospodarcza suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich. Jak wypełniać zobowiązania, zachowując zdolność podejmowania decyzji w interesie własnej gospodarki? Technologie dla klimatu – nowe możliwości, ale i nowe wymagania regulacyjne.

Energetyka w Europie. Dylematy i wyzwania

Trendy kształtujące obraz europejskiej energetyki – transformacja trwa. Zapotrzebowanie na energię, jej podaż, funkcjonowanie krajowych systemów i ich europejska konwergencja. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne – przegląd opcji. Inwestycje w moce wytwórcze w Europie; ich ekonomiczny i polityczny fundament. Mechanizmy rynku mocy. Digitalizacja, decentralizacja, dekarbonizacja. Przyszłość energetyki w krajach członkowskich UE i jej zróżnicowane uwarunkowania – polityczne i społeczno-gospodarcze. Technologie odnawialne – upowszechnienie, koszty, regulacje. Gaz, atom, kogeneracja i inne alternatywy dla energii z węgla. Rozwój elektromobilności i technik magazynowania energii. Efektywne gospodarowanie energią ze wsparciem technologii. Generacja rozproszona, nowe modele konsumpcji energii, prosumenci.

Inwestycje

Warunki inwestowania w krajach regionu – jakie rodzaje inwestycji będą lokowane w krajach Europy Centralnej i co o tym zadecyduje? Czynniki stymulujące inwestycje – rola regulacji, administracji, otoczenia, klimatu inwestycyjnego. Atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych krajów – różne strategie konkurowania o inwestorów. Ryzyko dla inwestorów – wyceniać, minimalizować, akceptować?

Przyszłość wolnego handlu w Europie i na świecie

Stan i perspektywy międzynarodowych porozumień o wolnym handlu. Polityka największych graczy globalnej ekonomii. Nowe realia światowej gospodarki i wymiany handlowej. Przyczyny i skutki zaburzeń wolnego rynku w Europie. Przykłady regulacji ograniczających konkurencję i mechanizmy wolnorynkowe. Brexit jako proces i precedens – doświadczenia, wnioski, przestrogi. Izolacja, protekcjonizm, przeregulowanie – dokąd zmierzamy? Przyszłość jednolitego europejskiego rynku.

Przyszłość miast i metropolii w Europie

Ośrodki miejskie jako generatory rozwoju technologicznego i laboratoria postępu cywilizacyjnego. Nowe technologie w zarządzaniu organizmami miejskimi. Smart City – pojemne hasło, niełatwa praktyka. Usługi podnoszące jakość życia. Miasto przyjazne – kryteria oceny. Przestrzeń publiczna jako cenna i deficytowa wartość – jak ją kształtować, jak nią zarządzać? Rola kultury, kreatywności, przemysłu czasu wolnego. Mobilność i sprawny transport publiczny.

SESJE TEMATYCZNE

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Ekspansja zagraniczna firm

 • Jak skutecznie wspierać eksport i zagraniczne inwestycje firm?
 • Doświadczenia różnych krajów
 • Jakie są efekty polskiej rewolucji w pomocy państwa dla firm realizujących ekspansję zagraniczną?
 • Centralizacja wsparcia dyplomatycznego i finansowego. Jakie są nadal nierozwiązane problemy? Oceny i oczekiwania biznesu.

Polska pomoc rozwojowa: ile pomocy, ile biznesu?

 • Ile Polska wydaje na pomoc rozwojową i jakie są tego rezultaty?
 • Pomoc rozwojowa: narzędzie polityki zagranicznej czy ekspansji biznesu?
 • Przykłady dobrych i złych praktyk w pomocy rozwojowej
 • Czego możemy nauczyć się od innych?

Wolny rynek w Europie – korzyści i bariery

 • Korzyści z Jednolitego Rynku UE dla rozwoju gospodarczego państw członkowskich
 • Zagrożenia dla rynku. Utrudnienia w handlu w ramach UE. Źródła, przyczyny, przykłady
 • Katalog utrudnień branżowych – tekstylia, farmacja, przemysł stoczniowy, meblowy
 • Swoboda świadczenia usług.Transport i finanse jako sektory „wrażliwe”
 • Jak sobie radzić: wskazówki dla firm, zadania dla decydentów
 • Pracownicy delegowani w UE – istota rozbieżności, kierunki rozwiązań

Geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka

 • Globalni gracze na mapie wpływów – od czego zależy kondycja światowej gospodarki? Ryzyko polityczne w gospodarce
 • Zapalne regiony, gwałtowne procesy, nieprzewidywalne wydarzenia
 • USA, Europa i Polska wobec zmian geostrategicznych. Wyzwania dla współpracy w dziedzinie obronności
 • Ucieczka inwestorów? Przyczyny i kierunki. Biznes w poszukiwaniu stabilności
 • Czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację gospodarczą Europy Centralnej
 • Strategie odporne na turbulencje. Izolacja? Amortyzacja? Reakcja?

Putin 4.0. Rosja i jej polityka wobec regionu w roku wyborów prezydenckich

 • Co się dzieje w społeczeństwie i gospodarce rosyjskiej?
 • Czy Unia Eurazjatycka to realny projekt integracyjny?
 • Jak wojna z Ukrainą wpłynęła na współpracę z UE?
 • W jakim zakresie UE chce wspierać modernizację Europy wschodniej?

Polska-Niemcy – perspektywy relacji gospodarczych

 • Aktualny stan, temperatura i uwarunkowania dwustronnych relacji . Jak budować partnerstwo w nowej rzeczywistości?
 • Ważni partnerzy w gospodarce – bilans korzyści, przegląd doświadczeń
 • Przyszłość polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej w świetle wzajemnych zależności
 • Jak podnieść współpracę gospodarczą na wyższy poziom?
 • Razem ku europejskiej konkurencyjności – perspektywiczne obszary, kierunki i modele kooperacji

Polski produkt eksportowy dla sektora energetyczno-surowcowego

 • Oferta generalnego wykonawcy – kopalnia, maszyny, elektrownia. Czy to możliwe?
 • Polskie konsorcjum na globalnym rynku. Czy umiemy współpracować?
 • Polska marka w świecie – maszyny, usługi, technologie i wiedza
 • Rządowe kontrakty, wsparcie administracji, potrzeby firm

Forum współpracy gospodarczej ASEAN-Unia Europejska

 • Perspektywy rozwoju rynku i gospodarki państw ASEAN
 • Wzrost klasy średniej szansą dla polskich produktów?
 • Logistyka i bariery wejścia dla inwestorów i eksporterów z Europy
 • Nie tylko górnictwo i energetyka. Obiecujące dla polskich firm – przemysł maszynowy i stoczniowy, branża medyczno-farmaceutyczna, spożywcza, chemia i ochrona środowiska

Forum współpracy gospodarczej Indie-Polska

 • Indie jako jeden z pięciu rynków perspektywicznych według Ministerstwa Rozwoju
 • Bariery wejścia na rynek i szanse dla polskiego biznesu
 • Klasa średnia w Indiach: jakich towarów szukają konsumenci?
 • Branże o największym potencjale wzrostu
 • Inwestycje w inteligentną modernizację infrastruktury miast
 • Inne inwestycje i zamówienia publiczne

Zachodni Bengal – Polska. Współpraca w branży górniczej

 • Perspektywy polsko-indyjskiej współpracy w sektorze wydobywczym. Prawno-koncesyjne i ekonomiczne uwarunkowania wejścia na rynek górniczy w Indiach
 • Polscy producenci maszyn i urządzeń górniczych – ich wiedza, baza klientów i sieć relacji w Indiach. Administracyjne i finansowe wsparcie biznesu
 • Możliwości współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju z instytucjami finansującymi rozwój infrastruktury w Indiach
 • Rozwój infrastruktury dla eksportu węgla. Partnerstwo przy budowie portu
 • Odmetanowanie kopalń oraz przemysłowe wykorzystanie metanu – polskie doświadczenia
 • Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa w kopalniach

Przyszłość współpracy Polski i Chin

 • Bilans współpracy w ramach formatu „16+1”
 • Perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej: handel i inwestycje
 • Logistyka i wielkie projekty infrastrukturalne. Nowy Jedwabny Szlak szansą dla Chin i Polski. Brama do Europy?
 • Nowe wyzwania dla strategicznej współpracy chińsko-europejskiej w nowej sytuacji politycznej świata (brexit, polityka USA). Rola Polski

Forum gospodarcze Europa Centralna-Afryka. Afryka dziś i jutro

 • Rozwój gospodarczy Afryki dziś. Zmiana tempa, inna jakość, nowe zjawiska
 • Rosnąca konsumpcja, młode społeczeństwa, nowe technologie na rynku
 • Aktualne perspektywy i bariery rozwoju rynków afrykańskich

Forum gospodarcze Europa Centralna-Afryka. Inwestycje, konkurencja, współpraca

 • Afryka nadal bardzo atrakcyjna dla inwestorów
 • Konkurencja inwestorów o Afrykę – atuty krajów Europy Centralnej
 • Inwestycje w agrobiznes, infrastrukturę, budownictwo, edukację i zdrowie. Nowe szanse współpracy gospodarczej

 Forum gospodarcze Europa Centralna-Afryka. Polskie firmy w Afryce

 • Doświadczenia polskich inwestorów aktywnych na rynkach afrykańskich
 • Branże obiecujące dla polskiego biznesu. Produkty oczekiwane w Afryce
 • Administracja, biznes, społeczność. Relacje inwestorów a efektywność projektów
 • Jak państwo może wesprzeć wysiłki polskich inwestorów

Europa – Japonia. Nowe otwarcie

 • Wymiana handlowa UE i Japonii. Stan na dziś, potencjał wzrostu
 • Porozumienie o wolnym handlu między UE a Japonią – kluczowe ustalenia
 • Największa na świecie strefa wolnego handlu. Skutki dla stron i dla globalnej gospodarki
 • Likwidacja barier taryfowych. Jakie branże zyskają na porozumieniu?
 • Dostęp do dużych przetargów publicznych w Japonii
 • Przyszłość japońskich inwestycji w Europie
 • Uwarunkowania relacji gospodarczych: standardy, normy i jakość. Obyczajowość, komunikacja, kultura organizacyjna

TECHNOLOGIE I TRENDY

IV rewolucja przemysłowa w Europie. Jak wykorzystać szanse?

 • Oblicza tzw. Przemysłu 4.0 – wpływ technologii na marketing, logistykę, zarządzanie
 • Nowe umiejętności pracowników. System kształcenia oraz życie społeczne w kontekście przeobrażeń w przemyśle
 • Tradycyjne branże przemysłu wobec nowych możliwości, potrzeb, wymagań?
 • Rola państwa w procesie rewolucyjnych zmian technologicznych
 • Jak przekonać firmy, by korzystały z nowych technologii?

Polskie drogi do przemysłu 4.0. - fakty i mity

 • Strategie wdrażania nowych rozwiązań na poziomie branż i firm
 • Przykłady zastosowania rozwiązań 4.0: IoT (Internet Rzeczy), automatyka, robotyka
 • Koszty implementacji. Wsparcie, finansowanie, współpraca
 • Polski potencjał Przemysłu 4.0. Szanse na „przeskoczenie” etapu, na którym są rozwinięte gospodarki Europy Zachodniej
 • Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie atuty mamy do wykorzystania?
 • Kadry dla przemysłu przyszłości. Rola edukacji i „czynnika ludzkiego”

THE FUTURE OF ENTERTAINMENT / E-sport w natarciu

 • Nowa, potężna branża. Skala, dynamika, potencjał, znaczenie dla gospodarki
 • Sponsorzy, fani, media, rynek. E-sport sposobem na dotarcie do młodego odbiorcy
 • Wielkie imprezy i turnieje kołem zamachowym branży e-gamingowej
 • E-sport jako platforma rozwoju technologii, poligon sprzętu, szkoła specjalistów
 • Branża produkcji gier video – jej znaczenie dla innowacyjności gospodarki

THE FUTURE OF ENTERTAINMENT / Gaming: polska specjalność

 • Siła firm polskich firm na globalnym rynku – propaganda czy rzeczywistość
 • Nie dla każdego… Siły, środki, pieniądze, modele biznesowe
 • Drogi rozwoju. Prekursorsko czy odtwórczo?
 • Rządowe oczko w głowie. Gaming w Strategii Morawickiego
 • Przyszłość. Tendencje światowe i polskie nadzieje

THE FUTURE OF MEDIA / Cyfryzacja w świecie mediów

 • Rynek mediów w erze cyfrowej. Kierunki i widoczne skutki przeobrażeń
 • Jak cyfryzacja wpłynęła na rynek medialny. Nowe możliwości dla odbiorcy, redakcji i reklamodawców
 • Najnowsze rozwiązania technologiczne (Big Data, pogłębiona analiza treści) i ich właściwe wykorzystanie. Jak przykuć uwagę i zaspokoić potrzeby czytelnika?
 • Rosnąca liczba płacących czytelników i wpływy z e-commerce u wydawców premium
 • Trendy jutra. Nowy odbiorca, nowe modele odbioru treści jako wyzwanie dla mediów
 • Wpływ mediów społecznościowych na tradycyjny przekaz medialny

Produkcja w realiach rewolucji przemysłowej

 • Optymalizacja działań wytwórczych na bazie danych produkcyjnych
 • Internet Rzeczy w fabryce przyszłości – zmiany, które zachodzą tu i teraz
 • Produkt „nowej ery”? Korzyści z zastosowania nowych metod produkcji dla konkurencyjności i rynkowej pozycji firmy

Przemysł kosmiczny

 • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) na tle świata. Polskie wątki
 • Rodzimy sektor kosmiczny – bilans dokonań, perspektywy, ambicje. Którędy do przyszłości?
 • Przemysł kosmiczny w rządowych planach rozwojowych. Polska Strategia Kosmiczna. Deklaracja i praktyka
 • Szanse na miarę możliwości. Role koncernów, małych i średnich firm, start-upów
 • Wojsko – ważny kontrahent. Perspektywa globalna, geopolityka, nakłady
 • Technologie kosmiczne jako źródło innowacyjności w „naziemnej” gospodarce. Z nauki do biznesu

THE FUTURE OF THE MARKET / Nowy konsument

 • Konsumenci 20+ – pokolenie „nowej konsumpcji”. Modele zachowań i ich zmienność
 • Dotrzeć do młodych. Cyfrowe kanały komunikacji. Jak z nich korzystać?
 • Personalizacja, współuczestnictwo, dostępność zamiast posiadania?
 • Czego oczekuje nowy konsument?
 • Sztuka wpływania: influencerzy, followersi, trendsetterzy
 • Sport, e-sport, rozrywka i czas wolny – obszary dotarcia do młodego konsumenta

Szerokopasmowy internet w Europie i w Polsce

 • Agenda cyfrowa UE – zamierzenia i stan realizacji
 • Cyfryzacja w Polsce – na tle Europy. Siły, środki, efekty dla gospodarki
 • Doświadczenia we wdrażaniu, szanse na przyspieszenie.

Elektromobilność

 • Rozwój elektromobilności jako globalny trend. Jego podłoże na europejskim gruncie. Liderzy i tempo zmian
 • Przegląd narzędzi prawnych, zachęt podatkowych i innych ułatwień mających promować rozwój elektromobilności w krajach UE
 • Jakie zmiany regulacyjne (normy techniczne, system energetyczny, bezpieczeństwo) wymusi postęp elektromobilności?
 • Potencjał polskiej elektromobilności – według administracji i rynku. Prognozowane efekty dla gospodarki i środowiska
 • Potrzebny przełom. Kluczowe czynniki mające wpływ na przyspieszenie rozwoju elektromobilności

Infrastruktura dla elektromobilności

 • Infrastruktura dla elektromobilności w Polsce – stan obecny, plany i wyzwania
 • Najpierw miasto. Elektromobilność i zrównoważony transport w metropoliach jako narzędzie walki z korkami i smogiem
 • Rozwój infrastruktury ładowania e-pojazdów w świetle planów firm energetycznych
 • Wpływ rozwoju elektromobilności na strukturę popytu na energię i system jej dystrybucji
 • Elektromobilność źródłem nowych regulacji na rynku energii

Motoryzacja a elektromobilność

 • Zmiany w strategiach koncernów samochodowych. Schyłek dziejów silnika spalinowego?
 • Czy eko musi być na prąd? Technologie a oczekiwania społeczne
 • Zasięgi i osiągi. Bariery w rozwoju napędu elektrycznego. Magazynowanie energii – klucz do sukcesu
 • Motoryzacja i sektor IT. Współpraca i wzajemne zależności
 • Elektryczne autobusy na ulicach polskich miast – zakupy i infrastruktura
 • Produkcja dla elektromobilności. Samochód czy komponenty? Gdzie szukać szansy dla polskiego przemysłu?

Magazynowanie energii

 • Techniki gromadzenia i przechowywania energii – przegląd metod, obiecujące kierunki badań
 • Magazyny energii – ich skala i użyteczność; rola w elektromobilności, w systemach energetycznych, w budynkach
 • Rewolucja w wykorzystaniu energii. Skutki dla producentów, operatorów sieci i konsumentów/prosumentów
 • Koszty a powszechność magazynowania energii – zadecyduje rynek czy regulacje?

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

 • Zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w energię i pozostałej infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie gospodarki i państwa
 • Kluczowe obszary ryzyka – podatność na cyberataki, akty terroru, awarie i katastrofy
 • Skala potencjalnych skutków. Koszty usuwania szkód
 • Rola państwa i jego współpracy z podmiotami gospodarczymi w zapewnieniu bezpieczeństwa

Cyberzagrożenia – świadomość, technologie, profilaktyka

 • Skala, zasięg, obszary cyberzagrożeń. Od skoku na bank do skoku na... prezydenturę
 • Globalne zagrożenie vs. lokalne strategie. Czy świat potrzebuje nowej konwencji w sprawie cyberbezpieczeństwa?
 • Rozwiązania na szczeblu unijnym i krajowym – narzędzia realizacji
 • Cyberataki w świecie Internetu rzeczy (IoT). Nowy poziom wyzwań w zapewnieniu bezpieczeństwa
 • Jak budować odporność firm na zagrożenie? Profilaktyka w praktyce: dziedziny, metody, modele
 • Czy ochrona przed cyberzagrożeniami może być polską specjalnością?

Start-upy w Polsce

 • Ekosystem start-upów w Polsce – stan obecny, kondycja, otoczenie instytucjonalne. Źródła wsparcia i metody akceleracji
 • Jak efektywnie i skutecznie inwestować w start-upy?
 • Finansowanie w czworokącie: państwo, środki UE, wielkie koncerny, fundusze inwestycyjne
 • Wzorce sukcesu (Izrael, USA). Czy możemy je powtórzyć?
 • Start-upy na rynku. Pomysł to za mało. Produkt, konkurencja, klient, sprzedaż
 • Niebezpieczeństwa w rozwoju ekosystemu. Dyscyplina w wykorzystywaniu środków. Deficyt myślenia „rynkowego”?

THE FUTURE OF TECHNOLOGY & WORK / Sztuczna inteligencja i ocean danych

 • Sztuczna inteligencja niejedno ma imię. O zastosowaniach dziś i jutro
 • Dialogi bez człowieka, czyli o Internecie rzeczy. Edge Computing
 • Big data. Człowiek w zalewie wiadomości: brokerzy informacji, analitycy danych, menedżment – łakomy konsument
 • W dialogu z maszyną. Zmiany w myśleniu o świecie, hierarchiach wartości, obyczajowości
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu, w tym kapitałem ludzkim
 • Czy jest się czego bać? Zagrożenia wynikające z autonomii maszyn

Automatyzacja i robotyka w zaawansowanych usługach

 • Nowa fala rozwoju centrów usług dla biznesu i outsourcingu (BPO, SSC)
 • Koszty zatrudnienia rosną – szansa dla automatyzacji i robotyzacji
 • Gdzie robot nie pomoże? Zaawansowane usługi wymagające specjalistycznej kadry

THE FUTURE OF TECHNOLOGY / VR/AR – świat w nowych realiach

 • Sztuczna rzeczywistość – realne pieniądze. Ofensywa i biznesowy potencjał technologii VR/AR
 • Rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Oczekiwania, prognozy, emocje
 • VR i AR w projektowaniu, medycynie, edukacji, rozrywce.
 • VR w biznesie. Produkcja, marketing i handel z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Biotechnologia w Polsce – kosztochłonna mrzonka czy realna szansa

 • Innowacyjna gospodarka bez biotechnologii? To nie jest możliwe
 • Drogi do komercjalizacji projektów biotechnologicznych – ludzie, wiedza, finansowanie
 • Rozwój badań i wdrożeń biotechnologicznych w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Centra badawczo-rozwojowe i centra badań klinicznych w Polsce – atrakcyjne miejsce tworzenia innowacji, rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Biotechnologia w strategiach firm farmaceutycznych – więcej niż wartość dodana
 • Rozwój biotechnologicznych start-upów w Polsce

Drony w polskiej gospodarce

 • Latający biznes. Miejsce dronów w polskiej gospodarce. Projektowanie, produkcja, usługi
 • Gospodarczy potencjał technologii dronowych. Przegląd zastosowań i możliwości
 • Narzędzia systemowe, techniczne i legislacyjne normujące użytkowanie bezzałogowców (U-Space, UTM, istniejące i planowane rozwiązania prawne)
 • Uwaga, drony! Fakty i stereotypy związane z kontrolą, bezpieczeństwem, awaryjnością
 • Loty nad Smart City. System bezzałogowy jako komponent inteligentnego miasta
 • Wpływ technologii bezzałogowych na życie gospodarcze i społeczne, edukację, przemysł czasu wolnego
 • Co nas czeka w przyszłości? Kierunki rozwoju systemów bezzałogowych

INWESTYCJE

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną?

 • SSE w polskiej gospodarce – próba bilansu. Struktura inwestycji w SSE: ile w nich innowacji? Czy strefy sprzyjają rozwojowi nowych technologii?
 • Narzędzia i polityka przyciągania inwestycji. Nasze atuty to zwolnienia podatkowe i niskie koszty pracy?
 • Strefa, która jest wszędzie? Jednolity obszar inwestycyjny – szczegóły koncepcji. Kryteria uprzywilejowania
 • Propozycje rządowe w opinii biznesu. Ich potencjalna skuteczność. Możliwe modyfikacje
 • Skutki dla konkurencji, wolnego rynku, wizerunku kraju wśród inwestorów
 • Konsekwencje dla budżetu centralnego, rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych
 • Rola samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu: edukacja, rozbudowa infrastruktury, planowanie przestrzenne

Inwestycje w Europie Centralnej i w Polsce

 • Okiem inwestora. Obraz regionu i wizerunki krajów – kierunki ewolucji
 • Konkurencja o inwestora w Europie Centralnej. Atuty, strategie, narzędzia
 • Inwestorzy zagraniczni w Polsce. Czym są zainteresowani?
 • Jakich inwestycji potrzebuje polska gospodarka?
 • Mechanizmy przyciągania pożądanych inwestorów z atrakcyjnymi projektami
 • Cała Polska SSE? Czy to optymalna koncepcja? Alternatywne rozwiązania

Tysiąc centrów usług dla biznesu

 • Kontynuacja czy skok? Czas wyzwań dla sektora usług dla biznesu
 • Konkurencja, koszty działalności, automatyzacja. Co napędza, a co ogranicza rozwój sektora outsourcingu w Polsce?
 • Stare i nowe atuty. Jak Polska konkuruje o inwestorów?
 • Deficyt rąk do pracy coraz bardziej odczuwalny. Jak rozwijać rynek pracowników dla sektora nowoczesnych usług

WYDARZENIE SPECJALNE – Stulecie odzyskania niepodległości

Śladem II Rzeczypospolitej? O gospodarce w stulecie odzyskania niepodległości

 • Gospodarcze doświadczenia międzywojnia. Plany, osiągnięcia, rozczarowania
 • Polska gospodarka i geopolityka w roku 1918 i 2018. Analogie, różnice, konteksty
 • Współczesne państwo polskie i jego role w gospodarce. Właściciel, inwestor, animator projektów rozwojowych, regulator

Państwo aktywne w gospodarce – wczoraj i jutro

 • Projekty rozwojowe II Rzeczypospolitej – przydatna dziś lekcja historii?
 • Czas wielkich inwestycji: projekty infrastrukturalne (transport drogowy, lotniczy, wodny), energetyka
 • konwencjonalna i jądrowa, wsparcie trendów (cyfryzacja, innowacje i start-upy, elektromobilność)
 • Kiedy państwo jest nie do zastąpienia? Formy i skala zaangażowania. Finansowanie projektów ważnych
 • dla całej gospodarki
 • Rola prywatnej przedsiębiorczości w dużych przedsięwzięciach inicjowanych przez państwo

W stulecie współpracy Polski i USA. Dyskusja o przyszłości

 • Jaki jest bilans relacji polityczno-gospodarczych Polski i USA?
 • Geopolityka a gospodarka. Europejskie i globalne uwarunkowania relacji dwustronnych
 • Przemysł, energetyka, handel. Gdzie szukać szans na przyszłość?
 • Doświadczenia i wyzwania we współpracy w dziedzinie obronności
 • Surowce i bezpieczeństwo. Amerykański gaz w Europie i w Polsce
 • Amerykańskie inwestycje w Polsce. Stan obecny i plany inwestorów
 • Ile współpracy, ile rywalizacji? Jaki model współpracy handlowej i gospodarczej UE-USA?

SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA

Świat dla klimatu – co przyniesie szczyt klimatyczny w Katowicach

Szczyt klimatyczny w Katowicach w 2018 r. będzie kluczowy dla wdrożenia porozumienia paryskiego. Stwarza ono szansę na to, że wszystkie państwa na świecie będą podejmować działania mające na celu ochronę klimatu. Konieczne jest jednak stworzenie przejrzystego i wiarygodnego systemu zgłaszania krajowych zobowiązań oraz ich monitorowania, tak by zapewnić proporcjonalność wysiłków wszystkich stron. To będzie główne zadanie szczytu klimatycznego w Katowicach. Jakie są więc cele negocjacyjne UE, polskiej prezydencji, USA, państw rozwijających się? Co jest rzeczywiście możliwe do uzgodnienia?

Polityka migracyjna w Europie i w Polsce

 • Migracje europejskie. Kto dostarcza, a kto korzysta z „importu” fachowców? Europejska mapa migracji
 • zarobkowych
 • Polityka migracyjna sposobem na złagodzenie niedoborów na rynku pracy?
 • Konsekwencje migracji dla struktury społecznej kraju, rynku pracy, gospodarki i finansów
 • Migracje wewnętrzne w Polsce. Przyczyny, skala, okoliczności
 • Konkurencja regionów i utrwalanie podziału na Polskę A i Polskę B?
 • Państwo i samorządy wobec migracji wewnętrznej: przeciwdziałać, racjonalizować, przekonywać

Nowy budżet Unii Europejskiej

 • Budżet Wspólnoty w nowych realiach. Finanse Unii wobec brexitu
 • Aktualne możliwości a nowe potrzeby. Jakie priorytety, z czego zrezygnować?
 • Europa wielu prędkości w kontekście wspólnych finansów: fakty, liczby, ambicje
 • Nowe spojrzenie na wyrównywanie europejskich dysproporcji? Przyszłość polityki spójności

Sukcesja w firmach rodzinnych

 • Firmy osierocone. Problem na świecie. Czy także u nas?
 • Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Ograniczenia prawne i zwyczajowe
 • Scheda, ambicja, mentalność. Czy przekazanie przedsiębiorstwa w obce ręce to porażka?
 • O dobrodziejstwach i wadach konserwatyzmu. Konflikt pokoleń w zarządzaniu firmą. Prawdy i mity
 • Nowa gospodarka i przyszłość firm rodzinnych. Jak się zmieniać, ocalając wartości?

CSR i HR, czyli odpowiedzialność i atrakcyjność pracodawcy

 • Pomaga i zatrudniać. Nowy paradygmat w biznesie i działalności organizacji pozarządowych
 • Standardy CSR i działalność charytatywna jako atut pracodawcy i narzędzie motywujące pracowników
 • Pomagać skutecznie i razem. Integracja wokół wspólnych wartości
 • Standardy współpracy między odpowiedzialnymi społecznie firmami i NGOS. Korzyści po obu stronach

Handel w niedzielę

 • Ograniczenia handlu w niedzielę na polskim rynku – pierwsze konsekwencje społeczno-gospodarcze
 • Reakcje i opinie handlowców, pracowników, klientów
 • Rozwiązania prawne w krajach UE. Doświadczenia, precedensy, porównania (np. z rynkiem węgierskim)

Smart CSR

 • Wyzwania dla społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie rewolucji technologicznej i Przemysłu 4.0.
 • Uczyć się od najlepszych. Doświadczone firmy. Dobre przykłady
 • CSR w sieci globalnych zależności. Odpowiedzialność i realny biznes
 • Porażki CSR-u. Jak nie powtarzać błędów z przeszłości?
 • Jak administracja (regulatorzy) mogą wspierać zrównoważony rozwój firm i kraju?

RYNEK PRACY

Rynek pracy – suma wyzwań

 • Sytuacja i główne trendy na rynku pracy w Polsce i w innych krajach Europy. Zjawiska wspólną specyfika krajowa
 • Pożądane kompetencje i ich podaż. Sposoby na deficyt
 • Elastyczność pracy jako problem. Efektywne zatrudnianie a potrzeba stabilności
 • Odchodzenie od umów cywilnoprawnych na rzecz etatów. Jak to się ma do wymogów współczesnej gospodarki?
 • Nowe pokolenia na rynku pracy – jak pozyskiwać, motywować, zatrzymywać
 • Mobilność pracowników, drenaż mózgów i migracje – doraźne „uzupełnienia” i ubytki czy stały trend?

Edukacja zawodowa – nowe otwarcie

 • Szkolnictwo zawodowe (uczelnie, szkoły średnie) – znamy potrzeby. Co robimy?
 • Programy nauczania (w procesie kształcenia zawodowego) a prognozowane potrzeby rynku pracy
 • Dualny system kształcenia – doświadczenia (własne, europejskie), nowe koncepcje, praktyka
 • Zaangażowanie pracodawców, rola samorządów. Współpraca firm ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi

Zasoby pracy jako bariera wzrostu

 • Dostęp do pracowników kluczowym problemem współczesnego biznesu
 • Skutki braków kadrowych w wymiarze makrogospodarczym. Realne zagrożenie dla rozwoju?
 • Automatyzacja czy imigracja – jak zaradzić niedoborom? Obecne trendy. Co nas czeka?
 • Zarządzanie firmą w sytuacji permanentnych braków kadrowych. Rozwój kompetencji, nowe rozwiązania organizacyjne, podnoszenie wydajności
 • Problemy na rynku pracy jako czynnik stymulujący zmiany jakościowe i inwestycje w firmie

System edukacji – nowe spojrzenie

 • Zmiany w gospodarce, technologiach, strukturze społecznej a tradycyjne modele edukacji
 • Jak uczyć i kształcić dla przyszłości? Rynek pracy a aspiracje młodych
 • Finlandia i Szwajcaria – przykłady poszukiwań nowych modeli i praktyk edukacyjnych
 • Rola regulacji i instytucji, firm i samorządów w zmianach systemu edukacji

TRANSPORT, LOGISTYKA, INFRASTRUKTURA

Transport, infrastruktura, cargo w Europie i w Polsce

 • Logistyczni liderzy Europy. Tajemnica sukcesu?
 • Polska na europejskiej mapie logistycznej. Czym dysponujemy?
 • Świetne położenie to za mało. Jak je skutecznie wykorzystać?
 • Polski rynek cargo: kolejowego, drogowego, lotniczego. Skala i potencjał
 • Terminale i magazyny – ile, jakie, gdzie? Konieczne inwestycje

Nowy Jedwabny Szlak – dziś i jutro

 • Różne oblicza inicjatywy One Belt One Road. Entuzjazm i obawy
 • Win-win? Korzyści z tego połączenia dla polskich firm  
 • Rola linii kolejowej w tym programie
 • Jakie formy przyjmie ta inicjatywa w kontekście zmieniającej się polityki gospodarczej Chin?

Polska kolej w i po roku 2023

 • Kiedy kolej w Polsce osiągnie średni standard europejski?
 • Realizacja z problemami? Zmagania na otwartym froncie inwestycyjnym
 • Priorytety na mapie i w kalendarzu. Jakie projekty są kluczowe i pilne z punktu widzenia całej gospodarki?
 • Przygotowania do inwestycji w przyszłej dekadzie (m.in. koleje dużych prędkości)

Transport intermodalny

 • Współczesne trendy w europejskim transporcie. Znaczenie intermodalności
 • Jaka infrastruktura dla transportu intermodalnego?
 • Polskie zasoby infrastruktury intermodalnej – umiejscowienie i dostępność. Jak to zoptymalizować?
 • Czy transport intermodalny obroni miejsce kolei na rynku cargo?

Porty morskie

 • Inwestycje logistyczne nad polskim Bałtykiem – ambicje polskich portów
 • Znaczenie infrastruktury portowej dla rozwoju handlu zagranicznego
 • Przychody operatorów logistycznych i wpływy do budżetu państwa
 • Porty i ich zdolności do konkurowania. Plany inwestycyjne

Transport publiczny

 • Transport w mieście. Znaczenie sprawnego systemu dla rozwoju, jakości życia, rynku pracy i atrakcyjności inwestycyjnej
 • Jak inwestują w transport publiczny polskie miasta, a jak państwo? Cele, modele, strategie, nakłady
 • Główne kierunki rozwoju systemów transportowych w miastach – podłączenie do sieci, autonomiczność, współdzielenie, napęd elektryczny
 • Transport współdzielony – nowy segment rynku. Czy polskie miasta są przygotowane na rewolucję?
 • Rower publiczny – test dla mieszkańców, infrastruktury, polityki miejskiej
 • Realne potrzeby w zakresie mobilności a sprawne aplikacje i chęć współpracy w ramach społeczności
 • Carsharing – jak wykorzystać doświadczenia europejskich metropolii. Aspekty prawne, społeczne, biznesowe

Centralny Port Komunikacyjny

 • Centralny Port Komunikacyjny. Wizja „cywilizacyjna” i wizerunkowa czy twardo ekonomicznie uzasadniony projekt?
 • Skala przedsięwzięcia, formuły inwestowania (np. z inwestorem chińskim)
 • Lotniska regionalne w Polsce. Kondycja i perspektywy. Czas rozważnych inwestycji
 • Potencjalny wpływ CPK na lotniska regionalne w Polsce.
 • Konsekwencje budowy CPK dla gospodarki, logistyki w centrum Europy i międzynarodowej pozycji Polski

Szlaki wodne w Polsce i w Europie

 • Udział transportu śródlądowego w łącznych przewozach w UE. Ich międzynarodowy charakter i tendencje rozwojowe
 • Cele unijnej polityki rozwoju transportu śródlądowego i plany rozbudowy sieci dróg wodnych
 • Polska sieć śródlądowa na mapie europejskiej; szanse włączenia się w unijne plany inwestycji
 • Program Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych. Postępy realizacji rządowego planu udrożnienia rzek dla transportu wodnego, ochrony przeciwpowodziowej i energetyki odnawialnej
 • Kluczowe projekty inwestycyjne w sieci szlaków wodnych do 2020 roku

FINANSE, KAPITAŁ, PODATKI

Polski kapitał w budowie

 • Program Budowy Kapitału kluczowym elementem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Dobrowolny III filar emerytalny. Oszczędności i bezpieczeństwo, inwestycje i rozwój gospodarki
 • Jak program wpłynie na sektor finansowy, gospodarkę, finanse publiczne
 • Stabilizacja i przyspieszenie rozwoju lokalnego rynku kapitałowego. A zagrożenia?

10 lat po kryzysie… Czas na następny?

 • Jakie wnioski dla świata z przypadku Lehman Brothers?
 • Czy stoimy u progu kolejnej globalnej zawieruchy gospodarczej?
 • Kryzys: i co ty na to? Zapobieganie, łagodzenie czy ucieczka do przodu?
 • Antykryzysowa profilaktyka? Nowe regulacje i korekty przepisów mające zapobiegać ostrym objawom dekoniunktury
 • Kryzys kapitalizmu i co dalej? Realne i złudne alternatywy rozwojowe dla Europy i świata

Źródła finansowania inwestycji

 • Cezura 2020 roku – wysychający strumień unijnych pieniędzy?
 • Instrumenty zwrotne – jak korzystać? Co to zmienia?
 • Jak gospodarka będzie sobie radzić przy znacznie niższych funduszach z Brukseli
 • Nowe źródła i modele finansowania inwestycji
 • Oferta rynku finansowego dla biznesu. Fundusze, inwestorzy zewnętrzni, współfinansowanie

Rynek finansowy w Polsce i w Europie Centralnej

 • Sytuacja GPW na tle Europy Centralnej. Fakty, czynniki, okoliczności
 • Giełda w kryzysie. Jak go zażegnać? Działania doraźne i perspektywa strategiczna
 • Sytuacja firm na GPW. Kiedy giełda się opłaca? Trudne decyzje
 • (Nowi) inwestorzy na giełdzie. Aktywizacja, zaufanie, zachęty
 • Sposoby pozyskiwania emitentów. Debiuty firm zagranicznych?

Giełda – wyzwania dla inwestorów i emitentów

 • Obowiązki informacyjne – użyteczne dla inwestorów, czy tylko uciążliwe dla spółek?
 • Odpowiedzialność członków zarządu. Rola rad nadzorczych
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych wobec oczekiwań inwestorów i rynku?
 • Delisting i jego motywy. Naturalny proces czy nerwowa ucieczka?
 • Jak skutecznie dbać o płynność?
 • Relacje inwestorskie a przychylność i zaufanie inwestorów indywidualnych
 • Przyszli emitenci – co dziś jest dla nich magnesem?

Idealny system podatkowy

 • System podatkowy bez wad. Czy to możliwe? Do czego dążymy?
 • Uproszczenie systemu – co to oznacza?
 • Granice między uszczelnieniem systemu podatkowego a swobodą działalności gospodarczej
 • Reforma administracji podatkowej? 
 • Perspektywa i baza za 15-20 lat: kto będzie płacił podatki? Czy opodatkować maszyny?

Bezpieczeństwo i nowe technologie w podatkach

 • Nowa ordynacja podatkowa i jej instytucje
 • Sposoby oceny ryzyka w relacjach z innymi podmiotami gospodarczymi
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych – ugoda, mediacja, konsultacja, arbitraż
 • Bezpieczeństwo procesów podatkowych: metody weryfikacji wewnętrznej, certyfikacja polityki podatkowej, narzędzia informatyczne
 • Digitalizacja podatków 

Euro – co dalej?

 • Kondycja europejskiej waluty i strefy euro
 • Co się zmienia w eurostrefie? Kierunki przeobrażeń
 • Co z krajami UE pozostającymi poza strefą?
 • Polska i euro. Nowe okoliczności. Argumenty za i przeciw

Pracownicze plany kapitałowe

 • Pracownicze plany kapitałowe (PPK) jako element III filaru systemu emerytalnego i rządowego Programu Budowy Kapitału. Wzorce, rozwiązania legislacyjne, cele, oczekiwania, terminy
 • Wpływ PPK na system zabezpieczenia społecznego i rynek usług finansowych
 • PPK a funkcjonujące Pracownicze Programy Emerytalne i oszczędnościowe
 • Nowe obowiązki, rekomendacje pracodawców, opinie pracowników. Dobrowolność czy obligatoryjność?
 • Większe zasoby oszczędności na rynku kapitałowym. Nowe źródło finansowania długoterminowych inwestycji, czynnik ograniczania zależności polskiej gospodarki od kapitału zagranicznego

Fintech – rewolucja na rynku finansowym

 • Fintech – co to oznacza dla klienta? Mobilność, szybkość, transparentność – potrzeby i oczekiwania rynku
 • Rola technologii – nowe kanały, modele i zasady dostępu do klienta i rynku
 • Kluczowe technologie z punktu widzenia rynku. Niezawodność, efektywność, bezpieczeństwo
 • Pułapki i (cyber)zagrożenia – jak się ich wystrzegać? Luki technologiczne i inne obszary ryzyka

ENERGETYKA

Nowy model inwestycji w energetyce

 • Zapotrzebowanie na energię w Europie i w Polsce. Prognozy, podaż, bezpieczeństwo
 • Nowe normy środowiskowe UE i nowa fala inwestycji w energetyce wytwórczej. Czy zdążymy do 2021 r.?
 • Strategie inwestycyjne firm i państw w świetle uwarunkowań politycznych, regulacyjnych, ekonomicznych i technologicznych. W co będzie inwestować polska energetyka?
 • Państwo jako stabilizator i gwarant opłacalności inwestycji w energetyce
 • Ciepłownictwo komunalne – paląca potrzeba modernizacji. Finansowanie?

Europejska energetyka – najważniejsze regulacje

 • Nowe normy środowiskowe UE i nowa fala inwestycji w energetyce
 • Pakiet zimowy a transformacja energetyki w kierunku czystej energii
 • Rynek mocy – warianty, rozwiązania, koszty. Polski pomysł?
 • Regulacje dotyczące energetyki a koszty energii i globalna konkurencyjność europejskiego przemysłu

Energetyka jądrowa w Polsce

 • Kto wybuduje polską elektrownię jądrową? Modele finansowania
 • Czy rozwój programu jądrowego w Polsce pomoże nam utrzymać elektroenergetykę opartą na węglu?
 • Co budowa elektrowni jądrowej będzie oznaczać dla całej polskiej gospodarki? Skok technologiczny? Rola poddostawców?

Odnawialne źródła energii – regulacje i rynek

 • Ramy regulacyjne w rozwoju OZE w krajach UE
 • Przyszłość rynku zielonej energii w Europie. Optymalny miks energii w UE w roku 2030
 • W co inwestować? Koszty energii z OZE – rodzaje źródeł, trendy i zróżnicowanie
 • Niemiecki rynek zielonej energii. Lekcje Energiewende dla Polski
 • Społeczne i rynkowe aspekty „zielonej rewolucji” w energetyce

THE FUTURE OF ENVIRONMENT / Technologie dla klimatu

 • Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska jako trend rynkowy
 • Szansa dla europejskiego przemysłu? “Czyste” technologie, innowacje dla środowiska i zrównoważony rozwój w strategiach firm
 • OZE – szybki rozwój, doskonalenie, rosnąca dostępność. Metody magazynowania energii
 • Innowacje dla efektywności energetycznej i zmniejszania emisji. Wielkie programy i mniejsze projekty. Szanse dla start-upów
 • Inteligentny czyli czysty i bezemisyjny. Smart city/home/environment/workplace
 • Regulacyjne i finansowe wsparcie dla technologii służących ochronie środowiska

Gaz w polskiej energetyce

 • Potencjalne zalety energii z gazu: elastyczność, stabilizacja systemu, poziom emisji, koszty inwestycji
 • Energetyka gazowa w strategiach grup energetycznych w Polsce
 • Inwestowanie w technologie gazowe – ryzyko regulacyjne; jak je ograniczyć?
 • Rozwój zdolności importu gazu a przyszłość generacji gazowej w polskim systemie energetycznym

Gaz z USA w Europie

 • Miejsce Europy Środkowej na amerykańskiej mapie LNG
 • Na poziomie politycznym – gaz z USA a bezpieczeństwo energetyczne UE
 • Czas na konkrety: ceny i logistyka. Punkt widzenia firm i specjalistów
 • Kto na tym skorzysta? Jak nowy kierunek importu zmieni europejski rynek gazu?

Europejski rynek gazu

 • Aktualna rola Polski na środkowoeuropejskim rynku gazu
 • Gazoport, rynek LNG i rozwój infrastruktury a szanse na odgrywanie innej roli w naszym regionie Europy
 • Wspólne interesy, wspólne korzyści. Gazowe partnerstwa ze Słowacją, Litwą i Ukrainą?
 • Miejsce, rola i potencjał PGNiG w relacjach międzynarodowych

Klastry energii

 • Idea klastrów energii – polski patent na OZE?
 • Koncepcja we wstępnej fazie realizacji. Pierwsze doświadczenia. Wiarygodność projektów
 • Inicjatywa, entuzjazm, konsekwencja. Droga od pomysłu do efektu
 • Synergie i interesy. Meandry współpracy: administracja-samorząd-biznes
 • Potrzebne regulacje dla energetyki rozproszonej
 • Klastry w strukturze polskiej energetyki, w systemie, w koegzystencji z wielkimi grupami

Czas kogeneracji i nowoczesnego ciepłownictwa

 • Nowy model wsparcia dla kogeneracji. Jej rola w przyszłym miksie energii
 • Ekonomiczny i środowiskowy kontekst rozwoju ciepłownictwa. Efektywność energetyczna. Ciepło systemowe
 • Zaniedbania, potrzeby, efekty. Czy czeka nas wielki program inwestycji w ciepłownictwie?
 • Wielcy inwestują w ciepło? Nowoczesne ciepłownictwo i kogeneracja w strategiach grup energetycznych

Innowacje oraz badania i rozwój w energetyce

 • Kierunki i dziedziny aktywności badawczo-rozwojowej sektora energii
 • Nowe i bardziej efektywne technologie odnawialne. Metody magazynowania energii
 • Digitalizacja w energetyce. Zarządzanie zużyciem energii, systemem elektroenergetycznym, relacjami na rynku energii
 • Innowacje w praktyce. Przykłady komercjalizacji wyników badań

Trendy przyszłości w polskiej energetyce

 • W poszukiwaniu stabilności. Jakie tendencje zbudują przyszłość polskiej energetyki?
 • Klastry czy energetyka wielkiej skali – co lepsze dla polskiej gospodarki?
 • Co dalej z energetyką konwencjonalną? Ograniczenia i alternatywy w świetle rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii i jej magazynowania
 • Automatyzacja energetyki wytwórczej oraz dystrybucji i przesyłu. Gdzie jest miejsce dla robotów?
 • Elektromobilność, a może hydromobilność – co będzie się bardziej opłacać?

Europejska energetyka – najważniejsze regulacje

 • Pakiet Zimowy a transformacja energetyki w kierunku czystej energii
 • Rynek mocy – warianty, modele, koszty. Specyfika polskiego rozwiązania
 • Odbiorca końcowy na konkurencyjnym europejskim rynku energii elektrycznej – wpływ regulacji na koszty energii
 • Gaz jako główny surowiec konwencjonalnej energetyki? Wpływ na ceny energii i niezależność energetyczną
 • Kierunek – nowe technologie. Magazynowanie energii, elektromobilność i smart energy w Pakiecie Zimowym

PRZEMYSŁ

Przemysł energochłonny w Polsce na tle Europy

 • Energochłonne specjalizacje przemysłowe i źródła ich problemów: koszty energii oraz polityka klimatyczna
 • Hutnictwo, chemia, przemysł spożywczy i papierniczy – ich konkurencyjność, znaczenie w gospodarce i na rynku pracy
 • Gdzie są rezerwy? Efektywność energetyczna i jej naturalne granice
 • Energochłonni na rynku energii i rynku mocy. Dostęp do tańszej/własnej energii w praktyce
 • Dialog i kompromis, czy ucieczka z Polski i z Europy? Postulaty środowiska przemysłowego i reakcje świata polityki
 • Możliwości wsparcia energochłonnych gałęzi przemysłu w ramach obowiązujących i planowanych regulacji

Skuteczni w walce o czyste powietrze

 • Sposoby na niską emisję. Doświadczenia, przykłady i upowszechnianie dobrych praktyk
 • Co robią samorządy i biznes? Wspólny interes, konieczny dialog
 • Zaangażowanie przemysłu w działania na rzecz poprawy jakości powietrza
 • Możliwości systemowego wsparcia inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
 • Technologie i innowacje w walce z zanieczyszczeniami atmosfery

Strategia dla polskiej energetyki. Bezpieczeństwo i biznes

 • Zmiany strukturalno-własnościowe, fuzje, rewizje strategii kluczowych firm. Cele biznesowe i spodziewane efekty dla gospodarki
 • Docelowa struktura sektora energetyczno-paliwowego a bezpieczeństwo energetyczne kraju
 • Najważniejsze projekty inwestycyjne w polskim sektorze energii. Sektor paliwowy wobec wyzwań przyszłości
 • Infrastruktura magazynowa i przesyłowa jako element bezpieczeństwa energetycznego
 • Stopień zależności od importu paliw. Perspektywy dalszej dywersyfikacji

BUDOWNICTWO

Koniunktura i problemy – budownictwo po presją

 • Tak dobrze, że aż groźnie. Sytuacja w budownictwie – zestaw problemów branży
 • Spiętrzenie inwestycji infrastrukturalnych. Skutki dla rynku. Ceny materiałów budowlanych
 • Przetargi według nowych reguł. Jak uniknąć powtórki czarnego scenariusza z czasów „boomu autostradowego”?
 • Wąskie gardła. Inwestycje na torach i ich aktualna przepustowość
 • Nowe technologie i sprawniejsza logistyka – niezbędna reakcja na obecne realia
 • Gdzie jest fachowiec? Sytuacja na rynku pracy a zdolności wykonawcze polskiego sektora budowlanego
 • Konieczne nowe rozwiązania systemowe. Większe otwarcie na pracowników zagranicznych?

Polskie budownictwo – scenariusze przyszłości

 • Ostatnia wielka fala inwestycji. Co robić, gdy opadnie? W poszukiwaniu alternatyw dla rynku krajowego
 • Utrzymanie obiektów – potencjał tego sektora. Konieczna specjalizacja
 • Ekspansja polskiego budownictwa. Coraz więcej realnych sukcesów polskich spółek na rynkach zagranicznych
 • Porażki i cenne doświadczenia
 • Konsorcja i klastry. Współpraca polskich firm na obcych rynkach

Prawo warstwowe a inwestycje

 • Pociągi, biurowce, galerie. Komercyjne wykorzystanie terenów nad torami i tunelami. Zainteresowanie inwestorów
 • Obecny status prawny obiektów ponad gruntem. Rozwiązania tymczasowe
 • Działka 3D? Działanie prawa warstwowego w systemach prawnych innych krajów. Przykłady
 • Potencjał inwestycyjny terenów kolejowych – perspektywy i bariery w kontekście inwestycji infrastrukturalnych
 • Wpływ nowych modeli zabudowy na rozwój miast. Korzyści dla inwestora, właściciela gruntu, samorządu

PRZEMYSŁ OBRONNY

Polski przemysł obronny – inwestycje, konkurencja, bezpieczeństwo

 • Zwiększenie wydatków na obronę – efekt dla sektora obronnego w Polsce
 • Konieczność modernizacji sił konwencjonalnych (m.in. wojska pancerne, zmechanizowane, lotnictwo, obrona przeciwlotnicza) i ich rola w systemie odstraszania
 • Nasze specjalności, atuty i braki. Współpraca z potentatami. Co z offsetem?
 • Bezpieczeństwo publiczne w XXI w., czyli gry wojenne. Jak zmieniają się doktryny obronne pod wpływem nowych typów zagrożeń?
 • Współczesny „wyścig zbrojeń” od strony taktyki i technologii. Wojny hybrydowe, terroryzm, nowe rodzaje broni i nowe systemy obrony (zapobiegania, minimalizacji ryzyka)
 • Zaskoczyć i odstraszyć? Innowacje w służbie bezpieczeństwa

HUTNICTWO

Europejskie hutnictwo pod presją

 • Produkcja stali w Europie. Trendy, perspektywy, globalna konkurencja
 • Ochrona europejskiego rynku – rozwiązania i ich skuteczność
 • Unijne regulacje dotyczące emisji i ich wpływ na opłacalność produkcji stali oraz stosowane technologie i ich ograniczenia
 • Najnowsze technologie a efektywność. Przemysł 4.0 jako odpowiedź na ostre normy dotyczące emisji
 • Dostępność surowców – największe wyzwanie

Dystrybucja stali

 • Zmiany na rynku stali – główne zjawiska i tendencje
 • Mniejsze wolumeny sprzedaży, krótkie serie „spersonalizowanych” wyrobów
 • Nowe technologie w przetwórstwie i handlu stalą
 • Logistyka. Kompleksowość oferty. Specjalistyczne usługi

CHEMIA

Przyszłość polskiej chemii

 • Główne trendy rozwojowe światowej chemii. Miejsce Polski
 • Surowce – nowe wyzwania surowcowe. Nowe ograniczenia
 • Czy wielki biznes chemiczny traci w UE sens?
 • Polskie inwestycje na tle Europy

GÓRNICTWO

Polski węgiel – perspektywa 2030

 • Rola węgla w gospodarce i w energetyce
 • Co z inwestycjami? Jak zapewnić podaż węgla z polskich kopalń?
 • Nowoczesne, efektywne wydobycie. Technologie i innowacje dla ratowania górnictwa węgla kamiennego i zabezpieczenia wydobycia w przyszłości

Innowacje w górnictwie a polska oferta eksportowa

 • Kopalnia przyszłości „made in Poland”? Polska eksporterem technologii i know how?
 • Szanse na polską markę w tej dziedzinie
 • Współpraca na rynkach zagranicznych – dla kompleksowej oferty
 • Wsparcie polskiej technologii wydobywczej przez państwo. Na co mogą liczyć eksporterzy?

MOTORYZACJA

Rynek motoryzacyjny w świecie i w Polsce wobec megatrendów technologicznych

 • Główne czynniki konkurencyjności w produkcji motoryzacyjnej
 • Źródła popytu, obiecujące rozwiązania i linie produktowe
 • Polska marka na światowym rynku części i komponentów motoryzacyjnych?
 • Auta autonomiczne – szanse i bariery zastosowań. Konsekwencje dla rynku
 • Autobusy i pozostały tabor dla komunikacji pubicznej jako polska specjalność eksportowa. Czy mamy szanse na globalny sukces?

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Perspektywy branży rolno-spożywczej na rynkach zagranicznych

 • Sukces polskiej żywności na arenie międzynarodowej
 • Czy uda się utrzymać swobodną wymianę dóbr i usług w UE? Polski eksport żywności pod presją nasilającego się protekcjonizmu
 • Kolejne umowy UE o wolnym handlu. Japonia, Chiny, Korea dołączą do Kanady? Potencjalne skutki dla polskiej produkcji rolno-spożywczej
 • Firmy spożywcze na dalekich rynkach. Perspektywy eksportu do Afryki, Azji, Ameryki Południowej
 • Konkurujmy – nie tylko ceną. Przewagi polskiej żywności. Jak budować silne marki polskiej żywności?

Nowe trendy i nowi konsumenci na rynku spożywczym

 • Silny i nowoczesny przemysł spożywczy w relacjach z coraz bardziej wymagającym konsumentem
 • Nowe pokolenie konsumentów kreuje ofertę firm spożywczych
 • Jak odnaleźć się pośród licznych trendów oraz mód żywnościowych i kulinarnych?
 • Start-upy spożywcze i handlowe napędzają rozwój branży FMCG i popularyzują niszowe kategorie

Trzecia dekada budowy polskiego biznesu spożywczego – sukcesy i wyzwania

 • Sukcesja i zmiana pokoleniowa a nowe strategie firm spożywczych w Polsce
 • Przyspieszenie działań konsolidacyjnych w oczekiwaniu na boom na rynku fuzji i przejęć
 • Nowoczesny i technologicznie zaawansowany przemysł spożywczy gotowy na kolejne wyzwania
 • Sytuacja na rynku pracy wyzwaniem dla przemysłu spożywczego w Polsce

Strategie kreowania silnych marek spożywczych

 • Przemysł spożywczy w Polsce: nowoczesna produkcja, „zaległości” w marketingu?
 • Mocna marka w konkurencji i dystrybucji
 • Tworzenie nowych potrzeb konsumentów – zbuduj nową kategorię, będziesz jej liderem
 • Jak skutecznie konkurować z coraz mocniej rozpoznawalnymi markami własnymi?
 • Legenda zamiast marki, fani zamiast klientów. Jak się to robi?
 • Serwisy kulinarne, blogosfera, social media – nowe kanały komunikacji z konsumentem

Doświadczenia w zarządzaniu sektorem rolno-spożywczym

 • Polityka rolna państw zachodnich. Rolnictwo w strukturach rozwiniętych gospodarek
 • Kontraktowanie, ryzyko i wolny rynek. Gdzie są granice regulacji? Jak stabilizować popyt i podaż?
 • Oczekiwania przemysłu spożywczego (duże partie surowca, stabilność dostaw) a struktura polskiego rolnictwa
 • Słabi i silni. Rynek i monopole. Standardy relacji dostawca-pośrednik-przetwórca
 • Uwarunkowania współpracy w poszczególnych sektorach rynku (mleko, mięso, zboża)
 • Rola stowarzyszeń branżowych i grup producenckich w Polsce i na Zachodzie
 • Promocja, dopłaty oraz inne dostępne i pożądane narzędzia wsparcia sektora rolno-spożywczego ze strony administracji

SAMORZĄDY. REGIONY. ROZWÓJ

Gospodarka odpadami we współczesnych miastach

 • Europejskie trendy w gospodarowaniu odpadami. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako inspiracja
 • Regulacje w gospodarce odpadami w Polsce – po nowelizacjach ustawy i przed wyzwaniami
 • Cele UE – jak je zrealizować?
 • Infrastruktura: instalacje MBP i spalarnie. Wykorzystanie, ograniczenia, problemy

Koniec kadencji – czas na podsumowania

 • Kadencja 2014-2018 oczami samorządowych związków, doświadczonych liderów samorządowych, samorządowców, którzy kończą pierwszą kadencję
 • Obietnice wyborcze a samorządowa rzeczywistość oczami ruchów miejskich, organizacji pozarządowych
 • Relacje JST-rząd. Jak polityka centralna odbiła się na sytuacji samorządów w ciągu ostatnich 4 lat
 • Relacje między organem wykonawczym a uchwałodawczym – czyli kto ponosi odpowiedzialność za sytuację w JST

Branża wodno-kanalizacyjna w obliczu zmian

 • Wprowadzanie nowego prawa wodnego – ogląd resortu środowiska i przedsiębiorstw branży wod.-kan.
 • Taryfy cen wody i odprowadzania ścieków – sytuacja przedsiębiorstw a oczekiwania mieszkańców
 • Woda z nieba? Wody opadowe i roztopowe – kłopot czy dochód?
 • Inwestycje w branży w obecnej perspektywie unijnej a inne źródła finansowania rozbudowy sieci i modernizacji (prywatyzacja, PPP, konsolidacje)

Samorządowe budżety pod nowymi rygorami

 • Nowelizacja ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużania batem na zadłużanie JST czy hamulcem dla nowych inwestycji?
 • Podatki, opłaty lokalne a ulgi podatkowe. Jak znaleźć złoty środek między budowaniem dochodów a rozwojem gospodarczym w samorządach?
 • Nadzór regionalnych izb obrachunkowych, rozszerzenie kompetencji RIO a realność budżetów samorządów i wieloletnich prognoz finansowych
 • Najbogatsze i najbiedniejsze samorządy. Wpływy podatkowe na jednego mieszkańca a rzeczywista sytuacja finansowa JST
 • Skarbnik czy dyrektor finansowy? Jak zarządzać finansami w sytuacji permanentnego niedoboru?

Smart City – marzenie czy rzeczywistość?

 • Zrównoważone i inteligentne miasta – doświadczenia, trendy i dobre praktyki w Polsce i Europie Środkowowschodniej
 • “Zielony” i inteligentny rozwój miast w dobie transformacji cyfrowej – wyzwania dla miast
 • Czy start-upy mogą pomóc samorządom w usprawnieniach dla mieszkańców?
 • Miasto poligonem rozwiązań cyfrowych. Czy można sprawdzać na żywym organizmie nieprzetestowane rozwiązania?
 • Aplikacje mobilne w transporcie. Kto robi to dobrze, a kto źle?

Metropolia w praktyce

 • Niemal rok po starcie pierwszej w Polsce metropolii. Co udało się osiągnąć? Największe bariery rozwojowe
 • Sztuka dialogu. Jak dojść do porozumienia w kwestiach strategicznych?
 • Jak budować atrakcyjność inwestycyjną metropolii? Oponie biznesu
 • Sprzeczne interesy, nadrzędne cele, efektywna współpraca. Jak skutecznie działać w metropolii?
 • Pytania o przyszłość. Metropolia, czyli co? Czy tylko wspólny transport?

Samorządy wobec demografii i migracji

 • Prognozy demograficzne i najszybciej wyludniające się miasta
 • Deglomeracja i depopulacja – ich skutki ekonomiczno-finansowe i społeczne
 • Jak budować i zmieniać miasta, by były atrakcyjne dla ludzi młodych? Przestrzeń, jakość życia, usługi, kultura
 • Pomysły na wsparcie rodziny i pobudzenie dzietności
 • Programy rządowe mające zmieniać strukturę demograficzną (Maluch +, 500 +, Senior+)

Samorządowe inwestycje ze wsparciem centralnym

 • Pakiet dla miast średnich spełnieniem oczekiwań miast niewojewódzkich?
 • Odrębne fundusze na inwestycje samorządowe. Czy Fundusz Dróg Samorządowych był dobrym kierunkiem?
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia Program OSA. Rząd wie, czego potrzeba samorządom?
 • Polski Fundusz Rozwoju partnerem samorządów. Plany I doświadczenia z projektów. Rola w niwelowaniu różnic rozwojowych
 • Zapowiedź wsparcia dla 33 miast z największym zanieczyszczeniem powietrza

Smog – problem społeczny i gospodarczy

 • Źródła i skala zjawiska. Świadomość, edukacja, determinacja
 • Stan powietrza w polskich miastach
 • Pierwszy rok działania uchwał antysmogowych – praktyczne narzędzie czy martwe przepisy?
 • Normy i rozporządzenia – wymagania dla kotłów, jakość paliw – czego oczekują samorządy, branża górnicza, mieszkańcy

Samorządy w obliczu zmian klimatycznych i katastrof naturalnych

 • Miejskie Plany Adaptacji – koordynowany przez MOS projekt adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Cele, stan realizacji, zakładane rezultaty
 • Przygotowania do skutków zmian klimatycznych na obszarach poza dużymi miastami
 • Współpraca między samorządami a służbami kryzysowymi wojewody. Przepływ informacji i ostrzeżeń
 • Działania prewencyjne. Rola planowania przestrzennego (zasiedlanie obszarów zalewowych), stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Fundusze w pół drogi – aktualna i nowa perspektywa finansowa UE

 • Samorządy na półmetku unijnej perspektywy 2014-2020 r. Sukcesy i błędy. Doświadczenia i korekty
 • Jak wam się wydaje (pieniądze)? Przykłady inwestycji efektywnych, perspektywicznych i prorozwojowych
 • Jak żyć, jak inwestować? Co z budżetem po 2020 roku?
 • Alternatywne źródła finansowania inwestycji: PPP i Plan Junckera

Przestrzeń publiczna, inwestycje, rozwój

 • Przestrzeń publiczna jako wartość, wspólne dobro, przedmiot zarządzania. Doświadczenia innych krajów
 • Ład przestrzenny – co to takiego? Budujemy byle jak? Polskie regulacje a praktyka
 • Założenia projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Co na to inwestorzy?
 • Spójność, odpowiedzialność, zrównoważony rozwój. Na jakim poziomie? Samorządy i rząd wobec strategii inwestycyjnych
 • Dialog biznesu i administracji. Rola prywatnych inwestorów w kształtowaniu przestrzeni publicznej
 • Planowanie przestrzenne – procedury i koszty (wadliwych decyzji, zaniechań i opieszałości, niespójności, braku strategii)

Mobilność w metropolii

 • Rola samorządów w kreowaniu polityki transportowej w XXI wieku
 • Metropolizacja, nowe potrzeby mieszkańców a tradycyjna oferta komunikacyjna
 • Bariery mobilności i ich usuwanie. Doświadczenia europejskich miast
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie. Konkurencja i jakość usług
 • Nowe technologie wspierające zrównoważony i efektywny transport miejski
 • Koncepcja MaaS – daleko posunięta integracja przyszłością transportu publicznego?

Informacja w przestrzeni publicznej

 • Trzy lata funkcjonowania ustawy krajobrazowej – przegląd doświadczeń. Interpretacje, wdrożenia, dobre praktyki
 • Funkcja komunikacyjna przestrzeni publicznej. Reklama zewnętrzna jako komponent “środowiska wizualnego”
 • Jak pogodzić biznes z ładem przestrzennym i potrzebami społecznymi?
 • Doświadczenia miast europejskich, inspiracje ze świata. Nowe (przyjazne, użyteczne?) technologie komunikacyjne w przestrzeni publicznej

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kapitał w poszukiwaniu rentowności na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

 • Tani pieniądz, rosnąca gospodarka, nieprzegrzany rynek, atrakcyjne ceny. Co przyciąga zagraniczny kapitał?
 • Lokalizacja, wielkość rynku, podstawy makroekonomiczne vs bariery administracyjne i klimat polityczny
 • W co inwestować? Segmenty rynku nieruchomości na celowniku inwestorów

Biurowce frontem do Europy

 • Polityka, kapitał, gospodarka – co napędza biurowy boom nad Wisłą?
 • Czy rekordowa podaż spotka się z popytem?
 • Polska marka „biurowa” w świecie. Ambicje i realia
 • Warszawa w kolejce miast, które chcą przejąć dużych graczy z Londynu i Barcelony
 • Dynamika rozwoju rynku w miastach regionalnych

Polska w grze – na światowym rynku MICE

 • Dynamika i potencjał polskiego rynku MICE. Od bilansu po prognozę
 • Jak zdystansować rywali na międzynarodowej arenie? Warszawa, Kraków, Katowice w walce o wielkie eventy
 • Hotele i rynek spotkań – idealna symbioza? Wymagania organizatorów konferencji a rynek hotelarski w Polsce
 • Wpływ rynku MICE na inne sektory gospodarki, rynek pracy i rozwój regionalny

Hotel Polska zaprasza

 • Najwięksi gracze światowego rynku hotelarskiego mierzą w Polskę
 • Fundusze ruszyły na hotelowe zakupy. Geneza boomu. Co dalej?
 • Baza hotelowa w fazie szybkiego wzrostu. Nowe wyzwania?
 • Biznes albo turystyka. Moda na Polskę, czyli jak budować popyt na usługi hotelowe

Nieruchomości Premium

 • Potencjał polskiego segmentu nieruchomości luksusowych. Czy i kiedy Polska zyska „złote kody”?
 • Popyt, podaż, ceny. Rola lokalizacji, standardu, oczekiwań wymagającego klienta. Opinie deweloperów
 • Perspektywiczny, choć niewielki – długoterminowe perspektywy rozwoju rynku luksusowych nieruchomości mieszkaniowych
 • Nie tylko apartamenty. Multifunkcjonalne obiekty klasy premium (mieszkania, powierzchnie biurowe, komercyjne, hotelowe, restauracje)
 • Luksusowy najem – instytucjonalni inwestorzy patrzą na Polskę
 • Segment premium jako obszar nieruchomościowych zakupów inwestycyjnych

Polski rynek mieszkaniowy

 • Rynek mieszkaniowy w Polsce – rzeczywisty deficyt, pustostany, rynek mieszkań na wynajem
 • Program „Mieszkanie plus” lekiem na podstawowe braki? Administrowanie i czynsze
 • Nieruchomości Skarbu Państwa i Krajowy Zasób Nieruchomości – rola w realizacji strategii mieszkaniowej
 • Finansowanie budownictwa społecznego i komunalnego. Jak zachęcić deweloperów? Co z cenami mieszkań?
 • Fundusze inwestycyjne jako właściciele budynków. Jak pogodzić interesy firm i bezpieczeństwo lokatorów?
 • Rewitalizacja a rynek mieszkaniowy

Rewitalizacja w Polsce

 • Biura na dworcu, fitness w rzeźni i loftowe magazyny – możliwości readaptacji obiektów i przestrzeni. Projekty rewitalizacyjne zmieniają polskie miasta
 • Nowe Centrum Łodzi, Wyspa Spichrzów, Browary Warszawskie... Deweloperzy pokochali rewitalizację?
 • Rachunek zysków i strat – ile naprawdę kosztuje przywracanie do życia poprzemysłowych nieruchomości. Źródła finansowania
 • Zachować dziedzictwo, oddać przestrzeń ludziom. Społeczne oblicze rewitalizacji
 • Kiedy rewitalizacja staje się pasją. Lista uratowanych obiektów – spektakularne przykłady
 • Współpraca i kompromis. Dialog biznesu i służby ochrony zabytków

HANDEL

Zarządzanie informacją… dźwignią handlu

 • Nowe modele handlu oparte na przetwarzaniu danych: digital, omnichannel, e-commerce
 • Big data. Nowy poziom konkurowania dzięki analizie danych i znajomości profili klientów
 • Suma doświadczeń i emocji klienta. Customer Experience – jak zarządzać tymi zasobami?
 • Personalizowanie oferty z zastosowaniem nowych technologii
 • Future retail: cyfryzacja i automatyzacja w służbie handlu
 • Analityka w procesie rozpoznawania trendów konsumenckich

Rewolucja w handlu

 • Nowe zasady, zjawiska w sprzedaży: wymiana, współdzielenie, subskrypcja
 • Sharing economy: samochody, mieszkania, ubrania. Co dalej?
 • Budowanie doświadczenia klienta: łatwiej, taniej, ekscytująco
 • Nowi konsumenci szukają nowych rozwiązań
 • Innowacyjne technologie I modele płatności propozycją dla klienta I wsparciem dla handlowców
 • Być jak Amazon i Uber. Giganci wyznaczają nowe sposoby myślenia o biznesie

Dobre i polskie

 • Jak zachęcić konsumenta do nabywania polskich produktów?
 • Cena, jakość, lojalność – metody kształtowania zachowań klienta
 • Kryteria polskiej marki. Kapitał ma narodowość?
 • Polski przemysł wykorzystuje polskie produkty? Czy to możliwe?
 • Przykłady wspierania macierzystej produkcji w gospodarkach europejskich
 • Możliwości oparcia kooperacji zamawiający-dostawca na kryterium identyfikacji kapitału. Wzajemne preferencje?

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Finansowanie systemów ochrony zdrowia – przegląd rozwiązań, rekomendacje

 • Budżet, składka, dotacje samorządowe, dopłaty pacjentów – jest w czym wybierać?
 • Prywatne wydatki na leczenie i rynek komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych to nie wszystko – co z inwestycjami?
 • Modele finansowania opieki zdrowotnej. Jak możemy skorzystać z doświadczeń innych krajów?

Nowe technologie w medycynie – od leków do cyfryzacji

 • Dokąd zmierza medycyna w dobie szybkiego rozwoju technologicznego
 • Dostęp pacjentów do innowacyjnych technologii – problem wyłącznie finansowy?
 • Oblicza postępu w diagnostyce i terapii – główne trendy w wybranych dziedzinach medycyny
 • Finansowanie nowych technologii medycznych wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia

Choroby cywilizacyjne XXI wieku

 • Najważniejsze czynniki ryzyka wybranych chorób cywilizacyjnych – czy potrafimy je ograniczać?
 • Medycyna zapobiegawcza. Czy doceniamy jej znaczenie w walce z chorobami cywilizacyjnymi?
 • Organizacja i finansowanie opieki nad pacjentami m.in. z cukrzycą, chorobami płuc i chorobami sercowo-naczyniowymi
 • Koszty pośrednie związane z chorobami cywilizacyjnymi

Zdrowie publiczne. Profilaktyka i edukacja

 • Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 – cele strategiczne, operacyjne; stan ich realizacji
 • Zdrowie publiczne jako zadanie wielosektorowe
 • Programy i kampanie zdrowotne – warunki skuteczności takich działań
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w profilaktyce wybranych schorzeń i edukacji zdrowotnej
 • Szczepienia ochronne w Polsce – wybrane zagadnienia

POZOSTAŁA TEMATYKA

Gospodarka o obiegu zamkniętym w UE

 • Modny slogan czy bliska rzeczywistość? Europejskie spojrzenie na nowy trend
 • Filozofia gospodarki o obiegu zamkniętym, koszty i harmonogram dostosowań
 • Jakie branże stracą, a jakie zyskają? Co będzie miał z tego konsument?
 • Perspektywy dla firm z branży utylizacji śmieci, meblowej i elektronicznej, doradczej
 • Jak gospodarka o obiegu zamkniętym zmieni rynek? Czy produkty „made in EU” będą konkurencyjne na rynkach zagranicznych?

Dane pod nadzorem

 • RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Geneza, cele, narzędzia
 • Spodziewane zmiany w ustawach istotnych dla instytucji państwa
 • Korzyści dla obywatela, skutki dla działalności gospodarczej
 • Ochrona danych a nowe technologie i zarządzanie informacją w biznesie

Biznes i emocje – dizajn we współczesnej gospodarce

 • Dobry produkt, który się podoba. Znaczenie dobrego dizajnu
 • Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kreatywność
 • Ile to kosztuje? Jak racjonalnie i skutecznie inwestować w dizajn?
 • Od pomysłu poprzez projekt do realizacji. Meandry współpracy biznesu i projektantów

Restrukturyzacja

 • Firma w kłopocie. Zmiana struktury – uniwersalny środek zaradczy?
 • Deficyty – czasu, płynności, wiarygodności. Jak przywrócić równowagę?
 • Błędy, niedostatki, bariery. Co przeszkadza w efektywnej restrukturyzacji?
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe; jego priorytety (naprawa i oddłużenie) i funkcjonowanie w praktyce
 • Parasol nad firmą – skuteczna zachęta do restrukturyzacji. Co z prawami wierzycieli?
 • Rola doradcy i zasady jego współpracy z pozostałymi uczestnikami procesu naprawczego
 • Jak nie wpaść w kolejny dołek. Zmiany, ich skutki, konsekwencja w działaniu

Futbol, biznes i standardy

 • Więcej niż sport. Piłka nożna w Europie – skala wpływu na gospodarkę i życie społeczne
 • Wewnętrzne problemy wielkiej piłki: transparentność, standardy etyczne, wizerunek
 • Futbol zwierciadłem współczesnego świata: globalizacja, neokolonializm, dysproporcje
 • Mistrzowski turniej piłkarski jako inwestycja. Zwrot z kapitału, inne korzyści, ryzyko
 • Piłka polska a klubowi giganci w Europie – dystans, cele, realia
 • Dlaczego polski futbol nie daje zarobić? Niedojrzałość rynku, niedostatek kapitału, wady strukturalne?

Sport i gospodarka

 • Sport na świecie – potężny motor koniunktury. Trendy i scenariusze do wykorzystania
 • Rola sportu w polskiej gospodarce – zyski z imprez sportowych. Wpływ na turystykę, hotelarstwo i branżę gastronomiczną
 • Sport jako pracodawca i podatnik
 • Katalizator rynku? Promocja, marketing, budowanie wizerunku i sponsoring w sporcie
 • Walro wychowawczy. Kultura kibicowania. Rola sportu w budowaniu społecznej spójności

Polski wymiar sprawiedliwości – wczoraj, dziś i jutro

 • Polskie sądy na tle sądownictwa innych państw europejskich
 • Dotychczasowe i spodziewane efekty zmian ustawowych w polskim wymiarze sprawiedliwości
 • Sądownictwo w sprawach gospodarczych – polskie realia i europejskie standardy. Zaufanie przedsiębiorców do sądu jako instytucji
 • Kwalifikacje i doświadczenie, odpowiedzialność i etos. Zmiana drogi do zawodu sędziego – panaceum na przyszłość?

Kobiety w biznesie

 • Strategię przywódcze dla kobiet w biznesie – co pomaga, a co przeszkadza w drodze do zawodowego sukcesu
 • Katalog stereotypów i jak z nimi walczyć
 • Kształtowanie relacji, negocjacje i sztuka wywierania wpływu – z pozycji mniejszości
 • Praktyka komunikacji. Jak reagować na “gaszenie”, bagatelizowanie czy pomijanie?
 • Psychologia w relacjach biznesowych. Budowanie pozycji w męskim świecie

Zarządzanie kryzysem wizerunkowym

 • Kryzysy wizerunkowe – przyczyny i konsekwencje dla finansów, wartości, marki
 • „Przepraszam” to za mało. Strategie kryzysowe na przykładach
 • Minimalizacja strat, wyciszenie, przekierowanie uwagi, aktywny „kontratak”
 • Gotowi na najgorsze. Rola konsekwentne kształtowania wizerunku i relacji zewnętrznych (media, PR, otoczenie)
 • Porażka w zwycięstwo. Kryzys okazją do wzmocnienia i odnowy wizerunku

Zarządzanie – udane fuzje i przejęcia

 • Przygotowanie procesu połączenia firm. Cele, narzędzia, taktyka, doradztwo
 • Zarządzanie firmą po fuzji - główne czynniki sukcesu
 • Czynniki sukcesu – integracja kultur organizacyjnych i modeli operacyjnych
 • Jak w procesie integracji radzić sobie z różnicami (style zarządzania, staż, wiek i nawyki pracowników
 • Nastawienie pracowników do zmian. Emocje towarzyszących procesowi integracji
 • Jak skutecznie angażować załogę w proces integracji?
 • Finansowanie procesu przejęć

Zrównoważone modele biznesowe

  • Polski biznes tu i teraz. Rosnąca skala działalności a struktura firmy. Bariery dalszego wzrostu
  • “Firma duża i dojrzała” – co to takiego?
  • Jak skutecznie zarządzać procesem zmian. Punkty krytyczne i trudne decyzje
  • W kraju i na świecie. Ekspansja międzynarodowa warunkiem rozwoju?
  • Dojrzałość z zewnętrznym wspomaganiem. Kompetencje, które trzeba/warto kupić

 

   Panel połączony jest z galą finałową konkursu Wizjonerzy 2018.

 

   To prestiżowy konkurs dla menedżerów z pasją, którzy dzięki swojej determinacji i odwadze potrafili z powodzeniem wdrożyć wielkie projekty oraz podnieść wartość firmy, mimo konkurencji i niesprzyjającego otoczenia rynkowego.

 

   Organizator:

Dziennik Gazeta Prawna

Polski biznes w drodze ku dojrzałości

 • Jak troska o środowisko, społeczeństwo i innowacje może tworzyć wartość przedsiębiorstw? Międzynarodowe doświadczenia i możliwość wdrożenia ich w Polsce
 • Zrównoważony rozwój w modelach biznesowych przedsiębiorstw – długofalowy cel w praktyce
 • „Bringing organizations to life” - recepta na efektywną współpracę biznesu, władz, organizacji publicznych, mediów w celu zapewnienie trwałych wartości
 • 3R’s - RECYCLE, REUSE, REMANUFACTURE - jak promować i inspirować biznes do odpowiednich postaw proekologicznych
 • Smart Grid & High-Tech Ecosystems - innowacyjne rozwiązania high-tech, sensors, natural lighting w drodze do zrównoważonego rozwoju w biznesie
 • Obieg zamknięty w biznesie. Ile to kosztuje?

G20 Young Entrepreneurs’ Alliance – młoda przedsiębiorczość wobec globalnych wyzwań

 • Przeobrażenia globalnej ekonomii i nowa architektura świata. Zadania dla przywódców i przedsiębiorców
 • Młody biznes w dialogu z liderami polityki i gospodarki. Oczekiwania wobec szczytu G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA) w Buenos Aires
 • Główne trendy kształtujące globalną gospodarkę. Konkurencja i międzynarodowy podział pracy. Kapitał, zasoby i przemiany społeczne
 • Digitalizacja a biznes przyszłości. Nowe modele prowadzenia dzialalności gospodarczej. Technologia, człowiek, odpowiedzialność
 • Pokolenie najmłodszych przedsiębiorców, czyli nowe umiejętności dla nowej gospodarki. Jakie cechy powinni mieć gospodarczy liderzy przyszłości?

THE FUTURE OF HUMANITY / Technology versus Humanity. Pokonać sprzeczności

 • Nowy wspaniały świat? Zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju technologii
 • Automaty i roboty. Zabiorą pracę? Stworzą nowe specjalności?
 • AI groźniejsza od bomby? „Technologie destruktywne” - jak nie stracić kontroli
 • Sztuczna inteligencja, sztuczna empatia. Człowiek i maszyna – nowe możliwości, nowe relacje
 • Technologie a zjawiska społecznego wykluczenia, uzależnienia, alienacji

THE FUTURE OF INDUSTRY / O Przemyśle 4.0 konkretnie

 • Jak plasować się będą start-upy w poszczególnych etapach Przemysłu 4.0? Najbardziej „chłonne” branże
 • Bądź mądry zawczasu. Jak się do tego przygotować?
 • Szanse na niepodległość czy nieuchronne wpasowanie się w Wielki System? Możliwe styczne i źródła animozji, niezrozumienia, wadliwych praktyk
 • „Wielki start-up” (struktura organizacyjna) w obrębie globalnego czy kontynentalnego koncernu

Kultura, miasto, gospodarka

 • Wysoka, popularna, fizyczna – kultura podnosi jakość życia. Oferta czasu wolnego a rozwój miasta
 • Przemysł spotkań, sektor kreatywny, kultura i sztuka: znaczenie we współczesnej gospodarce
 • Kultura w strategiach firm (CCI – corporate cultural involvement). Wizerunek, prestiż, oczekiwania społeczne?
 • Zdrowe czyli jakie? Relacje kultura-biznes. Siła stereotypów, potrzeba dobrych standardów
 • Jestem stąd. Tożsamość miejsca jako wspólny mianownik kultury i biznesu. Współpraca biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji kultury.
 • Zaufanie procentuje. Sztuka budowania kapitału społecznego w oparciu o kulturę

Turystyka motorem rozwoju regionu

 • Aktualne trendy. Zmiana stylu życia, wzrost zamożności i mobilności a perspektywy rozwoju turystyki i przemysłu czasu wolnego
 • Hotel to za mało. Współczesna oferta turystyczna – atrakcyjna, kompleksowa, niezwykła
 • Przykłady złożonych, oryginalnych produktów turystycznych z Europy i z Polski. Jak je tworzyć?
 • Po pierwsze infrastruktura. Projekty prywatne i publiczne budujące potencjał turystyczny
 • Konieczne inwestycje a zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych regionu

Kultura

Przemysł 4.0 - Transformacja cyfrowa tradycyjnych biznesów

Nowa Polityka Prywatności i klauzule informacyjne

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.