Europejski Kongres Gospodarczy 2023

GŁÓWNE NURTY TEMATYCZNE

Geopolityka, gospodarka, bezpieczeństwo

Wojna w Ukrainie i jej globalne skutki dla gospodarki. Kumulacja kryzysów: klimat i środowisko, energia, paliwa, surowce; bezpieczeństwo żywnościowe, spowolnienie i recesja. Odłożone w czasie i trwałe skutki pandemii. Zaburzenia w łańcuchach dostaw i ich skutki dla gospodarki. Nowa faza rywalizacji mocarstw. Fundamenty przyszłej architektury bezpieczeństwa politycznego i gospodarczego. Potrzeba niezależności i samowystarczalności a potrzeby współpracy i solidarności. Unia Europejska w zmieniającym się świecie – jej miejsce, znaczenie, perspektywy. 

Ukraina – wojna, wsparcie, odbudowa

Konsekwentne wsparcie dla walczącej Ukrainy; potrzeby, możliwości, perspektywy. Skutki wojny i warunki życia w Ukrainie – kryzys humanitarny jako kolejne wyzwanie. Zasoby i zniszczenia, potencjał i odbudowa, przygotowania i priorytety. Wsparcie średnio- i długoterminowe (po wojnie). Szybkie ścieżki realizacji inwestycji. Transparentność, konkurencja, właściwe wydatkowanie funduszy. Goście z Ukrainy w Polsce i na polskim rynku pracy. Europejskie aspiracje Ukrainy – w jakim punkcie jesteśmy? Kolejne etapy zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej: możliwe scenariusze, role do odegrania, kwestie sporne.

W kierunku zielonej gospodarki

Procesy dostosowania gospodarki do wyzwań klimatycznych wobec zjawisk kryzysowych i tempa ocieplenia atmosfery. Rozwój, który nie obciąża środowiska i jego uwarunkowania. Współpraca międzynarodowa na rzecz klimatu wobec zróżnicowanych aspiracji i dysproporcji rozwojowych. Upowszechnienie technologii bezemisyjnych w przemyśle i transporcie. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę i ograniczanie emisji – potrzebne środki i narzędzia regulacyjne. Zielone finansowanie. Środki publiczne i zaangażowanie odpowiedzialnego biznesu. ESG jako nowy paradygmat działalności gospodarczej.

Transformacja sektora energii

Stabilny, bezpieczny, zrównoważony miks energii – teraz i z myślą o przyszłości. Podnoszenie stopnia niezależności europejskich gospodarek poprzez dostęp do własnych źródeł energii – dokonania, aktualne wyzwania i prognozy. Bezpieczeństwo energetyczne i jego konteksty: stabilizacja systemów energetycznych, współpraca międzynarodowa, rola nowoczesnej infrastruktury i nowych modeli rynku energii, technologie wspierające efektywne gospodarowanie energią, inwestycje w energię odnawialną i ich finansowanie. Gospodarka wodorowa i warunki jej rozwoju. Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej. Przeobrażenia w energetyce i wykorzystaniu energii a dostęp do koniecznych zasobów.

Technologie, innowacje, digitalizacja

Obszary cyfrowego świata o szczególnym potencjale zmiany gospodarki i życia codziennego: chmura, Big Data, sztuczna inteligencja, technologie Przemysłu 4.0. Biznesowe realia wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych; adaptacja projektów do aktualnych realiów i zmieniających się potrzeb. Globalny wyścig cyfrowy: technologie i zasoby, konkurencyjność i dominacja. Produkcja na potrzeby cyfryzacji jako obszar międzynarodowej rywalizacji i budowania niezależności. Cyfrowe technologie dla klimatu – nowoczesne rozwiązania wspierające transformację energetyki, gospodarki, transportu. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Środowisko stymulujące innowacyjność. Współpraca nauki z biznesem – meandry komercjalizacji. Cyberbezpieczeństwo: nowe zagrożenia – obrona i profilaktyka.

SESJE TEMATYCZNE

 • ZIELONA TRANSFORMACJA GOSPODARKI

  Gospodarka z drugiej ręki

  Nowe modele produkcji podporządkowane idei gospodarki cyrkularnej i zużywającej minimum zasobów. Jakie szanse na rozwój daje gospodarka cyrkularna, jak powinny się do tych zmian przygotować społeczności, producenci, władze państw i miast. Rola zielonej logistyki i dystrybucji. Klimat dla innowacji związanych z gospodarką cyrkularną. System kaucyjny, rozszerzona odpowiedzialność producenta – stan legislacji, gotowość biznesu. Konieczne zmiany w modelach konsumpcji – jak zatrzymać wzrost wolumenu produkowanych odpadów? Dziedziny o szczególnym potencjale i skali wyzwań: budownictwo, produkcja żywności i tekstyliów, opakowania, ecodesign.

  Nowy świadomy konsument

  Czy świadomość zmian klimatycznych, społecznych niesprawiedliwości itp. wpływa znacząco na wybory konsumentów, czy nadal liczy się tylko niska cena i szybka dostawa? Czy gospodarka, branże i poszczególni producenci przygotowują się na zmiany związane z nowym podejściem konsumentów i czy życie slow naprawdę może zastąpić życie fast?

  ESG – nowe realia, nowe strategie

  Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny – kryteria określające nowy paradygmat odpowiedzialnego biznesu. Obowiązki przedsiębiorców w obszarze trzech filarów ESG – aktualnie i w najbliższej przyszłości. Zasady raportowania niefinansowego – kogo dotyczą, jakich kompetencji wymagają? Czy warto się wstrzymać – jakie zmiany na firmach wymusza już teraz rosnąca świadomość ekologiczna klientów i partnerów biznesowych? Cele środowiskowe, ich wytyczanie, formułowanie, realizacja. Strategia i zarządzanie ESG – ważne narzędzie w przedsiębiorstwie.

  ESG – legislacja, gospodarka, konkurencyjność

  Trzy obszary służące budowaniu ratingów i ocen pozafinansowych przedsiębiorstw. Kryteria ESG a finansowanie inwestycji i rozwoju. Europejska Taksonomia – jasne, racjonalne i zrównoważone zasady prowadzenia biznesu. Co czeka firmy w dziedzinie legislacji związanej ze zrównoważoną gospodarką? Jak przygotować się do działania w nowych warunkach? Czy warto być pionierem? Odpowiedzialny znaczy konkurencyjny? Koszty zmian i biznesowe korzyści. Nowe wyzwania – czy i jak będzie się zmieniał format ESG?

  Dekarbonizacja transportu

  Ograniczanie emisyjności transportu z perspektywy Unii Europejskiej, międzynarodowych organizacji branżowych, polskiej gospodarki – punkty wspólne i różnice. Zmiany w napędach fundamentem zielonej rewolucji w transporcie. Dlaczego świat nie znalazł jeszcze rozwiązania problemu? Propozycje nowych napędów w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym – gdzie widać postępy? Napęd elektryczny, wodorowy, biogazowy – plusy i minusy. Inne metody ograniczania emisji w transporcie – modele organizacyjne, cyfryzacja, intermodalność. Wpływ zapowiadanych zmian na decyzje biznesowe polskich firm.

  Dobrowolny offset emisji

  Kompensowanie emisji gazów cieplarnianych za pomocą działań redukcyjnych realizowanych przez podmioty trzecie – droga do ograniczenia śladu węglowego firmy. Dobrowolne systemy offsetowe – ich rozwój, wiarygodność, rola standardów i certyfikacji. Popyt na tego typu usługi. Koszty zakupu i korzyści biznesowo-wizerunkowe.

 • DIGITALIZACJA. TECHNOLOGIE

  Człowiek i sztuczna inteligencja

  AI jako jedna z najbardziej ekspansywnych technologii zmieniających gospodarkę i życie społeczne. Jak sztuczna inteligencja wpływać będzie na gospodarkę i nasze codzienne życie – na jakie wyzwania powinniśmy się przygotować w związku z szybkim jej rozwojem (infrastruktura, komunikacja, transport, produkcja, praca, psychologia itp.)? Współpraca człowieka z inteligentną maszyną – konieczne kompetencje. Obawy i lęki związane z autonomią sztucznej inteligencji.

  Roboty i robotyzacja

  Bodźce i bariery robotyzacji w Polsce. Motywy i sprawdzone modele inwestowania w robotyzację. Biznesowe korzyści i ich waloryzacja. Zmiany w firmie i jej strategii konieczne, by robotyzacja przyniosła spodziewane efekty. Jak roboty zmienią nasz rynek pracy? Współpraca człowieka z maszyną – nowe kompetencje pracowników i menedżerów.

  Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo

  Rosnący poziom cyberagresji i cyberprzestępczości. Przyczyny, skala zjawiska, przewidywania. Podatność systemów jako efekt rosnących zależności i wszechobecnych sieciowych rozwiązań teleinformatycznych. Koszty ataków na infrastrukturę cyfrową i zasoby danych dla gospodarki i administracji. Specjalizacja cyberprzestępczości, nowe metody i modele działania; zróżnicowany charakter i cele ataków. Skuteczna profilaktyka: technologie zabezpieczeń, organizacja procesów, czynnik ludzki i edukacja. Sprawne usuwanie i łagodzenie skutków.

  Cyfrowe nierówności

  Mapa wykluczenia cyfrowego w czasie przyspieszenia digitalizacji i w epoce „postcovid” – skala zjawiska. Grupy społeczne, rejony świata narażone na długofalowe skutki odcięcia od informacji, cyfrowych narzędzi i usług. Dostęp do technologii i infrastruktury jako kluczowe kryterium stratyfikacji społecznej. Elita, większość i wykluczeni: różnice w partycypacji społecznej, sprawczości, samodzielności, możliwościach samorozwoju. Brak lub niska jakość infrastruktury technicznej. Niedostatek kompetencji. Jak niwelować cyfrowe podziały? Rola edukacji, innowacji technicznych i społecznych.

  Przemysł 4.0

  Tempo ewolucji w kierunku Przemysłu 4.0: globalni liderzy, Europa, Polska. Pandemia i wojna; czy czarne łabędzie przyspieszą, czy przyhamują cyfryzacyjne przemiany w gospodarce? Konsekwencje braku szybkich postępów. Czy mamy plan wsparcia? Rola państwa i regulacji, strategie inwestycyjne firm. Branże-liderzy i sektory opóźnione, potentaci i firmy. Kadry, ich kształcenie, kultura innowacji. Humanizowanie Industry 4.0: nowy typ menedżera, nowe wymagania wobec pracowników, standardy współpracy człowieka z maszyną. W stronę Przemysłu 5.0.

  Biznes w chmurze

  Migracja do chmury jako jeden z kluczowych elementów cyfrowej transformacji. Biznes na żądanie i na odległość, koszty i bezpieczeństwo – w czym tkwi potencjał technologii cloud dla firm i całej gospodarki. Korzyści dla klimatu – efektywność energetyczna centrów danych. Chmura publiczna, prywatna, hybrydowa – co, gdzie, kiedy? Rozwiązania chmurowe – poziom nasycenia rynków: Polska, Europa, świat.

  Metaverse

  Metaverse – nowy wirtualny świat; potencjał, perspektywy, realia. Przykłady biznesowego wykorzystania tej technologii – pierwsze doświadczenia i obserwacje, zainteresowane branże. Czy metaverse może podbić świat? Mieć czy być w wirtualnym świecie. Czy metaverse stanie się odpowiedzią na ograniczenie realnej konsumpcji poprzez przeniesienie do alternatywnego, cyfrowego świata? Jakie mogą być tego skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe?

  Drony

  Polski wkład w rozwój technologii i oprogramowania bezzałogowych statków powietrznych. Wpływ wojny w Ukrainie na przyspieszenie rozwoju rynku i technologii dronowej w Europie i na świecie. Nowe regulacje U-Space – budowanie wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej. Bezzałogowe statki powietrzne w komunikacji pasażerskiej. Integracja dronów ze środowiskiem miejskim. Ramy regulacyjne, bezpieczeństwo i oceny społeczne a nowe perspektywy wykorzystania BSP. Przegląd perspektywicznych komercyjnych zastosowań technologii dronowych: inspekcje infrastruktury liniowej i trudno dostępnych instalacji, audyty energetyczne, monitoring i bezpieczeństwo, logistyka dostaw, transport, budownictwo.

  Infrastruktura telekomunikacyjna

  Krwioobieg nowoczesnej gospodarki (tj. infrastruktura telekomunikacyjna) w czasie przyspieszonej digitalizacji gospodarki i życia społecznego. Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, big data, zaawansowane usługi (smart city) i inne dziedziny zależne od wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej. W oczekiwaniu na aukcje częstotliwości dla 5 G – racjonalne rozdysponowanie pasm, a dalsza cyfryzacja kraju. Od 5G ku 6G – nowe standardy transmisji danych i szanse na ich upowszechnienie. Skala koniecznych inwestycji. Technologie satelitarne a bezpieczeństwo i łagodzenie skutków kryzysu klimatycznego.

  Zielona digitalizacja

  W drodze do neutralności klimatycznej cyfrowej gospodarki – gdzie jesteśmy? Digitalizacja a zapotrzebowanie na energię. Rosnące potrzeby i „cyfrowa wydajność” urządzeń i systemów. Green IT, czyli jak skutecznie ograniczać zapotrzebowanie infrastruktury cyfrowej na energię. IT 4 Green – jak rozwiązania cyfrowe wspierają efektywność energetyczną gospodarki. Przegląd dobrych praktyk, przykłady cyfrowych innowacji dla klimatu. Superkomputery, serwerownie, big data, kopalnie kryptowalut jako źródła ciepło odpadowego. Komputery zasilane zieloną energią i inne formy kompensowania emisji w sektorze IT.

  Quantum computing – wschodząca technologia

  Obliczenia kwantowe – nowa rewolucja i przyszłość, która już tu jest. Na czym polega „kwantowa przewaga”? Komputery piątej generacji, ich praktycznie udowodnione możliwości, zasadnicze problemy rozwojowe, które pomoże rozwiązać. Czy komputer kwantowy zastąpi tradycyjny? Potencjalne zastosowania quantum computing: machine learning, deep learning, big data, transformacja procesów przemysłowych, kryptografia i komunikacja, obronność i bezpieczeństwo.

 • ENERGIA I BEZPIECZEŃSTWO

  Bezpieczeństwo energetyczne Europy

  Niezależność Europy od importu paliw z Rosji – trwała zmiana, jej długofalowe konsekwencje, łagodzenie uciążliwych skutków. Kompensacja dostaw ze wschodu – jak nie popaść w nowe uzależnienia? W kierunku samowystarczalności energetycznej. Konieczne inwestycje, ich kierunki i nakłady (energetyka atomowa, odnawialna, interkonektory, magazynowanie energii, Ukraiński Most Energetyczny). Doświadczenia krajów Europy Centralnej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego – ich weryfikacja i możliwości wykorzystania przez wszystkie kraje członkowskie UE. Rola wspólnego wewnętrznego rynku energii i europejskiej współpracy na rynku globalnym.

  Polski miks energetyczny

  Struktura polskiej energetyki wytwórczej a bezpieczeństwo energetyczne. Polityka energetyczna państwa – dokument w permanentnej aktualizacji? Rosnące uzależnienie Polski od importu surowców energetycznych – czy i jak można tę tendencję odwrócić? Potencjał energetyki odnawialnej oraz niskoemisyjnej a planowane i realizowane inwestycje. Sterowalne źródła odnawialne – elektrownie szczytowo-pompowe i biogazownie. Narzędzia i modele stabilizowania systemu: potencjalna rola energetyki atomowej, rynku, technologii.

  Odnawialne źródła energii

  Rola zielonych technologii w bezpieczeństwie energetycznym Polski. Jakich zmian (regulacje, infrastruktura) oczekuje branża? Zielony miks energetyczny receptą na niezależność energetyczną. Warunki dalszego rozwoju OZE w Polsce. Autonomiczne obszary off-grid, wirtualne elektrownie, agregacja rozproszonych źródeł odnawialnych. Potencjał poszczególnych źródeł, nowe, efektywniejsze i bardziej dostępne technologie. Przyrost zielonych mocy a stabilność systemu. OZE a gospodarka wodorowa. Energetyka odnawialna jako perspektywiczny pracodawca. Local content w inwestycjach w zieloną energetykę – własne technologie, konieczne inwestycje.

  Morska energetyka wiatrowa

  Morskie farmy wiatrowe w UE – największe rynki i główne trendy. Bezpieczeństwo energetyczne Polski – bilans mocy, odstawienia bloków energetycznych, inwestycje w nowe moce, koniec węgla w rynku mocy – co w zamian? Offshore: potencjał polskiego Bałtyku, szansa na niezależność i skuteczną dekarbonizację sektora energii. Ekonomika polskich projektów morskich farm wiatrowych – czy to się będzie opłacało? Local content – oczekiwania i realia. Stan i perspektywy realizacyjne rozpoczętych projektów. Nowe pozwolenia lokalizacyjne na Bałtyku – inwestycje w partnerstwach czy osobno? Szanse powodzenia aukcji offshorowych. Długoterminowe perspektywy dla branży.

  Energetyka wiatrowa na lądzie

  Lądowe wiatraki na mapie energetycznej UE i ich miejsce w systemach. Bariery rozwoju branży w Polsce. Nowe wymagania regulacyjne wynikające z liberalizacji zasady 10H – praktyczne możliwości ich spełnienia, wpływ na rentowność projektów. Dewelopment projektów wiatrowych w Polsce – na co możemy liczyć w najbliższych latach? Rozwój poza systemami wsparcia. Wpływ generacji wiatrowej na lądzie na krajowy rynek energii elektrycznej. Wiatraki a możliwości przyłączenia do sieci. Rozwiązania hybrydowe – łączenie różnych źródeł odnawialnych w efektywne kompleksy: farmy wiatrowe, fotowoltaika, magazyny energii, cable pooling.

  Energetyka jądrowa

  Wielkoskalowa energetyka atomowa w Polsce. Projekty i plany, technologie i lokalizacje. Realne szanse realizacji, przewidywany wpływ na rynek energii. Kilku czy jeden dostawca technologii jądrowych? Kryteria wyboru: technologiczne, ekonomiczne, polityczne. Szanse na udział polskiego przemysłu w pierwszym i ewentualnie kolejnych projektach jądrowych.
  6-9 GW – czy warto zwiększać planowaną moc? Konieczne inwestycje towarzyszące projektom jądrowym: rozbudowa sieci przesyłowych, dróg, kolei.

  Atom na miarę

  Energetyka atomowa – mniejsze projekty, nowe technologie. SMR jako alternatywa dla wielkoskalowej energetyki jądrowej. Inwestorzy, projekty, lokalizacje, szanse realizacji, przewidywany wpływ na rynek energii. Dostępność technologii. Docelowa rola w systemie i na rynku energii. Firmy przemysłowe jako inwestorzy w SMR – ich motywacje, plany, nakłady, terminy.

  Sieci dystrybucyjne

  Stan polskich sieci dystrybucji energii. Aktualne potrzeby inwestycyjne a planowo realizowane działania – ich skala i kierunki. Sieci dystrybucyjne platformą transformacji energetyki – dostosowanie ich technicznych możliwości do skali rozwoju energetyki odnawialnej i rozproszonej. Optymalizacja systemu i modelu bilansowania – cable pooling, smart grid i smart metering, integracja z Centralnym Systemem Informacji o Rynku Energii. Miejskie, lokalne sieci energetyczne jako alternatywa i wsparcie systemu.

  Rynek energii w kryzysie

  Interwencje państwa na rynku energii elektrycznej – uzasadnione czy nadmiarowe? Ceny zamrożone i maksymalne – co zostało z rynku? Skutki dla wytwórców i sprzedawców energii oraz klientów. Perspektywa 2024 roku – dalsze interwencje państwa na rynku energii elektrycznej. Ceny maksymalne, zniesienie obliga giełdowego, zmiany na rynku bilansującym – jak działa rynek w nowej strukturze regulacyjnej.

  Energetyka rozproszona

  Energetyka rozproszona w Polsce – jej udział w miksie energii, rodzaje źródeł, liczba i wielkość instalacji. Kooperatywy energetyczne w Polsce – ile ich jest, jak działają, jakie mają problemy. Prosument w polskiej energetyce: rozwiązania legislacyjne dla energetyki rozproszonej – aktualne i postulowane. Klastry energii w Polsce – szanse i bariery ich rozwoju. Czy system dystrybucji energii w Polsce odpowiada potrzebom energetyki rozproszonej? Możliwości przyłączania nowych źródeł rozproszonych. Rozwiązania doraźne i systemowe.

  Fotowoltaika

  Potencjał fotowoltaiki w Polsce. Jaki udział w miksie energetycznym może mieć PV do 2030 i do 2050 roku w Polsce? Brak modernizacji i rozbudowy sieci jako główne wyzwanie dla fotowoltaiki. Fotowoltaika prosumencka a przemysłowe farmy – moce zainstalowane, planowane inwestycje, warunki rozwoju, docelowe miejsce w systemie. Nowe regulacje a dalszy rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Technologie i ich efektywność. PV a pompy ciepła i magazyny energii – nowe możliwości. Dostępne mechanizmy wsparcia – ulgi, dopłaty, dotacje.

  Local content w energetyce

  Planowane inwestycje w energetyce wytwórczej: elektrownie jądrowe, offshore. Skala projektów, inwestorzy, nakłady, technologie. Szanse na polski wkład w duże inwestycje w krajowej energetyce. Potencjał polskiego przemysłu, nauki, rynku pracy. Doświadczenia w produkcji dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Regulacje prawne mające zapewnić satysfakcjonujący poziom local content – czy to zadziała? Co na to inwestorzy? Inwestycje w energetyce – napływ know-how, transfer technologii, bodziec dla sektora badawczo-rozwojowego.

  Gaz i bezpieczeństwo

  Rewolucja wśród dostawców – kto zastąpi Rosję jako dostawcę gazu do Europy? Potrzebna nowa infrastruktura – jaka i gdzie? Baltic Pipe i co dalej? Możliwości magazynowania a globalny rynek i ceny gazu. Szanse na wspólną europejską politykę gazową. Polskie inwestycje w gazownictwo – czy to już kompletny i sprawny system dostaw? Gazowe bezpieczeństwo regionu: gracze, role, scenariusz.

  Gaz, energetyka, przemysł

  Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego dla przemysłu, energetyki i ciepłownictwa w aktualnych warunkach geopolitycznych. Energia elektryczna z gazu – czy jest na nią jeszcze miejsce w systemie? Branże szczególnie eksponowane na ryzyko związane z dostawami gazu – scenariusze na czas kryzysu. Ceny gazu a rentowność – szanse na ich stabilizację. A może substytuty? Techniczne i biznesowe możliwości zastąpienia gazu.

  Czas na węgiel?

  Reaktywacja górnictwa węgla kamiennego w Europie – w jakim horyzoncie czasowym? Zapotrzebowanie na węgiel energetyczny wobec zjawisk kryzysowych, przeobrażeń sektora energii, kryzysu klimatycznego. Ceny, dostępność, logistyka – sytuacja na światowym rynku węgla i szanse na stabilizację. Racjonalność inwestowania w moce wydobywcze. Branża produkcji maszyn i urządzeń oraz usługi na rzecz górnictwa a koniunktura i ewentualne ożywienie inwestycyjne. Czym zastąpić węgiel – ścieżki dywersyfikacji, strategie krajowe, plany inwestorów.

  Wodór – paliwo przyszłości?

  Potencjał wodoru dla zmian geopolitycznych i zmian na energetycznej mapie świata. Globalne Południe zagłębiem zielonego wodoru. Technologie wodorowe, ich dojrzałość, problemy z upowszechnieniem i dostępnością cenową. Kwestie magazynowania, transportu i bezpieczeństwa. Jak mają wyglądać ramy organizacyjne i regulacyjne gospodarki wodorowej? Konieczne regulacje – rozwiązania na szczeblu krajowym, unijnym, regionalnym, a może globalnym? Jak stymulować rozwój, nie przeregulowując rynku?

  Polski wodór: strategia i praktyka

  Założenia, cele, realizacja polskiej strategii wodorowej. Koszty i regulacje. Rozwój rynku – inwestycje prywatnych firm i samorządów, które wybrały wodór jako alternatywne źródło energii w dobie kryzysu. Doliny wodorowe, aktywność spółek Skarbu Państwa. Kolory wodoru – jak sięgnąć po miliardy z UE na wodór? Od wytwórcy do odbiorcy; rynek zbytu z wykorzystaniem opcji zielonego finansowania. Harmonizacja, przewidywalność i inne oczekiwania inwestorów; zielony wodór elementem procesu dekarbonizacji. Wodór a rozwój energetyki odnawialnej. Alternatywne scenariusze produkcji wodoru – kogeneracyjna z ciepłem. Infrastruktura, standardy bezpieczeństwa, wyzwania techniczne i regulacyjne w realiach polskiego systemu prawnego. Wodorowe kadry – potencjał polskich uczelni.

  Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

  Stan obecny – działające w kraju klastry i spółdzielnie. Zakres ich działań, kondycja, plany. Docelowa rola klastrów i spółdzielni w systemie energetycznym. Niezależność, samowystarczalność, bezpieczeństwo – oczekiwania lokalnych społeczności a praktyka. Rola współpracy z samorządami. Bariery prawne i narzędzia stymulujące powstawanie klastrów i spółdzielni energetycznych – zadania do wykonania.

  Biogaz: technologie i inwestycje

  Biogazownie i biogaz w Europie: instalacje, produkcja, wykorzystanie, perspektywy. Polski potencjał produkcji biogazu. Przykłady funkcjonujących projektów. Koszty tego typu rozwiązań i korzyści dla gospodarowania odpadami, środowiska, lokalnych społeczności. Możliwości finansowania inwestycji w wykorzystanie biogazu. Unijne regulacje dotyczące poziomów recyklingu a kompostownie i zagospodarowanie bioodpadów. Bariery rozwoju segmentu biogazowego. Rozwiązania niwelujące uciążliwość dla mieszkańców. Infrastruktura sieciowa czy wykorzystanie lokalne? Biometan z odpadów rolniczych – technologie oczyszczania biogazu; bilans korzyści ekonomicznych i środowiskowych.

  Termiczne przetwarzanie odpadów – tak czy nie?

  Termiczne wykorzystanie różnych frakcji odpadów komunalnych w Europie i w Polsce – stan na dziś. Poziomy recyklingu – wymagane i realizowane. Składować czy spalać? Wpływ instalacji termicznego przetwarzania odpadów na środowisko – stereotypy i fakty. Paliwa alternatywne jako substytut węgla w ciepłownictwie? Spalarnie a taksonomia i polityka klimatyczna UE. Spalarnie w systemie ETS? Koszty inwestycji. Problemy z lokalizacją. Spalarnie miejskie – funkcjonujące, w budowie i w planach – jeszcze, czy już wystarczy? Stanowisko samorządów, administracji centralnej, mieszkańców. Niech decyduje rynek?

  Technologie dla energetyki

  Powszechnie dostępne i relatywnie tanie rozwiązania dla energetyki odnawialnej – postulat czy już rzeczywistość? Magazynowanie energii – czas na przełom. Zielony wodór i wydajne źródła odnawialne – szanse na mariaż technologii w polskich warunkach. Fuzja nuklearna, reaktory modułowe – szanse na przełom i komercjalizację. Zarządzanie energią i systemami – nowe możliwości bilansowania z wykorzystaniem sieciowych narzędzi cyfrowych. Zielone technologie wspierające efektywność energetyczną.

  Samowystarczalność energetyczna

  Inwestowanie we własne źródła energii jako znaczący trend w energetyce – działania samorządów, instytucji, prosumentów. Energetyczna samowystarczalność w strategiach firm – w co inwestuje biznes? Technologie zapewniające produkcję czystej energii na własne potrzeby: niezależność i bezemisyjność. Lokalne sieci energetyczne w polskich miastach. Finansowanie inwestycji w zaspokojenie potrzeb energetycznych – potrzebne wsparcie?

 • PRZEMYSŁ

  Przemysł kosmiczny

  Polskie specjalności i nisze w ramach przemysłu kosmicznego. Potencjał, dokonania i doświadczenia polskich firm. Współpraca, jej perspektywy i modele warte zastosowania na polskim i europejskim gruncie. Produkcja kosmiczna z myślą o zastosowaniach w innych branżach – dywersyfikacja działalności firm. Technologie kosmiczne użyteczne dla gospodarki; przemysł kosmiczny w służbie bezpieczeństwa i obronności. Misje kosmiczne z zaangażowaniem polskich firm i ich sprzętu.

  Kształcenie dla przemysłu kosmicznego w Polsce

  Specjalności inżynierskie poszukiwane przez branżę kosmiczną. Kierunki związane z inżynierią kosmiczną na polskich uczelniach. Kiedy doczekamy się polskiego astronauty?
  Współpraca firm kosmicznych z uczelniami. Czego uczą nas przykłady z innych krajów?
  Na jakich uczelniach poza Polską najbardziej opłaca się kształcić kadry dla branży kosmicznej?

  Przemysł obronny

  Nowe wyzwania wobec produkcji zbrojeniowej, związane z sytuacją międzynarodową i bezpieczeństwem kraju. Potencjał i możliwości polskiego przemysłu obronnego. Konieczne inwestycje i ich finansowanie. Produkcja krajowa a wielkie kontrakty importowe – szanse na kooperację i local content.

  Przemysł energochłonny

  Ceny energii i kryzysowe realia – silny negatywny impakt dla branż energochłonnych w Europie. Skala zagrożenia i doraźne reakcje firm – zawieszenie działalności, przenoszenie produkcji. Skutki ewentualnego przeniesienia działalności firm energochłonnych na bezpieczeństwo i samowystarczalność europejskiej gospodarki oraz na globalny wolumen emisji gazów cieplarnianych. Interwencyjne działania ochronne na poziomie UE i w krajowych politykach gospodarczych. Konieczne rozwiązania systemowe?

  Nafta od nowa

  Rynek paliw i branża naftowa po wielkiej fuzji na polskim rynku. Nowy układ sił w Polsce i w Europie Centralnej. Najwięksi beneficjenci procesu i ich plany. Marże, zyski, konkurencja – czy dla wszystkich starczy miejsca? Terminale paliwowe, infrastruktura przesyłowa i magazynowa, rynek hurtowy, aktywa petrochemiczne, paliwa lotnicze – prognozowane i już zachodzące zmiany w kluczowych obszarach rynku i branży naftowej w Polsce.

  Odporna gospodarka Europy

  Skala uzależnienia Europy od importu surowców, paliw, komponentów i towarów. Potrzeba niezależności gospodarczej. Rezyliencja jako jeden z głównych trendów gospodarczych czasu pandemii i wojny. Dotychczasowe doświadczenia, dobre praktyki, ślepe uliczki. Budowa przemysłu o wyższej produktywności – europejskie zasoby, kompetencje, szanse na lokowanie inwestycji w Polsce. Impulsy dla nowej industrializacji: w jakich dziedzinach Europę stać na samodzielność, gdzie konieczna jest dywersyfikacja i racjonalna współpraca?

 • INWESTYCJE. BUDOWNICTWO

  Atrakcyjność inwestycyjna Polski

  Polska w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Poziom inwestycji zagranicznych w ostatnich latach – oczekiwania, ambicje, trendy i prognozy. Stabilność otoczenia inwestycji – wsparcie i zachęty, rynek pracy, legislacja, wymiar sprawiedliwości. Rodzaje inwestycji lokowanych w Polsce. Wpływ wojny na decyzje inwestorów.

  Budownictwo

  Koniunktura w sektorze budowlanym – spowolnienie czy recesja? Budownictwo kubaturowe i infrastrukturalne. Finansowanie inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i kryzysu gospodarczego. Ceny materiałów i usług. Waloryzacja przetargów w przepisach i w praktyce. Programy UE i realna dostępność środków a rynek inwestycji w Polsce.

  Sektor budowlany a odbudowa Ukrainy

  Wojenne zniszczenia i odbudowa Ukrainy; szacowana skala potrzeb. Plan Odbudowy i Rozwoju Ukrainy. Zdewastowana infrastruktura – jak pomóc Ukrainie, zadania dla polskiego sektora budowlanego. Zasoby, kompetencje, kadry. Środki i modele finansowania.

  Zielone technologie w budownictwie

  Energochłonne budynki jako główny problem – koszty transformacji. Technologie, materiały, modele realizacji inwestycji ograniczające wpływ procesu budowlanego i późniejszego użytkowania budynków i infrastruktury na środowisko i klimat. Nowe wymagania wobec inwestorów. Rola zrównoważonego planowania przestrzennego. Przemysł cementowy i produkcja innych materiałów budowlanych na drodze do neutralności wobec klimatu. Recykling odpadów budowlanych. Energia i samowystarczalność energetyczna budynków. Budownictwo modułowe i mniej zasobochłonne. Inwestycje na terenach zdegradowanych.

 • FINANSE

  Fundusze UE – wykorzystać potencjał

  Inwestycje z największymi szansami na wsparcie ze środków UE w perspektywie 2021-2027. Zmiany w aplikowaniu o środki UE – opinie wnioskodawców i beneficjentów. Możliwości finansowania wkładu własnego w ramach inwestycji z udziałem środków UE – także w kontekście obecnej sytuacji finansowej samorządu terytorialnego. Jak najefektywniej wykorzystać finansowanie z funduszy unijnych? Jak unikać błędów i pułapek? Harmonogram naborów wniosków w Krajowym Planie Odbudowy – co dalej? Przegląd pierwszych konkursów w ramach KPO. Fundusze UE w czasie wojny na Ukrainie. Środki na odbudowę; wsparcie ze środków europejskich dla uchodźców na terenie Polski – efekty wybranych konkursów; doświadczenia i kontynuacja.

  Inflacja

  Prognozy inflacyjne i dalsze spodziewane skutki dla gospodarki. Jak walczyć z inflacją? Skuteczność dotychczasowych działań. Czy można ją ograniczyć bez ograniczania konsumpcji? Spowolnienie, recesja, klimat inwestycyjny, bezrobocie i inne zjawiska związane z utrzymującą się inflacją. Działania doraźne i osłonowe a efekty dotychczasowej polityki antyinflacyjnej w perspektywie średnioterminowej.

  Rynek kapitałowy

  Giełda w Polsce: sytuacja, rola w gospodarce, perspektywy, plany. Mniej debiutów, niższe wyceny, spółki schodzą z parkietu – gdzie szukać przyczyn? Brak płynności jako główna bolączka polskiej giełdy. Ryzyko związane z inwestowaniem na giełdzie w obecnych realiach. Państwowy właściciel na giełdzie – polityczne powinności spółek, relacje z mniejszościowymi akcjonariuszami. Jak zwiększyć rolę GPW i rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki? Rola edukacji i zachęt podatkowych.

  Sektor bankowy

  Aktualna kondycja sektora a jego zdolność finansowania gospodarki i inwestycji. Makroekonomiczne czynniki zewnętrzne i ich wpływ na sektor bankowy. Temat ugód ws. kredytów frankowych. Wakacje kredytowe i ich skutki. Co dalej z jakością kredytów? Automatyzacja i informatyzacja sektora a koszty i zatrudnienie. Konsolidacja, akwizycje, upadłości. Rola sieci bezpieczeństwa finansowego państwa.

  Euro – nie teraz, czyli kiedy?

  Jaka waluta na trudne czasy? Główne i aktualne punkty dyskusji o przyjęciu europejskiej waluty. Korzyści i ryzyka – przeliczmy to jeszcze raz. Wspólna waluta jako czynnik stabilizujący i integrujący. Perspektywy poszerzenia strefy euro. Finanse publiczne krajów spoza eurostrefy a kryteria z Maastricht. Chorwacja – pierwsze rozszerzenie strefy euro od 2015 r. – wnioski i komentarze.

  Polski rynek PE i VC

  Polska na tle świata – liczba transakcji i wartość inwestycji VC i PE. Ich rola w rozwoju gospodarczym. W co inwestują fundusze – kryteria wyboru. Zasady ESG jako fundament finansowania zrównoważonego rozwoju. Trendy w finansowaniu dłużnym zielonych projektów. Zielona weryfikacja modelu biznesowego a tradycyjne wartości biznesowe spółki.

 • RYNEK PRACY

  Wspólny rynek pracy w Europie

  Jak Unia Europejska widzi wspólny rynek pracy – główne problemy i wyzwania. Najważniejsze wątki trwającej debaty: płaca minimalna, dyskusja o konieczności zmniejszenia luki płacowej. Polityki krajowe a regulacje unijne – w jakim kierunku idą zmiany związane z prawem pracy? Migracje wewnątrz UE i napływ pracowników z zewnątrz – bariery i szanse.

  Kadry dla administracji

  Sprawność administracji a jakość kadr. Pracownicy instytucji samorządowych i budżetowych – zapotrzebowanie i podaż. Jak kształcimy urzędników? System edukacji wobec sytuacji na rynku pracy. Jak się pracuje w administracji: wynagrodzenia, wymagania, warunki pracy, możliwości rozwoju zawodowego. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

  Rynek pracy po nowemu

  Rynek pracy pracownika w obliczu spowolnienia gospodarki i zawirowań makroekonomicznych i geopolitycznych. Inflacja i presja płacowa. Mniej ofert na rynku pracy i problemy z rekrutacją w deficytowych specjalnościach. Migracje a polski rynek pracy. Planowane i przeprowadzane zmiany prawa pracy w ocenie pracodawców i pracowników. Nowe formy zatrudniania. Perspektywa ozusowania umów o dzieło. Bezpieczeństwo pracy i stabilność zatrudnienia w kontekście rodzaju zawieranych umów.

 • TRANSPORT, LOGISTYKA, INFRASTRUKTURA

  Łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach

  Zmiany w sieci szlaków komunikacyjnych – wpływ agresji Rosji na Ukrainę. Skutki dla gospodarki światowej i polskich firm. Czynnik etyczny w podejmowaniu decyzji biznesowych w transporcie. Ryzyko i ubezpieczenia transportowe w czasach wojny. Logistyka a rywalizacja ekonomiczna i polityczna państw. Inwestycje wobec nowych potrzeb i ograniczeń, zmian w potokach towarów. Rail Baltica i europejskie tory na Ukrainę. Nowy Jedwabny Szlak po 24 lutego 2022 r. Wąskie gardła, pilne inwestycje infrastrukturalne. Nowe szlaki transportowe i nowe modele w logistyce i dostawach szansą dla Polski i Europy Centralnej. Nowoczesna infrastruktura wsparciem zielonej transformacji gospodarki.

  Infrastruktura kolejowa w Polsce

  Modernizacja linii kolejowych w Polsce – bilans Krajowego Programu Kolejowego. Efekty, doświadczenia, błędy, wnioski. Wyzwania stawiane przez politykę klimatyczną. Rozwój rynku przewozów kolejowych a możliwości infrastruktury. Nowe linie kolejowe: przebieg i możliwości budowy – tworzymy katalog potrzeb. Znaczenie kolejowego komponentu CPK dla rozwoju kolejnictwa w Polsce. Koleje dużych prędkości. Nowe modele intermodalne w transporcie. Terminale i bocznice – ich dostępność i wykorzystanie.

  Porty morskie

  Nowe szlaki handlowe, zmiany w łańcuchach dostaw i strukturze importu a planowane i realizowane inwestycje w portach morskich – jak wykorzystać logistyczną rewolucję. Skuteczne i elastyczne modele inwestowania. Inwestycje związane ze zwiększeniem dostępu do portów morskich od strony morza i lądu. Transformacja gospodarki bodźcem dla inwestycji i rozwoju technologii w logistyce morskiej. Polskie porty morskie alternatywą dla największych hubów morskich północno-zachodniej Europy?

  Uwaga, infrastruktura krytyczna

  Potencjalne skutki społeczne i gospodarcze ataku i zniszczeń w systemach infrastrukturalnych. Cyberzagrożenia, sabotaż, terroryzm – realne możliwości ochrony i profilaktyka zagrożeń dla krytycznej infrastruktury punktowej i liniowej. Współpraca podmiotów instytucji państwa w minimalizacji zagrożeń i kompensowaniu skutków ataków. Infrastruktura odporna na agresję – projektowanie i realizacja z myślą o bezpieczeństwie.

  Lotnictwo

  Lotnictwo cywilne w Polsce i w Europie w obliczu zawirowań geopolitycznych. Koniec taniego latania? Zwiększające się koszty działalności linii lotniczych a ceny biletów i usług dla biznesu. Zielone wyzwania dla branży – kwestia paliw i napędów. Wpływ wojny na kondycję i perspektywy polskiej branży lotniczej. Porty lotnicze – trudna sztuka adaptacji. Docelowy status regionalnych lotnisk i perspektywy ich rozwoju. Wspólna infrastruktura dla celów cywilnych i wojskowych. CPK – 2023 kluczowym rokiem dla inwestycji. Kondycja i konkurencja: przewoźnik narodowy i prywatni. Problemy z dostępnością kadry a funkcjonowanie branży.

 • ZARZĄDZANIE

  Restrukturyzacja – optymalizacja

  Czy w kontekście spowolnienia gospodarczego i przejawów recesji oraz innych zawirowań otoczenia biznesowego czeka nas wzrost liczby restrukturyzacji? Proces restrukturyzacyjny jako kompleksowa optymalizacja. Jak dostosować strukturę i model organizacyjny firmy do kryzysowego otoczenia i nowych wymagań – przykłady udanych procesów i ich efekty.

  Fuzje i przejęcia

  Spowolnienie gospodarki, zjawiska kryzysowe i zaburzenia otoczenia biznesu szansą na atrakcyjne akwizycje. Gdzie szukać okazji: ciekawe branże i segmenty gospodarki. Ocena ryzyka i spodziewanych efektów. Przejęcie lub konsolidacja aktywów to początek – działania integrujące, konsekwencja, rola kultury organizacyjnej, odporność nowej struktury na zawirowania i kryzysy.

  Start-upy w nowym otoczeniu

  Zmiany na polskiej scenie młodej przedsiębiorczości. Przedsięwzięcia wyrastające z fazy zalążkowej – egzamin z rynku w trudnych warunkach kryzysu. Finansowanie inaczej, czyli koniec łatwych pieniędzy. Inwestorzy mówią: sprawdzam. Nie tylko IT – zielona transformacja obszarem aktywności kreatywnych firm. Jak tworzyć ekosystem sprzyjający rozwojowi innowacyjnych firm bez tworzenia ochronnej bańki?

  Europa Centralna w poszukiwaniu przewagi

  Region Europy Centralnej, jego konkurencyjność i atuty rozwojowe w ocenie top menedżerów. Gdzie szukać przewag? Mocne strony, obiecujące branże, dobre praktyki, udane przedsięwzięcia. Jak skuteczniej wykorzystywać potencjał? Rola współpracy wewnątrz regionu. Globalni partnerzy Europy Centralnej.

  Przyszłość sektora BPO w Polsce

  Nowoczesne usługi biznesowe w Polsce. Najważniejsze centra usług wspólnych i nowe inwestycje. Polski sektor BPO w strukturze krajowego eksportu. Szybkość, zwinność i odporność – usługi dla biznesu wobec nowych wyzwań związanych ze zmianami po pandemii, wpływem wojny w Ukrainie, zjawiskami kryzysowymi. Model usługowy czy mocniejsze włączenie się w struktury klienta – wewnętrzne zmiany w sektorze. Zatrudnienie, rotacja, prognozy dla sektora. Nowe wymagania, poszukiwane kompetencje, możliwości ich lepszego wykorzystania.

  Regulacje, biznes, gospodarka

  Jakość i stabilność stanowionego prawa z punktu widzenia przedsiębiorców i inwestorów. Przykłady rozwiązań i ich długofalowe skutki. Efektywna rola państwa w gospodarce: arbiter i regulator czy uprzywilejowany konkurent sektora prywatnego? Regulacje dobre dla wszystkich: jak trwale zapewnić warunki realizacji polityki gospodarczej państwa przy zachowaniu wartości wolnego rynku?

 • EDUKACJA, NAUKA, WIEDZA

  Edukacja dla przyszłości

  System edukacji w Polsce a wyzwania współczesności – próba diagnozy. Pauperyzacja zawodu, motywacje nauczycieli, potrzeby kadrowe. Finansowanie oświaty – stały obszar konfliktu. Autonomia szkoły czy centralny nadzór? Podmiotowość ucznia, rola rodziców; organizacje społeczne jako otoczenie systemu edukacji. Sztywna podstawa programowa, encyklopedyzm, kult testowania a kształtowanie kreatywności, samodzielności i umiejętności krytycznego myślenia. Lęk i stres czy ciekawość i aktywność – jak uczyć zdrowo? System pomocy psychologiczno-pedagogicznej i funkcje wychowawcze szkoły.

  Edukacja dla gospodarki

  Polskie szkolnictwo średnie i wyższe a potrzeby rynku pracy. Jak oferta edukacyjna może dostosowywać się do zmieniających się potrzeb gospodarki? Kształcenie dla przyszłości – jak to robić? Specjalizacja vs uniwersalność. Krótsze cykle edukacyjne, formuły kształcenia ustawicznego i dualnego, współpraca uczelni z biznesem, możliwości uzupełniania i rozwijania kompetencji. Kadry dla edukacji zawodowej i ich przygotowanie. Jakość kształcenia a jej stałe monitorowanie, analiza, ocena. Procedury zarządzania jakością na uczelniach wyższych. Okresowa waluacja programów nauczania, dobór kryteriów i doskonalenie.

  Katowice – Europejskie Miasto Nauki

  Korzyści dla miasta i regionu – trwałe efekty rozwojowe. Plany inwestycyjne w regionalną naukę i jej infrastrukturę. Zaangażowanie mieszkańców i środowiska naukowego w problemy lokalne. Przygotowania i wydarzenia roku 2024 oraz już realizowane w Katowicach projekty a doświadczenia Lejdy i innych Europejskich Miast Nauki.

  Klimat dla innowacji

  Atrakcyjne środowisko i przestrzeń dla współpracy nauki i biznesu. Jak kształtować ekosystem sprzyjający innowacjom i kreatywności? Jak przyciągnąć do miasta lub regionu młodych liderów gospodarki i nauki? Doświadczenia europejskie – sprawdzone modele. Szkoła, uczelnie wyższe, rozwój kompetencji pracowników. Gospodarka oparta na wiedzy – szanse i bariery na polskim gruncie.

  Współpraca europejskich uniwersytetów

  Inicjatywa uniwersytetów europejskich – forum współpracy, integracji i nowa jakość w europejskiej nauce. Jakość wniosków i ich realizacja. Europejskie sojusze – cele, specjalizacje, instrumentarium. Przykłady udanych przedsięwzięć, sprawdzone modele współdziałania, korzyści i beneficjenci. Strategie polskich uczelni zrzeszonych w międzynarodowych konsorcjach. Mobilność, wymiana wiedzy, udostępnianie zasobów. W kierunku integracji – europejska nauka w przyszłości. Jeden system edukacji i badań – czy to realne i potrzebne?

 • NIERUCHOMOŚCI

  Rynek nieruchomości

  Nieruchomości komercyjne w Europie i w Polsce. Główne trendy w poszczególnych sektorach rynku. Kryzys czy krótkoterminowe zawirowania? Jak długo potrwa obecny niepokój na rynku nieruchomości i wstrzemięźliwość inwestorów? Jak utrzymać rentowność nieruchomościowego biznesu przy szalejących kosztach realizacji inwestycji i utrzymania budynków. Koszty finansowania a rentowność nowych inwestycji.

  Rynek mieszkaniowy

  Od boomu w kierunku zapaści? Ostre hamowanie na rynku mieszkaniowym i rynku kredytów hipotecznych. Co mówi Indeks Dostępności Mieszkań? Programy rządowe i ich dotychczasowe efekty. Deweloperzy wobec sytuacji na rynku mieszkaniowym, budowlanym, kredytowym. Podaż gruntów, brak planów zagospodarowania przestrzennego, mozolne procesy administracyjne. Ceny mieszkań w cieniu kryzysu. Brak mieszkań na wynajem. Rynek PRS – szybki wzrost i bariery dalszego rozwoju. Modele realizacji inwestycji PRS w Polsce.

  Biura i biurowce

  Rynek nieruchomości biur w Polsce. Jak upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej wpłynie na prognozy dotyczące przyszłych inwestycji biurowych? Nowoczesne przestrzenie biurowe po pandemii i ich funkcje – nowe modele pracy, nowe wymagania pracowników. Standardy ESG w pracy biurowej oraz projektowaniu i organizacji przestrzeni. Zielone nieruchomości biurowe. 

 • SAMORZĄDY. MIASTA. REGIONY

  Miasta i metropolie w nurcie zielonej transformacji

  Efektywność energetyczna – jak budować, tworzyć infrastrukturę miejską i projektować przestrzeń w sposób przyjazny dla klimatu? Fotowoltaika, pompy ciepła, co jeszcze? Zielona, stabilna i tania energia zapewniająca miastu samowystarczalność. Zeroemisyjny transport – flota i plany mobilności. Jak to robią metropolie? Adaptacja miast do zmian klimatu: zarządzanie, inwestycje, możliwości finansowe, oczekiwania mieszkańców. Zeroemisyjne miasta w roku 2050 – realne zobowiązanie?

  Partnerstwo publiczno-prywatne

  Model PPP jako szansa w czasach niedoboru środków na inwestycje. Bilans ostatnich lat w Polsce – głównie małe projekty. Przyczyny i sposoby przełamania impasu. Realizacja „Polityki PPP 2017” – jakie bariery udało się obniżyć, a co jest jeszcze do zrobienia? Klimat dla współpracy strony publicznej z prywatnym biznesem; jak go poprawić? Transparentność i czytelne kryteria odpowiedzialności. Problem z szacowaniem kosztów inwestycji. Rozwiązania prawne, standardy i ich upowszechnianie, baza zamierzeń inwestycyjnych.

  Polska Wschodnia

  Na zapleczu frontu: problemy rozwojowe związane z wpływem sytuacji za polską granicą wschodnią. Załamanie eksportu do walczących krajów oraz blokada importu z Rosji i Białorusi – wpływ na gospodarkę Polski Wschodniej. Obecny klimat inwestycyjny w tej części Polski – reakcje zaangażowanych i potencjalnych inwestorów. Przygraniczne więzi handlowe i gospodarcze; jak je chronić lub odbudować? Jedwabny Szlak – stracona szansa dla Polski Wschodniej? Sektor turystyczny, napływ uchodźców z Ukrainy – nowe problemy czy szansa?

  Ukraińcy w Polsce

  Goście z Ukrainy w Polsce, w polskiej edukacji, na rynku pracy i w życiu społecznym. Powroty i decyzje o pozostaniu. Adaptacja i asymilacja, współistnienie i współpraca. Otwartość i skłonność do pomocy – jak podtrzymać pozytywne postawy Polaków?

  Finanse i budżety samorządów

  Dostatek czy kryzys? Kondycja finansowa polskich samorządów w ocenach polityków i samorządowców – źródła rozbieżności. Nowe obciążenia, obowiązki, zadania; co z ich finansowaniem? Trudne budżety 2023/24 – typowe i największe problemy z planowaniem i realizacją. Środki na bieżące funkcjonowanie i na inwestycje. Możliwości finansowe a faktyczny poziom samodzielności i niezależności jednostek samorządu terytorialnego.

  Samorządy wobec kryzysu energetycznego

  Niezależność energetyczna samorządów w realiach kryzysu, inflacji i problemów z finansami. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne lokalnym społecznościom? Klastry i spółdzielnie energetyczne. Samorządy na rynku paliw i energii. Grupy zakupowe. Lokalne sieci energetyczne. Inwestycje w efektywność energetyczną. Współpraca samorządów, spółek komunalnych, sektora ciepłowniczego i naukowców.

  Rewitalizacja przestrzeni miejskich

  Skala i charakter działań rewitalizacyjnych w polskich miastach. Nowe funkcje przestrzeni miejskich – oczekiwania mieszkańców, możliwości samorządu, ambicje inwestorów. Projekty twarde, miękkie i zintegrowane. Rewitalizacje udane i chybione – przegląd doświadczeń, katalog błędów, uniwersalne zasady. Zachowanie dziedzictwa, stworzenie nowej wartości, zapobieżenie kryzysowi lub utracie funkcji – różne cele miejskich programów rewitalizacyjnych. Koszty, finansowanie, korzyści – jak mierzyć efektywność rewitalizacji?

  Regiony i inwestycje

  Fundusze unijne ważnym źródłem finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce. Ostatnie tak duże środki do wykorzystania? Programy, plany i instrumenty; alokacje i napięte harmonogramy w nowej perspektywie finansowej do 2027 roku. Spójność i transformacja – europejskie priorytety a plany polskich województw. W co chcą inwestować regiony? Nowe inwestycje prorozwojowe szansą na wpisanie się w globalne trendy: zielona i efektywna energetyka i transport, nowoczesna infrastruktura, klimat i środowisko, cyfryzacja. Otoczenie makroekonomiczne i stan finansów samorządowych a ich zdolność do zapewnienia wkładu własnego w projekty. Regionalna współpraca obszarów przygranicznych w kontekście inwestycji infrastrukturalnych i dzielenia się dobrymi praktykami.

  Czyste powietrze w mieście i regionie

  Największe projekty poprawiające jakość powietrza w polskich aglomeracjach. Możliwości finansowania działań antysmogowych na szczeblu krajowym i regionalnym. Programy edukacyjne i narzędzia informacyjne. Rola nauki, biznesu, organizacji pozarządowych w walce o czyste powietrze.

 • HANDEL

  Handel nowej ery

  Wielokanałowość, technologie, konsument. Rola innowacji i automatyzacji w relacjach z klientem. Omnichannel cross border – go global or go local. Personal shopper – rola rekomendacji produktowych. E-handel walczy z czasem. Najnowsze rozwiązania dla e-commerce. Cyfrowe płatności, metaversum, moda dla avatara.

  Retail wstrząśnięty, nie zmieszany

  Nowe realia biznesowe w handlu: inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw, pulsujące oczekiwania klientów. Najbardziej ofensywne, a może najbardziej długotrwałe trendy w handlu – na co postawić? Bezwolny czy świadomy – jakiego klienta ukształtuje handel przyszłości? Retail zawsze w drodze.

  Technologie w handlu

  Handel w pułapce algorytmów – jeszcze wymiana towarów czy już strumień cyfrowej transmisji dóbr. Gdzie przebiegają granice personalizacji, kto faktycznie stoi za decyzjami zakupowymi konsumentów? Czy doświadczenie klienta zamknie się w bańce zaprojektowanej przez technologie?

  Zielony handel

  Zrównoważony handel jako postulat czy realizowana strategia? Pokusa i weryfikacja – greenwashing w handlu. Długa czy krótka droga do niemarnowania? Cyrkularny handel i rozszerzona odpowiedzialność stawiają nowe wyzwania w branży opakowaniowej, logistyce i magazynom. Co zrównoważony handel zaoferuje konsumentom, a co pracownikom? Subskrypcja, najem, doznanie – czy nowe formy posiadania są dobre dla planety?

  Marketplace – świat na cyfrowej platformie

  Cyfrowe platformy sprzedażowe w aktualnych realiach gospodarki i konsumpcji. Korzyści dla klientów, gospodarki i środowiska. Ryzyka i ograniczenia. Zmiany w modelach działania platform. Marketplace w formule omnichannel – integracja ze sklepami stacjonarnymi.

 • GEOPOLITYKA I WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

  Globalny handel i inwestycje

  Handel międzynarodowy, ekspansja gospodarcza i inwestycje na rynkach odległych w czasach niestabilności i dynamicznych zmian w światowej gospodarce. Finansowanie międzynarodowego obrotu handlowego. Nowe, atrakcyjne kierunki, enklawy stabilności, okazje i zachęty – gdzie szukać szans na wzrost i sukces? Ocena i zarządzanie ryzykiem. Rola wiedzy, specjalistycznych kompetencji i umiejętności, przygotowania organizacyjnego, współpracy z doradcami i partnerami lokalnymi.

  Polsko-amerykańska współpraca gospodarcza

  Strategiczne partnerstwo polsko-amerykańskie w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, obronności i transformacji gospodarki. Polski atom – perspektywa współpracy, oczekiwania, deklaracje. 

  Współpraca gospodarcza z krajami Półwyspu Arabskiego

  Atrakcyjność krajów Półwyspu Arabskiego dla polskich eksporterów i inwestorów. Ważne obszary potencjalnej współpracy: przemysł wydobywczy i budowlany, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja i przetwórstwo żywności. Potrzeby i szanse w wymianie handlowej i wspólnych projektach w obecnej sytuacji geopolitycznej.

  Republika Korei – Europa – Polska

  Inwestycje koreańskie w Polsce. Potencjał współpracy krajów UE i Korei Południowej w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa energetyki jądrowej oraz nowoczesnych technologii. Eksport do Korei – atrakcyjność oferty i możliwości polskiej gospodarki.

  Polsko-czeskie spotkania gospodarcze

  Polska i Czechy – ważni partnerzy gospodarczy. Obszary, dorobek i potencjał współpracy dwustronnej. Jak stymulować rozwój relacji gospodarczych. Obiecujące dziedziny w wymianie handlowej i inwestycjach. Możliwości wspólnych przedsięwzięć i projektów.

  Transgraniczna współpraca regionów

  Polska, Czechy, Słowacja – przykłady wspólnych projektów w rejonach przygranicznych. Doświadczenia i efekty dla gospodarki i rozwoju społecznego. Potencjał i perspektywy dalszej współpracy. Źródła finansowania – rola środków UE.

  Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza

  Trzy dekady partnerstwa gospodarczego w wolnorynkowych realiach – doświadczenia i wnioski na najbliższą przyszłość. Potencjał gospodarek, ich mocne strony, wzajemne znaczenie partnerów. Potencjał wybranych branż i sektorów dla współpracy w modelu win-win. Rola współpracy dwustronnej dla bezpieczeństwa energetycznego regionu i Europy. Aktualny klimat polityczny a możliwości rozwoju relacji gospodarczych w trudnym otoczeniu kryzysów, zaburzeń i dynamicznych przeobrażeń.

  Polsko-brytyjska współpraca gospodarcza

  Po brexicie: stan polsko-brytyjskich relacji gospodarczych i handlowych regulowanych umową pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Trzeci największy rynek docelowy polskiego eksportu oraz dwunasty – importu. Znaczenie współpracy z Polską dla brytyjskiej gospodarki. Cyfryzacja, zielona gospodarka, bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw i inne dziedziny z potencjałem pogłębienia współpracy.

  Regulacje w międzynarodowym handlu i ekspansji

  Polityka UE w znoszeniu ceł i barier pozataryfowych wobec globalnej rywalizacji największych gospodarek. Umowy o wolnym handlu, promocja unijnych norm i standardów – gdzie jesteśmy, co jeszcze możemy osiągnąć? Standardy licencjonowania, prawa pracowników, ochrona środowiska – obszary potencjalnych sporów. Regulacje służące ochronie rynku wewnętrznego – protekcjonizm w świecie i w Europie. Fala regulacji służących uniezależnianiu się od dostaw krytycznych surowców, komponentów i towarów. Poznaj i stosuj – rola wiedzy o regulacjach i dobre praktyki adaptacyjne w ekspansji międzynarodowej firm.

  Sankcje gospodarcze

  Polityczno-gospodarcze formy nacisku na Rosję ze strony UE i świata zachodniego. Harmonogram, doświadczenia, skuteczność. Kto zyskał, kto stracił: etyka i pragmatyzm. Sankcje jako wyzwanie dla biznesu – jak się wycofać i nie stracić? Dywersyfikacja dostaw i pełna niezależność od importu z Rosji – czego trzeba Europie, by zakończyć ten proces? Prognozy dotyczące wpływu sankcji na rosyjską gospodarkę: możliwości kompensacji w rosyjskim eksporcie i współpracy międzynarodowej, odłożone w czasie „efekty drążące”, izolacja agresora na arenie międzynarodowej, odcięcie od technologii. Jakich sankcji możemy spodziewać się w przyszłości?

 • PRODUKCJA ŻYWNOŚCI. ROLNICTWO

  Bezpieczeństwo żywnościowe

  Wojna, kryzys klimatyczny, problemy demograficzne – czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej. Łańcuchy dostaw zachwiane już w okresie pandemii – problemy z dystrybucją żywności. Jak w tych realiach zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Niezawodność dostaw, ochrona zasobów ziemi, wody i różnorodności biologicznej, ograniczanie strat i marnowania żywności. Agenda ONZ „Zero głodu” i rekomendacje innych forów międzynarodowych (KE, WTO, FAO, OECD) – od wskazań do działania. 

  Od pola do stołu

  Strategia „Od pola do stołu” – na drodze do zrównoważonych systemów żywnościowych.  Europejska strategia i krajowe plany. Konieczne dostosowania technologiczne i ich koszty. Rodzaje i skala inwestycji. Transfer wiedzy. Zmiany w modelach produkcji i dystrybucji. Redukcja strat żywności, ograniczenie jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych. Samowystarczalność coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego.

  Zielony Ład w polskim rolnictwie

  Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – standard czy system wymagający reformy? Zmiany w WPR. Kluczowe wyzwania wynikające z trendu zrównoważonej produkcji żywności dla potencjału polskiego rolnictwa, systemu produkcji i eksportu żywności. Rozwój rolnictwa regeneratywnego. Jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw. Technologie, produkty i modele organizacyjne wspierające zieloną transformację rolnictwa. Miejsce Polski w docelowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa żywnościowego.

 • SPOŁECZEŃSTWO, JAKOŚĆ ŻYCIA, KULTURA

  Firmy rodzinne – problemy z sukcesją

  Rola firm rodzinnych w gospodarce i eksporcie. Jak umiejętnie łączyć tradycyjne wartości z nowoczesnością i wymogami nasilającej się konkurencji. Bariery inwestycyjne, właściciele „wykluczeni cyfrowo”? Europejski problem familijnych firm osieroconych. Dlaczego sukcesorzy nie chcą przejmować rodzinnych biznesów? Jak skutecznie i bez szkody dla biznesu przekazać firmę w ręce bliskich krewnych? Zewnętrzni menedżerowie lub podzielenie się własnością i kontrolą – o innych formach zachowania potencjału i wartości firmy. Instytucja fundacji rodzinnej jako sposób na poprawę otoczenia prawnego sukcesji.

  Coraz starsza Europa

  „Senioralne tsunami” – wyzwanie geopolityczne, gospodarcze, społeczne. Jak możemy przygotować się dziś na nieuchronne procesy starzenia się społeczeństw? Jak zmieni się społeczna rzeczywistość – system ochrony zdrowia, ubezpieczenia społeczne, rynek pracy. Migracje jako odpowiedź na kryzys demograficzny? Doświadczeni na rynku pracy – aktywizacja i sztuka dostosowania. Produkty i usługi dla seniorów – nowy potężny rynek.

  Kobiety w biznesie

  Spór o parytety i kwoty w odniesieniu do płci – skuteczność tych narzędzi wyrównania dysproporcji. Kobiece przywództwo: jakich liderek potrzebują firmy? Jak przekonywać kobiety o ich atutach i możliwościach? Rola świadomości, akceptacji, umiejętności zarządzania samorozwojem. Rozbić szklany sufit – na czym polega kultura organizacyjna wspierająca różnorodność?

  Ukraina – siła kobiet

  Ukrainki na wewnętrznym froncie wojny. Ciężar utrzymania standardu życia rodziny i społeczności w warunkach agresji skierowanej na cywilów i infrastrukturę. Jak skutecznie z Polski wspierać ukraińskie żony i matki? Pomoc humanitarna, wsparcie dla kobiet z Ukrainy. Rola solidarnościowych inicjatyw („Siostrzeństwo dla Ukrainy”), działań organizacji pozarządowych i znanych postaci życia publicznego. Polskie i ukraińskie kobiety i liderki w procesie odbudowy zniszczonego kraju.

  Trzeci sektor

  Organizacje pozarządowe w polskim życiu publicznym, społecznym, w gospodarce. Dorobek trzech dekad w budowaniu kapitału społecznego i podstaw społeczeństwa obywatelskiego. NGO jako pracodawca: między pasją a pracą. Współpraca organizacji z biznesem i administracją samorządową. Klimat dla działalności trzeciego sektora – polskie NGO-sy wobec trendów centralizacyjnych. Obszary, w których działania trzeciego sektora są szczególnie efektywne – przykłady. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych – instytucjonalna i społeczna kontrola przydzielania i wydatkowania środków. Jak skutecznie wspierać organizacje pozarządowe i tworzyć sprzyjające im środowisko?

  Zrównoważona moda

  Wpływ produkcji odzieży na środowisko, zmiany klimatu i wolumen odpadów. Wielcy gracze mody i marki odzieżowe podążające za rosnącą świadomością i oczekiwaniami klientów. Najważniejsze zjawiska i trendy w obszarze zrównoważonej produkcji odzieży: fair trade, upcykling, slowfashion, ekotkaniny. Prymat jakości, świadome zakupy, nowe modele konsumpcji.

  Biznes, prawo, procedury

  Nadużywanie procedur tymczasowego zatrzymania wobec biznesu. Kompetencje prokuratury i wymiaru sprawiedliwości w obszarze obrotu gospodarczego. Obszary konfliktu interesów na styku własności prywatnej i państwowej. Prezes zatrzymany, firma musi działać – jak to wygląda w praktyce? Szkody i zadośćuczynienie.

  Zasoby wodne

  Polska uboga w wodę. Klimatyczny Bilans Wodny dla Polski – zagrożenia, wnioski, środki zaradcze i długofalowa strategia. Deficyty, susza, powodzie. Potrzeby w obszarze małej i dużej retencji. Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi. Casus Odry – czego nauczyła nas katastrofa z roku 2022? Incydent czy objaw strukturalnego kryzysu? Jakie działania zapobiegną powtórzeniu dramatu.

  Europejska tożsamość

  Tożsamość europejska: jej historyczny fundament, wartości konstytutywne, spory definicyjne, żywy potencjał. Europejska tożsamość jako fenomen kulturowy i psychologiczno-społeczny a jego konotacje polityczne. Wojna jako probierz solidarności i wspólnotowości. Być Europejczykiem: dylematy ponadnarodowej identyfikacji. Tożsamość lokalna i narodowa w krajach członkowskich UE – jej kondycja, wartości i ich kultywowanie. Europejskość w zmieniającym się świecie: atrakcyjność stylu życia a europejski soft power. Materialne kotwice tożsamości – co z europejską gospodarką i przemysłem?

  Kultura, miasto, biznes

  Miastotwórcza i prorozwojowa rola kultury. Kultura a jakość życia, atrakcyjność rynku pracy, depopulacja. Instytucje i wydarzenia, czyli wydatki na kulturę jako inwestycja. Samorząd – biznes – kultura: warunki i modele skutecznej i satysfakcjonującej współpracy. Europejskie Miasta Kultury, ich doświadczenia, odniesione korzyści, trwałe zmiany.

  Wydarzenia i rozwój

  Miastotwórczy potencjał branży MICE. Festiwale i rozrywka, wydarzenia sportowe i biznesowe jako marker jakości życia. Infrastruktura wydarzeń a ich dostępność i atrakcyjność. MICE a koniunktura – wpływ branży na sektor usług i rozwój gospodarczy w skali lokalnej i regionalnej. Branża eventowa jako pracodawca.

  Sport, gospodarka, społeczeństwo

  Spektakularne wydarzenia sportowe jako czynnik koniunktury, atrakcja turystyczna i atut promocyjny. Sport i rekreacja w przestrzeni miasta; wielkie imprezy dla kibiców i infrastruktura dla każdego. Wydarzenia najwyższej rangi – wyzwanie organizacyjne, koszty i potencjalne korzyści.

 • SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

  Polska polityka lekowa

  Bezpieczeństwo lekowe równie ważne jak militarne. Kluczowe doświadczenia pandemii i trwającej wojny – wnioski? Dlaczego od lat nie udało się poprawić bezpieczeństwa lekowego? Konieczne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność w zaopatrzeniu w leki. Samowystarczalność – czy to możliwe, w jakim zakresie? Budowa polskiego systemu bezpieczeństwa lekowego na tle działań innych krajów. Ustawa refundacyjna – główne założenia.

  Finansowanie systemu ochrony zdrowia

  Skuteczność systemu i procedur finansowania służby zdrowia w Polsce. Największe kontrowersje, kwestie sporne i ich źródła. 7 proc. PKB na zdrowie – gdzie jesteśmy w drodze do tego celu? Możliwości zwiększenia środków. Warunki ich efektywnego wydatkowania. POZ, AOS i szpitale. Jakie powinny być proporcje w finansowaniu? Wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ile powinny „ważyć" w systemie? Teza do obrony: więcej pieniędzy w systemie zwiększa dostępność świadczeń.

  Choroby cywilizacyjne

  Rozwój i zdobycze cywilizacyjne a stan zdrowia populacji. Najpowszechniejsze choroby cywilizacyjne – skala i dynamika zjawiska. Choroby przewlekłe układów oddechowego, krwionośnego i nerwowego a jakość powietrza. Skutki społeczne, koszty „nowych” chorób. Wykrywanie i leczenie. Minimalizowanie ryzyka. Jak skuteczna może być profilaktyka? Choroby cywilizacyjne wczoraj i dzisiaj.

  Inwestycje w badania i rozwój w medycynie

  Sektor badań i rozwoju w medycynie – na świecie, w Europie, w Polsce. MedTech, biotechnologie, telemedycyna – kierunki badań, trendy i rynki kształtujące przyszłość medycyny. Nakłady, potrzeby i oczekiwania. Dialog nauki z medycyną – o inwestycjach w badania i o rozwoju jednym językiem. Inwestowanie w technologie i leki – aspekt biznesowy i społeczny. Nauka i medycyna jako motor innowacyjności w gospodarce, znaczenie dla rynku pracy. Polskie specjalności i szanse. Potencjał polskich start-upów – najbardziej spektakularne projekty i porażki. Kto  i jak finansuje badania?

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i tematów – ważnych, ciekawych, kontrowersyjnych.

Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie