GŁÓWNE NURTY

Zielona transformacja i odbudowa gospodarki

Europejskie i światowe cele polityki ochrony klimatu oraz dążenie do zrównoważonej produkcji jako megatrend gruntownie zmieniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład: priorytetowe cele, dostępne narzędzia, możliwości finansowania. W kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki – odbudowa i przebudowa. Możliwości i wymagania w finansowaniu inwestycji służących realizacji celów polityki klimatycznej i środowiskowej. Wpływ zielonego megatrendu na gospodarkę i firmy: finansowanie, regulacje, raportowanie wpływu na klimat, presja rynku. Kierunki, tempo i ograniczenia procesu dekarbonizacji energetyki wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo?

Digitalizacja

Cyfrowa transformacja gospodarki w praktyce. Wpływ przyspieszenia okresu pandemii na biznes, administrację, rynek pracy i życie codzienne. Nowe modele i możliwości biznesowe, zmiany w branżach będące następstwem technologicznej ekspansji. Technologie o największym potencjale:

 • Roboty w produkcji i usługach. Jak pokonać bariery rozwoju robotyzacji?
 • Chmura. Migracja i jej efekty. Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie?
 • Internet of Things. Technologie komunikacyjne: maszyny, urządzenia i ludzie w cyfrowym dialogu
 • AI – sztuczna inteligencja i jej nowe zastosowania: przemysł, zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność
 • VR i AR. Nowe światy, szersze horyzonty
 • Blockchain. Nie tylko kryptowaluty. Transparentność i otwartość – przegląd zastosowań

Cyberbezpieczeństwo pod silną presją – bezpieczna dla użytkowników przestrzeń cyfrowa. Społeczne wyzwania cyfryzacji: technologie i zastosowania, które działają stymulująco i włączająco.

Globalny handel i geopolityka

Polityka handlowa w fazie odbudowy gospodarki – co nas czeka w najbliższej przyszłości. Wolny handel a międzypaństwowe bariery wewnątrzunijne. Jak przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji? Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw. Samowystarczalność i jej ograniczenia, dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem. Nearshoring – doraźna reakcja czy trwały trend? Konsekwencje przyspieszenia w e-handlu. Budowa nowych łańcuchów dostaw w Europie. Jak podnieść odporność biznesu na ograniczenia wynikające z perturbacji w transporcie? Globalna logistyka i współpraca międzynarodowa po pandemii – na nowych (jakich) zasadach?

Człowiek, praca, migracje

Zmiana społeczna i jej konsekwencje. Wielka Rezygnacja, Wielka Ucieczka – wypalenie zawodowe czasu pandemii i izolacji. Przyczyny, objawy, skutki. Od buntu i sprzeciwu po nowe oczekiwania społeczne. Dokąd zmierzamy? Jak zmiany w życiowych hierarchiach wartości odbijają się na gospodarce, demografii, polityce? Człowiek w centrum zainteresowania. Nowe relacje na rynku pracy. Postulaty i realia: pensja obywatelska, 4-dniowy tydzień pracy, work-life balance. Jakość życia jako ważna kategoria społeczno-ekonomiczna. Odporność i wydolność europejskich systemów zabezpieczenia socjalnego. Migracje motywowane ekonomicznie – problem społeczny i humanitarny; ich wpływ na rynek pracy.

Nauka

Potencjał naukowy i gospodarcze wykorzystanie wiedzy jako elementy wzmacniające skuteczność procesu transformacji europejskiej gospodarki. Kryzys czy rozkwit: nauka a aspiracje zawodowe młodego pokolenia. Zmiany w systemie edukacji konieczne, by nauka mogła sprostać wyzwaniom przyszłości. Nauka w służbie zielonej transformacji. Programy, narzędzia, fundusze wspierające innowacyjność i kreatywność – europejskie doświadczenia i ich wykorzystanie. Warunki korzystnej współpracy między nauką a biznesem. Komercjalizacja wyników badań – oczekiwania biznesu względem nauki.

SESJE TEMATYCZNE

 • GOSPODARKA, ENERGIA, KLIMAT

  Fit for 55
  Pakiet, który ma zmienić Europę. Unijny cel – dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. Opodatkowanie energii po nowemu. Zmiany w systemie EU ETS. Wpływ planowanych rozwiązań prawnych na europejską gospodarkę, kluczowe branże, konkurencyjność.

  Bezpieczeństwo energetyczne
  Dostępna i pewna energia w nowych realiach – ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Centralnej. Wspólnie czy osobno? Jak skutecznie zapewnić stabilność systemów zaopatrzenia w energię i paliwa. Różne miksy energii – różne spojrzenia na bezpieczeństwo; szanse na wspólną politykę energetyczno-surowcową UE. Dywersyfikacja w praktyce. Wspólna sieć i wzajemna asekuracja. Infrastruktura a uzależnienie od dostawcy.

  ESG – nowe ramy strategii biznesowych
  Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Źródła i skala presji: klienci i partnerzy, regulacje, koszty i dostęp do finansowania, czas. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Jak budować relacje w biznesie na nowych zasadach? Przejrzystość i wiarygodność – fundamenty stabilnej działalności.

  Europejska taksonomia
  Nowe narzędzie prawne dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Standardy i normy; proces kodyfikacji i jej podstawy prawne. Interpretacje i decyzje: co jest zgodne z taksonomią, a co nie? Nowe obowiązki przedsiębiorców. Rola sektora finansowego. Sektory z największymi wyzwaniami. Wpływ taksonomii na polską gospodarkę. Czego jeszcze nie wiemy?

  Emisje w gospodarce
  Europa i świat na drodze do neutralności klimatycznej. System handlu uprawnieniami do emisji w kryzysie energetycznym. Spekulacja czy manipulacja? Czy reforma systemu jest konieczna? Zakres i meritum postulowanych zmian. Przyszłość EU ETS w pakiecie Fit for 55. Potencjalne rozszerzenie systemu i jego docelowy wpływ na gospodarkę. Pieniądze z EU ETS na transformację energetyki? Najskuteczniejsze metody ograniczania emisji w przemyśle – europejskie i polskie.

  Gospodarka obiegu zamkniętego
  Reduce, Reuse, Recycle: nowe zasady myślenia o produkcji. GOZ wyzwaniem – szczególnie dla zasobochłonnych i „odpadotwórczych” branż. System depozytowo-kaucyjny. Znaczenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej. ROP w gospodarce odpadami i sektorze wodno-ściekowym. Produkcja i produkty zero waste – czego chce rynek? Zmiana zachowań konsumenckich a nowe, zrównoważone modele biznesowe.

  Zielona transformacja energetyki
  Inwestycje w źródła niskoemisyjne. Miks energii na krajowym rynku. PEP do rewizji – jakich zmian i narzędzi realizacyjnych wymaga Polityka energetyczna państwa?

  Rynek energii
  Sytuacja na polskim rynku energii (podaż, popyt, ceny, perspektywa). Jak ograniczyć wpływ rosnących kosztów energii na konkurencyjność i kondycję firmy? W jakim stopniu rosnące koszty energii wpływają na skłonność biznesu do przestawiania działalności na tory zrównoważone? Rozwój własnych źródeł odnawialnych i energetyki rozproszonej. Efektywność i energooszczędność. Zmiana dostawcy energii, usługi ESCO, umowy DSR. Oferta rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla biznesu.

  Prosument na rynku
  Przyszłość mniejszych wytwórców energii w świetle zmieniających się regulacji. Nowe prawa i nowe obowiązki. Jak inwestycje sieciowe mogłyby zmienić pozycję prosumenta na rynku? Oferta technologii OZE dla prosumenta (indywidualnego, dla rolników, samorządów, klastrów energii): fotowoltaika, w tym mikroinstalacje PV, pompy ciepła, biogazownie, kolektory słoneczne, magazynowanie energii i zarządzanie jej zużyciem.

  Inwestycje w nowe moce
  Co po węglu? Polski miks energii a konieczne i pilne inwestycje. Małe reaktory jądrowe (SMR)? Źródło odnawialne – w tym kluczowe znaczenie sektora offshore wind. Miejsce gazu w polskiej energetyce. Przejściowe paliwo transformacji a „antygazowy” trend w regulacjach unijnych. Rynek mocy do zmiany? Idea „czystego rynku mocy”.

  Transformacja w ciepłownictwie
  Czym zastąpić węgiel? Inwestycje w moce gazowe. Potencjał nowoczesnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie. Wykorzystanie odpadów jako paliwa – możliwości i ograniczenia. Zapomniane inwestycje w średnich i małych miastach.Aktualne i planowane regulacje jako stymulator zmian w branży ciepłowniczej.

  Odnawialne źródła energii
  Przyszłościowe kierunki i technologie. Trendy w Polsce, w Europie, na świecie. Regulacje. Korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Czas umów PPA. Kto będzie aktywnym inwestorem? Przemysł z własną zieloną energią. Jak rozwój generacji wiatrowej na morzu zmieni polską scenę OZE i cały sektor energii?

  Offshore
  Morska energetyka wiatrowa jako projekt cywilizacyjny – jego znaczenie dla powodzenia transformacji polskiej energetyki i dla polskiej gospodarki. Łańcuchy dostaw dla energetyki wiatrowej na morzu. Local content to za mało? Co produkują, co mogą wytwarzać polskie firmy? Potencjał, oczekiwania, praktyczne możliwości, współpraca z potentatami, docelowy udział. Transfery finansowe czy transfery technologii? Co polskie firmy produkują dla sektora offshore. Konieczne inwestycje w infrastrukturze i ich finansowanie. Gospodarcze otoczenie sektora offshore wind: edukacja, przygotowania kadr i zatrudnienie, finansowanie innowacji i badań, regulacje krajobrazowe, wykorzystanie potencjału polskich portów.

  Wodór – paliwo przyszłości
  Technologie i gospodarka wodorowa w Europie i w Polsce. Wodór a amoniak jako źródła energii, wady i zalety obu rozwiązań, w tym: produkcja, transport, technologie wykorzystania, opłacalność (bez dotacji), ewentualne odpady w procesie wytwarzania.  Zastosowania, specjalności i branże, w których wykorzystanie wodoru jest najbardziej efektywne. Porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce – plany, spodziewane efekty, szanse realizacji.

  Magazyny energii
  Znaczenie magazynowania energii dla stabilności dostaw i bezpieczeństwa energetycznego. Potencjalna rola bateryjnych magazynów energii w funkcjonowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Prosument i jego energia: magazynowanie w skali lokalnej. Jak to robić efektywnie, tanio i w sposób zrównoważony? Przegląd dostępnych technologii: od wodoru po elektrownie szczytowo-pompowe. Kierunki badań – nowe technologie na horyzoncie.

  Dystrybucja – czas inwestycji
  Potrzeby inwestycyjne w infrastrukturze przesyłowej i dystrybucyjnej. OZE i brak mocy przyłączeniowej w Polsce dla nowych projektów. Jakich zmian wymaga system, by sprostać wyzwaniom przyspieszającej transformacji. Rola technologii – smart energy. Cable pooling jako środek ma zwiększenie mocy i stabilności systemu elektroenergetycznego. Umowa sektorowa dystrybucji między URE a OSD i co z niej wynika?

  Europejski rynek gazu
  Dostawy gazu do UE – źródła, kierunki, szanse dywersyfikacji. Zagrożenia i możliwości przeciwdziałania. Rola LNG w bezpieczeństwie gazowym UE. Infrastruktura decyduje: Nord Stream 2 – stabilizator czy narzędzie wpływu? Wspólna polityka gazowa, czy to możliwe? Konsekwencje rozwoju OZE dla rynku gazu w UE. Unijny pakiet wodorowo-gazowy. Gaz w zmieniającym się ciepłownictwie.

  Kryzys surowcowy
  Surowcowa mapa świata 2022. Strategiczne surowce, popyt i podaż, dostęp, ceny, prognozy. Świat ograniczonych zasobów naturalnych wobec przyspieszenia gospodarczego i skrajnej niestabilności rynków. Najgroźniejsze deficyty i branże wrażliwe na braki. Polityka surowcowa Chin i innych mocarstw. Stan zapasów – kto i po co je gromadzi?

  Elektromobilność
  Polska na europejskiej mapie elektromobilności. Infrastruktura ładowania a sieć. Potencjalny wpływ rozwoju e-mobilności na stabilność systemu elektroenergetycznego. Lista uwarunkowań rozwoju polskiej e-mobilności – czego potrzebujemy, by przyspieszyć?

 • CYFRYZACJA, TECHNOLOGIE, NAUKA

  Digitalizacja gospodarki
  Główne trendy: bezpieczeństwo cyfrowe, chmura, paperless, big data, zdalnie i mobilnie. Technologie przyszłości – rozwiązania o największym potencjale transformacyjnym

  Robotyka i automatyzacja procesu produkcji
  Wdrożenia, korzyści, bariery inteligentnej automatyzacji. Nowe możliwości i nowe zastosowania robotów w gospodarce. Roboty częścią przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Zmysły robota: mapowanie otoczenia, komunikacja, podejmowanie decyzji. Coboty na fali – rosnące znaczenie współpracy człowieka z robotem.

  Sztuczna inteligencja
  Zastosowanie w przemyśle i usługach, w administracji i w edukacji, w kontaktach z klientem i podnoszeniu jakości. Wyzwania i potencjał rozwoju dla polskich przedsiębiorstw. Technologia podejmuje decyzje – autonomia maszyn a odpowiedzialność.

  Dane – paliwo biznesu
  Analityka biznesowa i przetwarzanie danych – pogłębianie wiedzy o klientach i rynku, wykorzystanie zasobów informacji firmowych.

  5G
  Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, Europie i na świecie. Główne kierunki, wiodące technologie, 5G warunkiem rozwoju inteligentnej gospodarki. 5G w przemyśle – czas prywatnych sieci. Rozwój 5G a bezpieczeństwo – technologie i regulacje.

  Zielony Ład w cyfrowym świecie
  Technologie cyfrowe a zapotrzebowanie na energię. Transformacja energetyczna centrów danych – zwrot ku zielonym źródłom energii i podnoszenie efektywności energetycznej. Infrastruktura cyfrowa w nowoczesnej, zrównoważonej przestrzeni biurowej. Kryptowaluty – jak rozwiązać problem wysokiej energochłonności procesu?

  Technologie cyfrowe w zielonej transformacji
  Jak zaawansowane technologie mogą pomagać wesprzeć zrównoważone procesy w gospodarce. Sztuczna inteligencja oraz internet rzeczy – zastosowania w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej. Zielone miasto a cyfryzacja: smart city w kolorze green. Infrastruktura cyfrowa w nowoczesnej, zrównoważonej przestrzeni biurowej. Kryptowaluty – jak rozwiązać problem wysokiej energochłonności procesu?

  Cyfrowa firma
  Najlepsze praktyki digitalizacji przedsiębiorstw. Podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników. Automatyzacja procesów biznesowych. Internet rzeczy w firmie. Człowiek i maszyna – uprzedzenia i obawy; edukacja i motywacja. Rola lidera cyfryzacji w firmie. Filary cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw.

  Cyberbezpieczeństwo
  Jak budować system bezpieczeństwa firmy w obliczu toczącej się wojny w cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo w biznesie i bezpieczna infrastruktura. Narzędzia adekwatne do zagrożeń. Państwo na straży bezpieczeństwa. Ile oddasz wolności, by czuć się bezpiecznie?

  Nauka, biznes, transformacja
  Nowe modele współpracy nauki z biznesem. Komercjalizacja wyników badań naukowych. Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Efekty, doświadczenia, kontynuacje. Nauka a zielona transformacja gospodarki: badania, rozwiązania, technologie. Katowice – Europejska Stolica nauki 2024. Rola nauki w transformacji regionów przemysłowych.

  Social media
  Influencer marketing – czy zawsze warto? Spektakularne akcje w social mediach w opinii agencji reklamowych i specjalistów od marketingu. Gdzie szukać influencerów, jak skutecznie z nimi współpracować? Pomiar wartości kampanii z udziałem twórców. Marka osobista w mediach społecznościowych. Personal branding – sztuka prezentowania siebie i marki. Autentyczność, efektywność, kosztowne pomyłki.

  Regulacje cyfrowe
  Internet jako dobro wspólne wobec zjawisk naruszających bezpieczeństwo i prawa człowieka. Jak regulować przestrzeń cyfrową, nie ograniczając swobody działania? Jak rozwijać technologie bez wykluczania? Zasady dotyczące działalności dużych platform internetowych. Rola bigtechów w gospodarce i w kreowaniu rozwiązań zapewniających stabilność i poczucie bezpieczeństwa użytkowników. Potrzebne regulacje – jak zmienią się reguły gry? Dorobek Szczytu Cyfrowego ONZ IGF w Katowicach.

 • EKSPANSJA, EKSPORT, RYNKI ZAGRANICZNE

  Handel zagraniczny w niestabilnych czasach
  Kluczowe wyzwania w handlu zagranicznym: zaburzone łańcuchy dostaw, wahania podaży i popytu, rosnące koszty transportu i logistyki, ograniczony dostęp do surowców, kryzys energetyczny, nowe modele dystrybucji i oczekiwania rynku. Tradycyjne i nowe ryzyka. Jak je ocenić i minimalizować? Działania firm kompensujące trudności czasu pandemii. Nowe modele relacji i scenariusze działań na rynkach odległych.

  Biznes na styku kultur
  Kulturowe aspekty międzynarodowych negocjacji i kontaktów biznesowych. Kontekst kultury, tradycji, religii w komunikacji: Europa, Azja, Afryka, kraje arabskie. Lokalna specyfika ważnym elementem międzynarodowych projektów gospodarczych. Kultury protransakcyjne i propartnerskie. Różnice w kulturze biznesowej – pułapka czy szansa? Unifikacja czy różnorodność?

  Finansowanie międzynarodowego obrotu handlu
  Tradycyjne i nowe rodzaje ryzyka w handlu. Jak je mierzyć i kontrolować? Wsparcie polskich eksporterów dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym. Metody zabezpieczenia transakcji i zwiększenia płynności. Badanie wiarygodności partnerów. Faktoring międzynarodowy.

  Nearshoring
  Przenoszenie procesów biznesowych do rejonów mniej odległych kulturowo i geograficznie. Produkcja bliżej odbiorcy. Trwały trend czy reakcja na problemy w dostawach? Jak wykorzystać tę tendencję dla zwiększenia konkurencyjności i odporności gospodarki w Europie Centralnej i w Polsce? Warunki skuteczności procesów nearshoringu: koszty, kadry, skala, kontrola.

 • PRZEMYSŁ, PRODUKCJA, ZARZĄDZANIE

  Przemysł 4.0
  Dojrzała koncepcja – skromne owoce. Czy pandemia przyspiesza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań? Zaufanie i wiedza, finansowanie i wsparcie instytucjonalne, infrastruktura i konkurencyjność. Gdzie szukać i jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce? Przemysł 5.0 – czy to już ten czas? Technologie kognitywne, samouczące się maszyny. Nowa rola pracownika. Idea głębokiej współpracy między robotami, maszynami i ludźmi. Industry 5.0 jako krok w kierunku masowej personalizacji produktów.

  Motoryzacja
  Przyszłość motoryzacji i sektora moto w Europie i na świecie w świetle aktualnych trendów. E-mobilność – fakty i mity. Oferta producentów, regulacje, popyt – w poszukiwaniu równowagi. Realia dotyczące kosztów eksploatacji pojazdów elektrycznych. Przyszłość tradycyjnych napędów. Półprzewodnikowy kryzys – skutki, wnioski, działania. Nowe materiały i technologie cyfrowe w motoryzacji. Produkcja samochodów w świetle wymagań gospodarki cyrkularnej.

  Zielona chemia
  Czyste technologie we współczesnej chemii. Energetyka odnawialna w branży chemicznej – krok ku czystej produkcji. Produkty bio – nowe źródła zysków firm chemicznych. Czym zastąpić tworzywa sztuczne? Biodegradowalność, recykling, nowe materiały. Sektor nawozowy wobec regulacji dotyczących zrównoważonego rolnictwa?

  Górnictwo
  Węgiel w gospodarce i energetyce – bliska i średnia perspektywa. Restrukturyzacja sektora i transformacja regionów górniczych – jak wykorzystać dorobek (kadry i kompetencje, zasoby i instytucje, technologie i tereny).

  Sukcesja w firmach rodzinnych
  Czas generacyjnej zmiany – narastający problem „firm osieroconych” w Polsce i Europie. Katalog przeszkód w dziedziczeniu familijnych przedsiębiorstw. Sposoby na skuteczną sukcesję. Kultura korporacyjna a wartości rodzinnego biznesu. Ustawa o fundacjach rodzinnych – krok we właściwym kierunku? Skutki pandemii a proces dziedziczenia.

  Zarządzanie firmą w świecie VUCA
  Zmiana podejścia menedżerów do zarządzania w nowych warunkach. Kult odporności i elastyczności – prawda i mity. Rosnąca rola zarządzania ryzykiem. Nowe kompetencje menedżerów.

  Zarządzanie zespołami
  Nowy, hybrydowy model pracy – jak go dobrze zorganizować. Skuteczne zarządzanie zespołami rozproszonymi. Efektywna współpraca na odległość. Kontrola i motywacja. Jak nadzorować osoby pracujące zdalnie? Nowe, pożądane umiejętności menedżerskie.

 • INWESTYCJE

  Rynek nieruchomości komercyjnych
  Największe wyzwania: bezpieczeństwo epidemiologiczne, rosnące koszty budowy, inflacja, walka o talenty, rozwój e-commerce, zmiana stylu pracy, cyberbezpieczeństwo, kryteria ESG i zrównoważony rozwój. Kiedy centra handlowe i hotele odrobią straty po lockdownach? Biura w walce o najemców. Czy wielkie magazyny wejdą do miast? Sektor wynajmu instytucjonalnego mieszkań (PRS) – warunki rozwoju.

  Pakietowe PPP
  Ścisła współpraca samorządów, ich jednostek i sektora rządowego? Projekty, w których ten model może być rozwiązaniem pożądanym? Precyzyjne określenie celów i warunków realizacji kluczem do sukcesu. Podstawowe bariery poszerzania formuły PPP. Obawy i zniechęcenie: transparentność procesów i presja organów kontrolnych na styku prywatnego a publicznego. Przykłady udanych realizacji.

  Mieszkalnictwo
  Rynek mieszkaniowy w Polsce. Bariery jego rozwoju. Koszty, ceny, popyt. Czy nadchodzi rewolucja? Ile wolności, ile regulacji? Nowe zasady wynikające z Polskiego Ładu.

  Zielone budownictwo
  Cele, standardy, technologie. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55 na branżę budownictwa. Nowe technologie i materiały – zielony cement, pachnący asfalt? Energetyka odnawialna zintegrowana z budynkiem. Koszty budynków niskoemisyjnych. Projektanci i użytkownicy w dialogu – osiedla i budynki biurowe przyszłości. Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe na rynku budowlanym.

  Budownictwo infrastrukturalne
  Rynek inwestycji drogowych: aktualna sytuacja, ceny, dostępność materiałów. Kumulacja powraca? Skutki kolejnego spiętrzenia zadań dla branży budowlanej. Skala inwestycji a potencjał firm. Problemy z płatnościami. Wysokie koszty zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej kadry. Wskaźnik waloryzacji a inflacja. Jak sprawiedliwie podzielić ryzyko? Perspektywy realizacji programów: Mosty dla Regionów, Program Kolej+, Program 100 Obwodnic.

 • SEKTOR SPOŻYWCZY I ROLNICTWO

  Zielone rolnictwo
  Wspólna polityka rolna 2023-2027 a założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo regeneratywne: biologizacja i bioróżnorodność. Rolnictwo i żywność zrównoważona – rola producentów, przetwórców i handlu. Sprawiedliwy dochód i mocne wsparcie dla producentów surowców – od hasła do realizacji. Jak zapewnić konkurencyjność rolnictwa UE na poziomie światowym?

  Zrównoważona produkcja żywności
  Unijna strategia „Od pola do stołu” – jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy. Fairtrade, rolnictwo zrównoważone i ekologiczne – nowe must have produkcji spożywczej? Ekologicznie, czyli ekonomicznie? Biznesowa odpowiedź na nowe wymagania rynku. Gospodarka cyrkularna w branży spożywczej zmienia podejście do zasobów, produktów i opakowań.

  Nowy konsument na rynku spożywczym
  Marka, świadomość i zaufanie. Oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem. Jak im sprostać? Nowe opakowania i system kaucyjny – co oznacza dla producentów i konsumentów? Silny trend niemarnowania żywności – wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw, zero i less waste.

 • TRANSPORT, MOBILNOŚĆ, LOGISTYKA

  Komunikacja lotnicza
  Czas mozolnej odbudowy. Wielkie huby a regionalne porty – czas zacierania różnic? Przepustowość portów lotniczych w kontekście skokowego przyrostu cargo i nowych norm covidowych. Wielosegmentowe linie lotnicze – koniec twardego podziału na linie regularne, czarterowe, niskokosztowe. Bieżące dostosowywanie oferty do rynku. CPK – plan aktualny, ale do korekty. Strategia rozwoju lotnictwa cywilnego – czekając na dokument.

  Łańcuchy dostaw
  Rozchwianie i zerwanie łańcuchów dostaw – sprawcy i poszkodowani. Skutki w transporcie i logistyce kontraktowej. Ceny frachtu – bilans i prognoza. Pandemiczne sposoby na turbulencje w dostawach. Zmiany w strategiach firm, działania podnoszące ich odporność. Relokacja przemysłu do Europy – szansa czy utracone nadzieje?

  Zielony transport
  Kolej zasilana przez OZE – szansa na konkurencyjność? Paliwa i napędy – transport drogowy i lotniczy wobec wyzwań regulacyjnych Zielonego Ładu. Zielone lotnictwo – kosztowna wymiana floty.

  Porty morskie nad Bałtykiem
  Pozycja polskich portów w międzynarodowej wymianie handlowej. Projekty rozwojowe – dokonania i plany. Przygotowanie do zielonej rewolucji w transporcie morskim. Technologie cyfrowe w zarządzaniu logistyką morską – systemy PCS. Nie tylko drony – nowe technologie w polskich portach. Kadry dla portów a automatyzacja przeładunków.

 • SAMORZĄDY, REGIONY, METROPOLIE

  Światowe Forum Miejskie (WUF11), Katowice 26-30 czerwca 2022 r.
  Prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat – ważne globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.

  Zielone miasto
  Zmiany w zarządzaniu miastem, zagospodarowaniu przestrzennym i projektowaniu wywołane przez Zielony Ład. Miasta na drodze do zeroemisyjności – wybrane projekty i programy. Wyzwania dla systemów komunikacji. Co oznacza smartcity 3.0? Jak rewitalizować miasta, by były zielone. Przyroda w mieście – jaka to wartość? Ewolucja oczekiwań mieszkańców co do jakości życia. Miasto odporne na zmiany klimatu.

  Inwestycje w miastach i samorządach
  W co inwestują polskie miasta w popandemicznych realiach? Inwestycje odkładane i zamrażane – przyczyny. Oczekiwania społeczne: inwestycje a jakość życia. Infrastruktura mobilności i tabor transportu publicznego. Zielone inwestycje – miasta odporne na zmiany klimatu. Nie tylko beton – inwestycje w kapitał ludzki, naukę i kulturę. Możliwości i ograniczenia finansowe: środki własne, programy UE w nowej perspektywie, fundusze i programu krajowe, kredytowanie i inne mechanizmy rynku finansowego. Pakietowe PPP.

  E-mobilność w miastach i metropoliach
  Doświadczenia europejskie w promowaniu elektromobilności a polskie praktyki, doświadczenia i wnioski. Perspektywy czystego transportu publicznego. Inwestycje a regulacje i oczekiwania społeczne. Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – jakie zmiany przyniesie, jakie są oczekiwania rynku? Strefy czystego transportu w polskich miastach: fakultatywne czy obowiązkowe? E-samochody na polskich drogach. Zachęcać, zakazywać czy karać? Ulgi podatkowe? Skuteczność systemu dofinansowań.

  Smarty city i Społeczeństwo 5.0
  Smart city a zmiany klimatyczne. Miasto odporne, zielone, inteligentne: dostępne rozwiązania. Zarządzanie energią w miastach – dobre i złe przykłady. Stan elektronizacji usług publicznych. Jak przekonać ludzi do bycia smart? Współpraca samorządów z partnerami prywatnymi. Society 5.0 jako sposób na stagnację i odpowiedź na wyzwania cyfrowego świata. Rozwiązania technologiczne dla realizacji tej idei (5G, chmura) i orientacja na człowieka.

  Gospodarka odpadami
  Wyzwania wobec organizatorów systemu oraz regulatora wynikające z unijnych dyrektyw. Luka inwestycyjna – gdzie szukać finansowania? Segregacja i recykling czy ograniczenie powstawania odpadów? Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów – wpływ tych rozwiązań na funkcjonowanie odpadowego systemu. Nowoczesne technologie w organizacji kompleksowej i wysokojakościowej zbiórki odpadów komunalnych. Odzysk energii z odpadów a cele Zielonego Ładu.

  Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych
  Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – dostępne środki i rodzaje aktywności. Nie tylko inwestycje strategiczne, czyli projekty w samorządach ze wsparciem – koncepcje i projekty, wyzwania i ograniczenia. Wykorzystanie istniejących zasobów dla realizacji celów transformacji: kompetencje, kadry, zasoby, tereny. Rola samorządów – w tym gmin górniczych. Nowe specjalizacje regionów objętych transformacją. Jeśli nie przemysł, to co? Przeobrażenia w regionie a zmiany w planowaniu przestrzennym.

 • FINANSE

  Euro – atuty i obawy
  Atrakcyjność wspólnej waluty w aktualnej sytuacji gospodarczej i wobec niestabilnej przyszłości, osłabienia walut narodowych. Tak, ale nie teraz: argumenty za i obawy o utratę kontroli. Rola wspólnej waluty w kontekście wyzwań budżetowych i sytuacji w europejskich finansach. Doświadczenia krajów Europy Centralnej. Euro w Polsce? Kiedy i na jakich warunkach?

  Finanse państw
  Czas zadłużania i co dalej? Pobudzanie gospodarki – konsumpcja i inwestycje. Budżety, dług publiczny i dodruk pieniądza. Inflacja – powszechna i na długo. Modele liberalne a oczekiwania społeczne. Państwo nie splajtuje? Kto już jest bankrutem – nowe paradygmaty ekonomii. Jak wyznaczyć granicę racjonalnego zadłużania się?

  Zielone finanse
  Globalne aktywa zrównoważone – dynamiczny wzrost i jego konsekwencje. Klimatyczne benchmarki i realna presja inwestorów. Kryteria oceny projektów uwzględniające zasady ESG. Zrównoważone finansowanie w strategiach firm sektora bankowego i w ofercie produktowej. Ryzyko transformacyjne i jego wycena.

  Emerytury, oszczędzanie, demografia
  Starzenie się społeczeństwa – systemy emerytalne w Europie wobec wyzwań demografii. Skłonność do długoterminowego oszczędzania – skuteczne zachęty i czynniki zniechęcające. PPK – na ile skuteczne?

  Fundusze VC i PE w Europie Centralnej i w Polsce
  Ich rola w rozwoju gospodarczym i transferze know-how. W poszukiwaniu przyszłych polskich jednorożców? W co inwestują fundusze? Atrakcyjne technologie, sektory, nisze. Kryteria wyboru i proces decyzyjny. Prognozy dla rynku VC i PE.

  Rynek NFT. Inwestowanie w unikatowe cyfrowe obiekty
  Technologie NFT: tokeny niezamienne, ultrarzadkie, limitowane. Nie tylko sztuka – obszary, które obejmuje rynek NFT. Potencjał technologii, nowe możliwości, nowy klient/odbiorca, cyfrowe domy aukcyjne. Bańka czy trwała dziedzina twórczości, handlu, inwestowania?

  Business Angels
  W co inwestują anioły biznesu – na świecie i w Polsce? Na jakim etapie się angażują? Na co liczą, co ich motywuje? Jak do nich dotrzeć? Zalety i ograniczenia współpracy w tym modelu.

 • CZŁOWIEK, GOSPODARKA, RYNEK PRACY

  Polski Ład – wyzwania dla biznesu
  Zmiany w prawie podatkowym i konsekwencje dla rynku pracy. Kto zyska, a kto straci – pracodawcy i pracownicy. Katalog obaw, czyli polscy przedsiębiorcy o rozwiązaniach Polskiego Ładu. Optymalizacja czy rezygnacja – długofalowe zmiany w strukturze polskiego biznesu. Nowe przepisy a zasady i praktyka zatrudniania i poziom wynagrodzeń. Czy umowa o pracę, B2B, umowy cywilnoprawne zyskają na znaczeniu?

  Jakość życia
  Definicja pojęcia – przyczyny jego popularności i przydatności. Wskaźnik Rozwoju Społecznego i inne metody pomiaru. Konteksty jakości życia: od filozofii poprzez zdrowie po ekonomię. Potrzeby, zasoby, odpowiedzialność. Jakość życia w polityce europejskiej. Jak podnosić jakość życia w regionach, miastach i poza nimi? Korzyści rozwojowe i rola świadomych samorządów.

  Nowy europejski Bauhaus
  Odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny. Kolejny etap? Źródła finansowana i ich wykorzystanie. Jak stworzyć nowy styl życia, zakładający zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju? Nowy Bauhaus a przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki i zmiany w otoczeniu. Projekty Nowego Bauhausu zapewniające dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne. Włączenie społeczne i współtworzenie – laboratorium nowego europejskiego Bauhausu.

  Międzynarodowa wymiana uczniów, studentów, pracowników
  Co to daje? Przykłady zrealizowanych projektów i ich ewaluacja. Atrakcyjność polskiego systemu edukacji i rynku pracy. Zagraniczni studenci na polskich uczelniach – jak sprawić, by chcieli zostać w Polsce? Polscy studenci za granicą – ja sprawić, by wrócili do kraju? Relokacja pracowników sposobem na upskilling. Bogactwo doświadczeń i dorobku, czyli Erasmus+.

  Kadry w zmieniającym się świecie
  Deficytowe kwalifikacje i poszukiwani pracownicy. Wymagania kandydatów, oczekiwania pracodawców. Edukacja zawodowa a dynamiczny rynek pracy. Przebranżowienie.

  Rynek pracy specjalistów
  Inżynier na pandemicznym rynku pracy. Najbardziej poszukiwane specjalności inżynierskie. Czwarta rewolucja przemysłowa a poszukiwane kompetencje. Zapotrzebowanie a aktualne możliwości wypełnienia luki. Rekrutacja inżynierów, specjalistów i menedżerów w praktyce.

  Ukraina i Białoruś jako zaplecze kadrowe polskiego rynku pracy
  Rola pracowników zza wschodniej granicy w polskiej gospodarce. Ich obecny status, zaawansowanie procesów integracji, perspektywy. Tradycyjne i nowe kierunki migracji zarobkowej do Polski. Rola pracowników zza wschodniej granicy w polskiej gospodarce. Czy nowe przepisy ułatwią zatrudnienie cudzoziemców? Nie tylko wynagrodzenie. Jak skutecznie konkurować o specjalistów z zagranicy?

  Women leaders – kobiety w biznesie
  Klimat wokół kobiecego przywództwa. Jak kształcić liderki? Rola świadomości, akceptacji, umiejętności zarządzania sobą i samorozwojem. Kultura organizacyjna wspierająca różnorodność i inkluzywność. Korzyści wynikające ze zróżnicowania zespołów. Paradygmat przywództwa po doświadczenia pandemii. Jakich liderek potrzebują firmy w fazie przeobrażeń i modyfikacji. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 • HANDEL

  Inteligentny e-commerce
  Zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony. Skuteczna logistyka – systemy, procesy, łańcuchy, ostanie mile. Ewolucja dostaw: na jutro, na dziś, na już, czyli q-commerce. Magazyny za rogiem; dark stores zmieniają oblicze miast i e-handlu. Płatności błyskawiczne, ale z opcją im później, tym lepiej. Cyfrowa, czyli wygodna ścieżka klienta.

  Nowy klient
  Nowe modele zachowań, nowe potrzeby zakupowe. Pośpiech i znużenie nowym sprzymierzeńcem handlu. Kto kupuje – jeszcze konsument czy już algorytm? Ubożejące społeczeństwa szukają tanich zakupów – marki stawiają na etyczne wybory, ekoprodukcję i zrównoważone materiały. Czy się spotkają?

  Klimatocentryzm – hasło i praktyka?
  Co po konsumpcjonizmie? Religia kupowania schodzi ze sceny. Recommerce opcją rozwoju nawet dla największych. Naprawić i odesłać. Czy rzemieślnicy i krawcowe wrócą do łask? Społeczne konsekwencje nowego podejścia do zakupów.

  Future of retail
  Aplikacja wszystko przewidzi. Płatności na później, technologie na już. Liveshopping napędza sprzedaży online – live eventy szansą na interakcję z klientem a także lojalność. Strategie, wyzwania, wnioski.

  Branża KEP
  Usługi kurierskie, ekspresowe i pocztowe (paczkowe) wobec zawirowań w logistyce i transporcie. Standaryzacja i tempo. Elastyczność i prognozowanie. Nowe wymagania klientów i e-handlu. Najnowsze trendy w dostawach – w powietrzu czy pod ziemią?

 • OCHRONA ZDROWIA

  COVID-19 na nowo definiuje systemy ochrony zdrowia. Efektywna opieka nad pacjentami, to znaczy jaka?

  Pandemiczny dług zdrowotny w wybranych dziedzinach (onkologia, kardiologia, neurologia) – jak go zniwelować?

  Pracodawcy w systemie ochrony zdrowia. Potencjał medycyny pracy nadal czeka na wykorzystanie

  Polskie nierówności w zdrowiu – zróżnicowanie regionalne na przykładach wybranych wskaźników epidemiologicznych

  Rewolucja technologiczna w medycynie – czy jesteśmy na nią przygotowani?

  Algorytmy nie zastąpią lekarzy. Między medycyną statystyczną a spersonalizowaną

  Innowacje w zarządzaniu podmiotami leczniczymi – nowe technologie w rękach menedżerów sektora medycznego

  Funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Technologie i efektywne zarządzanie

Zachęcamy do przesyłania propozycji tematów oraz sugestii do agendy Kongresu.

Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.