Europejski Kongres Gospodarczy

Dzieląc się tym materiałem zapraszamy do szerokiej dyskusji. Czekamy na Państwa reakcje i opinie: jakich tematów tu zabrakło, co można ująć ciekawiej czy inaczej, jakie treści i w jakim kierunku warto rozwinąć. Liczymy na Państwa aktywność – także tę polemiczną i krytyczną.

Zestaw ten traktujmy jako szeroki fundament przyszłej agendy wydarzenia. Niektóre z tematów przybiorą kształt debaty czy panelu, inne będą treścią rozmowy lub prezentacji – zgodnie z koncepcją zróżnicowania form wydarzeń, które ostatecznie złożą się bogaty program trzydniowego Kongresu.

GŁÓWNE NURTY TEMATYCZNE

Europa, geopolityka i gospodarka

20. rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej. Od bilansu ku przyszłości. Scenariusze wielu poziomów europejskiej integracji a przygotowania do kolejnego rozszerzenia. UE na globalnym rynku – dylematy rozwojowe i konkurencyjność gospodarki. Multikryzys, nowe zagrożenia i odporność. Ukraina w drodze do Europy: konsekwentne wsparcie i plany odbudowy.

Energia, transformacja, bezpieczeństwo

Nowa definicja bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Czego oczekują biznes i inwestorzy, by mocniej zaangażować się w transformację sektora energii? Energetyka zielona i rozproszona – perspektywy. OZE – na jakie zmiany czeka branża? Technologie wspierające zielony kierunek. Jak zapewnić stabilność i elastyczność: węgiel, gaz, źródła odnawialne, atom. 

Klimat i zrównoważona gospodarka

Polityka klimatyczna i gospodarka – biznes w przebudowie. Zielone inwestycje – jak inicjować i zasilać; rola sektora finansowego. ESG w strategiach firm, we współpracy gospodarczej, w łańcuchach dostaw. Greenwashing – jak nie dać się nabrać? Zielony biznes: motywacje, transparentność działań, efekty. Rola dużych podmiotów i firm sektora finansowego w dekarbonizacji gospodarki. Nauka i technologie dla transformacji.

Cyfrowa gospodarka, nowe technologie

Najważniejsze trendy technologiczne przyszłości. W jakie technologie inwestować? Sztuczna inteligencja – ikona cyfrowej rewolucji. Jak zachęcać do inwestowania w cyfryzację? Zapotrzebowanie na technologie a zielona transformacja i efektywność energetyczna. Infrastruktura dla cyfrowego przyspieszenia. Nauka, edukacja i kadry dla „gospodarki jutra”. Cyberbezpieczeństwo. 

Inwestycje i finanse

Inwestycje prywatne: warunki, motywy decyzji, finansowanie. KPO i inne unijne źródła środków rozwojowych. Europejskie priorytety a polski potencjał i potrzeby inwestycyjne: infrastruktura, zrównoważona gospodarka, odporność, wiedza, cyfryzacja, innowacyjność. Zielone finanse.

Prawo a gospodarka

System wymiaru sprawiedliwości w Polsce a działalność gospodarcza. Stabilizacja otoczenia prawnego gospodarki – czego trzeba, by to osiągnąć? Proces legislacyjny biorący pod uwagę skutki aktów prawa dla gospodarki. Przewlekłość procedur sądowych. Stabilny i funkcjonalny porządek prawny dla wzrostu gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości. Jak uzdrowić relacje państwo-biznes? 

Migracje, różnorodność, rynek pracy

Trendy migracyjne jako wyzwanie dla Europy. Polityka migracyjna na szczeblu unijnym i krajowym. Migranci na rynku pracy: kwalifikacje, adaptacja, prawo i procedury. Różnorodność i inkluzywność jako trend społeczny zmieniający zarządzanie zespołami.

EUROPA I GEOPOLITYKA

20 lat Polski w Unii Europejskiej

Od bilansu ku przyszłości. Polska w UE – nowe otwarcie? Relacje Polski w Unii Europejskiej a nasza pozycja na arenie międzynarodowej.

Główne dylematy rozwojowe UE

Konkurencyjność europejskiej gospodarki, perspektywa i spodziewane skutki rozszerzenia a model funkcjonowania Wspólnoty.

Unia Europejska na globalnym rynku

Zagrożenia dla konkurencyjności Starego Kontynentu. Jak Unia wypada na tle innych gospodarczych potęg (USA, Chiny, Japonia) i dokąd pod tym kątem zmierzamy jako europejska wspólnota. Zagrożenia/wyzwania w nadchodzących latach.

Geopolityka i gospodarka

Wpływ zawirowań geopolitycznych na warunki działalności biznesowej i perspektywy rozwoju gospodarki. Odporność, zarządzanie ryzykiem, dywersyfikacja.

Polska, Ukraina, Europa

Na jakich zasadach oprzeć relacje Ukraina-Polska-Europa? Jak ich jakość wpływa na sytuację Polski na arenie międzynarodowej? Według wszelkich przewidywań nie nastąpi zakończenie wojny na Ukrainie i cały czas to będzie czynnik wpływający na sytuację gospodarczą w naszym kraju. Infrastruktura i logistyka służąca wsparciu i współpracy gospodarczej. Rola polskich inwestorów i wykonawców w odbudowie Ukrainy.

Ukraina – odbudowa jutro, a nawet dziś

Współpraca biznesu przy odbudowie Ukrainy: strategia win-win dla Polski i Ukrainy. Odbudowa Ukrainy – co można, a co trzeba zrobić teraz, by w przyszłości nie stracić szans uczestniczenia w tym procesie? Mimo wojny: czy utrzymanie infrastruktury, odbudowa, z którą nie można czekać do zakończenia działań, to mogą być szanse dla polskich firm? Pod jakimi warunkami? Formy zaangażowania. Minimalizacja ryzyka.

Ukraina w drodze do Europy

Fundusze przedakcesyjne dla Ukrainy szansą na wzrost wymiany handlowej i warunki rozwoju społecznego zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Polskie doświadczenie w absorpcji środków UE – użyteczne dla Ukrainy.

Migracje, polityka, gospodarka

Migracje jako problem, wyzwanie i szansa. Europejska i krajowa polityka migracyjna. Jakiej polityki migracyjnej potrzebujemy. Jej cele, narzędzia, spodziewany wpływ na gospodarkę i rozwój społeczny. Szybka ścieżka – dla kogo, na jakich zasadach? Jak nie popełnić błędów państw Zachodu.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Potrzeba bezpieczeństwa jako motyw działań w gospodarce i życiu społecznym. Rola stabilności i przewidywalności w różnych dziedzinach życia:

  • bezpieczeństwo polityczno-militarne,
  • gospodarcze i surowcowe, 
  • energetyczne,
  • zdrowotne,
  • żywnościowe.

Źródła zagrożeń. Jak zwiększać poziom bezpieczeństwa, nie blokując aktywności i nie rezygnując z podstawowych wolności? Co w praktyce oznacza elastyczność i odporność? Aktywne zarządzanie ryzykiem, rola wiedzy i kompetencji.

Euro w świetle doświadczeń

W strefie czy poza? Czy warto wrócić do poważnej dyskusji na temat przyjęcia przez nasz kraj wspólnej waluty w najbliższych latach? Przegląd doświadczeń krajów, które przyjęły euro w niedalekiej przeszłości: Litwa, Słowenia, Słowacja, Chorwacja.

Polska w Europie Środkowo-Wschodniej

Jaką Polska ma rolę do odegrania w regionie? Różne inicjatywy regionalne, jak Trójmorze czy Grupa Wyszehradzka, były tymi forami, gdzie Polska chciała budować swoją pozycję w regionie. Czy nowy polski rząd będzie nadal korzystał z tych narzędzi, czy też oprze swoją politykę i powiązania gospodarcze tylko na silnych państwach UE (Francja, Niemcy)? A może będzie tworzyć nowe porozumienia (np. Szwecja i Finlandia jako członkowie Trójmorza?).

W pogoni za Europą

Czy i kiedy Polacy dogonią Zachód pod kątem poziomu życia? Popularna i powtarzana często prognoza zakłada, że Polacy mają szansę w perspektywie 10 lat pod względem poziomu życia dogonić (obecny poziom) Francuzów czy Anglików. Jakie są zagrożenia dla tej prognozy i co moglibyśmy zrobić, aby gospodarczy rozwój Polski przyspieszyć?

Deglobalizacja – fakty i mity

Czy rzeczywiście mamy do czynienia z procesem deglobalizacji – zamiast produkować daleko, stawiamy na lokalne fabryki i skracamy łańcuchy dostaw? Faktyczna intensywność i zasięg tych procesów. Podłoże motywacyjne i ograniczenia trendów deglobalizacyjnych. Ich obserwowane i spodziewane skutki. Jak deglobalizacja wpłynie na ceny i konkurencyjność produkcji – z jednej strony mniejsze koszty (transportu), z drugiej strony droższa siła robocza. Skracanie łańcuchów dostaw a rozwój robotyzacji i Przemysłu 4.0. W jakim stopniu przenoszenie produkcji z miejsc o niższych kosztach pracy wymusi na firmach zwiększenie zakresu robotyzacji?

KLIMAT, GOSPODARKA, ŚRODOWISKO

Zielony biznes

Zrównoważony rozwój: zarządzanie, kompetencje, praktyka. Strategie i motywacje działań firm – rynek, konsument, wymogi regulacyjne. Zielone inwestycje – w jakich obszarach? Uwarunkowania transformacji w biznesie: finansowanie, kompetencje i kadry (skąd wziąć „zielone” kołnierzyki?). Nowe wartości, zawody i specjalizacje związane ze zrównoważoną gospodarką.

Strategie ESG

Raportowanie i transparentność – nowe wymogi wobec firm w UE. Wpływ tych wymagań na biznes i konkurencyjność firm. Jak przygotować się do nowej rzeczywistości?

Greenwashing

„Bad practices” – jak firmy usiłują zatrzeć swój ślad węglowy.  Doraźne korzyści, trwałe straty (nie tylko wizerunkowe) – czym grozi nierzetelność w raportowaniu wpływu biznesu na środowisko. Weryfikacja działań firm w legislacji UE i w praktyce – narzędzia, egzekwowanie, odpowiedzialność, konsekwencje.

Polityka klimatyczna

Jak ustalenia globalnego szczytu klimatycznego (COP 28) wpłyną na europejską i światową gospodarkę? Unijne wymagania legislacyjne związane z taksonomią i raportowaniem a krajowe realia i koszty – możliwości adaptacji mniejszych podmiotów. Ryzyko wykluczenia polskich eksporterów z europejskich łańcuchów dostaw. Jak państwo może i powinno wspierać firmy w ich transformacyjnych działaniach? Rola dużych podmiotów i firm sektora finansowego w dekarbonizacji polskiej gospodarki. Technologie dla transformacji: szansa dla liderów biznesu, inwestorów, innowatorów, naukowców.

Technologie dla klimatu

Nowe rozwiązania technologiczne i ich wdrożenie – warunek powstrzymania kryzysu klimatycznego. Jakie obszary, kierunki badań, technologie gotowe do komercjalizacji są szczególnie obiecujące z punktu widzenia ograniczania wpływu gospodarki na klimat? Jakiego wsparcia wymagają ciekawe technologie, by przebić barierę skali i upowszechnienia?

Zielone finanse

Instytucje finansowe w procesie transformacji – ich rola, wewnętrzna integracja wokół celu, taktyka i strategia wobec klientów i rynku. Rola wiedzy, edukacji, doradztwa i relacji. Sektor finansowy jako czynnik mobilizujący prywatny kapitał do działań transformacyjnych. Transparentność i weryfikacja działań. Dostęp i warunki skorzystania ze źródeł zielonego kapitału. Popyt i podaż zielonych inwestycji. Kiedy wszystkie inwestycje będą zielone?

Redukcja, recykling, odpowiedzialność

Co robimy, co powinniśmy robić, by ograniczyć ilość odpadów. Co dalej z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów. Gminy w obliczu rosnących wymagań UE (za dwa lata ponad 55 proc. odpadów komunalnych będzie musiało być poddawanych recyklingowi). Osiągane poziomy odzysku i od czego to zależy. Na legislacyjnym horyzoncie kolejne wymogi (ograniczenie składowania, nowelizacja dyrektywy opakowaniowej). Na czym powinniśmy się skupić, w co inwestować?

Zasoby wodne

Kryzys wodny trwa: problem dostępności wody, retencja – duża i mała. Wizja powtórki scenariusza zatrutej Odry. Role i zadania różnych interesariuszy w łagodzeniu kryzysu wodnego: przemysł, samorządy, rząd. Co z programami regulacji rzek, a co z ich renaturyzacją? Gospodarcze wykorzystanie rzek, a ich funkcje przyrodnicze i społeczne.

Opakowania przyszłości

Jak pogodzić współczesne funkcje opakowania: nośnika informacji, ochrony produktu i przydatność do recyklingu. Ślad węglowy – coraz ważniejsze kryterium oceny opakowań. Opakowanie jako odpad. Legislacyjna ofensywa UE (rozporządzenie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych) i jej skutki dla gospodarki. Innowacje w opakowaniach pozwalające wpisać się w trend gospodarki cyrkularnej. Trendy w pakowaniu: minimalizm, nowe tworzywa. Materiały wielokomponentowe i ich recykling. Od 2025 roku ma obowiązywać w Polsce system kaucyjny: przygotowania i koszty, projekty rozwiązań (obrót opakowaniami zwrotnymi) koszt?

ENERGIA I TRANSFORMACJA

Energetyka na zakręcie

Polityka energetyczna Polski na tle polityki unijne – zmiany w miksie energii. Transformacja w toku – i co dalej? Rekomendowane zmiany w PEP 2040. Koszty energii a inwestycje w moce wytwórcze: skala, tempo, kierunki. Warunki zachowania bezpieczeństwa energetycznego w trakcie transformacji. Przeobrażenia w energetyce i wykorzystaniu energii a dostęp do zasobów. Zielona i rozproszona energetyka – ile, kiedy i pod jakimi warunkami? System przesyłowy i stabilność dostaw energii wobec zmian miksu energii i struktury jej wytwarzania.

Transformacja sektora energii w praktyce

Wielkie projekty transformacyjne – offshore, energetyka jądrowa, terminale gazowe, sieci przesyłowe. Konieczne inwestycje w sektorze dystrybucji i przesyłu energii. Jak zapewnić stabilność i elastyczność? Local content. Czego oczekuje biznes i inwestorzy, by mocniej zaangażować się w transformację sektora energii?

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Wyzwania w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Czy możemy liczyć na pomoc od sąsiadów? Struktura polskiej energetyki wytwórczej a bezpieczeństwo energetyczne – co mamy, a czego potrzebujemy. Polityka energetyczna państwa, planowane regulacje, finansowanie transformacji.

Rynek energii po kryzysie

Interwencje państwa na rynku energii elektrycznej – nadmiarowe czy trafione?  Skutki dla wytwórców i sprzedawców energii oraz odbiorców energii. Perspektywa kolejnych lat – ile państwa na rynku energii? Punkt widzenia UE, optyka krajowa.

Transformacja i sieci

Rozwój i renowacja sieci są kluczowymi warunkami dla transformacji energetycznej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Szacuje się, że właśnie budowa sieci pochłonie najwięcej kosztów całej transformacji. Jaki będzie całkowity koszt dla Polski i skąd wziąć na to środki. Jak stan i możliwości sieci w Polsce wyglądają na tle UE? Jakie modele budowy sieci w Polsce będą najbardziej opłacalne i adekwatne do potrzeb (obecnych i przyszłych).

Odnawialne źródła energii

Rola zielonych źródeł i technologii w obecnej i przyszłej architekturze bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warunki dalszego rozwoju OZE w Polsce. Potencjał poszczególnych źródeł, nowe, efektywniejsze i bardziej dostępne technologie. Przyrost zielonych mocy a stabilność systemu. Sieci energetyczne. Local content w inwestycjach w zieloną energetykę.

Offshore – szansa na przełom?

Morska energetyka wiatrowa – stan zaawansowania przygotowań do budowy morskich farm wiatrowych. Koszty planowanych inwestycji i cena energii z morskich farm. Możliwy local content w inwestycjach w offshore na Bałtyku. Doświadczenie polskich firm z budowy morskich farm w innych krajach.

Energetyka wiatrowa w Polsce

Regulacje – kolejne zmiany, tym razem na lepsze? Czy jest szansa na stabilizację warunków rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie? Plany, kalkulacje, obawy inwestorów. Rola samorządów lokalnych. Efektywność generacji wiatrowej na morzu i na lądzie. Czy offshore to realna konkurencja w dostępie do środków na inwestycje? Miejsce energii z wiatru na lądzie w polskim miksie i systemie.

Wodór – paliwo transformacji?

Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny. Wodór został okrzyknięty paliwem transformacji energetycznej – czy rozwój gospodarki wodorowej nadąża za tymi ambicjami? W jakim punkcie jesteśmy? Polska strategia wodorowa po zmianie rządu. Co udało się zrealizować, czego potrzebuje branża? Wodór w strategiach polskich firm. Wyzwania, problemy rozwoju gospodarki wodorowej oraz bariery techniczne i regulacyjne. Wodór kusi miasta: zastosowania w transporcie publicznym, mieszkalnictwie, ciepłownictwie. Sprawdzone działania, hamulcowi i przeszkody.

Mały atom – aspiracje i realia

Czy nadzieje związane z budową SMR były oparte na nieuzasadnionych oczekiwaniach? Kto jest zainteresowany budową SMR w Polsce? Na jakim etapie jest rozwój technologii SMR. Koszty budowy i ceny energii. SMR dla branży chemicznej i innych dotkniętych wysokimi cenami energii. Mały atom alternatywą dla elektrociepłowni klasycznych?

Energetyka jądrowa – w poszukiwaniu straconego czasu

Kontynuacje i modyfikacje. Koszty polskiego programu atomowego i ceny energii – czy to będzie konkurencyjny poziom? Możliwy udział polskich firm w budowie elektrowni jądrowych – czy mamy kompetencje? Na czym w praktyce może polegać polski local content w tej inwestycji?

Pogodzić atom z OZE

Polska chce budować kilka dużych systemowych elektrowni atomowych oraz SMR-y. Jak wykorzystać efektywnie duże jednostki atomowe (zwłaszcza, jeśli będziemy chcieli budować więcej niż od 6-9 GW) oraz OZE, które opiera się na modelu rozproszonym? Jak ma wyglądać model współistnienia tych segmentów systemu i jakie mogą z tego wynikać korzyści?

Miks energetyczny i rola węgla

Jaka powinna być rola węgla w miksie energetycznym? Jak długo i pod jakimi warunkami węgiel będzie gwarantem stabilności systemu? Czy to węgiel pozwoli nam „dotrwać do atomu”? Co z blokami węglowymi w energetyce? Kwestia finansowania inwestycji. NABE: tak, nie, inaczej? Co z wyłączeniem aktywów węglowych z energetyki?

Ciepłownictwo na krawędzi

Konieczna jest transformacja ciepłownictwa – jakie koszty? Czy firmy ciepłownicze są finansowo przygotowane do tych inwestycji. Jakie paliwa dla ciepłownictwa? Elektryfikacja sektora – szanse, zagrożenia, wyzwania. Ceny ciepła. System regulacji sektora.

Magazyny energii

Jakich magazynów energii potrzebujemy w Polsce? Wielkoskalowe magazyny energii to na razie pieśń przyszłości. Brakuje odpowiedniej legislacji, a potrzebujemy ich – szczególnie po to, by nie musieć wyłączać PV latem. Co z możliwościami lokalnego magazynowania energii – w mniejszej skali? Co oferuje rynek i jakich odbiorców może to zainteresować? Dostępne technologie, koszty i źródła finansowania, potencjalni inwestorzy, dobre praktyki

CYFRYZACJA I TECHNOLOGIE

Cyfryzacja, biznes, trendy

Od idei do rozwiązania: najświeższe i najważniejsze trendy technologiczne roku 2024. W jakie technologie warto inwestować i jakich efektów się spodziewać? Jak zachęcać firmy do inwestowania w cyfryzację? Mitygowanie ryzyka, monitoring postępów, waluacja efektów.

Chmura – nowy standard cyfrowej gospodarki

Biznes na żądanie – rozwiązania chmurowe stają się normą w nowoczesnej gospodarce i zarządzaniu. Procedury i działania firmowe online – jak, z czym i kiedy sprawnie i efektywnie migrować do chmury. Migracja krok po kroku: strategia, proces, narzędzia, korzyści. Chmura hybrydowa – optymalnie i bezpiecznie. Obawy, stereotypy, fakty. Chmura jako kluczowy czynnik cyfrowej transformacji.

Sztuczna inteligencja

Najbardziej ofensywna technologia współczesności wyzwaniem dla twórców, inżynierów, regulatorów i użytkowników. AI a prawo autorskie i prawa pokrewne. Dyrektywy a praktyka – w jaki sposób tworzyć prawo, by odpowiadało realnym wyzwaniom? Jak budować konkurencyjność przy jednoczesnym poszanowaniu danych osobowych i prawa do prywatności? Które kraje UE dają najlepsze przykłady w zapewnianiu warunków dla rozwoju sztucznej inteligencji i innych technologii cyfrowych? Jak na tym tle wypada Polska?

Sztuczna inteligencja w biznesie

Zastosowania AI w gospodarce – przykłady, doświadczenia, narzędzia, wnioski. Branże i biznesowe specjalności, w których sztuczna inteligencja może wprowadzić głębokie i przełomowe zmiany. Spodziewane i możliwe korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem AI w wybranych sektorach gospodarki. Czy istnieją uniwersalne zasady gwarantujące sukces w biznesowej „współpracy” ze sztuczną inteligencją? Boom generatywnej AI – czego już nas nauczył?

Koniec świata, jaki znamy?

W jakiś sposób AI może wpływać na demokrację, wolność, pokój, bezpieczeństwo, zatrudnienie? W jaką stronę może pójść rozwój AI, a w jaką powinien? Czy jesteśmy w stanie zapanować nad technologią? Jakich uzgodnień, regulacji i narzędzi prawnych potrzebujemy? Do czego doprowadzić może „wyścig zbrojeń” światowych gigantów (Google i Microsoft) w dziedzinie AI?

Przemysł 4.0.

Przemysł 4.0 – faktyczne innowacje czy głośne hasło? Gdzie jesteśmy – od automatyzacji i robotyzacji do kompleksowego wykorzystania danych i Internetu Rzeczy. Integracja systemów i wspomaganie zarządzania. Rola Przemysłu 4.0 we współczesnej gospodarce. Najlepsze praktyki i przypadki w różnych sektorach przemysłu – jak ocenić efektywność wdrożenia. Co decyduje o sukcesie?

Cyberbezpieczeństwo

Skala i specyfika zagrożeń w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Cyberbezpieczeństwo – inwestycja a nie koszt. Skończyły się czasy, gdy o bezpieczeństwie cyfrowym organizacji decydowali informatycy w działach IT. Dzisiaj odpowiedzialni są za nie również menadżerowie i zarządy, ponieważ decyzje te mają wpływ na przyszłość całego biznesu. Jaka jest jednak ich świadomość? Profilaktyka, edukacja, kadry dla trwałego podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wojna w cyberprzestrzeni

Zagrożenia i wyzwania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych na polu walki i w wojnie hybrydowej. Wojna rosyjsko-ukraińska: wnioski z wojny cyfrowej. Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – czy ta struktura jest przydatna i będzie rozwijana? Budowa odporności instytucji państwowych i społeczeństwa.

Półprzewodniki made in Europe

Pandemia COVID-19 przyniosła kryzys niedoboru mikroczipów. Pojawiły się w związku z tym plany inicjowania ich produkcji w Europie. Na ile te plany są realizowane? Jaki mamy potencjał, a co nam nie sprzyja? Jak Stary Kontynent odnajduje się w sytuacji wojny czipowej między USA i Chinami? Jaką rolę w przemyśle półprzewodników odgrywa Polska?

5G i co dalej?

W końcu udało się rozpisać postępowanie na polskie częstotliwości pod 5G. Na co możemy liczyć w przypadku tej technologii? Jak telekomy będą to monetyzować? Czym od 5G będzie różnić się 6G? Gdzie zobaczymy pierwsze wdrożenia 6G i jak będą one wyglądać?

FINANSE, INWESTYCJE

Finansowanie inwestycji

Zmiany w modelach finansowania: aktualna i docelowa rola agend państwowych oraz sektora prywatnego. KPO i inne unijne źródła finansowania inwestycji – warunki efektywnej absorpcji środków. Jak pod presją czasu sprawnie zorganizować wydatkowanie środków? Europejskie priorytety a polski potencjał i potrzeby inwestycyjne: infrastruktura, zrównoważona gospodarka, odporność, wiedza, cyfryzacja, innowacyjność? Zielone inwestycje – są środki, co z podażą dobrych projektów? Potencjał inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Inwestycje prywatne w Polsce

Aktualny i prognozowany poziom inwestycji prywatnych, niewykorzystany potencjał firm, potrzeby i perspektywy gospodarki. Kierunki i motywacje realizowanych i planowanych inwestycji. Jak je napędzać? Co rekomenduje biznes, by znaczący wzrost inwestycji prywatnych mógł stać się faktem? Główne bariery powstrzymujące decyzje o inwestycjach. Modele i źródła finansowania inwestycji. W jaki sposób większa skala inwestycji mogłaby wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki, jej konkurencyjność i odporność?

Inwestycje zagraniczne – konkurencja i regulacje

Zmiany na mapach inwestycji – nearshoring i inne trendy związane z relokacją biznesu. Narastająca rywalizacja o inwestora i wpływ tego zjawiska na gospodarkę, wolny rynek. Na jakich zasadach powinna toczyć się rywalizacja o inwestora?

Polski rynek kapitałowy

Hossa na polskiej giełdzie? Jak poprawić konkurencyjność indeksu WIG 20 i jego potencjał? Gdzie tkwi przyczyna słabej atrakcyjności naszego parkietu? Biurokracja, przeregulowanie, koszty funkcjonowania – co zniechęca biznes do parkietu? Jak odbudować rynek kapitałowy i przywrócić jego podstawowe funkcje dla gospodarki? Giełda a finansowanie innowacji. Jak skłonić do debiutu wartościowe i perspektywiczne spółki?

Sektor bankowy w Polsce

Otoczenie regulacyjne – jak wpływa na kondycję sektora i plany firm? Makrogospodarka i finanse publiczne. Banki a technologie i cyfryzacja. Czy fintechy to autentyczna konkurencja dla banków „tradycyjnych”? A może już integralny element systemu? Zielone finanse, strategie i kryteria ESG, współpraca z klientami.

Finanse publiczne

Stan, prognozy, perspektywa. Przejrzystość wydatków państwa. Jak przywrócić zaufanie podatnika do państwa? Koszty obsługi długu. Czy poziom zadłużenia może się okazać barierą dla polskiego rozwoju?

Sektor zaawansowanych usług dla biznesu

Rozwój sektora BPO/SSC w Polsce. Koniec prostych usług? Bardziej zaawansowane usługi: badania i rozwój, IT. Na ile sektor usług dla biznesu w Polsce buduje wartości w dłuższej perspektywie? Co branża może zrobić, by jej rola w gospodarce miała trwalszy i bardziej rozwojowy charakter? Sztuczna inteligencja jako game changer w branży usług dla biznesu.

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia w rozwoju gospodarki i w pobudzaniu wzrostu. Rynek M&A w kryzysowych i pokryzysowych czasach; czynniki pobudzające rynek. Rola kryteriów ESG w decyzjach inwestycyjnych na europejskim rynku M&A. Obecne możliwości finansowania transakcji. Inwestor strategiczny czy finansowy? W jakich branżach można dziś oczekiwać okazji i aktywności inwestorów. Główni gracze.

PRAWO I REGULACJE

Prawo, gospodarka, przedsiębiorczość

Stabilne prawo, racjonalna legislacja, przewidywalna polityka fiskalna i jasne zasady funkcjonowania biznesu w Polsce – wciąż niespełnione postulaty. System wymiaru sprawiedliwości w Polsce a działalność gospodarcza. Przewlekłość procedur sądowych. Znaczenie zrozumiałego, stabilnego i funkcjonalnego porządku prawnego dla wzrostu gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Praworządność i biznes

Warunki bezpiecznej działalności gospodarczej. Opresyjność obecnego systemu prawnego a prawa człowieka, bezpieczeństwo i stabilność obrotu gospodarczego.

Państwo w gospodarce

Polityka właścicielska w spółkach Skarbu Państwa. Państwo jako regulator i gestor infrastruktury a wolny rynek i konkurencja.

BUDOWNICTWO  I NIERUCHOMOŚCI

Budownictwo – czas wyzwań

Obszary rozwojowe na polskim rynku budowlanym. Środki UE a kierunki inwestycji. Waloryzacja kontraktów – problem wciąż nierozwiązany. Relacje zamawiający-wykonawcy. Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo. Uwaga, kumulacja inwestycji! Czy polskie firmy budowlane są w stanie zrealizować nadchodzące inwestycje przy ich dużym spiętrzeniu?

Zielone budownictwo

Ślad węglowy i odpady – jak budownictwo wpływa na klimat i środowisko? Zrównoważone budowanie – główne kierunki zmian. Od materiałów i projektu po recykling – zielony cykl życia budynków i obiektów. Technologie w budownictwie wspierające jego zieloną transformację. Budynki i ich zapotrzebowanie na energię. Termomodernizacja istniejących zasobów. Budownictwo pasywne. Koszt wznoszenia nowych budynków spełniających normy efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna w budownictwie

Nowe normy efektywności energetycznej w budynkach. Stan budynków w Polsce pod względem ich energochłonności? Koszty kompleksowej termomodernizacji budynków – czy będą potrzebne programy wsparcia? Czy każdy budynek warto poddać termomodernizacji? Potencjał wykonawczy firm budowlanych. Dyrektywa budynkowa (EPBD) – wymagania i terminy. Wymogi dotyczące budowy nowych budynków. Czy polscy deweloperzy i firmy budowlane są do tego przygotowane?

Gdzie te mieszkania?

Rynek mieszkaniowy w Polsce. Podaż mieszkań kuleje, koszty administracyjne deweloperów rosną, a z nimi ceny. Jakie są strukturalne przyczyny kryzysu, gdzie jest granica? Jak zwiększyć dostępność mieszkań? Kredyty mieszkaniowe a zdolność kredytowa. Mieszkania na wynajem – dla kogo, gdzie to się sprawdza? Rola państwa – stwarzać warunki. Rola samorządów – inicjować i ułatwiać. Budownictwo społeczne. Relacje administracji z deweloperami. Mieszkaniówka jako element walki o mieszkańca.

Rynek nieruchomości

Prognozy, trendy i wyzwania stojące przed rynkiem nieruchomości w Atrakcyjność inwestycyjna sektora nieruchomości w Polsce. Nowe obszary inwestycji (wynajem, akademiki). PRS w Polsce: aktualna i potencjalna rola sektora wynajmu instytucjonalnego. Finansowanie inwestycji w sektorze nieruchomości komercyjnych. Czy REIT-y w Polsce to już zamknięty temat? Czy rynek nieruchomości w Polsce potrzebuje dywidendowych spółek nieruchomościowych? Kryteria ESG w działaniach deweloperów i wymaganiach klientów.

PRZEMYSŁ, SUROWCE, PALIWA

Rynek paliw płynnych po nowemu

Co po ropie? Branża paliwowa w obliczu transformacji. Zmierzch ropy – mrzonka czy realny scenariusz? Strategie największych graczy na rynku paliwowo-naftowym wobec transformacji energetycznej, dywersyfikacja biznesu. Era nowej mobilności. Nowoczesna petrochemia. Dywersyfikacja dostaw i kierunków importowych na polskim i europejskim rynku. Polska jako paliwowy hub na regionalnej mapie Europy. Biopaliwa, LPG, paliwa syntetyczne – potencjał i szanse jego wykorzystania.

Węgiel, system, bezpieczeństwo

Sytuacja, wyniki ekonomiczne, perspektywy branży. Wygaszanie, ale jak i kiedy? Czy jest pomysł „na teraz”? Warunki bezpiecznej substytucji węgla w polskim miksie energii. Utrzymanie i rozwój mocy wydobywczych. Jak przeprowadzić transformację sektora i odchodzić od węgla, zachowując funkcje stabilizujące system energetyczny.

Surowce krytyczne i transformacja

Surowce nieodzowne dla powodzenia transformacji ekologiczno-cyfrowej. Ich znaczenie, lokalizacja, zasoby, podaż. Międzynarodowa konkurencja w dostępie do złóż. Dywersyfikacja dostaw do Europy, ryzyko zakłóceń, szanse na autonomię. Obieg zamknięty surowców – to musi się opłacać. Recykling (odzysk surowców krytycznych) jako perspektywiczny zasób i atut w kontekście gospodarczej niezależności.

Nowy polski przemysł

Co hamuje polski przemysł na drodze modernizacji? Czy państwo skutecznie wspiera innowacyjność polskich firm? Jakie zmiany są potrzebne, aby Polska umocniła swoją przemysłową pozycję? Czy teraz jest dobry moment na inwestycje? W co inwestować – nowoczesny park maszynowy i rozwiązania techniczne (cyfrowe) czy kapitał ludzki?

Gaz ziemny – przejściowy, ale potrzebny

Rynek gazu w Europie. Infrastruktura przesyłowa i jej odporność. Bezpieczeństwo zaopatrzenia, magazynowanie, dywersyfikacja kierunków i dostawców. Polityka UE określa gaz jako paliwo przejściowe, ale to także surowiec dla branży nawozowej. Nowe trendy rynkowe i technologiczne związane z wykorzystaniem gazu jako paliwa i surowca. Czy branża powinna już przygotowywać się do wykorzystania wodoru? Możliwości adaptacji infrastruktury do nowej funkcji.

Chemia i jej przyszłość

Jak zapewnić przyszłość branży w obliczu zależności surowcowej. W jakie segmenty powinniśmy inwestować? Jakie są perspektywiczne? Czy możemy pozwolić sobie na „zwijanie” branży chemicznej, zwłaszcza azotowej? Zależność nawozowa to utrata bezpieczeństwa żywnościowego. Innowacje produktowe i chemia specjalistyczna jako źródła konkurencyjności.

Przemysł motoryzacyjny w Europie

Adaptacja polskiego sektora automotive do trendu elektryfikacji. Konieczne inwestycje, ich kierunki i koszty. Europa przegrywa wyścig technologiczny z Chinami, których samochody elektryczne mają lepsze opinie i niższe ceny. Baterie i inne komponenty dla e-motoryzacji – co możemy produkować, a co będziemy musieli importować? Redukcja śladu węglowego – także w łańcuchach dostaw dla produkcji motoryzacyjnej. Jak ten trend wpłynie na jedną z najmocniejszych polskich branż przemysłowych? Nowe podatki (opłata rejestracyjna, podatek ekologiczny, amortyzacja) – jak wpłyną na rynek motoryzacyjny.

Hutnictwo w Europie

Koniec wielkich pieców w Europie. Zerowa emisja CO2 z operacji hutniczych w UE do połowy tego wieku, 30-procentowa redukcja do 2030. Trudna perspektywa branży wobec kryzysu energetycznego i środowiskowych wymagań regulacyjnych. Technologie bezemisyjne i specjalistyczne przetwórstwo szansą dla europejskiego sektora stalowego? Potencjał własnej europejskiej produkcji hutniczej jako wyznacznik niezależności, bezpieczeństwa i zdolności obronnych.

Przemysł i potencjał obronny

Wytwórca czy odtwórca – jaką rolę w obliczu przedłużającej się wojny w Ukrainie i zwiększających się potrzeb obronnych Polski odgrywa krajowy przemysł zbrojeniowy? Odbudowa potencjału zbrojeniowego nadwyrężonego ze względu na wsparcie Ukrainy. Jak sfinansować modernizację i unieść ciężar zawartych kontraktów importowych? Inwestycje w rozwój polskiej zbrojeniówki. Jak racjonalnie wydawać dostępne środki. 300-tysięczna armia? Jakich kadr, kompetencji potrzebuje armia wobec rewolucji technologicznej i niepewnej sytuacji geopolitycznej.

TRANSPORT, INFRASTRUKTURA, MOBILNOŚĆ

Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej

Rozwój regionu a polityka transportowa UE. Nowoczesna infrastruktura wobec trendów w mobilności, rozwoju zrównoważonego transportu i sytuacji geopolitycznej w naszej części Europy. Kluczowe projekty inwestycyjne w krajowej infrastrukturze komunikacyjnej oraz przedsięwzięcia transgraniczne: kontynuacje, przyspieszenia, korekty, nowe potrzeby i uwarunkowania. Inwestycje wstrzymane przez niestabilność i nieprzewidywalność sytuacji w regionie, koszt pieniądza, ceny materiałów i robocizny.

Rozbudowa systemu kolejowego w Polsce

Renowacja systemu kolejowego nie dała efektów w postaci lepszych warunków pracy dla przewoźników towarowych. W efekcie nie są oni konkurencyjni dla transportu drogowego. Bez nowych torów polska kolej towarowa nie będzie konkurencyjna. Perspektywa realizacji komponentu kolejowego CPK.

Koniec spedycji?

Sztuczna inteligencja może przemeblować rynek logistyczny w ten sposób, że mocno ograniczy rolę spedytorów, przede wszystkim w transporcie drogowym. Dla przewoźników drogowych to szansa na lepsze zarobki, które teraz pochłaniają spedytorzy. Dla spedytorów, którzy obracają zleceniami na transport drogowy, przyszłość rysuje się nieciekawie.

Ukraiński transport w UE

Spodziewane konsekwencje członkostwa Ukrainy dla polskiego systemu transportowego. Transport ważną kwestią w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy. Polska musi być w tej kwestii aktywna.

Lotnictwo w Polsce

Co dalej z koncepcją CPK? Geopolityka a polska bitwa o wpływy z tranzytu (towaru i ludzi). Struktura ruchu lotniczego w Polsce – strategia państwa dla branży. Rosnąca rola portów regionalnych. Cele biznesowe i klimatyczne największych przewoźników w Polsce. Rynek cargo lotniczego. Kadry i nowe stanowiska przyszłości w branży.

Drony nad nami – szanse i zagrożenia

Nowoczesne technologie w zarządzaniu przestrzenią powietrzną a bezpieczeństwo. Prace nad przepisami dotyczącymi Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) i spór między liniami, ekologami i zarządzającymi krajowymi przestrzeniami. Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Służby lotniskowe i ochrona elementów infrastruktury krytycznej. Rozwój usług i przemysłu dronowego. Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej. Transport towarów i pasażerów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych – stan obecny i perspektywy.

Przemysł kosmiczny

Polskie know-how w kosmosie. Czy zwiększenie składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej przynosi już pozytywne efekty? Kto powinien nadawać tempo – państwo czy prywatny biznes? Produkcja polskiego przemysłu kosmicznego a inne sektory. Start-upy i ich wdrożenia. Rola europejskiej agencji i unijnych środków w rozwoju sektora w Polsce. Znaczenie technologii kosmicznych dla bezpieczeństwa i obronności. Czego uczy nas wojna na Ukrainie?

Elektromobilność

Elektryfikacja transportu i mobilności – główne obszary, tempo, dostępność i powszechność, regulacje, bariery. Infrastruktura dla elektromobilności. W jakim stopniu zelektryfikowane są tabory przewoźników publicznego transportu zbiorowego i floty samochodowe samorządów miejskich? Ceny pojazdów wciąż barierą dla miejskich budżetów. Możliwości pozyskania dofinansowania. Śmielej wchodzić w rynek wodorowy czy w związku z ogromnymi kosztami odłożyć je na przyszłość?

Plany inwestycyjne polskich portów

Co nowego w polskich portach. Dlaczego kontenery? Budowa głębokowodnego terminala w Świnoujściu i rozbudowa Baltic Hub. Agro coraz ważniejsze – inwestycje w przeładunek produktów rolnych. Co dalej z portami zewnętrznymi w Gdańsku i Gdyni? Infrastrukturalna reakcja na zmiany w geopolityce. Sztuka efektywnego zarządzania terminalami: wąskie gardła i inne problemy. Jak technologia zmieni życie portów. Czy Polska potrzebuje dużego portu na środkowym wybrzeżu?

Polska w globalnych łańcuchach dostaw

Miejsce Polski w globalnych i europejskich łańcuchach dostaw jako atut gospodarczy i impuls rozwojowy. Jak wykorzystać trend nearshoringu? Czy jesteśmy w stanie być europejskim hubem na Wschód? Rozbudowa infrastruktury transportowej, granicznej, magazynowej. Lokalizacja i specyfika koniecznych inwestycji.

ZARZĄDZANIE. RYNEK PRACY. SPOŁECZEŃSTWO

Wyzwania rynku pracy

Zasoby rynku pracy a potrzeby gospodarki. Jak pokryć lub zmniejszyć lukę? Aktywizacja zawodowa – gdzie są rezerwy? Jak zwiększyć efektywność: rozwój kompetencji, rozwiązania organizacyjne, technologie, cyfryzacji i robotyzacja. Kształcenie dla rynku pracy.

Migranci na rynku pracy

Niedobory na rynku pracy; stan i prognozy. Strategia wobec spodziewanego kryzysu na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa migrantów – polskie know-how dla krajów Europy Zachodniej. Poszukiwane kwalifikacje i kompetencje – preferencje dla określonych grup zawodowych? Spodziewane kierunki migracji i napływu potencjalnych pracowników.

Migranci, adaptacja, asymilacja

Jak powinna wyglądać polityka migracyjna państwa – jakiej potrzebuje polski rynek pracy? Kierunki migracji i społeczna charakterystyka migrantów. Adaptacja przybyszy do krajowych warunków – prawo miejscowe, normy międzynarodowe, nowe rozwiązania na szczeblu UE, procedury, infrastruktura, instytucje, rola organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego. Razem i obok: długofalowe programy asymilacji a prawo do kulturowej odrębności.

Demografia: gospodarka i społeczeństwo

Trendy demograficzne jako problem gospodarczy, finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych. Jakie zmiany zostaną wymuszone przez nieuchronne zjawiska demograficzne?

Demografia: zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo, kompetencyjnie i kulturowo. Korzyści z różnorodności w firmie: efektywność i kreatywność, relacje i kompetencje, wizerunek pracodawcy. Dobre praktyki, stereotypy, problemy i bariery. Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu różnorodności do środowiska pracy. Wielokulturowość w biznesie: wyzwania i korzyści współpracy w zglobalizowanym świecie. Jak organizacje pozarządowe mogą wspierać biznes w adaptacji do tego nowego środowiska?

Praca się zmienia

Political correctness, work & life balance, mental health – coraz więcej terminów i idących za nimi praktyk z Zachodu wkracza na polski rynek pracy. Za nimi idą regulacje adresowane do pracodawców. Co oznacza i jakie efekty przyniesie wprowadzenie strategii Diversity, Equity i Inclusion? Czego potrzeba, by dokonała się prawdziwa zmiana? Praca zdalna i rozwiązania hybrydowe jako trwały model. Jak zarządzać skutecznie podzielonymi zespołami? Zarządzanie w hybrydowym świecie. Komunikacja, spotkania, integracja zespołu – największe wyzwania przed menedżerami. Jaki styl zarządzania wytrzyma próbę czasu?

Kobiety w gospodarce, w biznesie, w zarządach firm

Aktywność zawodowa kobiet – potencjał do zagospodarowania. W Polsce zaledwie nieco ponad 17 proc. kobiet zasiada w zarządach dużych firm (średnia w całej UE to 30 proc.). Tymczasem dyrektywa unijna zakłada, że do czerwca 2026 roku 40 proc. najwyższych stanowisk w spółkach powinny zajmować kobiety. Co powinno się zmienić, abyśmy dogonili pod tym względem Europę? Dyskryminacyjna wobec kobiet struktura płac w UE i jej przyczyny. Luka w wynagrodzeniach pomiędzy mężczyznami a kobietami wynosi 13 proc. Jak zmniejszać lukę płacową – szybko i skutecznie wyrównać wynagrodzenia mężczyzn i kobiet?

Czas kobiet

Kobiety biorą sprawy w swoje ręce. Czy jesteśmy w punkcie zwrotnym (przykład ostatnich wyborów parlamentarnych)? Czy to moment, kiedy kobiety poczuły swoją sprawczość w społeczeństwie, polityce, na rynku pracy, w biznesie? Jak i w co się angażują (przykłady inicjatyw, ruchów społecznych, organizacji biznesowych, projektów)? Co pcha je do działania? Jaki wpływ wywierają? Jakich zmian oczekują, o co walczą?

Firmy rodzinne

Polskie firmy rodzinne – jak sobie radzą w multikryzysie? Sukcesja nadal największym problemem firm rodzinnych? Rozwiązania prawne ułatwiające zmianę pokoleniową w zarządzaniu firmami rodzinnymi. Fundacje rodzinne – czy i jak działają? Inwestorzy zewnętrzni. Style i modele zarządzania firmą o wielopokoleniowej strukturze.

Dziś benefit, jutro standard

Jak zmiany na rynku pracy z ostatnich kilku lat wpłynęły na rynek benefitów? Najnowsze trendy w benefitach pozapłacowych. Jak skutecznie motywować? Rosnąca rola czasu pracy w motywacji pracowników. Dlaczego warto inwestować w dobrostan i warunki pracy – zdrowy pracownik to wydajny pracownik.

Sprawiedliwa transformacja

Polskie regiony górnicze i oparte na tradycyjnych gałęziach przemysłu w trakcie transformacji. Budowanie alternatywy rozwojowej w oparciu o ideę i środki UE na sprawiedliwą transformację. Na jakie branże i dziedziny należy postawić w przyszłości? Wykorzystanie zasoby pracy i kompetencji. Rola sektora energetyki odnawialnej w kreowaniu nowych miejsc pracy. Rola samorządu w procesach transformacji: skutki społeczne tych procesów, inwestycje, zagospodarowanie terenów i zasobów – jak wykorzystać szansę?

Z jak zmiana, K jak komunikacja

Jak pokolenie Z zmienia świat wokół siebie – sposób, w jaki określają swoje priorytety, pracują, odpoczywają, stawiają granice, posługują się językiem, konsumują media, funkcjonują w społeczeństwie. A może to świat wokół zmienia się tak szybko jak nigdy dotąd i zetki tylko na te zmiany odpowiadają? Czym zetki różnią się od poprzednich generacji? Dlaczego nie chcą żyć jak ich rodzice? Jakie wyzwania stawiają przed pracodawcami? Czy pracodawcy boją się pokolenia Z – uważanego za roszczeniowe (prawda czy fałsz?). Jakie inne mity narosły wokół zetek? Co wnosi najmłodsze pokolenie do kultury organizacyjnej i kto może na tym skorzystać? Jak rozmawiać pracownikami – od baby boomers po pokolenie Z. Jak włączać pracowników różnych roczników w proces zmian? Korzyści wynikające z dobrej komunikacji i jej narzędzia

Społeczeństwo i zdrowie psychiczne

W jakiej jesteśmy kondycji – odporność i kondycja psychiczna społeczeństwa. Suma wszystkich lęków: COVID-19, wojna na Ukrainie, inflacja, lęk o przyszłość, zdrowie, obawy o pracę, erozja więzi społecznych, izolacja (praca zdalna), niepewna przyszłość. Jaki ślad został w naszej psychice, czy i w jaki sposób sobie z tym poradzimy?  Rola działań w ramach zdrowia publicznego, kampanii społecznych, edukacji. Wypalenie zawodowe – skala zjawiska. Czy Polacy i Europejczycy pracują więcej i przez to się szybciej wypalają?

EDUKACJA. NAUKA. INNOWACJE

Edukacja – system do poprawki

Zmiany w systemie edukacji w Polsce – jakie i jak je wprowadzać, by nie szkodzić? Pożądane zmiany w systemie edukacji w odpowiedzi na: rozwój technologii, aktualne i przyszłe zapotrzebowanie rynku pracy, zmienność i niestabilność w gospodarce, nowe modele relacji społecznych. Jak uzdrowić finanse polskiej oświaty? Kadry dla edukacji. Problem odpływu osób z zawodu nauczycielskiego w Polsce. Zarobki i prestiż zawodu nauczyciela. System kształcenia kadr nauczycielskich. Nowe role nauczycieli i jak do nich przygotować?

Edukacja dla przyszłości

Edukacja w świecie niestabilności i coraz szybszych, głębokich zmian. Kształcenie jako proces permanentny i otwarty. Samodzielne uczenie się i samorozwój. Interdyscyplinarność i globalna perspektywa nauczania. Nieznane zawody przyszłości – jak przygotować młodego człowieka do wyzwań, o których wiemy za mało? Specjalistyczna wiedza, uniwersalne umiejętności – o jakim absolwencie marzy biznes? Reskilling i upskilling – potencjał, którego firmy nie wykorzystują.

Rynek pracy inżyniera

Kadry inżynierskie atutem polskiej gospodarki. Jakich inżynierów potrzebuje rynek? Cyfryzacja i sektor IT jako źródło „popytu” na deficytowe specjalności. Nowe kierunki studiów odpowiedzią na zmieniające się potrzeby kompetencyjne. Jak kształcić inżynierów z myślą o dynamicznych przeobrażeniach gospodarki. Współpraca biznesu z sektorem edukacji.

Nauka i gospodarka

Potencjał szkolnictwa wyższego i nauki z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Współpraca nauki i biznesu: uniwersalne zasady, niełatwa praktyka, efektywne scenariusze.

Uniwersytety europejskie

Edukacja wyższa i nauka jako obszar integracji europejskiej – bilans ostatnich lat. Współpraca w dziedzinie wiedzy i edukacji jako ważny czynnik wewnętrznej spójności Wspólnoty. Uniwersytety Europejskie, czyli międzynarodowe partnerstwa – sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej. Uczelnie z Europy Centralnej – ich rola w tym projekcie.

Katowice – Europejskie Miasto Nauki 2024

Katowice jako pierwsze w historii miasto z Europy Środkowo-Wschodniej uhonorowane tytułem Europejskiego Miasta Nauki. Wydarzenia, imprezy towarzyszące, programy. Rola instytucji i społeczności naukowej – korzyści dla tego środowiska. Inne efekty (na ile trwałe): zaangażowanie mieszkańców i budowa kapitału społecznego, inwestycje publiczne w regionalną naukę i jej infrastrukturę, wpływ na wizerunek miasta i regionu, impuls dla turystyki, uruchomienie potencjału rozwojowego.

MEDIA, KOMUNIKACJA, KULTURA

Kultura i rozwój społeczny

Rola kultury we współczesnym świecie: nośnik wspólnych wartości, pole kreatywnego dialogu, budulec kapitału społecznego; wpływ kultury na jakość życia i atrakcyjność miasta.

Kultura i biznes

Prywatny mecenat sztuki i kultury – prestiż, inwestycja czy filantropia? Jakie korzyści odnosi biznes wspierający instytucje kultury? Relacje między twórcami a ludźmi gospodarki: wzajemne oczekiwania, komunikacja, dobre standardy.

Sztuka i rynek

Jak wygląda polski rynek sztuki – trendy, zmiany, interesujące zjawiska. Sztuka jako alternatywna inwestycja i wyznacznik luksusu. Nowe formy recepcji sztuki – przykłady z przestrzeni publicznej.  Rozwój polskiego biznesu a rozwój polskiej sztuki – wsparcie, inwestycje, mecenat, szansa dla młodych twórców.

Media i ich przyszłość

Wolność i niezależność mediów w realiach cyfrowej globalnej wioski. Wiarygodność a zasięgi i wpływy. Czynniki określające sytuację mediów: rozwój technologii, wzrost znaczenia mediów społecznościowych, nowe modele odbioru, dominacja wielkich korporacji medialnych i bigtechów, finanse i monetyzacja. Media publiczne w trójkącie zależności: misja, odbiorca, polityczny dysponent. Regulacje dotyczące internetu. Sztuczna inteligencja i deep fake – jak weryfikować, jak bronić się przed nadużyciami.

Informacja i dezinformacja

Daje władzę i pieniądze, decyduje o losach ludzi, społeczeństw i krajów. Z drugiej strony w nieodpowiednich rękach może stanowić groźną broń. Jak w związku z tym walczyć z propagandą i dezinformacją we współczesnym świecie, w zalewie fake newsów i clickbaitów? Jakie niebezpieczeństwa w tym zakresie przynosi rozwój sztucznej inteligencji, a jakie stwarza szanse (na szybszą weryfikację informacji)? Rola edukacji i odpowiedzialnej polityki informacyjnej. Jak wspierać wiarygodne media?

Wolność i odpowiedzialność w sieci

Kto wychowuje „pryssane do telefonów” dzieci? Rodzice zaspali? Gdzie była, gdzie jest, a gdzie powinna być szkoła? YouTube jako „opium dla mas”? Patologie w sieci – gdzie wyznaczyć granice i kto ma ich strzec? Odpowiedzialność korporacji – właścicieli mediów społecznościowych. Czy prawo nadąża? Regulacje, kontrola, bezpieczeństwo a wolność wyboru.

Luksus po polsku

Jak rozwija się ten sektor gospodarki rynek dóbr luksusowych w Polsce? Kto zyskuje, kto traci itp. Luksus Made in Poland, czyli polskie marki luksusowe – jak powstają, rozwijają się, wychodzą na świat. Jak generacja Z konsumuje luksus? Jak zmienia się koncepcja „luksusowego życia” pod wpływem kryzysu ekonomicznego, zmian społecznych i klimatycznych itp.? Rynek dóbr luksusowych – szansa na wzbogacenie międzynarodowego wizerunku Polski.

MIASTO, REGION, METROPOLIA

Energia i klimat w mieście

Transformacja, polityka klimatyczna i zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym i lokalnym: dobre praktyki, przeszkody i rozwiązania. W jakim miejscu jesteśmy, dokąd zmierzamy? Finansowanie transformacji energetycznej na poziomie samorządu – dostępne źródła, alternatywne sposoby. Konieczne zmiany w sferze gospodarki komunalnej. Miasta przyszłości – jakie będą?

Człowiek w mieście, miasto dla człowieka

Jakość życia w mieście: oczekiwania mieszkańców vs. możliwości miast. Czy teraźniejszość nadąży za przyszłością? W co inwestować, co zmieniać, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami. Prywatni inwestorzy i samorząd – jak to robić wspólnie? Inwestycje a komunikacja z mieszkańcami: rozmawiać, pytać czy informować? Jak weryfikować oczekiwania i komunikować zmiany?

E-urząd i cyfrowe miasto

Cyfryzacja administracji publicznej, w tym samorządowej. Skutki zawieszenia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o e-administracji. Ratusz w smartfonie – wizja czy już rzeczywistość? 2024 – przełomowym rokiem dla jednostek samorządu terytorialnego: wdrażanie e-płatności, e-pełnomocnictw, e-doręczeń. Cyberbezpieczeństwo w samorządach.

Miasto, mieszkańcy, rozwój

Nowe pomysły na rozwój ośrodków miejskich: samochody i komunikacja publiczna, betonoza, miasta 15-minutowe, ekonomia obwarzanka jako pomysł na rozwój. Spółdzielczość jako forma włączania mieszkańców w życie miast. Czy budżet partycypacyjny już się przeżył? Małe samorządy a aglomeracje – wyrównywanie szans rozwojowych.

Depopulacja

Przyczyny wyludniania się wielu polskich miast. Jak zatrzymać ten trend? Miasto atrakcyjne dla młodych ludzi – co to znaczy? Nauka, nowe technologie, nowe miejsca pracy, warunki życia, możliwości spędzania czasu wolnego – co najbardziej sprzyja wiązaniu przyszłości zawodowej z danym miastem? Przegląd wybranych rozwiązań wdrażanych przez samorządy w celu powstrzymania odpływu młodych ludzi.

Wodociągi i kanalizacja

Kanalizacja i gospodarka ściekowa w Polsce – stan obecny i konieczne zmiany w kontekście nowych wymagań regulacyjnych UE. Skala, specyfika i finansowanie inwestycji. Nowe normy unijne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej a oczekiwania społeczne. Wody Polskie – czy przetrwają i w jakiej formie?

Wykluczenie komunikacyjne

Transport publiczny, indywidualny i infrastruktura a dostęp do edukacji i rynku pracy. Fundusz autobusowy, program odbudowy dworców i połączeń kolejowych – jakie są efekty programów ostatnich 8 lat? Co z nich powinno być kontynuowane? Co zmienić?

Gospodarka odpadami: system, inwestycje, wyzwania

Odpady komunalne – czas na radykalną zmianę. Doraźne działania czy spójny system? Metody naliczania opłat za odbiór odpadów – czy czas już na wdrożenie opłaty od ilości oddawanych odpadów. Jakich rozwiązań prawnych i logistycznych to wymaga, by odpady nie trafiały do lasu? Od 2025 r. w gminach selektywna zbiórka tekstyliów – pomysły, wzorce, edukacja. System kaucyjny – jak zmieni działania komunalnych systemów odpadowych. Inwestycje – konieczne zmiany, by uprościć i ułatwić inwestowanie w gospodarowanie odpadami.

Otwarcie nowej kadencji

Kadry polskiej samorządności: nowe rozdanie czy starzy wyjadacze? Największe wyzwania stojące przed samorządami. Nowe otwarcie na linii samorząd – rząd. Co z programami inwestycyjnymi realizowanymi w poprzedniej kadencji, czy jest dla nich alternatywa?

Fundusze unijne – czas najwyższy

Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021-2027 finansowanie inwestycji, wkład własny, walka z czasem. Programy operacyjne a programy regionalne – na jakim etapie są konkursy, czy uda się wykorzystać pełną pulę środków. Jak wydawane są pieniądze z KPO.

Zagospodarowanie przestrzenne

Gminy wobec obowiązku przygotowania planów ogólnych. Nadzieje i wyzwania związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego w gminach. Czy to koniec chaosu urbanistycznego w miastach? Jasne i ciemne strony reformy zagospodarowania przestrzennego. Czy samorządy zdążą z ich przygotowaniem do końca 2025 r. Urbanistyka – jakiej przestrzeni publicznej chcemy? Jak projektować ponadczasowe, zrównoważone i estetyczne budynki i przestrzeń.

Sytuacja finansowa samorządów

Oczekiwania wobec nowego rządu w sprawie zmian zasad finansowania samorządów; jak państwo podzieli się wpływami z podatków z samorządami. Utrzymać obecne przepisy podatkowe, ale podnieść rekompensaty? Czy i w jakim stopniu zwiększyć udziały JST w podatkach? Jak zwiększyć dochody? Gdzie szukać oszczędności? Polityka podatków lokalnych. Czy potrzebna jest nowa ustawa o dochodach JST/finansach publicznych?

Partnerstwo publiczno-prywatne w nowej perspektywie unijnej

Uruchomienie środków unijnych z KPO i Funduszu Spójności szansą na poprawę sytuacji PPP w Polsce, a może wręcz przeciwnie? Pod względem liczby zawartych umów 2023 r. najgorszy od kilkunastu lat – dlaczego? Co stoi na przeszkodzie, żeby rządowe przedsięwzięcia zapowiadane do realizacji w tej formule w końcu doszły do skutku?

Zrównoważona logistyka miejska

Odejście od spalinowych pojazdów ciężarowych i dostawczych w miastach – strefy wolne od ruchu – akceptacja społeczna, alternatywne modele komunikacji i transportu miejskiego. Mniej przestrzeni dla samochodów w mieście, a więcej dla pieszych, rowerzystów i transportu publicznego – czynniki sprzyjające rozwojowi zdrowych lokalnych społeczności oraz lokalnej małej przedsiębiorczości.

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Globalne aspiracje polskiego biznesu

Czy w okresie spowolnienia gospodarczego polskie firmy mają szansę na ekspansję zagraniczną, która im pozwoli poprawić konkurencyjność i otworzy nowe rynki? Gdzie jest potrzebne wsparcie państwa i dyplomacji? Najlepsze praktyki w ramach ekspansji zagranicznej polskiego biznesu.

Forum międzynarodowej współpracy gospodarczej Polska-Czechy

Forum międzynarodowej współpracy gospodarczej Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie

Forum międzynarodowej współpracy gospodarczej Polska-Wielka Brytania

Forum międzynarodowej współpracy gospodarczej Polska-Niemcy

Forum międzynarodowej współpracy gospodarczej Polska-Skandynawia

HANDEL I KONSUMENT

Nowe twarze konsumpcji

Czego oczekuje konsument, czym się kieruje? Jak biznes reaguje na nowe postawy konsumenckie i modele zakupowe. Wymiana, współdzielenie, współużywanie. Sztuczna inteligencja schodzi pod strzechy i inspiruje na zakupach.

Od e-commerce do phygital

E-commerce trendsetterem w handlu. Personalizacja i hiperpersonalizacja. Phygital, czyli świat fizyczny i cyfrowy zazębiają się – spójne doświadczenie dla klienta. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – gamechanger w handlu elektronicznym. Dostawy i zwroty, urodzaj wolumenów w logistyce. Fintech: innowacyjne rozwiązania w dziedzinie płatności.

Marketing emocji

Wszystkie ścieżki klienta prowadzą do zakupów. Nie zakupy a relacja z marką. Online, offline i e-commerce w jednym szeregu. Meandry skutecznej komunikacji. Narzędzia i techniki nowoczesnego marketingu. Postkonsument w sieci emocji – influencerzy i deinfluenerzy.

Odpowiedzialny handel

Wpływ handlu na środowisko – skala, potencjał zmian, główne kierunki. Odpowiedzialność firm i jej współczesne oblicza. Strategie ESG w handlu i całym łańcuchu wartości. Świadomy konsument na ścieżce świadomych wyborów.

ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO

Zrównoważona polska żywność

Jakie wyzwania czekają rynek zrównoważonej żywności? I jaki jest jego potencjał w Polsce? Zielona ekonomia – zmiana, która wymaga zaangażowania. Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ (system kaucyjny, ekoopakowania) po zrównoważone łańcuchy dostaw i czystą energię. Czy ESG to tylko obowiązki? Jakie korzyści biznesowe może przynieść firmom wdrażanie różnych aspektów strategii.

Polsko-ukraińska współpraca w przemyśle spożywczym

Polska i Ukraina – konkurencja czy współpraca? Jasne zasady, potencjalni beneficjenci. Czego powinny dotyczyć wspólnie ustalone reguły, by współpracować w modelu win-win i zapobiec kryzysom? Wielki producent żywności tuż za granicą – szansa czy zagrożenie dla polskich przetwórców? Ukraińskie rolnictwo a polski przemysł spożywczy – jak w praktyce budować partnerstwo dla rozwoju?

Polska żywność za granicą: sukcesy, szanse i wyzwania

Koniec prostych przewag – jak zwiększać wartość dodaną polskiego eksportu? Rynek UE głównym odbiorcą polskiej żywności – jak na eksport wpłynie stagnacja niemieckiej gospodarki? Rynki państw trzecich – gdzie szukać szans dla polskiej żywności (Azja, Bliski Wschód). Konkurencyjność polskiej żywności w kontekście zbliżenia Ukrainy z UE – zagrożenia, przewagi, recepty.

Wspólna Polityka Rolna a polskie rolnictwo

Krajowa polityka rolna w kontekście WPR. Mity i hasła populistyczne wobec wsi i polskiego rolnictwa. Zwijanie się wsi, wyludnianie, zmiany strukturalne w rolnictwie – jakie rozwiązania? Krajowa polityka rolna – jest, a może jej brak. Aktywni polscy rolnicy i „małe gospodarstwa rodzinne” wobec krajowej polityki rolnej. Jakie zmiany WPR dla polskiego rolnictwa w dłuższej perspektywie? Konkurencyjność aktywnych rolników i małych gospodarstw rodzinnych wobec ukraińskiego i europejskiego rolnictwa.

OCHRONA ZDROWIA

System ochrony zdrowia w Polsce

Ochrona zdrowia – w jakim miejscu jesteśmy? System i jego sprawność: finansowanie, zarządzanie, ubezpieczenia, kadry. Kluczowe kompetencje, których dziś brakuje w systemie. Po pierwsze pacjent – co to oznacza w praktyce? Profilaktyka. Koszty społeczne chorób. Bez efektywnie działającego systemu publicznego nie będzie działać system prywatny.

Ochrona zdrowia jako element gospodarki

Przemysł i produkcja dla systemu ochrony zdrowia. Inwestycje –kluczowa rola innowacji, potencjał segmentu badawczo-rozwojowego. Ekspansja zagraniczna polskich firm sektora zdrowotnego. Produkcja i usługi dla zdrowia jako element bezpieczeństwa oraz źródło korzyści dla gospodarki i dla pacjentów.

Liderki w ochronie zdrowia

Kobiety, które zmieniają ochronę zdrowia w Polsce. Jaka jest ich rola w systemie? Jak patrzą na budowanie systemu ochrony zdrowia. Jaką mają rolę do odegrania?

Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia

Zarządzanie ryzykiem jako system integrujący procesy medyczne i zarządczo-organizacyjne. Ryzyko zarządzania umowami, finansowe i medyczne. Wspierające narzędzia IT. Jak przygotować placówkę na sytuacje kryzysowe?  Bezpieczeństwo pacjentów i ich roszczenia.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i tematów – ważnych, ciekawych, kontrowersyjnych.

Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie