EEC 2020

Zachęcamy do przesyłania propozycji tematów oraz sugestii, do wstępnego zakresu tematycznego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 lipca 2020.

Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.

SESJE PLENARNE

Europa przyszłości

Unia Europejska wobec nowych wyzwań. Next Generation UE – cele i narzędzia kompleksowej odbudowy gospodarki. Co zmienia pandemia? Priorytety unijnej polityki do roku 2024 – jak działać w realiach kryzysu? Warunki skutecznego wykorzystania nowego instrumentarium finansowego.

 • Green Deal. Europa kontynentem neutralnym dla klimatu do roku 2050. Zielony Ład jako aktualna strategia wzrostu. Cele i ambicje. Narzędzia i finansowanie. Korzyści i warunki powodzenia Gospodarka, która służy ludziom. Zatrudnienie, integracja, inwestycje. Społeczny aspekt gospodarki rynkowej
 • Europa w erze cyfrowego przyspieszenia. Cyfryzacja i infrastruktura telekomunikacyjna jako motor wzrostu
 • Pozycja Europy na świecie – rola odpowiedzialnego globalnego lidera. Atuty i słabości. Co możemy wspólnie – jako UE – osiągnąć?

Zielony Ład

European Green Deal jako strategia wzrostu gospodarczego. Sprawiedliwa transformacja – czy nikt nie zostanie w tyle? Jak Zielony Ład zmieni gospodarkę i życie codzienne

 • Rewolucja w świecie energii i w przemyśle. Surowce, paliwa i inne zasoby a cele Zielonego Ładu
 • Budownictwo, rolnictwo, transport i mobilność – czas głębokich zmian
 • Rozwój technologii służących zrównoważonej transformacji gospodarki
 • Życie bez odpadów. Europa liderem gospodarki obiegu zamkniętego?
 • Finansowanie Zielonego Ładu. Narzędzia i mechanizmy. Społeczna akceptacja kosztów
 • Zielone wygrywa? Europejskie ambicje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność

Teraz recesja

Gospodarka Polski i innych krajów regionu wobec zjawisk kryzysowych i spadku popytu. Prognozy i przewidywania. Czynniki łagodzące, motory wzrostu, instrumenty finansowe na ciężkie czasy? Czego potrzebuje gospodarka, by podnieść tempo odrabiania strat. Komu, ile, jak – rola państwa w stymulowaniu pozytywnych zjawisk w osłabionej gospodarce. Możliwości i obciążenia budżetu a sytuacja finansów publicznych. Zadłużajmy się? Bezpieczeństwo finansów publicznych, stabilizatory, obsługa długu.

Transformacja energetyki

W drodze do neutralności – strategiczna wizja europejskiej energetyki przyszłości. Sektor energii w zrównoważonej gospodarce

 • Zielona energetyka – perspektywiczne trendy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
 • Technologie, które nadadzą kierunek i tempo transformacji
 • Dostawca, odbiorca, prosument. Cyfrowa rewolucja a zmiany w systemach elektroenergetycznych. Rola smart grid
 • Elektromobilność a produkcja, dystrybucja i magazynowanie energii
 • Energetyka rozproszona

Gospodarka ery cyfrowej

Trendy określające kierunek i obecne tempo cyfryzacji gospodarki. Ich wpływ na branże, zarządzanie, relacje z klientem, efektywność ekonomiczną

 • Infrastruktura i systemy, ludzie i kompetencje wobec przyspieszenia cyfrowej transformacji
 • Skokowy rozwój e-commerce. Współczesny konsument w świecie ograniczeń i szans
 • Współdzielenie, rozproszenie, otwartość systemów, aktywność obywatelska
 • Sektor finansowy w nurcie cyfryzacji
 • Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo? Rola technologii, regulacji, administracji
 • Jakie otoczenie prawne sprzyja nowym modelom gospodarczym?

SESJE TEMATYCZNE

CYFRYZACJA. NOWE TECHNOLOGIE

E-commerce i technologie

Digital jako strategiczny kierunek rozwoju. Handel w fazie głębokiej cyfryzacji. Nowe narzędzia – technologie, logistyka, infrastruktura. Precyzyjnie przetwarzane dane przewagą e-handlu. Płatności w walce o idealne doświadczenie zakupowe.

Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce

Midas współczesnego handlu – e-commerce wygranym koronakryzysu. Marketplace – naturalne miejsce do rozwoju globalnej sprzedaży. Każdy chce ogrzać się w blasku e-commerce, ale jak się wyróżnić? Szeroki strumień pieniędzy na rozwój firm online. Jak go wykorzystać?

5G – czas na cyfrowe autostrady

Sieć nowej generacji jako przyszłość komunikacji i warunek powodzenia transformacji cyfrowej. O co toczy się gra? Korzyści wynikające z budowy sieci 5G. Wykorzystanie możliwości 5G dla budowy e-państwa. Nowe oczekiwania w obliczu koronakryzysu – biznes, edukacja, inteligentna gospodarka. Kto jest już „5G Ready”? Przetargi i finansowanie budowy. Najbardziej zaawansowane wdrożenia komercyjne. Bezpieczeństwo infrastruktury.

Chmura w biznesie, biznes w chmurze

Przetwarzanie w chmurze – kluczowy element IV rewolucji przemysłowej. Technologie Cloud. Biznes na żądanie – potencjał technologii a skłonność firm do zastosowania rozwiązań chmurowych. Poziom absorpcji i wartość rynku. Chmura publiczna, prywatna, hybrydowa. Inwestycje globalnych potentatów – czy Polska ma szansę na rolę lidera w regionie?

Sztuczna inteligencja

Potencjał i znaczenie AI w gospodarce i w procesie rozwoju cywilizacyjnego. Rozwój technologii AI: zapowiedzi i oczekiwania a fakty. AI Vibes – obszary wpływu data science. Kierunki zastosowań – aktualne i perspektywiczne. Przyspieszenie w cyfryzacji jako probierz przydatności technologii związanych z AI. Autonomia maszyn – czy jest się czego bać?

Big Data

Dane w gospodarce – rewolucja w toku. Big Data Talks – otwarte dane, gdzie, kiedy, na jaką skalę? Przewaga konkurencyjna dzięki dostępowi i przetwarzaniu danych. Zysk i wolność, bezpieczeństwo i prywatność, zdrowie i inwigilacja – jak godzić sprzeczności? Amerykańskie, azjatyckie i europejskie spojrzenie na wykorzystanie danych w biznesie, ochronie zdrowia i systemach bezpieczeństwa.

Internet rzeczy

IoT a cyfrowa transformacja gospodarki. IoT Flow, czyli komunikacja maszyn i systemów – co z tego mamy? Przemysłowy Internet rzeczy i idea inteligentnej fabryki w realizacji. Produkcja bezpieczna epidemicznie – trwały trend? IoT w mieście, handlu i usługach, w rolnictwie i ochronie zdrowia.

Cyberbezpieczeństwo

Rosnący przepływ masy informacji i upowszechnienie pracy zdalnej, brak umiejętności wdrażania technologii, przestarzałe rozwiązania i inne źródła cyfrowych zagrożeń. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Kradzież, szantaż dla zysku, szpiegostwo przemysłowe, cele polityczne – różne oblicza cyberagresji. Wojny bez wystrzału, czyli potencjalny paraliż infrastruktury krytycznej. Człowiek – najsłabsze ogniwo? Nowe, skuteczne narzędzia i metody ochrony prywatności i tajemnic firmy w cyfrowym świecie. Wydatki firm na minimalizację ryzyka – rynek cyberbezpieczeństwa?

Kadry dla cybergospodarki

Zmiany w systemie kształcenia – modele, cele, wyzwania. Jak kształcić ludzi kreatywnych, elastycznych, wszechstronnych? Deficyt kompetencji cyfrowych w obliczu przyspieszenia digitalizacji. Co powinien umieć „pracownik przyszłości”? Człowiek i sztuczna inteligencja na rynku pracy. Programowanie, STEM, design thinking, umiejętności miękkie? Nowe specjalizacje i warunki pracy wyzwaniem dla edukacji.

ENERGIA I KLIMAT

Energetyka, klimat, transformacja

Transformacja energetyczna na świecie, w Europie i w Polsce. Neutralność wobec klimatu do 2050 roku a krajowe strategie państw członkowskich. Szanse i ograniczenia Polski związane z przyjęciem tego celu. Czy porażona kryzysem gospodarka udźwignie ambitne cele klimatyczne? Transformacja energetyki jako impuls rozwojowy? Bezpieczeństwo dostaw i rozsądne ceny – przy akceptowalnym społecznie odchodzeniu od konwencjonalnych źródeł energii. Jaka Polityka Energetyczna Państwa; jak uzupełnić miks energii? Atom czy wodór? Elektryfikacja gospodarki i bezemisyjna generacja oparta na OZE – drogą do neutralności?

Green Deal – analiza i praktyka

Na jakie działania, w jakich obszarach przekładają się strategiczne cele Europejskiego Zielonego Ładu? Inwestycje – kierunki, branże, specyfika, przykłady. Finansowanie działań – potrzebne nowe kanały? Projekty wpisujące się w koncepcję Zielonego Ładu – przykłady z różnych dziedzin.

2050 – Polska dla pokoleń

Neutralna klimatycznie Polska – czy to możliwe? Jeśli tak, to kiedy i pod jakimi warunkami? Potrzeba kompleksowego planu krajowych działań wpisujących się w koncepcję Zielonego Ładu. Obszary koniecznej aktywności legislacyjnej, inwestycyjnej, edukacyjnej: rolnictwo i leśnictwo, transport, budynki i budownictwo (efektywność energetyczna), energetyka i przemysł. Finansowanie zadań i programów. Alternatywa, której nie ma – spadek jakości życia.

Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie

Odnawialne, efektywne i tanie? OZE w obecnych realiach biznesowych i technologicznych. Zwiększanie dostępności, spadek kosztów, rozwój technologii – stabilne trendy? Rola IT, zarządzania danymi, smart grid. Giganci cyfrowi w nowej energetyce? OZE w Polsce – stan obecny, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych; perspektywy i potencjał. OZE na rynku mocy. Wsparcie, regulacje i uwarunkowania prawne rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Energia z wiatru

Stan, miejsce w miksach energii i potencjał rozwojowy sektora energetyki wiatrowej w Europie. Polskie doświadczenia w rozwoju generacji wiatrowej na lądzie – aktualny stan regulacji, perspektywy zmian tzw. ustawy odległościowej. Rola samorządu lokalnego w procesie lokalizacji inwestycji.

Offshore – wiatr od morza

Potencjał generacji wiatrowej na morzu – Bałtyk i Morze Północne. Ewolucja technologii. Inwestycje: koszty, efektywność, zwrot z kapitału. Polska strategia rozwoju energetyki wiatrowej na morzu. Ramy regulacyjne, możliwości wykonawcze, zainteresowani inwestorzy. Krajowy sektor produkcji dla offshore’u – jak wykorzystać potencjał i doświadczenie?

Elektromobilność

Rozwój elektromobilności na świecie, w Europie, w Polsce. Bilans i doświadczenia. Programy wsparcia – potrzebne korekty. Rozwój infrastruktury jako kluczowy czynnik – rola technologii, operatorów, regulacji. Magazynowanie energii a rozwój e-mobility i możliwości zarządzania wytwarzaną energią. Tradycyjne i nowe metody przechowywania energii. Skutki rozwoju elektromobilności dla systemu elektroenergetycznego. Jak przygotowujemy się na boom. Dokąd zmierza polska e-mobility?

A jednak atom?

Realne perspektywy rozwoju generacji jądrowej w rzeczywistości „po Fukushimie”? Energia jądrowa w podstawie systemu jako warunek dynamicznego rozwoju OZE i osiągnięcia neutralności wobec klimatu. Polskie plany dotyczące ewolucji miksu energii – potencjalna rola energetyki atomowej. Strategiczne partnerstwo z USA? W drodze od deklaracji do konkretów. Kompaktowa mikrogeneracja jądrowa jako alternatywa dla wielkich siłowni. Plany, pilotaże, zainteresowanie polskiego przemysłu. Nowe technologie związane z bezpieczeństwem i zagospodarowaniem odpadów.

Era wodoru

Wodór jako alternatywa dla paliw węglowodorowych. Potencjał wodoru w zakresie magazynowania, stabilizowania OZE, bilansowania systemów energetycznych. Programy wodorowe w krajach europejskich. Światowi liderzy technologii wodorowych i legislacji wspierających rozwój tego sektora. Wodór w procesie bezpośredniego wytwarzania bezemisyjnej energii elektrycznej. Potencjał dekarbonizacyjny wodoru w obliczu kryzysu klimatycznego. Wprowadzanie technologii wodorowych do miksu energetycznego czy krajowego przemysłu szansą na przyspieszenie transformacji polskiej energetyki?

Fotowoltaika – boom i co dalej?

Polska w czołówce statystyk przyrostu mocy z fotowoltaiki w Europie. Generacja rozproszona i duzi inwestorzy. Skutki boomu w sektorze PV dla systemu, dla polskiej energetyki, dla świadomości – prosumentów, polityków. Korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Instrumenty wsparcia dla projektów fotowoltaicznych. PV w aukcjach OZE. Korzyści i ryzyka dla zawierających umowy PPA.

Przyszłość gazu w Europie

Europejski rynek gazu w liczbach i faktach. Infrastruktura gazu w Europie a bezpieczeństwo poszczególnych krajów i całej UE. Nierozwiązane sprzeczności, konflikty interesów – Nord Stream 2 jako lekcja. Polski przykład – od uzależnienia w kierunku suwerenności. Gaz w energetyce – sposób na zmniejszenie emisji. Finansowanie inwestycji i perspektywy generacji gazowej w kontekście unijnej polityki ochrony klimatu.

ROZWÓJ I ŚRODOWISKO

Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka cyrkularna – przegląd wyzwań, barier, możliwości. Mniej odpadów? Odbudowa gospodarki, bezpieczeństwo i zdrowie a założenia GOZ – co teraz? Efektywna segregacja odpadów – edukacja, dyscyplina, kontrola. Recykling w budownictwie. Produkcja i projektowanie no waste. Regulacje, koszty, realia. Czy wygrywają ci, co robią to skutecznie, czy też ci, którzy produkują po staremu (czyli taniej)? Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki. Proekologiczne rozwiązania technologiczne. Problem odpadów opakowaniowych.

Odpady – zagospodarowanie, nowe trendy

Samorządowe dobre praktyki – zbiórka, segregacja, przetwarzanie. Odpadowe dyrektywy UE i ich implementacja w kraju. Rozszerzona odpowiedzialność producenta – kiedy i jak? Przetwarzanie odpadów – nowe technologie, innowacyjne strategie, rozwój recyklingu. Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi – stawki, koszty, bilansowanie, rekomunalizacja. Spalarnie odpadów: tak czy nie? System kaucyjny, czyli kto płaci?

Stop smog

Narzędzia prawne, ich efekty, skuteczność. Program „Czyste powietrze” – reaktywacja? Zakaz palenia węglem w paleniskach domowych – źródła finansowania wymiany pieców. Smog i ciepło systemowe – obligatoryjność a koszty przyłączenia. Jakość powietrza w politykach miejskich, doświadczenia liderów. Rola społecznej świadomości i edukacji. Smog na terenach słabiej zurbanizowanych. Problem ubóstwa energetycznego i środki zaradcze.

Zasoby wodne. W obliczu kryzysu

Wielka susza? Sytuacja hydrologiczna świata, Europy i Polski. Zmiany klimatu, działalność człowieka, naturalna retencja i inne czynniki kształtujące stan zasobów wodnych. Uwarunkowania hydrogeologiczne – zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce, ich stan i wykorzystanie. Rozwiązania prawne w proekologicznym zarządzaniu zasobami wodnymi. Wody w opresjach: nieumiejętna regulacja, eutrofizacja, mikroodpady. Bałtyk specjalnej troski – konieczne działania. Edukacja i wsparcie „rozproszonej” retencji.

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Handel, geopolityka, praktyka

Sytuacja w handlu międzynarodowym w okresie walki z pandemią i odbudowy gospodarek. Tendencje protekcjonistyczne. Jak niestabilność, konflikty i wojny handlowe wpływają na gospodarkę? Jak skutecznie działać na globalnym rynku w nieprzewidywalnym otoczeniu? Wsparcie dla inwestorów i eksporterów – narzędzia adekwatne do sytuacji. Europa otwarta, Europa konkurencyjna – jak chronić wolny rynek przed wspieraną politycznie dominacją i nieuczciwą konkurencją?

Protekcjonizm, patriotyzm, rynek

Chrońmy swoje – jak dbać o swój potencjał, nie niszcząc wolnego rynku? Przykłady z różnych branż i sektorów gospodarki. Racjonalne i chybione działania, reakcje, skutki. Opłata wyrównawcza, podatek cyfrowy i inne działania UE dla ochrony rynku i równoważenia szans. Inshoring, reshoring, czyli produkcja wraca do domu? Trend czasu pandemii – na ile trwały? Skracanie łańcuchów dostaw sposobem na minimalizację ryzyka.

TRANSPORT I MOBILNOŚĆ

Centralny Port Komunikacyjny

Projekt i harmonogram do rewizji? Wpływ załamania w branży lotniczej na plany budowy CPK. Globalne przepływy transportowe jako ekonomiczny kontekst inwestycji. Hub lotniczy czy węzeł transportowy? Docelowe miejsce CPK na europejskim niebie i mapie europejskiej logistyki. Jak Centralny Port Komunikacyjny może zmienić system polskiego transportu kolejowego? CPK i towarzyszące mu inwestycje a cele zrównoważonej strategii transportowej UE.

Strategia dla branży lotniczej

Odbudowa ruchu lotniczego po zapaści a bezpieczeństwo epidemiczne i związane z nim ograniczenia. Kwestie środowiskowe (m.in. walka z hałasem, emisyjność). Polityka państwa wobec lotnictwa. Przyszłość narodowego przewoźnika. Strategie linii lotniczych a prognozy popytu (pasażerowie, cargo). Inwestycje w portach regionalnych pod znakiem zapytania.

Strategia transportowa dla Polski

Krajowe priorytety, cele polityki transportowej UE, nowe inwestycje w naszym regionie. Zmiany w przepływach towarów, odbudowa łańcuchów logistycznych. Kwestie zrównoważonego transportu, emisyjność a polskie realia. Wpływ regulacji na konkurencyjność kolei. Optymalna gęstość sieci drogowej i kolejowej. Dokończenie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych – spodziewane efekty „domknięcia” sieci. Perspektywy transportu lotniczego. Rozwój infrastruktury polskich portów nad Bałtykiem – inwestycje prywatne i program rządowy.

PRZEMYSŁ

Motoryzacja

Załamanie produkcji i rynku – skutki dla producentów i kooperantów. Odbudowa i odrabianie strat. Struktura i perspektywy popytu w kryzysowych realiach. Zmiany w funkcjonowaniu sektora i rynku – okresowe i trwałe. Mobilność wczoraj i jutro – przegląd czy weryfikacja trendów?

Górnictwo – transformacja pod presją

Po przejściach – sytuacja w polskim górnictwie węgla kamiennego. Jak restrukturyzować branżę – decyzje, narzędzia, skutki społeczno-gospodarcze, harmonogram. Czynniki zewnętrzne – rynek, import, dekarbonizacja. W co inwestować, co likwidować? Docelowy kształt sektora. Węgiel w PEP 2040 – pytania i odpowiedzi. Wokół węgla – producenci maszyn i urządzeń, dostawcy usług, nauka. Jak odnaleźć się wśród zmian?

MIASTO, METROPOLIA, REGION

PPP – nowe otwarcie

Osłabiony samorząd – partner dla biznesu? Perspektywy rozwoju PPP jako antidotum na brak środków inwestycyjnych. Regulacje i wsparcie polityczne. Potrzeby i możliwości. Nowe projekty PPP – przykłady. Dobre praktyki i lekcje z porażek. Łączenie PPP z finansowaniem unijnym. Partner prywatny – jak go szukać?

Publiczny transport – rewolucja z przeszkodami

Krok wstecz – transport publiczny czy indywidualny? Finansowe, prawne i zdrowotne uwarunkowania funkcjonowania organizatorów transportu zbiorowego w miastach. Gdzie jest pasażer? Normalizacja popytu pod presją ograniczeń. Koleje aglomeracyjne szansą dla komunikacji miejskiej. Konieczne inwestycje w infrastrukturę, synchronizacja z innymi rodzajami transportu. Monorail, metro, ekologiczny tabor, technologie smart – pomysły na transport zbiorowy w miastach.

Sprawiedliwa transformacja

Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych przyspieszy – co to oznacza? Skutki oraz koszty ekonomiczne i społeczne procesu. Środki UE – ile, dla kogo, na co? Mechanizmy dystrybucji, kryteria kwalifikacji, przykłady projektów, spodziewane efekty. Rewitalizacja – jak skutecznie zagospodarować tereny i obiekty poprzemysłowe? Finansowanie, rola inwestorów prywatnych, projektantów, samorządów, strony społecznej.

Budżety samorządowe

Najtrudniejsze budżety w dziejach polskiej samorządności. Ograniczone przychody, nowe wydatki i potrzeby. Czy/jak się zadłużać? Inwestycje samorządowe zagrożone. Potrzebne zmiany – co z janosikowym? Czy to czas na rewolucję w podatkach – udział samorządów w VAT, wyższy udział w PIT, podatek katastralny?

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości komercyjne w Polsce

Dekada na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jak zmieni się rynek? Dobry czas dla inwestycji w magazyny? Branża retailowa w kryzysie – nowe standardy i zmiana pokoleniowa klientów. Biurowce – czas weryfikacji popytu? Biuro na nowe, trudne czasy. Hotele wobec trudnych pytań. Nowe klasy aktywów – akademiki, domy seniora.

Mieszkania 2020

Rekordowy rok 2019 i co dalej? Skala potrzeb, możliwości i plany. Bariery budownictwa mieszkaniowego. Jak nadać nową dynamikę programowi Mieszkanie plus? Część mieszkań za grunt – co na to deweloperzy? Szybciej i prościej – oczekiwane zmiany w procedurach administracyjnych.

EDUKACJA I RYNEK PRACY

Wyzwania rynku pracy

Nowa sytuacja na polskim i europejskim rynku pracy. Skala i charakterystyka fali bezrobocia wywołanego pandemią. Potrzebne nowe kompetencje – zmiany w gospodarce a popyt na pracowników. Pracownicy zagraniczni w nowych realiach. Bezpieczna produkcja, popyt na usługi – jak automatyzacja może zmienić rynek pracy? Schyłkowe zawody i co w zamian.

Młodzi w zawieszeniu

Pokolenie Lockdown? Sytuacja zawodowa osób u progu kariery zawodowej z ograniczonym doświadczeniem. Długofalowe trendy: prekaryzacja, złe przygotowanie absolwentów do pierwszej pracy (wymagań pracodawcy), bezproduktywność. Fala zwolnień młodych pracowników – czy/jak mogą wrócić na rynek? Oczekiwania i potrzeby zmieniającej się gospodarki.

INWESTYCJE, ZARZĄDZANIE

Rynek budowlany w nowych realiach

Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie budżetu UE 2021-2027. Inwestorzy samorządowi i prywatni w sytuacji gwałtownego spowolnienia gospodarki. Nowe Prawo zamówień publicznych 2021 r. i nowy system waloryzacji kontraktów. Rynek inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych – aktualne trendy. Postęp technologiczny w budownictwie. Robotyzacja, cyfryzacja, prefabrykacja. Gospodarka obiegu zamkniętego na placu budowy. Budownictwo a rynek pracy.

Nowe prawo zamówień publicznych

Motywy wprowadzenia nowego PZP. Najważniejsze zmiany w nowej ustawie. Zdrowa równowaga, czyli interesy podwykonawców i zamawiającego. Zachęty dla małych i średnich – czy to zadziała? Rozwiązania dotyczące procedur związanych z partnerstwem innowacyjnym. Zamówienia strategiczne – ich określanie i procedury. Odwołania, negocjacje, wadium – w świetle nowego PZP. Funkcjonowanie nowych rozwiązań z punktu widzenia administracji i biznesu – przewidywania i nadzieje.

Inwestycje zagraniczne

30 lat inwestycji zagranicznych w Polsce – bilans, ewolucja, perspektywy. Polskie atuty w oczach inwestorów – wczoraj i jutro. Nearshoring i inne trendy czasu recesji. Czas skracania globalnych łańcuchów produkcji szansą dla polskich kooperantów i poddostawców? Jakich inwestycji potrzebuje teraz polska gospodarka?

Inwestycje publiczne

Duże projekty finansowane ze środków publicznych sposobem na odrabiania strat i podtrzymywanie koniunktury gospodarczej. Czy to właściwy kierunek? Dokończenie inwestycji drogowych i kolejowych, CPK, przekop Mierzei Wiślanej, odbudowa szlaków wodnych, inwestycje w portach bałtyckich, rozwój infrastruktury gazowej. Plany i deklaracje, realia i harmonogramy. Aktualne i zweryfikowane szanse na finansowanie i realizację.

Elastyczne zarządzanie

Egzamin z nieprzewidywalności – jak organizacje zareagowały na pandemię. Obserwacje, błędy, wnioski. Zdolność przystosowania firm i instytucji do zmiennych warunków otoczenia jako główny wyznacznik ich efektywności. Elastyczność działań, struktur oraz menedżmentu i załogi. Nowe kompetencje pracowników, podatność na zmiany, samodzielność i delegowanie zadań. Jak łączyć permanentną gotowość do zmiany z konsekwencją w działaniu?

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Branża spożywcza – przyszłość sektora

30 lat budowy pozycji branży spożywczej za nami, co przed nami? Jak podtrzymać wzrost? Szanse i zagrożenia dla sektora spożywczego związane z pandemią. Polski eksport żywności – zawirowania i niepewność. Bezpieczeństwo finansowe sektora w kontekście rozliczeń z kontrahentami. Bioasekuracja, troska o pracowników, odpowiedzialność. Trendy określające przyszłość polskiej branży spożywczej: zmiany strukturalne, marka polskiej żywności, nowy konsument, nowe technologie.

RYNEK I MARKETING

Konsument jutra

Pokoleniowa zmiana preferencji konsumenckich i życiowych priorytetów. Nowe modele zakupowe i usługowe w dobie pandemii. Doświadczenie koronakryzysu – nowe zachowania, standardy, zwyczaje. Ekologia, technologia, wygoda, bezpieczeństwo wyznaczają ścieżkę zakupową konsumenta. Customer experience – nowy król handlu. „Bunt konsumencki” – czy zyska na znaczeniu jako realna siła wpływu na korporacje handlowe? Ścieżki dotarcia i idole masowej wyobraźni – celebryci, sportowcy, ekolodzy. Od emocji do wartości, czyli jak kupić uwagę odbiorcy? Aplikacja – cała prawda o kliencie?

Marketing w cyfrowym świecie

Aktualne trendy w marketingu: kampanie hybrydowe, dialog i nowe modele dotarcia do klienta, rola (social) mediów w zarządzaniu marką, reakcje na rozdrobnienie rynków. Jak znikają bariery dotarcia do odbiorców. Kto na tym zyskuje? Nowe technologie w komunikowaniu Out of Home. Informacja w przestrzeni a jakość życia – jak przekonać miasta do cyfrowego przekazu w przestrzeni publicznej?

FINANSE

Nowy budżet UE

Finanse Unii Europejskiej po kryzysowej przebudowie. Przegląd nowych programów, narzędzi, kwot, aktualnych priorytetów, spodziewanych efektów. Inwestycyjny potencjał Europy kluczem do powrotu na ścieżkę wzrostu. Zielony Ład i zielone inwestycje. Przyszłość polityki spójności. Polska i gospodarki krajów regionu jako „wieczni beneficjenci”? Na jakie zmiany trzeba się przygotować?

Digital Tax

Jak opodatkować działalność gospodarczą w cyfrowej rzeczywistości? Przepisy i normy a możliwości egzekwowania. Gdzie i jak działam, gdzie i ile płacę – opodatkowanie przychodu ze streamingu w opinii biznesu, konsumentów, administracji. Europejski kompromis w obszarze cyfrowej daniny a pierwsze doświadczenia niektórych krajów UE.

Finansowanie gospodarki

Tarcze, tarcze i co dalej? Gospodarka po okresie gaszenia pożaru. Dostęp do źródeł finansowania na etapie odbudowy. Potrzeby, możliwości sektora finansowego, narzędzia i ocena ryzyka. Branże obiecujące z punktu widzenia inwestora. Co z finansowaniem innowacji?

Sektor bankowy

Banki w nowej sytuacji. Ich rola w procesie dystrybucji wsparcia finansowego dla firm. Modele relacji z klientami – skok cyfryzacyjny. Aktualna kondycja sektora a bezpieczeństwo całej gospodarki. Koszty ryzyka kredytowego. Strategie banków wobec pogarszającej się sytuacji klientów. Scenariusze dla sektora bankowego – obszary niepewności, największe zagrożenia, mechanizmy zabezpieczające.

Leasing w epoce transformacji cyfrowej

Rynek leasingu w Polsce – stan, perspektywy, aktualia. Relacje z klientem w kontekście jego trudnej sytuacji – dotychczasowa praktyka i standardy. Zmiany produktowe w efekcie digitalizacji i zastosowania nowych modeli biznesowych. Wykorzystanie nowych technologii w procesie obsługi klienta. Finansowanie pojazdów elektrycznych i autonomicznych.

SPOŁECZEŃSTWO – EKONOMIA

Turystyka i hotelarstwo

Skala i skutki załamania w turystyce spowodowanego pandemią. Stan, prognozy obłożenia bazy noclegowej i hotelarskiej – w dłuższej perspektywie. Hotele biznesowe a zamrożenie przemysłu spotkań – jak im pomóc? Znaczenie nowych inwestycji hotelowych i infrastrukturalnych w metropoliach, w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, na terenach słabo zurbanizowanych.

Turystyka biznesowa

Dynamika rozwoju sektora MICE w Polsce w ostatnich latach – znaczenie dla gospodarki i rozwoju kraju. Załamanie, odmrażanie i aktualne prognozy. Wpływ turystyki biznesowej na stan infrastruktury w miastach. Nowoczesne obiekty i kompleksy bazą przemysłu spotkań. Wydarzenia gospodarcze, a także kulturalne, rozrywkowe i sportowe – jak przetrwać, kiedy wróci popyt?

Kultura, gospodarka, wartości

Świat kultury w potrzebie. Straty, ograniczenia, aktualne problemy. Znaczenie kultury i jej instytucji dla życia społecznego, tożsamości, edukacji, rozwoju cywilizacyjnego. Jak nie zaprzepaścić dorobku i ochronić wartości? Biznes, samorządy, państwo a finansowanie kultury w kryzysowej rzeczywistości. Kultura jako część rynku pracy, impuls koniunktury, czynnik atrakcyjności miast.

OCHRONA ZDROWIA

System i gospodarka

Znaczenie sprawnie funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej dla gospodarki. Modele finansowania świadczeń zdrowotnych – przegląd rozwiązań. Jak kwestie finansowania weryfikuje pandemia? Alokacja środków finansowych w systemach ochrony zdrowia – wybrane problemy. Bezpieczeństwo lekowe kraju – nowe podejście? Sektor prywatnych usług medycznych – bolesne odmrażanie. Nie tylko telemedycyna. Oblicza cyfrowej rewolucji w medycynie – od aplikacji w smartfonie do sztucznej inteligencji.

Rynek biotechnologiczny

Tempo rozwoju i wartość rynku biotechnologicznego. Rosnące znaczenie biotechnologii w gospodarce. Rozwój polskiej biotechnologii – wysokie standardy nauczania, potencjał badawczy i wdrożeniowy zachętą dla inwestorów. Polscy liderzy innowacji biotechnologicznych. Start-upy w biotechnologii – suwerenność czy współpraca z gigantami? Znaczenie ochrony własności intelektualnej – dla bezpieczeństwa biznesu i wyceny firmy.

EUROPEAN TECH AND START-UP DAYS

Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat

Bez ograniczeń? Globalizacja, wszechobecność sieci, zdalna gospodarka.

Bez dyletantów. Edukacyjny przełom i głód nowych kompetencji?

Bez odpadów. Zielone strategie – stabilna perspektywa biznesowa?

Bez własności. „Korzystać” zamiast „mieć”. Szanse dla mniejszych firm?

Bez ludzi. Inwazja maszyn i robotów. Praca przywilejem nielicznych?

Bez kompleksów. Polska, świat i top-technologie – kto hamuje, kto przyspieszy?

Start-upy i inwestorzy

Czas weryfikacji. Łatwy pieniądz, zawyżone wyceny – czy to już za nami? Zainteresowanie start-upami w realiach recesji. Młode firmy wobec inwestorów – na co stawia każda ze stron? Kryzys szansą na nowe otwarcie? Dojrzałość i doświadczenie firm technologicznych wyrosłych ze start-upów w relacjach z inwestorami.

Na karuzeli trendów

 • StartGreen – zielone technologie na każdą kieszeń. Aplikacje dla ekoświadomych
 • Proptech – bezpieczeństwo, oszczędności, przewaga. Rozwiązania dla rynku nieruchomości
 • Global edutech – wartość rynku, przyczyny rozkwitu, główne trendy. Przemiany w oczekiwaniach klientów.
 • Foodtech i nisze na rynku food. Od żywności funkcjonalnej i precyzyjnej do laboratoryjnej. Cała prawda o konsumencie i jego diecie w aplikacji.
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.