EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Firma: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Stanowisko: prorektor ds. nauki i kształcenia, dziekan, Wydział Nauk Stosowanych

Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB. Autorka badań, ekspertyz oraz projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków MNiSW, NCBiR oraz autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym indeksowanych m.in. w bazach Scopus, Web of Science, Elsevier. Zastępca Redaktora Naczelnego międzynarodowego czasopisma Forum Scientae Oeconomia. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, HRM, innowacyjności, współczesnych koncepcji zarządzania, zarządzania kompetencjami, kultury organizacyjnej, zarządzania reputacją, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, monitoringu rynku pracy, kompetencji innowacyjnych menedżerów, odpowiedzialnego przywództwa, zrównoważonego rozwoju, współpracy transgranicznej i międzyorganizacyjnej.

Członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka”. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2020-2023 powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń: EWORA European Woman Rectors Assosciation, Prezes Zarządu TNOiK o/Dąbrowa Górnicza.
Organizatorka przedsięwzięć popularyzujących współpracę nauki z biznesem oraz transfer wiedzy z nauki do gospodarki. Autorka i organizatorka cyklicznego międzynarodowego projektu "Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", którego celem jest wpracowanie rozwiązań generujących innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarki. Członek Rady Ekspertów, ekspert Forów Gospodarczych, Światowego Kongresu Klastrów w Dąbrowie Górniczej, współorganizatorka wydarzeń upowszechniających wiedzę i kulturę m.in.: Festiwal Nauki, promujących kulturę jakości w szkolnictwie wyższym w wymiarze krajowym i międzynarodowym m.in. cykliczne Akademickie Forum Jakości. Organizatorka międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany i rozwoju naukowego młodzieży, studentów i pracowników naukowych oraz tworzenie i propagowanie międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej. Współtwórca szkoły naukowej i Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, który prowadzi badania międzynarodowe w aspektach: społecznym, ekonomicznym, technologicznym i środowiskowym, badania przyczyniające się do rozwoju Grupy Wyszehradzkiej zgodnie z agendą Deklaracji Budapesztańskiej z 2018 r. Działania na rzecz różnych grup interesariuszy na polskich obszarach przygranicznych m.in. przedsiębiorców, klastrów, samorządów i organizacji pozarządowych. Animatorka przedsięwzięć edukacyjnych i naukowo-badawczych w wymiarze międzynarodowym, projektów realizowanych w ramach Erasmus+, NAWA, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Funduszu Wyszehradzkiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Funduszu Wymiany: Młodzieży Polsko–Litewskiej oraz Polsko-Ukraińskiej. Koordynator projektów o charakterze wielostronnej współpracy między uczelniami europejskimi.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie