GŁÓWNE NURTY

Geopolityka. Wojna w Europie. Zielona transformacja i odbudowa gospodarki

Geopolityka. Wojna w Europie. Wojna na Ukrainie i agresywna polityka Rosji jako wyzwanie dla Europy. Jak pomóc Ukrainie: w odparciu ataku, w kwestiach humanitarnych, w odbudowie jej gospodarki. Ukraina w Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo militarne i energetyczne Europy. Zależność od rosyjskich surowców w krótkiej i w dalszej perspektywie. Nowa polityka wschodnia UE. Sankcje i co dalej? Negatywne skutki wojny dla europejskiej gospodarki – jak je złagodzić? Solidarność i odpowiedzialność europejskich elit. Nowa żelazna kurtyna?

Zielona transformacja i odbudowa gospodarki. Zielona transformacja i odbudowa gospodarki w nowej sytuacji geopolitycznej. Czy izolacja Rosji – dostawcy surowców – może być bodźcem do działań zmieniających sektor energii? Europejskie i światowe cele polityki ochrony klimatu oraz dążenie do zrównoważonej produkcji jako megatrend gruntownie zmieniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład: konsekwentna realizacja w nowym otoczeniu makroekonomicznym. Odbudowa i przebudowa gospodarki – jej kierunki i tempo w warunkach kryzysu energetycznego i turbulencji.

Digitalizacja

Cyfrowa transformacja gospodarki w praktyce. Wpływ przyspieszenia okresu pandemii na biznes, administrację, rynek pracy i życie codzienne. Nowe modele i możliwości biznesowe, zmiany w branżach będące następstwem technologicznej ekspansji. Technologie o największym potencjale:

 • Roboty w produkcji i usługach. Jak pokonać bariery rozwoju robotyzacji?
 • Chmura. Migracja i jej efekty. Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie?
 • Internet of Things. Technologie komunikacyjne: maszyny, urządzenia i ludzie w cyfrowym dialogu
 • AI – sztuczna inteligencja i jej nowe zastosowania: przemysł, zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność
 • VR i AR. Nowe światy, szersze horyzonty
 • Blockchain. Nie tylko kryptowaluty. Transparentność i otwartość – przegląd zastosowań

Cyberbezpieczeństwo pod silną presją – bezpieczna dla użytkowników przestrzeń cyfrowa. Społeczne wyzwania cyfryzacji: technologie i zastosowania, które działają stymulująco i włączająco.

Globalny handel i geopolityka

Polityka handlowa w fazie odbudowy gospodarki zakłóconej przez nowe wojenne uwarunkowania. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw. Wojna na Ukrainie jako nowy czynnik geopolityczny – przerwane łańcuchy dostaw, nowe ryzyka a handel z krajami Azji. Dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem. Nearshoring – doraźna reakcja czy trwały trend? Konsekwencje przyspieszenia w e-handlu. Jak podnieść odporność biznesu na perturbacje w transporcie wywołane pandemią i wojną?

Nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie

Potencjał naukowy i gospodarcze wykorzystanie wiedzy jako elementy wzmacniające skuteczność procesu transformacji europejskiej gospodarki. Kryzys czy rozkwit: nauka a aspiracje zawodowe młodego pokolenia. Zmiany w systemie edukacji konieczne, by nauka mogła sprostać wyzwaniom przyszłości. Nauka w służbie zielonej transformacji. Programy, narzędzia, fundusze wspierające innowacyjność i kreatywność – europejskie doświadczenia i ich wykorzystanie. Warunki korzystnej współpracy między nauką a biznesem. Komercjalizacja wyników badań – oczekiwania biznesu względem nauki.

SESJE TEMATYCZNE

 • GOSPODARKA, ENERGIA, KLIMAT

  Zielony Ład, zielony biznes
  Polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji jako czynnik gruntownie zmieniający warunki prowadzenia biznesu. Standardy i strategie ESG – nowe priorytety i nowe realia działalności gospodarczej. Regulacje i wymagania, raportowanie wpływu na klimat, presja rynku. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo?

  Fit for 55
  Pakiet, który ma zmienić Europę. Unijny cel – dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. Opodatkowanie energii po nowemu. Zmiany w systemie EU ETS. Wpływ planowanych rozwiązań prawnych na europejską gospodarkę, kluczowe branże, konkurencyjność.

  Zielone inwestycje i ich finansowanie
  Skala inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej, wprowadzenia gospodarki wodorowej oraz zielonej przebudowy systemu transportowego. Potrzeby kapitałowe. Dostępność środków publicznych. Rola europejskiej taksonomii – kryteria zrównoważonej gospodarki i agenda ESG w strategiach instytucji sektora finansowego. Zielone project finance – rynkowy potencjał finansowania projektowego. Doświadczenia i plany inwestorów korzystających z tego modelu finansowania. Warunki i kryteria bankowalności projektów.

  Bezpieczeństwo energetyczne
  Dostępna i pewna energia w nowych realiach – ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Centralnej. Jak skutecznie zapewnić stabilność systemów zaopatrzenia w energię i paliwa. Rosja jako dostawca surowców energetycznych – ryzyko polityczne i możliwości jego ograniczenia dziś w dłuższej perspektywie. Różne miksy energii – różne spojrzenia na bezpieczeństwo; szanse na wspólną politykę energetyczno-surowcową UE. Dywersyfikacja w praktyce. Wspólna sieć i wzajemna asekuracja. Infrastruktura a uzależnienie od dostawcy.

  ESG – nowe ramy strategii biznesowych
  Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Źródła i skala presji: klienci i partnerzy, regulacje, koszty i dostęp do finansowania, czas. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Jak budować relacje w biznesie na nowych zasadach? Przejrzystość i wiarygodność – fundamenty stabilnej działalności.

  Europejska taksonomia
  Nowe narzędzie prawne dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Standardy i normy; proces kodyfikacji i jej podstawy prawne. Interpretacje i decyzje: co jest zgodne z taksonomią, a co nie? Nowe obowiązki przedsiębiorców. Rola sektora finansowego. Sektory z największymi wyzwaniami. Wpływ taksonomii na polską gospodarkę. Czego jeszcze nie wiemy?

  Emisje w gospodarce
  Europa i świat na drodze do neutralności klimatycznej. System handlu uprawnieniami do emisji w kryzysie energetycznym. ETS do korekty? Postulat wykluczenia instytucji finansowych z systemu ETS. Spodziewane efekty. Czy reforma systemu jest konieczna? Przyszłość EU ETS w pakiecie Fit for 55. Potencjalne rozszerzenie systemu i jego docelowy wpływ na gospodarkę. Pieniądze z EU ETS na transformację energetyki? Najskuteczniejsze metody ograniczania emisji w przemyśle – europejskie i polskie.

  Gospodarka obiegu zamkniętego
  Reduce, Reuse, Recycle: nowe zasady myślenia o produkcji. GOZ wyzwaniem – szczególnie dla zasobochłonnych i „odpadotwórczych” branż. System depozytowo-kaucyjny. Znaczenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej. ROP w gospodarce odpadami i sektorze wodno-ściekowym. Produkcja i produkty zero waste – czego chce rynek? Zmiana zachowań konsumenckich a nowe, zrównoważone modele biznesowe.

  Rynek energii
  Sytuacja na polskim rynku energii (podaż, popyt, ceny, perspektywa). Jak ograniczyć wpływ rosnących kosztów energii na konkurencyjność i kondycję firmy? W jakim stopniu rosnące koszty energii wpływają na skłonność biznesu do przestawiania działalności na tory zrównoważone? Rozwój własnych źródeł odnawialnych i energetyki rozproszonej. Efektywność i energooszczędność. Zmiana dostawcy energii, usługi ESCO, umowy DSR. Oferta rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla biznesu.

  Prosument na rynku
  Prosument wobec szybko i głęboko zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Perspektywa atrakcyjności inwestowania w rozproszone źródła energii – jak wyjść na swoje? Oferta technologii OZE dla prosumenta: fotowoltaika, pompy ciepła, biogazownie, kolektory słoneczne, magazynowanie energii i zarządzanie jej zużyciem. Inwestycje sieciowe, które mogłyby zmienić pozycję prosumenta na rynku. Docelowa rola sektora prosumenckiego w systemie elektroenergetycznym.

  Transformacja w ciepłownictwie
  Czym zastąpić węgiel? Inwestycje w moce gazowe. Potencjał nowoczesnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie. Wykorzystanie odpadów jako paliwa – możliwości i ograniczenia. Zapomniane inwestycje w średnich i małych miastach. Aktualne i planowane regulacje jako stymulator zmian w branży ciepłowniczej.

  Odnawialne źródła energii
  Przyszłościowe kierunki i technologie. Trendy w Polsce, w Europie, na świecie. Regulacje. Korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Czas umów PPA. Kto będzie aktywnym inwestorem? Przemysł z własną zieloną energią. Jak rozwój generacji wiatrowej na morzu zmieni polską scenę OZE i cały sektor energii?

  Offshore
  Morska energetyka wiatrowa jako projekt cywilizacyjny – jego znaczenie dla powodzenia transformacji polskiej energetyki i dla polskiej gospodarki. Łańcuchy dostaw dla energetyki wiatrowej na morzu. Local content to za mało? Co produkują, co mogą wytwarzać polskie firmy? Potencjał, oczekiwania, praktyczne możliwości, współpraca z potentatami, docelowy udział. Transfery finansowe czy transfery technologii? Co polskie firmy produkują dla sektora offshore? Konieczne inwestycje w infrastrukturze i ich finansowanie. Gospodarcze otoczenie sektora offshore wind: edukacja, przygotowanie kadr i zatrudnienie, finansowanie innowacji i badań, regulacje krajobrazowe, wykorzystanie potencjału polskich portów.

  Wodór – paliwo przyszłości
  Technologie i gospodarka wodorowa w Europie i w Polsce. Produkcja i transport – efektywność i energochłonność. Specjalności i branże, które mogą wykorzystywać wodór. Porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Local content – ambicje i realia? Potrzebne ramy prawne: kiedy i jaka „konstytucja wodorowa”? Doliny wodorowe w Polsce – czekając na konkrety. Projekt 3W (woda-wodór-węgiel) – nowa inicjatywa integrująca naukę i biznes dla rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie.

  Magazyny energii
  Znaczenie magazynowania energii dla stabilności dostaw i bezpieczeństwa energetycznego. Potencjalna rola bateryjnych magazynów energii w funkcjonowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Prosument i jego energia: magazynowanie w skali lokalnej. Jak to robić efektywnie, tanio i w sposób zrównoważony? Przegląd dostępnych technologii: od wodoru po elektrownie szczytowo-pompowe. Kierunki badań – nowe technologie na horyzoncie.

  Dystrybucja – czas inwestycji
  Potrzeby inwestycyjne w infrastrukturze przesyłowej i dystrybucyjnej. OZE i brak mocy przyłączeniowej w Polsce dla nowych projektów. Jakich zmian wymaga system, by sprostać wyzwaniom przyspieszającej transformacji. Rola technologii – smart energy. Cable pooling jako środek na zwiększenie mocy i stabilności systemu elektroenergetycznego. Umowa sektorowa dystrybucji między URE a OSD i co z niej wynika?

  Europejski rynek gazu
  Dostawy gazu do UE – źródła, kierunki, szanse dywersyfikacji. Uzależnienie Europy od dostaw gazu z kierunku rosyjskiego. Szanse dywersyfikacji a współpraca na rynku gazu. Wspólna europejska polityka gazowa – czy to możliwe? Rola LNG w bezpieczeństwie gazowym UE. Infrastruktura decyduje: Nord Stream 2 i inne elementy systemu przesyłu gazu w Europie, ich aktualna i możliwa rola. Konsekwencje rozwoju OZE dla rynku gazu w UE. Unijny pakiet wodorowo-gazowy. Gaz w zmieniającym się ciepłownictwie.

  Kryzys surowcowy
  Surowcowa mapa świata 2022. Strategiczne surowce, popyt i podaż, dostęp, ceny, prognozy. Świat ograniczonych zasobów naturalnych wobec przyspieszenia gospodarczego i skrajnej niestabilności rynków. Najgroźniejsze deficyty i branże wrażliwe na braki. Polityka surowcowa Chin i innych mocarstw. Stan zapasów – kto i po co je gromadzi? Polska baza surowcowa. Zasoby naturalne o krytycznym i perspektywicznym znaczeniu: czym dysponujemy, jak zamierzamy to wykorzystać?

  Elektromobilność
  Polska na europejskiej mapie elektromobilności. Infrastruktura ładowania a sieć. Potencjalny wpływ rozwoju e-mobilności na stabilność systemu elektroenergetycznego. Lista uwarunkowań rozwoju polskiej e-mobilności – czego potrzebujemy, by przyspieszyć?

  Local content w zielonej transformacji
  Zasada „local content” w świetle regulacji oraz europejskich i polskich doświadczeń. Zielona transformacja to nie import. Ja kreować lokalny wkład w procesach inwestycyjnych? Jak wykorzystać potencjał, nie zaburzając konkurencji? Otwarcie rynku i współpraca czy sztywne limity? Nie tylko offshore – polski przemysł i kompetencje a globalne łańcuchy dostaw i powiązania kooperacyjne. Zielone know-how w zasięgu ręki – rola globalnych liderów technologicznych tradycyjnie obecnych na polskim rynku.

  Energetyka jądrowa
  Koncepcja małych reaktorów modułowych (SMR) i jej miejsce w docelowym miksie energii w Polsce. SMR jako game changer europejskiej energetyki? Potencjalne znaczenie wielkich i mniejszych źródeł energii jądrowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Potrzebne przyspieszenie? Perspektywa komercyjnej dostępności. Koszty inwestycji i koszty wytwarzanej energii. Inwestorzy i ich plany.

  Zasoby wodne
  Polska jednym z najuboższych w wodę krajów Europy. Skutki strukturalnego deficytu zasobów wodnych – środowiskowe, społeczne, gospodarcze. Zasoby, które tracimy: retencja naturalna czy sztuczna, renaturyzacja czy hydrotechnika? Jakość wód powierzchniowych – możliwości poprawy, konieczne działania. Woda w rolnictwie, przemyśle i gospodarce komunalnej. Stan infrastruktury i inwestycje; rola rządu i samorządu. Potrzeba długofalowej wizji zarządzania zasobami wodnymi.

  Ukraina w europejskiej energetyce
  Bezpieczeństwo energetyczne kluczowe dla perspektyw ukraińskiej gospodarki. Ukraina w unijnej sieci energetycznej – synchronizacja i szanse na import prądu z UE. Specyfika ukraińskiego sektora energii – zasoby, infrastruktura, ramy regulacyjne, stan rynku gazu i energii, opóźnienia w transformacji, skutki zniszczeń wojennych. Jak pomóc w odbudowie i modernizacji ukraińskiego sektora energii?

 • CYFRYZACJA, TECHNOLOGIE, NAUKA

  Sztuczna inteligencja
  Zastosowanie w przemyśle i usługach, w administracji i w edukacji, w kontaktach z klientem i podnoszeniu jakości. Wyzwania i potencjał rozwoju dla polskich przedsiębiorstw. Technologia podejmuje decyzje – autonomia maszyn a odpowiedzialność.

  5G
  Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, Europie i na świecie. Główne kierunki, wiodące technologie, 5G warunkiem rozwoju inteligentnej gospodarki. 5G w przemyśle – czas prywatnych sieci. Rozwój 5G a bezpieczeństwo – technologie i regulacje.

  Technologie cyfrowe w zielonej transformacji
  Jak zaawansowane technologie mogą pomagać wesprzeć zrównoważone procesy w gospodarce. Sztuczna inteligencja oraz internet rzeczy – zastosowania w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej. Zielone miasto a cyfryzacja: smart city w kolorze green. Infrastruktura cyfrowa w nowoczesnej, zrównoważonej przestrzeni biurowej. Zielony Ład w cyfrowym świecie.

  Cyfrowa firma
  Podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników. Automatyzacja procesów biznesowych – wdrożenia, korzyści, bariery. Nowe możliwości i nowe zastosowania robotów w gospodarce. Internet rzeczy w firmie. Człowiek i maszyna – uprzedzenia i obawy; edukacja i motywacja. Rola lidera cyfryzacji w firmie. Filary cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw.

  Cyberbezpieczeństwo
  Cyberataki elementem wojny prowadzonej klasycznymi metodami. Zagrożenia dla administracji, biznesu, infrastruktury. Jak budować system bezpieczeństwa firmy w obliczu toczącej się wojny w cyberprzestrzeni. Narzędzia adekwatne do zagrożeń. Państwo na straży bezpieczeństwa. Ile oddasz wolności, by czuć się bezpiecznie?

  Nauka, biznes, transformacja
  Nowe modele współpracy nauki z biznesem. Komercjalizacja wyników badań naukowych. Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Efekty, doświadczenia, kontynuacje. Nauka a zielona transformacja gospodarki: badania, rozwiązania, technologie. Katowice – Europejska Stolica nauki 2024. Rola nauki w transformacji regionów przemysłowych.

  Social media
  Influencer marketing – czy zawsze warto? Spektakularne akcje w social mediach w opinii agencji reklamowych i specjalistów od marketingu. Gdzie szukać influencerów, jak skutecznie z nimi współpracować? Pomiar wartości kampanii z udziałem twórców. Marka osobista w mediach społecznościowych. Personal branding – sztuka prezentowania siebie i marki. Autentyczność, efektywność, kosztowne pomyłki.

  Transformacja cyfrowa – regulacje i etyka
  Internet jako dobro wspólne wobec zjawisk naruszających bezpieczeństwo i prawa człowieka. Jak regulować przestrzeń cyfrową, nie ograniczając swobody działania? Zasady dotyczące działalności dużych platform internetowych. Nie wolno czy nie wypada? Standardy etyczne w wykorzystaniu danych – to, czego nie da się skodyfikować. Rola bigtechów w kreowaniu rozwiązań zapewniających stabilność i poczucie bezpieczeństwa użytkowników. Jak zmienią się reguły gry? Dorobek Szczytu Cyfrowego ONZ IGF w Katowicach.

  Metaverse – nowy wirtualny świat
  Sieć wirtualnych światów 3D skoncentrowana na interakcji. Technologie napędzające metaverse. Co na to branża gamingowa? Cyfrowa rozrywka albo coś więcej – nowe doświadczenia i możliwości. Jakie nowe potrzeby i wartości może kreować alternatywny cyfrowy świat? Potencjalne funkcjonalności: zakupy, rozrywka, praca, kontakty. Wtórność wobec e-commerce i social media czy rzeczywista innowacja?

  Blockchainowe innowacje
  Nowe i już testowane propozycje środowiska innowatorów blockchainowych. Potencjał ich zastosowań, korzyści i atuty; konieczne warunki upowszechnienia. Stablecoin – prywatna kryptowaluta o stabilnym kursie: sprzeczność czy nadzieja na cyfrowy pieniądz? Niewymienialne tokeny (NFTs) jako alternatywny rynek inwestycyjny. Zdecentralizowane finanse (DeFi) – rewolucja w świecie usług i produktów finansowych? Bez regulacji i bez nadzoru – nowe możliwości, ale i nowe ryzyka. Technologie oparte na blockchainie w motoryzacji (diagnostyka, bezpieczeństwo).

  E-sport i gaming
  Polska branża gier wideo jako ważny sektor kreatywny polskiej gospodarki, eksporter i pracodawca. Fakty i liczby, aspiracje i prognozy. Najnowsze trendy i innowacje. Metaverse i wykorzystanie VR w gamingu. Inwestorzy w branży gamingowej i wyceny kolejnych debiutów na giełdzie. Problemy z dostępem do kadr. Gamedev jako stymulator edukacji programistycznej; oferta polskich uniwersytetów. E-sport (profesjonalny gaming) – jego potencjał biznesowy. Animatorzy, wydarzenia, nowe tendencje.

  Przemysł kosmiczny
  Krajowy Program Kosmiczny wobec planów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i strategii kosmicznej Unii Europejskiej. 10 lat polskiego członkostwa w ESA. Międzynarodowa współpraca firm przemysłu kosmicznego. Fundusze na rozwój sektora. Wykorzystanie i potencjał innowacyjnych technologii kosmicznych w gospodarce.

 • GEOPOLITYKA

  Przyszłość wspólnej Europy
  Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne – jak się im przeciwstawić? Czy Europa zdała egzamin w obliczu agresji na Ukrainę? Unia jako siła polityczno-militarna: warunki skutecznej współpracy. Aktualne kompetencje kluczowych organów UE w optyce państw członkowskich. Niedostatki i granice integracji. Ramy zarządzania fiskalnego i makroekonomicznego. Polityka przemysłowa, środowiskowa i cyfrowa UE – wspólne interesy, różnice, kompromisy. Zasady i wartości a finanse: fundamenty i przyszłość Unii. Ukraina w Unii Europejskiej.

  Europa na globalnym rynku
  Nowe uwarunkowania działalności na międzynarodowej arenie: handel i logistyka, ryzyko i bezpieczeństwo. Europejska gospodarka, eksport i handel po agresji Rosji na Ukrainę. Architektura globalnego rynku – co się zmienia, co nas czeka? Europejska konkurencyjność wobec przeobrażeń krajów Azji i ich ekonomiczno-politycznej rywalizacji z USA. Lider klimatycznej odpowiedzialności w czasach kryzysu energetycznego – jak dekarbonizować, dbając o gospodarkę? Inwestycje w naukę, wiedzę i innowacje.

  Geopolityka i bezpieczeństwo
  Świat w cieniu konfliktów. Ogniska zapalne i niestabilne rejony świata. Wojna w Europie, agresywna polityka Rosji i jej konsekwencje. Rola Białorusi. Od autokracji ku emancypacji – przykład Kazachstanu. Wpływ sytuacji międzynarodowej na gospodarkę i handel. Nowa polityczno-gospodarcza rola Chin w świecie. Rola organizacji międzynarodowych, globalnych potęg i współpracy państw o zbieżnych interesach w łagodzeniu geopolitycznych napięć i wstrząsów.

  Ukraina w Unii Europejskiej
  Ukraińska droga do UE – przyspieszona ścieżka? Co oznacza rozszerzenie dla UE i dla nowego członka Wspólnoty? Szanse na jednomyślność – członkostwo Ukrainy tematem wewnątrzunijnej debaty. Integracja rynku ukraińskiego z jednolitym rynkiem unijnym. Unijno-ukraińska współpraca w energetyce.

  Białoruś na rozdrożu
  Sytuacja na Białorusi w kontekście wojny na Ukrainie. Antyukraińska opcja władz białoruskich – wpływ sankcji na gospodarkę kraju. Białoruska opozycja demokratyczna w nowych realiach geopolitycznych. Jak Europa/Polska może wesprzeć Białorusinów w ich wolnościowych aspiracjach?

  Gospodarka a wojna na Wschodzie
  Debata o gospodarczych konsekwencjach wojny. Sankcje i ich przewidywane skutki. Energetyka i bezpieczeństwo, surowce, handel, logistyka, makroekonomia (ceny, koszty życia), rynek pracy/uchodźcy. Uzależnienie od importu paliw z Rosji – jak je ograniczyć? Wojna impulsem do zacieśnienia współpracy europejskiej? Scenariusze rozwoju sytuacji w regionie, w Europie, na świecie. Dalsze zagrożenia, kto i czego się powinien bać? Co robić, by być przygotowanym na najgorsze scenariusze? Jak nie dać się zaskoczyć w przyszłości?

 • EKSPANSJA, EKSPORT, RYNKI ZAGRANICZNE

  Handel zagraniczny w niestabilnych czasach
  Kluczowe wyzwania w handlu zagranicznym: wojny i konflikty, zaburzone łańcuchy dostaw, wahania podaży i popytu, rosnące koszty transportu i logistyki, ograniczony dostęp do surowców, kryzys energetyczny, nowe modele dystrybucji i oczekiwania rynku. Tradycyjne i nowe ryzyka. Jak je ocenić i minimalizować? Działania firm kompensujące trudności czasu pandemii. Nowe modele relacji i scenariusze działań na rynkach odległych.

  Biznes na styku kultur
  Kulturowe aspekty międzynarodowych negocjacji i kontaktów biznesowych. Kontekst kultury, tradycji, religii w komunikacji: Europa, Azja, Afryka, kraje arabskie. Lokalna specyfika ważnym elementem międzynarodowych projektów gospodarczych. Kultury protransakcyjne i propartnerskie. Różnice w kulturze biznesowej – pułapka czy szansa? Unifikacja czy różnorodność?

  Finansowanie międzynarodowego obrotu handlu
  Tradycyjne i nowe rodzaje ryzyka w handlu. Jak je mierzyć i kontrolować? Nowy wymiar ryzyka politycznego? Doświadczenie wojny w Europie i wnioski dla sektora finansowego. Wsparcie polskich eksporterów dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym. Metody zabezpieczenia transakcji i zwiększenia płynności. Badanie wiarygodności partnerów. Faktoring międzynarodowy.

  Nearshoring
  Przenoszenie procesów biznesowych do rejonów mniej odległych kulturowo i geograficznie. Wpływ wojennej sytuacji na wschodzie Europy na procesy relokacji produkcji. Produkcja bliżej odbiorcy. Trwały trend czy reakcja na problemy w dostawach? Jak wykorzystać tę tendencję do zwiększenia konkurencyjności i odporności gospodarki w Europie Centralnej i w Polsce? Warunki skuteczności procesów nearshoringu: koszty, kadry, skala, kontrola.

  Spotkania w ramach forów współpracy gospodarczej:

  • Afryka
  • Brazylia
  • Egipt
  • Izrael
  • Japonia
  • Korea
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie

  Polsko-niemieckie relacje gospodarcze
  Stosunki dwustronne oraz w ramach UE – stan obecny i znaczenie dla dalszej współpracy gospodarczej. Partnerstwo polsko-niemieckie w realiach wojny w Europie i perturbacji makroekonomicznych – dramatyczne doświadczenia, wnioski, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. Inwestycje i eksport – wolumen, specyfika, perspektywy. Wpływ polsko-niemieckich relacji gospodarczych na innowacyjność. Niemieckie doświadczenia Energiewende a transformacja polskiej energetyki. Wspólne działania na rzecz zmniejszenia zależności od importu paliw kopalnych z Rosji.

  Międzynarodowe zamówienia publiczne
  Potencjał rynku międzynarodowych zamówień publicznych – w tym zamówień największych globalnych organizacji. Polscy eksporterzy dóbr i usług – w czym możemy być konkurencyjni? Wsparcie polskich przedsiębiorstw startujących w takich przetargach: informacja, doradztwo, opracowanie oferty, networking, gwarancje, finansowanie wadium. Szansa na zdobycie atrakcyjnego klienta i dostęp do nowych rynków.

 • PRZEMYSŁ

  Przemysł 4.0
  Dojrzała koncepcja – skromne owoce. Czy pandemia przyspiesza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań? Zaufanie i wiedza, finansowanie i wsparcie instytucjonalne, infrastruktura i konkurencyjność. Gdzie szukać i jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce? Przemysł 5.0 – krok w kierunku masowej personalizacji produktów. Technologie kognitywne, samouczące się maszyny. Roboty częścią przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Coboty na fali – rosnące znaczenie współpracy człowieka z robotem.

  Motoryzacja
  Przyszłość motoryzacji i sektora moto w Europie i na świecie w świetle aktualnych trendów. E-mobilność – fakty i mity. Oferta producentów, regulacje, popyt – w poszukiwaniu równowagi. Realia dotyczące kosztów eksploatacji pojazdów elektrycznych. Przyszłość tradycyjnych napędów. Półprzewodnikowy kryzys – skutki, wnioski, działania. Nowe materiały i technologie cyfrowe w motoryzacji. Produkcja samochodów w świetle wymagań gospodarki cyrkularnej.

  Górnictwo
  Węgiel w gospodarce i energetyce – bliska i średnia perspektywa. Bezpieczna energetycznie Europa bez rosyjskiego węgla – jak zapełnić lukę? Polskie górnictwo w nowej sytuacji – szanse i możliwości zwiększenia wydobycia. Restrukturyzacja sektora i transformacja regionów górniczych – jak wykorzystać dorobek (kadry i kompetencje, zasoby i instytucje, technologie i tereny).

  Hutnictwo
  Europejskie hutnictwo w kryzysie wywołanym wojną. Relokacja produkcji, dostęp do surowców i półproduktów, zmiany w łańcuchach dostaw, dystrybucji, strukturze popytu i podaży. Hutnictwo na drodze ku dekarbonizacji. Znaczenie zielonej energii dla sektora. Efektywne wsparcie transformacji energochłonnych firm – inwestycje, środki, regulacje. Międzynarodowa konkurencyjność europejskiego hutnictwa w świetle pakietu Fit for 55. Czy opłata od importu emisji (CBAM) powstrzyma zjawisko ich ucieczki (carbon leakage)? Przyszłość systemu ETS. Jakie hutnictwo w Europie?

 • INWESTYCJE

  Rynek nieruchomości komercyjnych
  Największe wyzwania: bezpieczeństwo epidemiologiczne, rosnące koszty budowy, inflacja, walka o talenty, rozwój e-commerce, zmiana stylu pracy, cyberbezpieczeństwo, kryteria ESG i zrównoważony rozwój. Kiedy centra handlowe i hotele odrobią straty po lockdownach? Biura w walce o najemców. Czy wielkie magazyny wejdą do miast? Sektor wynajmu instytucjonalnego mieszkań (PRS) – warunki rozwoju.

  Przyszłość biur, biura przyszłości
  Sektor nieruchomości biurowych w trakcie trwania i po pandemii. Nowe trendy w organizacji przestrzeni biurowej. Biurowa różnorodność – wymagania pracodawcy i pracowników w formule pracy hybrydowej. Czas na flex – zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania biurowe. Strategie operatorów i deweloperów. Zielone biuro – odpowiedzialność, środowisko, agenda ESG jako trend kształtujący przyszłość branży.

  Pakietowe PPP
  Ścisła współpraca samorządów, ich jednostek i sektora rządowego? Projekty, w których ten model może być rozwiązaniem pożądanym. Precyzyjne określenie celów i warunków realizacji kluczem do sukcesu. Podstawowe bariery poszerzania formuły PPP. Obawy i zniechęcenie: transparentność procesów i presja organów kontrolnych na styku prywatnego a publicznego. Przykłady udanych realizacji.

  Mieszkalnictwo
  Rynek mieszkaniowy w Polsce. Bariery jego rozwoju. Koszty, ceny, popyt. Czy nadchodzi rewolucja? Ile wolności, ile regulacji? Nowe zasady wynikające z Polskiego Ładu.

  Zielone budownictwo
  Cele, standardy, technologie. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55 na branżę budownictwa. Nowe technologie i materiały – zielony cement, pachnący asfalt? Energetyka odnawialna zintegrowana z budynkiem. Koszty budynków niskoemisyjnych. Projektanci i użytkownicy w dialogu – osiedla i budynki biurowe przyszłości. Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe na rynku budowlanym.

  Budownictwo infrastrukturalne
  Rynek inwestycji drogowych: aktualna sytuacja, ceny, dostępność materiałów. Skutki kolejnego spiętrzenia zadań dla branży budowlanej. Skala inwestycji a potencjał firm. Wysokie koszty zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej kadry. Perspektywy realizacji programów: Mosty dla Regionów, Program Kolej+, Program 100 Obwodnic. Polski rynek inwestycji infrastrukturalnych w elektroenergetyce – zasoby, potrzeby i wyzwania, potencjał wykonawczy. Rozwój sieci najwyższych napięć. Linie, stacje, elementy infrastruktury. Rodzaje prac wykonawczych i projektowych. Współpraca zleceniodawcy z rynkiem wykonawców: umowy, waloryzacja, ryzyko, płatności.

  Inwestycje i wyzwania
  Jakie inwestycje podnoszą odporność gospodarki na kryzysy? Jak skutecznie stymulować inwestycje prywatne i publiczne? Obszary największych potrzeb: zielone inwestycje, wytwarzanie i infrastruktura energii, transport, technologie cyfrowe. Aktualne otoczenie polskich inwestycji: koszty wykonawstwa, ceny materiałów, inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw. Finansowanie inwestycji w świetle kluczowych programów gospodarczych państwa.

 • SEKTOR SPOŻYWCZY I ROLNICTWO

  Zielone rolnictwo
  Wspólna polityka rolna 2023-2027 a założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo regeneratywne: biologizacja i bioróżnorodność. Rolnictwo i żywność zrównoważona – rola producentów, przetwórców i handlu. Sprawiedliwy dochód i mocne wsparcie dla producentów surowców – od hasła do realizacji. Jak zapewnić konkurencyjność rolnictwa UE na poziomie światowym?

  Zrównoważona produkcja żywności
  Unijna strategia „Od pola do stołu” – jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy. Fairtrade, rolnictwo zrównoważone i ekologiczne – nowe must have produkcji spożywczej? Ekologicznie, czyli ekonomicznie? Biznesowa odpowiedź na nowe wymagania rynku. Gospodarka cyrkularna w branży spożywczej zmienia podejście do zasobów, produktów i opakowań.

  Nowy konsument na rynku spożywczym
  Marka, świadomość i zaufanie. Oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem. Jak im sprostać? Nowe opakowania i system kaucyjny – co oznacza dla producentów i konsumentów? Silny trend niemarnowania żywności – wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw, zero i less waste.

 • TRANSPORT, MOBILNOŚĆ, LOGISTYKA

  Infrastruktura transportowa w Polsce
  Jakość infrastruktury transportowej jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarki. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030. Jak rozwój infrastruktury może wspierać realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu? Koleje dużych prędkości w Europie – polskie plany i wymagania techniczne. Konkurencyjność kolejowego cargo. Sieć drogowa: wąskie gardła, brakujące odcinki, inwestycje o znaczeniu europejskim. Kluczowe elementy infrastruktury punktowej: porty lotnicze (CPK), morskie, terminale intermodalne. Infrastruktura i technologie cyfrowe – w kierunku inteligentnych systemów transportowych.

  Lotnictwo przyszłości
  Nowe trendy w ruchu pasażerskim – po pandemii i w realiach europejskiej wojny. Transport lotniczy bez rosyjskiej przestrzeni powietrznej – trudniej, drożej, inaczej. Jak będą zmieniały się potrzeby klientów linii lotniczych? Presja polityki ochrony klimatu, nowe regulacje, globalne strumienie przepływu osób i towaru. Rola hubów i portów regionalnych. Skokowe przyrosty cargo. Rola lotnictwa w utrzymaniu łańcuchów dostaw. Nie tylko drony – nowe technologie w logistyce i transporcie lotniczym. CPK – plan aktualny, ale do korekty. Strategia rozwoju lotnictwa cywilnego.

  Zielony transport
  Branża transportowa wobec wyzwań zielonej transformacji. Jak dekarbonizować bez ostrego hamowania? Nowe paliwa, napędy, systemy zasilania. Rola energii odnawialnej. Transport a system EU ETS. Wspólny problem wszystkich gałęzi: kosztowna wymiana floty. Nowoczesna, efektywna, dostępna infrastruktura jako warunek „zazielenienia” transportu. Optymalizacja logistyki – rola narzędzi cyfrowych. Czysty, sprawny transport – wizja i warunki realizacji.

  Porty morskie nad Bałtykiem
  Pozycja polskich portów w międzynarodowej wymianie handlowej. Projekty rozwojowe – dokonania i plany. Zmiana dróg zaopatrzenia w surowce w wyniku izolacji Rosji szansą dla bałtyckich portów. Czy polskie porty są gotowe na przyjęcie dodatkowych strumieni towarów z nowych kierunków? Przygotowanie do zielonej rewolucji w transporcie morskim. Technologie cyfrowe w zarządzaniu logistyką morską – systemy PCS. Nie tylko drony – nowe technologie w polskich portach. Kadry dla portów a automatyzacja przeładunków.

 • SAMORZĄDY, REGIONY, METROPOLIE

  Światowe Forum Miejskie (WUF11), Katowice, 26-30 czerwca 2022 r.
  Prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat – ważne globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.

  Zielone miasto
  Zmiany w zarządzaniu miastem, zagospodarowaniu przestrzennym i projektowaniu wywołane przez Zielony Ład. Miasta na drodze do zeroemisyjności – wybrane projekty i programy. Wyzwania dla systemów komunikacji. Co oznacza smartcity 3.0? Jak rewitalizować miasta, by były zielone. Przyroda w mieście – jaka to wartość? Ewolucja oczekiwań mieszkańców co do jakości życia. Miasto odporne na zmiany klimatu.

  Inwestycje w miastach i samorządach
  W co inwestują polskie miasta w popandemicznych realiach? Inwestycje odkładane i zamrażane – przyczyny. Oczekiwania społeczne: inwestycje a jakość życia. Infrastruktura mobilności i tabor transportu publicznego. Zielone inwestycje – miasta odporne na zmiany klimatu. Nie tylko beton – inwestycje w kapitał ludzki, naukę i kulturę. Możliwości i ograniczenia finansowe: środki własne, programy UE w nowej perspektywie, fundusze i programy krajowe, kredytowanie i inne mechanizmy rynku finansowego. Pakietowe PPP.

  E-mobilność w miastach i metropoliach
  Doświadczenia europejskie w promowaniu elektromobilności a polskie praktyki, doświadczenia i wnioski. Perspektywy czystego transportu publicznego. Inwestycje a regulacje i oczekiwania społeczne. Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – jakie zmiany przyniesie, jakie są oczekiwania rynku? Strefy czystego transportu w polskich miastach: fakultatywne czy obowiązkowe? E-samochody na polskich drogach. Ulgi podatkowe? Skuteczność systemu dofinansowań.

  Smarty city i Społeczeństwo 5.0
  Smart city a zmiany klimatyczne. Miasto odporne, zielone, inteligentne: dostępne rozwiązania. Zarządzanie energią w miastach – dobre i złe przykłady. Stan elektronizacji usług publicznych. Jak przekonać ludzi do bycia smart? Współpraca samorządów z partnerami prywatnymi. Society 5.0 jako sposób na stagnację i odpowiedź na wyzwania cyfrowego świata. Rozwiązania technologiczne dla realizacji tej idei (5G, chmura) i orientacja na człowieka.

  Gospodarka odpadami
  Wyzwania wobec organizatorów systemu oraz regulatora wynikające z unijnych dyrektyw. Luka inwestycyjna – gdzie szukać finansowania? Segregacja i recykling czy ograniczenie powstawania odpadów? Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów – wpływ tych rozwiązań na funkcjonowanie odpadowego systemu. Nowoczesne technologie w organizacji kompleksowej i wysokojakościowej zbiórki odpadów komunalnych. Odzysk energii z odpadów a cele Zielonego Ładu.

  Sprawiedliwa transformacja
  Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – dostępne środki i rodzaje aktywności. Nie tylko inwestycje strategiczne, czyli projekty w samorządach ze wsparciem – koncepcje i projekty, wyzwania i ograniczenia. Wykorzystanie istniejących zasobów dla realizacji celów transformacji: kompetencje, kadry, zasoby, tereny. Rola samorządów – w tym gmin górniczych. Nowe specjalizacje regionów objętych transformacją. Jeśli nie przemysł, to co? Przeobrażenia w regionie a zmiany w planowaniu przestrzennym. Doświadczenia Niemiec w transformacji sektora energii i regionów związanych z wydobyciem i wykorzystaniem węgla.

  Samorządy w nowych realiach
  Kierunek zmian prawnych określających ramy działania samorządu terytorialnego. Zasada subsydiarności: ile samorządu, ile władzy centralnej? Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Nowe regulacje na szczeblu krajowym i unijnym – ich wpływ na możliwości skutecznego działania JST i realizacji potrzeb mieszkańców. Zakres zadań, koszty, możliwości inwestycyjne.

  Samorząd i biznes
  Rola samorządów we wspieraniu przedsiębiorczości. Relacje na styku biznes – administracja samorządowa. Potencjalne synergie: PPP, programy edukacyjne. Zachęty dla rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie programów realizowanych w samorządach. Programy wsparcia dla inwestorów. Bariery współpracy.

  Samorządy – zamówienia publiczne
  Warunki i bariery skutecznej realizacji inwestycji samorządowych. System zamówień publicznych – cele i funkcje a praktyka. Rok w nowych realiach regulacyjnych: skutki zmian w prawie zamówień publicznych. Platforma e-zamówienia i jej praktyczna użyteczność. Cel samorządów: więcej ofert, mniej odwołań. Jak to osiągnąć? Inflacja i sytuacja na rynku wykonawczym a zamówienia publiczne.

  Rewitalizacja
  Przepis na udaną rewitalizację. Reguły definiowania przestrzeni na nowo. Kryteria, cele, decyzje: rewitalizować czy burzyć i budować od nowa? Rewitalizacją a rynek – modny vintage i coś więcej. Czego oczekują najemcy i inwestorzy? Projekty, które budują klimat, potwierdzają tożsamość miasta, podnoszą jego atrakcyjność. Rewitalizacja i miastotwórczy mixed use. Spójność i struktura połączeń w nadawaniu nowych funkcji obiektom i dzielnicom.

  Samorządy dla Ukrainy
  Zakres i skala pomocy polskich samorządów dla miast na Ukrainie oraz dla uchodźców w Polsce. Wsparcie doraźne i długoterminowe. Potrzebne zmiany w przepisach. Wsparcie finansowe. Współpraca samorządów z administracją centralną i organizacjami – koordynacja i skuteczność.

 • FINANSE

  Euro – atuty i obawy
  Atrakcyjność wspólnej waluty w aktualnej sytuacji gospodarczej i wobec niestabilnej przyszłości, osłabienia walut narodowych. Tak, ale nie teraz: argumenty za i obawy o utratę kontroli. Rola wspólnej waluty w kontekście wyzwań budżetowych i sytuacji w europejskich finansach. Doświadczenia krajów Europy Centralnej. Euro w Polsce? Kiedy i na jakich warunkach?

  Inflacja i jej wpływ na biznes
  Presja inflacyjna czynnikiem określającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej – co mówią prognozy? Finanse państwa w dobie pandemii: wyjątkowy czas, duże oczekiwania, specjalne narzędzia. Pobudzanie gospodarki a granice budżetowego bezpieczeństwa. Dobre i złe strony inflacji. Rola Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej.

  Zielone finanse
  Globalne aktywa zrównoważone – dynamiczny wzrost i jego konsekwencje. Klimatyczne benchmarki i realna presja inwestorów. Kryteria oceny projektów uwzględniające zasady ESG. Zrównoważone finansowanie w strategiach firm sektora bankowego i w ofercie produktowej. Ryzyko transformacyjne i jego wycena.

  Emerytury, oszczędzanie, demografia
  Starzenie się społeczeństwa – systemy emerytalne w Europie wobec wyzwań demografii. Skłonność do długoterminowego oszczędzania – skuteczne zachęty i czynniki zniechęcające. PPK – na ile skuteczne?

  Fundusze VC i PE w Europie Centralnej i w Polsce
  Ich rola w rozwoju gospodarczym i transferze know-how. W poszukiwaniu przyszłych polskich jednorożców? W co inwestują fundusze? Atrakcyjne technologie, sektory, nisze. Kryteria wyboru i proces decyzyjny. Prognozy dla rynku VC i PE.

  Rynek NFT. Inwestowanie w unikatowe cyfrowe obiekty
  Technologie NFT: tokeny niezamienne, ultrarzadkie, limitowane. Nie tylko sztuka – obszary, które obejmuje rynek NFT. Potencjał technologii, nowe możliwości, nowy klient/odbiorca, cyfrowe domy aukcyjne. Bańka czy trwała dziedzina twórczości, handlu, inwestowania?

  Business Angels
  W co inwestują anioły biznesu – na świecie i w Polsce? Na jakim etapie się angażują? Na co liczą, co ich motywuje? Jak do nich dotrzeć? Zalety i ograniczenia współpracy w tym modelu.

  Gospodarka ex cathedra. Debata rektorów uczelni ekonomicznych

  • Inflacja i jej długofalowe skutki społeczno-ekonomiczne. Co robić?
  • Tak dobrze czy tak źle? Stan finansów publicznych. Prognozy
  • Inwestycje prywatne i publiczne. Ich dynamika, możliwości realizacji, bariery
  • Koszty energii i jej nośniki a konkurencyjność polskiej gospodarki
  • Państwo i prywatna przedsiębiorczość w Polsce. Trudny dialog

  Rynek kapitałowy
  Kondycja polskiego rynku kapitałowego – podstawowe wskaźniki, trendy i prognozy. Wpływ wojny na Wschodzie na otoczenie rynku kapitałowego, indeksy i skłonność do inwestowania. Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego, jej priorytety, aktualność, konieczne zmiany. Rola rynku kapitałowego w rozwoju polskiej gospodarki i dla stabilności systemu zabezpieczenia społecznego. Jak ożywić rynek kapitałowy w Polsce? Aktywność inwestorów a poziom bezpieczeństwa i wiedzy ekonomicznej. Innowacyjna Giełda – nowe rozwiązania technologiczne dla inwestorów. Cyfryzacja a nowa rola domów maklerskich.

 • CZŁOWIEK, RYNEK PRACY, ZARZĄDZANIE

  Polski Ład – wyzwania dla biznesu
  Konsekwencje wprowadzania rozwiązań Polskiego Ładu dla firm i dla rynku pracy w Polsce. Stan realizacji: obserwacje i doświadczenia, wnioski i postulaty. Optymalizacja, rezygnacja, adaptacja – długofalowe zmiany w strukturze polskiego biznesu. Nowe przepisy a zasady i praktyka zatrudniania i poziom wynagrodzeń.

  Jakość życia
  Definicja pojęcia – przyczyny jego popularności i przydatności. Wskaźnik Rozwoju Społecznego i inne metody pomiaru. Konteksty jakości życia: od filozofii poprzez zdrowie po ekonomię. Potrzeby, zasoby, odpowiedzialność. Jakość życia w polityce europejskiej. Jak podnosić jakość życia w regionach, miastach i poza nimi? Korzyści rozwojowe i rola świadomych samorządów.

  Bauhaus i miasta przyszłości
  Nowy Bauhaus – odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny. Miasto jako laboratorium nowego europejskiego Bauhausu. Jak kształtować nowy styl życia, zakładający zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju? Jak kreować nowe miasta: zrównoważone, bezpieczne i zdrowe? Projekty Nowego Bauhausu a nowoczesna, wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, zrównoważone budownictwo i wysoka jakość życia. Przepis na metropolię przyszłości.

  Międzynarodowa wymiana młodzieży. 35 lat Erasmusa
  Przykłady zrealizowanych projektów i ich ewaluacja. Atrakcyjność polskiego systemu edukacji i rynku pracy. Zagraniczni studenci na polskich uczelniach – jak sprawić, by chcieli zostać w Polsce? Europejska oferta edukacyjna dla ukraińskiej młodzieży. Polscy studenci za granicą – jak sprawić, by wrócili do kraju? Relokacja pracowników sposobem na upskilling. 35 lat Erasmusa. Bogactwo doświadczeń i dorobku, czyli Erasmus+. Sesja jest częścią Europejskiego Forum Młodych Liderów.

  Kadry w zmieniającym się świecie
  Deficytowe kwalifikacje i poszukiwani pracownicy. Wymagania kandydatów, oczekiwania pracodawców. Edukacja zawodowa a dynamiczny rynek pracy. Przebranżowienie. Inżynier na pandemicznym rynku pracy. Czwarta rewolucja przemysłowa – potrzebne kompetencje. Zapotrzebowanie firm a aktualne możliwości wypełnienia luki. Rekrutacja inżynierów, specjalistów i menedżerów w praktyce.

  Ukraina i Białoruś – polski rynek pracy na zapleczu wojny
  Rola pracowników zza wschodniej granicy w polskiej gospodarce – dotychczas i w warunkach wojny na Wschodzie. Obecny ich status, możliwy ubytek siły roboczej, dalsze perspektywy. Fala uchodźców z Ukrainy – problem humanitarny, wyzwanie dla pracodawców i rynku pracy.

  Women leaders – kobiety w biznesie
  Klimat wokół kobiecego przywództwa. Jak kształcić liderki? Rola świadomości, akceptacji, umiejętności zarządzania sobą i samorozwojem. Kultura organizacyjna wspierająca różnorodność i inkluzywność. Korzyści wynikające ze zróżnicowania zespołów. Paradygmat przywództwa po doświadczeniach pandemii. Jakich liderek potrzebują firmy w fazie przeobrażeń i modyfikacji? Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

  Kompetencje przyszłości
  System edukacji wobec dynamicznych zmian na rynku pracy i w dziedzinie technologii. Specjalizacja czy uniwersalność? Elastyczni otwarci: edukacja permanentna. Jak skutecznie kształcić dla przyszłości? Najbardziej poszukiwane kompetencje na rynku pracy – dziś i jutro. Nauka jako przemysł przyszłości.

  Współpraca europejskich uczelni
  Program Uniwersytetów Europejskich i konsorcja/federacje uczelni – obszar aktywnej integracji i nowa jakość w europejskiej nauce. Pierwsze doświadczenia, przykłady wspólnych przedsięwzięć, korzyści i beneficjenci. Strategie polskich uczelni zrzeszonych w międzynarodowych konsorcjach. Mobilność, wymiana wiedzy, udostępnianie zasobów. Europejska nauka w przyszłości: czy warto ujednolicić systemy edukacji i badań?

  Transformacja i kapitał społeczny
  Kompetencje, nauka, zasoby pracy w regionie o tradycjach przemysłowych wobec wyzwań transformacji. Śląsk i regiony pogórnicze Europy Zachodniej – wspólnota doświadczeń, różne etapy. Jak komunikować zmianę, przekonywać i włączać w jej realizację? Wykorzystać kapitał kulturowy: etos pracy, wysoka kultura techniczna, modele współpracy i społecznej solidarności. Młodzież nieufna wobec niekontrolowanego rozwoju – bariera czy atut w procesach transformacji?

  Turystyka i hotelarstwo
  Kondycja sektora turystycznego i hotelarskiego w Polsce po 2 latach pandemii. Straty i strategie ich minimalizacji. Jak odbudować popyt? Baza wakacyjna a hotele miejskie i biznesowe. Reaktywacja branży MICE. Załamanie turystyki przyjazdowej i jego skutki dla gospodarki.

  Przemysł spotkań
  Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Jego aktualny potencjał z uwzględnieniem skutków pandemii. Czas odbudowy – jakie zmiany w sektorze MICE mogą mieć charakter trwały? Spotkania a technologie cyfrowe – jak pozostać konkurencyjnym wobec inwazji relacji online. Wielofunkcyjne wykorzystanie obiektów – ważny aspekt funkcjonowania podmiotów rynku MICE.

  Polska przedsiębiorczość na zakręcie
  Bariery rozwoju przedsiębiorczości. Kryzys zaufania do państwa. Opresyjność administracji wobec prywatnego biznesu: stereotypy i uprzedzenia, praktyka działania systemu wymiaru sprawiedliwości. Ryzyko regulacyjne i bezpieczeństwo prawne a chęć do inwestowania. Postulowane przez biznes kierunki weryfikacji polityki gospodarczej państwa: stabilizacja, przewidywalność i poszanowanie prawa, ograniczenie fiskalizmu, reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

  Zielona edukacja
  Wiedza i kompetencje jako fundamenty zrównoważonego rozwoju. Edukacja klimatyczna w europejskiej i polskiej szkole. Zielone zawody na europejskim rynku pracy – zapotrzebowanie gospodarki na zielone kompetencje. Świadomość społeczna i stan wiedzy o wpływie człowieka na środowisko. Jak skutecznie kreować świadome postawy odpowiedzialności za stan środowiska? Rola międzynarodowych organizacji, programów edukacyjnych, instytucji oświatowych, sektora NGO, mediów.

  Sukcesja w firmach rodzinnych
  Czas generacyjnej zmiany – narastający problem „firm osieroconych” w Polsce i Europie. Katalog przeszkód w dziedziczeniu familijnych przedsiębiorstw. Sposoby na skuteczną sukcesję. Kultura korporacyjna a wartości rodzinnego biznesu. Ustawa o fundacjach rodzinnych – krok we właściwym kierunku? Skutki pandemii a proces dziedziczenia.

  Strategie na czas turbulencji
  Jak budować średnio i długoterminowe strategie firm w czasach niestabilności? Nowe podejście do planowania: elastyczność, warianty, alternatywy, scenariusze. Rosnąca rola zarządzania ryzykiem. Wizja zamiast strategii? Czy podejście operacyjne wystarczy? Zmiana podejścia menedżerów do zarządzania w nowych warunkach. Kult odporności i elastyczności – prawda i mity. Nowe kompetencje. Rola komunikacji i informacji zwrotnej. Teraz zwinność: testuj i obserwuj efekt.

  Zarządzanie zespołami
  Nowy, hybrydowy model pracy – jak go dobrze zorganizować. Skuteczne zarządzanie zespołami rozproszonymi. Efektywna współpraca na odległość. Kontrola i motywacja. Jak nadzorować osoby pracujące zdalnie? Nowe, pożądane umiejętności menedżerskie.

  Własność intelektualna w gospodarce
  Ochrona własności intelektualnej w działalności gospodarczej – w świetle prawa i reguł wolnego rynku. Wiedza przedsiębiorców o możliwościach ochrony. Prawo patentowe i jego egzekwowanie. Patent jako prawo do monopolu – siła ochrony i jej ograniczenia. Ochrona innowacji w praktyce. Instytucja patentu w gospodarce cyfrowej.

  Nowe modele biznesowe
  Od wdrożeń digital do bycia digital: zmiana metod działania i organizacji a sukces firmy. Wykorzystanie zaawansowanych technologii jako droga do nowej koncepcji biznesowej. Rola kapitału ludzkiego i liderów HR w procesie adaptacji przedsiębiorstwa do nowej cyfrowej rzeczywistości. Czas humanizacji – rozwiązania ukierunkowane na pracowników. Kluczowe obszary zmian w firmach: elastyczność i odporność, produktywność i nowe doświadczenia, współpraca i sieć zaufanych partnerów, pozyskiwanie talentów i innowacji.

  Różnorodność w radach nadzorczych
  Nominacje kobiet na członków rad nadzorczych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych – raport 30 proc. Club Poland: dane, obserwacje i wnioski. Kluczowe bariery. Zmiany w otoczeniu rynkowym, które mogą skłonić do zmian. Różnorodność w strategiach ESG – deklaracje i praktyka.

  Europa i świat 2030
  Wojna w Europie – czynnik kształtujący postawy młodych Europejczyków. Co młodzi ludzie mogą zrobić dziś, by Europa była lepszym, bezpiecznym miejscem do życia? Rola edukacji w zapobieganiu konfliktom. Deficyt odpowiedzialności – jak wywierać skuteczną presję i budować kapitał wspierający transformację. Młodzież i polityczni liderzy w debacie o najważniejszych celach i narzędziach społecznej i cywilizacyjnej zmiany. System edukacji wobec dynamicznych zmian na rynku pracy i w dziedzinie technologii. Sesja jest częścią Europejskiego Forum Młodych Liderów.

  Zarządzanie 3.0
  Czynniki określające nowe warunki funkcjonowania organizacji, gospodarki, rynku pracy: digitalizacja, zaburzone relacje biznesowo-handlowe, trudności w komunikacji, migracje, konflikty światowe. To tylko VUCA – świat zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Doświadczenia z okresu pandemii. Nowe wymagania w stosunku do menedżerów i przywódców. Zarządzanie w kreatywnym środowisku. Organizacje hybrydowe i wewnętrznie zróżnicowane. Jak budować zaangażowanie pracowników? Coraz więcej danych – rola przejrzystości procesów zarządczych.

  Franczyza
  Znaczenie gospodarcze franczyzy w polskiej gospodarce i aktualne ramy prawne. Siła marki, zaplecze, know-how: atrakcyjność modelu i jego słabości. Dysproporcje pomiędzy stronami umowy franczyzowej. Przygotowanie franczyzobiorcy: informacja i wiedza, samodzielność i decyzyjność. Franczyza a stosunki pracy – jeszcze przedsiębiorca czy już pracownik? Franczyza, wolny rynek, uczciwa konkurencja. Jakość prawa i orzecznictwa a możliwości rozszerzenia rynku franczyzowego. Doświadczenia regulacyjne innych systemów prawnych.

  Dezinformacja
  Siła fałszu w świecie rządzonym przez informację: przykłady skutecznych działań dezinformacyjnych w życiu publicznym i ich konsekwencje. Wojna informacyjna jako element współczesnych konfliktów – arsenał, praktyka, doświadczenia. Jak się bronić? Rola mediów i wielkich platform internetowych. Jak uczyć krytycznego odbioru informacji?

  Ukraińska młodzież w Polsce
  Młodzież i dzieci z Ukrainy w Polsce – ich sytuacja, potrzeby, możliwości wsparcia. Polski system edukacji wobec fali uchodźców z Ukrainy: oferta i kadry, zasoby i finansowanie. Jak skutecznie wyrównywać szanse edukacyjne? Asymilacja i integracja bez presji – dostęp do ukraińskiej kultury, kontakt z ojczyzną. Rola samorządów, administracji centralnej, organizacji pozarządowych.

  Ukraińcy w Polsce
  Fala uchodźców z Ukrainy w Polsce: liczby, fakty, problemy. Podstawowe formy pomocy ułatwiające przystosowanie się do nowych warunków: mieszkanie, praca, opieka zdrowotna, edukacja. Tymczasowo, ale na dłużej; długofalowe działania systemowe. Konieczne regulacje, dostępne środki i wsparcie zewnętrzne, scenariusze najbliższej przyszłości. Ukraińska mniejszość w Polsce – konsument i pracownik.

  #StandforUkraine. Firmy, na które można liczyć
  Prezentacja form wsparcia Ukrainy i Ukraińców przez pracodawców i firmy na polskim rynku. Jak pomagać skutecznie? Jakiego długofalowego wsparcia potrzebuje ukraińska gospodarka?

 • HANDEL

  Inteligentny e-commerce
  Zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony. Skuteczna logistyka – systemy, procesy, łańcuchy, ostanie mile. Ewolucja dostaw: na jutro, na dziś, na już, czyli q-commerce. Magazyny za rogiem; dark stores zmieniają oblicze miast i e-handlu. Płatności błyskawiczne, ale z opcją im później, tym lepiej. Cyfrowa, czyli wygodna ścieżka klienta.

  Future of retail
  Aplikacja wszystko przewidzi. Płatności na później, technologie na już. Liveshopping napędza sprzedaż online – live eventy szansą na interakcję z klientem, a także lojalność. Strategie, wyzwania, wnioski.

  Zakupy od nowa
  Nowy klient, nowe modele zachowań, nowe potrzeby zakupowe, nowe technologie. Pośpiech i znużenie sprzymierzeńcami handlu. Klient szuka niskich cen – marki stawiają na etyczne wybory, ekoprodukcję i zrównoważone materiały. Czy się spotkają? Co po konsumpcjonizmie? Religia kupowania schodzi ze sceny. Recommerce opcją rozwoju nawet dla największych. Naprawić i odesłać. Czy rzemieślnicy i krawcowe wrócą do łask? Społeczne konsekwencje nowego podejścia do zakupów.

  Gospodarka subskrypcji
  Dynamiczny trend w światowej gospodarce cyfrowej: technologie, regulacje, modele rozliczeń i bezpieczeństwo transakcji. Wpływ ekonomii subskrypcji na styl życia. Łatwy dostęp do zasobów informacji, kultury i rozrywki, dóbr codziennego użytku i usług. Wpływ użytkowników na ofertę, kontrola wydatków, stabilizacja finansowa dystrybutorów. Nowe obszary ekspansji modelu subskrypcyjnego: od IT, rozrywki i mediów poprzez FMCG po motoryzację i dobra luksusowe. Lodówka kupi, co trzeba: zakupy a sztuczna inteligencja i internet rzeczy.

  Zmiany na rynku mediów
  Nowe narzędzia badawcze na rynku mediów. Kontrowersje dotyczące pomiarów oglądalności (TV, radio) i efektywności Internetu. Realne zachowania konsumentów mediów, a nie deklaracje – zalety podejścia singlesource. Jak efektywnie badać recepcję w reklamie zewnętrznej? Badania jednoźródłowe i branża Out Of Home. Faktyczna i pożądana reprezentacja tego sektora reklamy w koszyku mediowym.

 • EEC POLITICS

  Polityka zagraniczna – Wschód
  Jak – doraźnie i długoterminowo – wspierać Ukraińców i Białorusinów? Rola Polski w nowej polityce wschodniej Wspólnoty. Jak wspólnie budować system bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie. Jakich mamy sojuszników? Polityka UE i krajów regionu wobec Rosji – izolacja, uniezależnienie się od importu surowców, działania dyplomatyczne. Wsparcie dla Ukrainy w jej staraniach o członkostwo w UE.

  Polityka zagraniczna – Europa
  Polska i kraje członkowskie UE wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wspólne bezpieczeństwo w realiach europejskiej wojny: cel, strategia, praktyka. Ostry kryzys polityczny i sankcje jako nowe, ważne doświadczenie dla Europy. UE siłą militarną i gospodarczą – pomoc dla Ukrainy w trakcie i po zakończeniu konfliktu. Perspektywiczna wizja polskiej roli we Wspólnocie.

  Energia, zielona transformacja, niezależność
  Jaka alternatywa dla importu paliw kopalnych z Rosji? Niezależność surowcowa Europy jako bodziec dla przyspieszenia procesów transformacji. Jak zapewnić wspólne bezpieczeństwo energetyczne? Jak chronić konkurencyjność polskiej gospodarki? Nowe ramy regulacyjne: europejska taksonomia, Fit fot 55, standardy ESG, finansowanie zielonych inwestycji ze środków unijnych, ewentualne zmiany w EU ETS, krajowe programy wsparcia, regulacje dotyczące energetyki obywatelskiej/rozproszonej). Jak nadrobić zaległości w transformacji? Rola państwa, rola prywatnego biznesu, indywidualnych inwestorów.

  Centrum i samorządy
  Polityka rządu wobec samorządów – centralizacja dochodów: czy system dotacyjny jest potrzebny i sprawiedliwy? Idea samorządności w strategicznej koncepcji gabinetu Zjednoczonej Prawicy. Poszerzanie i zawężanie kompetencji władz lokalnych – czy próby zmiany w systemie edukacji to przykład symptomatyczny? Finanse samorządów – kwoty, fakty, interpretacje. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – rola samorządów i współpracy z administracją centralną.

 • OCHRONA ZDROWIA

  System ochrony zdrowia doświadczony pandemią – szanse i wyzwania
  COVID-19 na nowo definiuje strategię ochrony zdrowia. Pandemia poligonem dla funkcjonowania wszystkich ogniw opieki zdrowotnej i społecznej. Planowana rewolucja w szpitalnictwie, zmiany w POZ i opiece specjalistycznej – przegląd rozwiązań. Finansowanie i alokacja środków w systemie – wyciągamy wnioski z pandemii? Dług zdrowotny w wybranych dziedzinach (onkologia, kardiologia, neurologia) – jak go zniwelować? Efektywna opieka nad pacjentami, czyli jaka? Polski system ochrony zdrowia a napływ uchodźców z Ukrainy – czy jesteśmy przygotowani?

  Nowe technologie w sektorze medycznym
  Rewolucja technologiczna w medycynie – czy jesteśmy na nią przygotowani? Kim jest lekarz przyszłości? Sztuczna inteligencja w sektorze medycznym – to już się dzieje. Algorytmy wspierają proces diagnostyczno-terapeutyczny. Między medycyną statystyczną a spersonalizowaną. Technologie informacyjne w ochronie zdrowia z perspektywy pacjentów – od prostych aplikacji do e-dokumentacji medycznej. Medtech i healthtech – nowe technologie w rękach menedżerów sektora medycznego. Technologie i efektywne zarządzanie.

  Przemysł farmaceutyczny
  Miejsce i znaczenie farmacji w innowacyjnej gospodarce – świat, Europa, Polska. Substancje czynne – oblicza bezpieczeństwa lekowego i zdrowotnego w dobie pandemii i nie tylko. Produkcja leków a zaburzenia w łańcuchach dostaw. Kluczowe warunki rozwoju inwestycji i aktywności naukowo-badawczej przemysłu farmaceutycznego. FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – jeden z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. Cele i dostępne środki. Potencjalni beneficjenci FENG w sektorze farmaceutycznym – rola współpracy z nauką. Polscy producenci leków na światowej mapie farmacji – dziś i jutro.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie